نمونه قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری

قرارداد حاضر في مابين شركت ………………………. به مدیریت/نمایندگی ……………….    به آدرس ………………………………………… تلفن ……… كه از اين پس پيمانكار ناميده مي شود، از يك طرف و شرکت…………………… به آدرس ……………………………………….. تلفن ……………. به نمایندگی آقای/خانم …………. كه از اين پس كارفرما ناميده مي شوند،  از طرف ديگر منعقد مي گردد.

 

ماده يك – موضوع قرارداد و محل انجام قرارداد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده دو – مبلغ قرارداد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده سه –مدت قرارداد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ماده چهار – شرايط پرداخت 

الف- …………………… معادل ……. درصد مبلغ قرارداد در هنگام عقد قرارداد ( در ازاي دريافت چك تضمين به ميزان ………………………… ريال)
ب- …………. درصد مبلغ قرارداد پس از انجام 50% كار با تاييد سرپرست كارگاه
ج- ………….. درصد مبلغ قرارداد پس از تكميل كار با تاييد ……………………………….
د- ………….. درصد مبلغ قرارداد پس از اتمام دوره گارانتي و رفع نواقص احتمالي ( دوره گارانتي يكسال مي باشد )

ماده پنج- اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

الف) پیمان حاضر

ب) نقشه های کلی , تفضیلی و اجرایی شامل :

  1. نقشه های پلان موقعیت و طرح استقرار در ………………….. برگ .
  2. نقشه های معماری در …………………………………………………. برگ .
  3. نقشه های جزئیات اجرایی در …………………………………….. برگ .
  4. نقشه های سازه در ……………………………………………………… برگ .
  5. نقشه های تأسیسات مکانیکی در ………………………………….. برگ .
  6. نقشه های تأسیسات برقی در ………………………………………… برگ .
  7. نقشه های محوطه سازی , حصار کشی و ……….. در ……….. برگ .

ج) مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود ) .

د) شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود) .

هـ) دستور کارها , صورت مجلس ها , موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت های جدید یا امور دیگر , در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد .

و) فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی ( رسته ساختمانی ) , منضم به پیمان ارسال …………… ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود ) .

تبصره : هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت , اولویت مدارک بر یکدیگر , طبق ترتیب ردیف های بالا است . در مواردی که تناقض مربوط به قیمت کارهایی باشد که براساس فهرست بهای منضم به پیمان انجام می شوند , فهرست بها در اولویت اول قرار دارد .

ماده شش – نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است , به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما , خواهد بود . پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان , اصول فنی و دستورات کارفرما , یا نماینده او و یا دستگاه نظارت , طبق مشخصات , اسناد و مدارک پیوست این پیمان , اجرا نماید .

ماده هفتم– تعهدات پيمانكار

– پيمانكار موظف است تمام منابع، مدارك و اطلاعاتي كه به اقتضاء و ضرورت كار در اختيار دارد، محرمانه تلقي نموده و در حفظ و نگهداري آن كوشا بوده و از افشا و سوء استفاده از آن خودداري نمايد. بديهي است خسارات و صدماتي كه بخاطر قصور در اين امر به كارفرما وارد مي شود بر عهده پيمانكار مي باشد.

–  پيمانكار موظف است در مدت قرارداد از نيروهاي مجرب و متخصص خود در جهت انجام موضوع قرارداد استفاده نمايد بگونه اي كه خللي در روند كار بوجود نيامده و كيفيت كار ارائه شده مطلوب بوده و از 5% ضریب خطا  تجاوز ننماید.

– پيمانكار تعهد نمود بدون اجازه قبلي كارفرما، موضوع قرارداد را به طور كلي يا جزئي به اشخاص حقوقی ثالث واگذار ننمايد.

–  مسئولیت کارکنان موضوع پیمان برعهده پیمانکار می باشدوکلیه پرداختهای قانونی شامل حقوق ومزایا،بیمه تامین اجتماعی وبیمه مسئولیت مدنی پیمانکاردرقبال کارکنان درصورت بروز حوادث ،برعهده پیمانکارمی باشد.

–  پیمانکارموظف است درقبال حوادث نسبت به اخذ بیمه مسئولیت مدنی خوددرارتباط با کارکنان اش درهنگام پرداخت خسارات احتمالی حوادث اقدام نماید.

–  پیمانکارموظف است برنحوه انجام کار توسط کارکنان خود نظارت داشته وآموزشهای ایمنی لازم رابه آنان ارائه بدهد.

–   پیمانکار موظف است وسایل حفاظت فردی مناسب بانوع کارکارگران رادراختیار آنان قرارداده وکاربرد آن وسایل رابه کارگران آموزش دهد.

–  پیمانکار موظف است ماشین آلات وابزار کار مناسب با نوع کاررا به صورت استاندارد وسالم دراختیار کارکنان خود قراردهد ومسئولیت بروز حوادث درصورت عمل غیر ایمن کارکنان وپرسنل پیمانکار برعهده پیمانکار می باشد.

ماده هشتم – تعهدات كارفرما

كارفرما حق جذب و استخدام نيروهاي پيمانكار را بطور مستقل و بدون اطلاع و كسب اجازه كتبي از وي تا ………….. سال پس از اتمام قرارداد حاضر، نداشته و در صورت تخلف موظف است به ازاي هر نيرو، مبلغ ……………. ريال بعنوان هزينه هاي آموزش و… به پيمانكار بپردازد.

كارفرما متعهد است منابعي را كه در اختيار پيمانكار قرار مي دهد هيچگونه مغايرت و عنادي با نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه نداشته و انجام خدمات موضوع اين قرارداد، هيچگونه منع قانوني ندارد در غير اينصورت كليه عواقب بر عهده كارفرما بوده و پيمانكار هرگونه مسئوليتي را از خود سلب مي نمايد.

درصورت وجود چندین پیمانکار درکارگاه یا محل پروژه ،مسئولیت هماهنگی بین آنان  جهت پیشگیری از بروز حوادث بدلیل همزمانی کارآنان برعهده کارفرما می باشد.

ماده نهم- تجهیز و برچیدن کارگاه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه کلاً به عهده پیمانکار است . پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت , بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد .در پایان کار , پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب , اقدام نماید . مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است .

ماده دهم– فسخ قرارداد

در صورت عدم رضايت از عملكرد پيمانكار، كارفرما مجاز است قرارداد را يكطرفه فسخ نمايد.

در موارد فورس‌ماژور مثل سیل، زلزله، جنگ و…، قرارداد حاضر قابل تعویق می باشد.

در صورت اتمام و انجام كليه تعهدات پيمانكار، با تأييد كارفرما و توافق طرفين اتمام قرارداد حاضر اعلام و نسبت به تسويه حساب نهايي اقدام خواهد شد.

ماده یازدهم – اختلافات ناشي از قرارداد

اختلافات ناشي از اين قرارداد ابتدا از طريق سازش بين طرفين و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات برهان را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

ماده یازدهم – نسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …………… ماده و ………………….. نسخه تهيه و به  امضاء طرفين رسيده است و هر نسخه حكم واحد و يكسان دارد.

مهر و امضاء پيمانكار

مهر و امضاء كارفرما


تذکرات مهم:

نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

دانلود نمونه قراردادهای پیمانکاری

نوشته های مشابه

دولت الکترونیک از نگاه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارمین نشست اعضای شورای مدیران کل دفاتر، حوزه های وزارتی و…

شرایط پیمان در قراردادهای پیمانکاری

تعریف روابط بین ارکان یک پروژه یعنی بین کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار نیازمند یک آگاهی همه جانبه از ضوابط…

لطفا نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *