قرارداد نگهداري و تعمير سخت‌افزار و نرم افزار

 قرارداد نگهداري و تعمير سخت‌افزار و نرم افزار

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………….

که ازین پس « كارفرما »نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس …………………………………………………………………………………………………………………………………………

که ازین پس «پيمانكار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1- موضوع قرارداد

الف ) مشاوره ، انجام خدمات پشتيباني ، نگهداري و تعمير تجهيزات سخت‌افزاري به نحوي كه همواره كليه‌دستگاهها قابليت بهره‌برداري كامل را داشته باشد .

ب) نگهداري نرم‌افزار سيستم عامل شبكه(Windows)  : دقت در صحت عملكرد شبكه و كنترل آن‌

ج) نگهداري نرم‌افزارهاي كاربردي : نظارت بر عملكرد صحيح نرم‌افزارهاي كاربردي مورد درخواست كاربران و امكان استفاده اين نرم‌افزارها براي كاربران مختلف . در صورتي كه نرم‌افزارهاي فوق توسط پيمانكار نصب شده باشد .

د) نگهداری سیستم ایستگاههای کاری ، چاپگرهای شبکه و تجهیزات Pasive & Active

ماده 2- مدت قرارداد

مدت قرارداد یکسال و از تاريخ …………………. مي‌باشد .

ماده 3- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

هزينه نگهداري و تعمير دستگاهها و پشتیبانی نرم افزاری موضوع ماده 1 طبق تعرفه پيوست 1و توافق طرفین ……………….. ریال می باشد که مبلغ خالص با کسر …….% از مبلغ قرارداد به صورت تخفیف معادل با ………………….. می باشد که هر ماه توسط كارفرما به‌ پيمانكار پرداخت مي‌گردد . اين هزينه فقط جهت ارائه خدمات پشتيباني و نگهداری نرم افزار مطرح شده در بندهای ب و ج از ماده 1  توسط پيمانكار مي‌باشد وهزينه خريد و تأمين قطعات و نصب نرم افزار شبکه و سایر نرم افزارهای کاربردی ، توسط كارفرما به صورت جداگانه پرداخت مي‌گردد.

تبصره : در صورت اضافه شدن هر یک از اقلام قرارداد هزینه آن طبق تعرفه پیوست شماره 2 محاسبه خواهد شد.

ماده 4- تعهدات پيمانكار

بند 1-4- پيمانكار متعهد مي‌شود كليه دستگاهها را در ابتداي كار تست كرده و مشخصات آنها را بانظارت نماينده كارفرما در فرمهاي پيوست ثبت نمايد و تحويل كاربر دهد .

بند 2-4- پيمانكار متعهد است حداقل 3 بار در سال از دستگاهها و حداقل یک مرتبه در ماه از شبکه مورد نظر و نرم افزارهای موجود روی دیسک سخت بازديد بعمل آورده‌ و پس از بررسی های لازم ، گزارش كتبي ارائه دهد و در صورت نیاز نرم افزارها را مجددا نصب نماید .

بند 3-4- پيمانكار متعهد است پس از اطلاع تلفني از خرابي سخت‌افزاري یا ایراد نرم افزاری در اولين فرصت حداكثرظرف 24 ساعت در محل حاضر و مبادرت به رفع ایراد نمايد .

تبصره – قابل ذكر است كه انجام خدمات ، تعمير و سرويس كليه دستگاهها در آدرس موجود كارفرما دراين قرارداد قابل اجرا خواهد بود .

بند 4-4- پيمانكار متعهد مي‌شود به ازاي هر روز تأخير از زمان مندرج در بند 3-4 معادل 20% كل‌صورتحساب همان ماه را بعنوان جريمه عودت دهد .

تبصره – در صورتي كه رفع ايراد دستگاه مبتني بر تهيه قطعه يا قطعات باشد ، زمان تهيه قطعات مورد نظر، يا زمان تصميم‌گيري كارفرما در مورد تهيه قطعات ، به زمان مذكور در بند 3-4 اضافه خواهد شد .

بند 5-4- پيمانكار متعهد مي‌شود در صورتي كه هر يك از نرم‌افزارهاي موجود به دليل ويروسهاي‌كامپيوتري دچار اشكال شد ، آلودگي سيستم را برطرف و نرم‌افزارهاي صدمه ديده را مجدداً نصب‌نمايد . بديهي است نصب مجدد نرم‌افزارها شامل هزينه مي‌باشد ،در صورتی که استفاده غیرمتعارف از سیستم ها به عمل آمده باشد .

بند 6-4- پيمانكار متعهد مي‌شود آخرين نسخه ويروس يابهاي موجود خويش را روي شبكه نصب نموده ونحوه استفاده آنها را به کاربران شبكه آموزش دهد .

بند 7-4- پیمانکار پیمانکار موظف به تهیه پشتیبان از کلیه اطلاعات سرور هر 2 هفته یک بار و بنا به نیاز کارفرما می باشد که این پشتیبان در اختیار کارفرما قرار داده خواهد شد .

ماده 5- تعهدات كارفرما

بند 1-5- كارفرما متعهد به پرداخت هزينه نگهداري و تعمير دستگاهها و هزینه پشتیبانی نرم افزاری  مطابق ماده 3 خواهد بود .چنانچه كارفرما در پرداخت مبلغ هر يك از صورتحسابهاي پيمانكار بيش از يك ماه تأخير كند پيمانكارحق دارد تا زمان وصول وجه از ارائه خدمات و تعمير و نگهداري خودداري كند.

بند 2-5- در صورتي كه كاربر ( كارفرما ) پلمپ هر يك از دستگاهها را باز نمايد كارفرما موظف است‌ هزينه اولين تعمير دستگاه يا دستگاههاي مذكور را طي صورتحساب جداگانه‌اي به پيمانكار پرداخت نمايد .

بند 3-5- كارفرما سرکار خانم …………… را به عنوان مسئول سیستمها به پيمانكار معرفي می نمايد . نماينده مذكور مسئول حسن اجراي دستورالعملهاي نحوه استفاده صحيح از نرم‌افزارها و دستگاه ها ، تهيه پشتيبان از اطلاعات مهم‌ و رابط بين كارفرما و پيمانكار  خواهند بود .

بند 4-5-  تهيه پشتيبان از اطلاعات مهم و ويروس‌يابي شبكه به عهده سرپرست شبكه است . بديهي است‌ آموزشهاي لازم در اين رابطه توسط پيمانكار داده خواهد شد .

ماده 6-

تعهدات پيمانكار شامل موارد ذيل نخواهد بود و هزينه تعميرات و نصب مجدد نرم افزار طي صورتحساب جداگانه‌اي به‌پيمانكار پرداخت مي‌گردد :

بند 1-6- عدم استفاده صحيح از دستگاهها ( افتادن ، يا انداختن دستگاهها ، ضرب خوردگي ، پاشيده شدن آب ، چاي و … انداختن يا افتادن قطعات فلزي درون دستگاهها و خسارتي از اين قبيل ) .

بند 2-6- خرابي ناشي از :

الف – جابجايي و نقل و انتقال دستگاه بدون تأييد پيمانكار ، دستكاري افراد غيرمجاز

ب   – اختلالات در برق شهر و UPS ها قبل از تأييد پيمانكار

ج   – زلزله ، سيل ، آتش‌سوزي و حوادث مشابه

بند 3-6- تهيه پشتيبان از اطلاعات مهم بعهده كارفرما است و پيمانكار هیچ گونه مسئوليتي نسبت به از بين رفتن‌اطلاعات مهم  در زمان خرابي‌ها در ديسك ندارد .

بند 4-6- ايراد ناشي از كابل‌كشي شبكه قبل از تأييد پيمانكار .

بند 5-6- خرابي نرم‌افزار به دليل استفاده از ديسكتهاي متفرقه آلوده به ويروسهاي كامپيوتري توسط‌سرپرست شبكه .

بند 6-6- خرابي نرم‌افزار به دليل اشكال سخت‌افزاري مانند خرابي Hard Disk

بند7-6- اختلال و ايراد در نرم‌افزارها كه توسط سرپرست شبكه انجام شده باشد ، عليرغم‌دستورالعملهايي كه از طرف پيمانكار صادر شده باشد .

بند 8-6- اختلال و ايراد در نرم‌افزارهاي موجود روي ديسك سخت ايستگاهها .

ماده7-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده8-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده9-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده10-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده11-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده12-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده13-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                                 …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

پیوست شماره 1

« تعرفه هزينه ماهانه تعمير و نگهداري »

    رديف دستگاه مبلغ توضيحات
1 Client Server 60000ريال
2    چاپگر ليزري 50000 ريال
3    چاپگر سوزني LQ 50000 ريال
4    چاپگر سوزني DFX 60000 ريال
5    چاپگر جوهرافشان 50000 ريال
6    UPS با باطري تر 80000 ريال
7    UPS با باطري خشك‌ 40000 ريال
8    UPS با باطري ژله‌اي 40000 ريال

 

نوشته های مشابه

قرارداد لوله کشی گاز

قرارداد لوله کشی گاز طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ شرکت ................. به نمایندگی آقای............................به شماره ملی ............................ نام پدر…

توافق آسمان‌ و بویینگ در تهران/ قرارداد خرید 60 فروند هواپیما امضا شد

عصر امروز با حضور وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نمايندگان شرکت بوئينگ و آسمان اير، قرارداد ‏نهايي خريد…

لطفا نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *