فرم قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه/شركت

فرم قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه/شركت

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

اين قرارداد بين شوراي اسلامي كار/ انجمن صنفي/ نمايندگان رسمي و منتخب كارگران به اسامي:

1-                            2-                                     3-

و كارفرما/ نمايندگان قانوني كارفرما به اسامي:     1-                     2-                    3-

بر اساس آئين نامه مصوب مورخ 11/8/1370 و ضوابط و روشهاي اجرايي شماره 24738/ن مورخ 27/9/1370. اداره كل طبقه بندي مشاغل، مزد و بهره وري وزارت كار و امور اجتماعي به شرح زير منعقد مي گردد:

مشخصات كارگاه

  • نوع صنعت يا فعاليت
  • انواع محصول
  • ظرفيت اسمي
  • نوع مالكيت
  • تعداد كل كاركنان
  • تعداد كاركنان مشمول قرارداد
  • جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کارکنان_____ ریال /   جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان ___ ریال
  • جمع متوسط مزد ثابت ماهانه کل کارکنان مشمول قرار داد_____ ریال / جمع متوسط مزد مبنای ماهانه کل کارکنان مشمول قرارداد _____ ریال
  • محل كارگاه
  • آدرس دفتر مركزي

ماده1- مدت قرارداد

اين قرارداد از تاريخ …………………. لغايت …………………. مي باشد.

ماده2-

توليد مبنا در اين قرارداد با روش …………………. تعيين گرديده و رقم آن معادل(با ذكر معيار سنجش) نفر ساعت مي باشد.

ماده3-

درصد افزايش توليد بر اساس مازاد بر توليد مبناي كارگاه در هر دوره تناوب كه  …………………. ماهه مي باشد طبق فرمول بند (5) ضوابط و روشهاي اجرايي مزبور محاسبه مي گردد.

ماده4-

سهم پاداش افزايش توليد در هر دوره تناوب به ازاء هر يك درصد افزايش توليد در محدوده مقرر در ضوابط و روشهاي اجرايي آيين نامه به شرح زير تعيين و محاسبه مي شود: (نحوه و چگونگي درصد مزد متناسب با درصد افزايش توليد ذكر شود.)

ماده5-

چنانچه در اثر اجراي اين قرارداد ضايعات كارگاه در هر دوره تناوب بيشتر يا كمتر از حد مجاز و نرمال كارگاه كه معادل  …………………. درصد مي باشد، گردد. افزايش يا كاهش ضايعات در مبلغ پاداش افزايش توليد به اين ترتيب تاثير خواهد كرد:

الف: به ازاء هر  …………………. درصد افزايش ضايعات معادل  …………………. درصد كل مزد ثابت/ مزد مبناي كاركنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوطه از كل مبلغ پاداش افزايش توليد كسر خواهد شد.

ب: به ازاء هر  ………………… درصد كاهش ضايعات معادل  …………………. درصد كل مزد ثابت/ مزد مبناي كاركنان مشمول قرارداد در دوره تناوب مربوط به كل مبلغ پاداش افزايش توليد اضافه خواهد شد. (ضمنا محاسبات مربوط به ضايعات مجاز و نرمال و نيز ضايعات كارگاه در هر دوره تناوب ضميمه اين قرارداد مي باشد).

ماده6-

چنانچه در اثر اجراي اين قرارداد كيفيت توليد كارگاه در هر دوره تناوب پائين تر يا بالاتر از حد مجاز و نرمال كارگاه گردد، كاهش يا افزايش سطح كيفيت در مبلغ پاداش تاثير خواهد گذاشت،ضوابط و محاسبات مربوط به اين امر و اثرات منفي يا مثبت ناشي از آن ضميمه اين قرارداد مي باشد.

تبصره- به منظور نظارت صحيح و مشخص نمودن ميزان كاهش و يا افزايش سطح كيفيت كالا در ارتباط با افزايش توليد طرفين موافقت مي نمايند كميته نظارت بر كيفيت مركب از: تشكيل گردد تا بر اساس اعلام نظر آنان، نسبت به اثرات منفي يا مثبت اين امر در ميزان پاداش افزايش توليد اقدام گردد.

ماده7-

نحوه توزيع كل مبلغ پاداش افزايش توليد در هر دوره تناوب طبق بند (9) و تبصره مربوطه در ضوابط و روشهاي اجرائي مزبور صورت مي گيرد.

ماده8-

چنانچه در مدت اجراي قرارداد تغييرات عمده اي در عوامل توليد از قبيل سرمايه گذاري، نيروي كار، ماشين آلات و امثال اينها كه در وضعيت توليد مبنا موثر باشد، بوجود آيد از زمان تغيير در محاسبه توليد مبنا تجديد نظر به عمل خواهد آمد.

ماده9-

به منظور نظارت به حسن اجراي اين قرارداد در زمينه نحوه توزيع پاداش كميته نظارت مركب از افراد زير تشكيل مي شود: (نام و نام خانوادگي و سمت اعضاء كميته)

ماده 10-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 11-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 12-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 13-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده 14-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 15-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 16-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

اين قرارداد مشتمل بر  ………… ماده و  ………… تبصره و ضمائم آن جمعاً شامل  ………… برگ در ………….. نسخه كه همگي در حكم واحد است تنظيم و در تاريخ   ………… به امضاء طرفين قرارداد رسيده كه پس از تائيد وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجرا مي باشد.

نام و نام خانوادگي و امضاء شوراي اسلامي كار

نام و نام خانوادگي و امضاء كارفرما / انجمن صنفي/ نمايندگان رسمي و منتخب كارگران نمايندگان قانوني كارفرما

توضيحات راجع به اين قرارداد:

الف- پيش بيني كميته نظارت موضوع ماده 9 اين قرارداد با توجه به ضوابط و روش هاي اجرايي آئين نامه الزامي نيست.

ب- اين قرارداد حداقل در سه نسخه تنظيم و پس از تاييد يك نسخه تنظيم و پس از تاييد يك نسخه آن در مرجع ذيربط در وزارت كار و امور اجماعي نگهداري مي شود.

ج- پيش بيني ساير موارد در قرارداد با رعايت ضوابط آئين نامه مانعي ندارد.

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نوشته های مشابه

فضای کسب‌ و کار و چرخ روزگار اقتصاد

 5 سال پیش در چنین روزی، قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» از تصویب نهایی مجلس گذشت. سایت الف…

نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ این قرارداد بین کارخانه .............. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ............…

لطفا نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *