اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد پیمانکاری, قرارداد تولید, قرارداد حقوقی, قرارداد طراحی, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد پیمانکاری, نمونه قرارداد تولید

نمونه قرارداد توليد درس الكترونيكي

قرارداد توليد درس الكترونيكي                                   طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………..نام پدر……………………..شماره تماس………………………. آدرس………………………………………….. که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………..نام پدر……………………..شماره تماس………………………. آدرس………………………………………….. که ازین پس «مجري»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند. مادة1- موضوع قرارداد: طراحي و پياده‌سازي نسخه الكترونيكي درس …………………………………….. مشاهده توضیحات کامل »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد پیمانکاری, قرارداد تولید, قرارداد حقوقی, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد پیمانکاری, نمونه قرارداد تولید

نمونه قرارداد عملیات تحقیقاتی پانل های پیش ساخته

قرارداد عملیات تحقیقاتی پانل های پیش ساخته طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ …………………. به نمایندگی آقای……………به شماره ملی……………..نام پدر………………. شماره تماس………….. آدرس…………………….. که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و ………………………به نمایندگی آقای …………….به شماره ملی……….نام پدر…………….شماره تماس…………..آدرس………………………….. که ازین پس «مشاور»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند. ماده یک ـ موضوع قرارداد موضوع قرارداد… مشاهده توضیحات کامل »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد پیمانکاری, قرارداد تولید, قرارداد حقوقی, قرارداد خرید, قرارداد ساخت, قرارداد طراحی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد پیمانکاری, نمونه قرارداد تولید, نمونه قرارداد خرید, نمونه قرارداد ساخت, نمونه قرارداد فروش, نمونه قرارداد نصب

نمونه قرارداد طراحی و ساخت سازه یک سوله

نمونه قرارداد طراحی و ساخت سازه سوله طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. تلفن ……………….  که در این قرارداد خریدار (کارفرما) نامیده می شود از یک طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر فروشنده (پیمانکار) نامیده می شود مطابق با شرایط و… مشاهده توضیحات کامل »