قرارداد مديريت پروژه

                                قرارداد مديريت پروژه

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……………………………..

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………

که ازین پس «مديريت پروژه»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده1 : موضوع قرارداد

موضوع اين قرارداد مديريت و مشاوره : فنی ، مالی ، تدارکاتی و اجرائی پروژه . . . . . . . . . . . . متعلق به آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . است ؛ مشخصات پروژه به شرح زير است :

عنوان پروژه

شماره پروانه

مالک

نشانی محل احداث پروژه

ماده 2 : شرح خدمات مديريت پروژه و مراحل آن

پيگيری تهيه نقشه های معماری ، تأسيساتی و سازه .

مديريت کليه عمليات اجرائی شامل تجهيز کارگاه ، تخريب ساختمان قديمی ( در صورت وجود در ملک ياد شده ) ، پياده نمودن نقشه ، گودبرداری ، اجرای اسکلت ، سفت کاری و نازک کاری ( شامل تأسيسات ، کارهای چوبی ، نقاشی ، کابينت ، نصب تجهيزات گرمائی ، برودتی ، برقی ، الکترونيکی و ساير موارد ) تا انتهای کار بنحويکه ساختمان بلافاصله قابل بهره برداری کامل باشد .

مشاوره برای تدارکات کليه مواد و مصالح مصرفی در پروژه .

بررسی صلاحيت ، استعلام ، انتخاب ، عقد قرارداد ، تهيه صورت وضعيت و کنترل فنی پيمانکاران اجرائی بعهده مديريت پروژه است .

تهيه کليه گزارشات آماری ، جدول زمانبندی ، گزارشات روزانه ، فهرست حقوق کليه کارکنان ، فهرست حضور و غياب و ساير گزارشات بعهده مديريت پروژه است .

ماده 3 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

مبلغ حق الزحمه بابت شرح خدمات مندرج در ماده ب برابر (             % ) هزينه های اجرائی است . هزينه های اجرائی شامل دستمزدها ، مصالح ، ابزار و کليه پرداخت ها بجز موارد مشروحه ذيل است :

هزينه خريد زمين و حق دلالی آن .

هزينه پرداخت عوارض شهرداری ، انشعابات آب ، برق ، گاز ، تلفن ، فاضلاب و مشابه .

مبلغ حق الزحمه مديريت پروژه خالص است و هيچ گونه کسوراتی مانند ماليات ، بيمه و غيره از آن کسر نمی گردد .

در ابتدای هرماه صورت وضعيت مديريت پروژه طبق بند يک مادة حاضر با توجه به کليه هزينه ها اعم از قطعی ، علی الحساب و پيش پرداخت توسط مديريت پروژه به کارفرما تحويل ميگردد ، کارفرما ظرف يک هفته به آن رسيدگی و    حق الزحمه پيمان مديريت را پرداخت مينمايد .

کارفرما بعنوان پيش پرداخت مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در زمان عقد قرارداد به مديريت پروژه پرداخت مينمايد که اين مبلغ طی 10 قسط مساوی ( تا حداکثر 70% درصد مبلغ خالص صورت وضعيت )  از صورت وضعيت مديريت پروژه کسر ميگردد .

هزينه های اجرائی اين پروژه بصورت تخمينی در حدود . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال برآورد ميگردد . اين مبلغ قابل افزايش و يا کاهش است .

ماده 4ـ : شرايط قرارداد

چنانچه قبل از اتمام ساختمان بشرح مندرج در بند 2 ، اين قرارداد به هر علتی فسخ گردد حق الزحمه مديريت پروژه بشرح ذيل افزايش مي يابد :

در مرحله اتمام گودبرداری .

در مرحله اتمام پی سازی .

در مرحله اتمام اسکلت .

در مرحله اتمام سفت کاری .

در مرحله نازک کاری .

چنانچه به عللی بجز علل ناشی از قصور پيمانکار ، عمليات اجرائی کند و يا تعطيل موقت گردد و حق الزحمه ماهيانه پيمان مديريت از مبلغ . . . . . . . . . . . . . . ريال کمتر گردد کارفرما می بايستی مابه التفاوت مبلغ فوق تا مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . .  ريال را به مديريت پروژه بصورت بلا عوض پرداخت نمايند .

کارفرما با امضاء اين قرارداد به پيمانکار مديريت دستور عدم کسر بيمه و ماليات از پيمانکاران جزء را ميدهد و کليه پيامدهای قانونی ، قضايی و جرائم آن را شخصاً تقبل می نمايد .

کارفرما با امضاء اين قرارداد به پيمانکار مديريت دستور استفاده از کارگران خارجی بدون مجوز را ميدهد و کليه پيامدهای قانونی ، قضائي و جرائم آن را شخصاً تقبل می نمايد .

ماده 5 : تعهدات کارفرما

پرداخت حقوق رئيس کارگاه ، حسابدار ، مأمور خريد ، انباردار ، نقشه بردار مترور و صورت وضعيت نويس بعهده مديريت پروژه است ؛ ساير پرداختی ها بعهده کارفرما ميباشد .

پرداخت هرگونه انعام و حق العمل بعهده کارفرما ميباشد .

هزينه تجهيز کارگاه بعهده کارفرماست .

پيگيری و اخذ و مسائل هرگونه انشعاب ( آب ، برق ، گاز ، تلفن ، فاضلاب و غيره ) بعهده کارفرما ميباشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در شهرداری و ساير ارگانها ، شکايت همسايگان ، گرفتن عدم خلاف و پايان کار و ساير موارد از اين قبيل بعهده کارفرما ميباشد .

پرداخت حق الزحمه تهيه نقشه های معماری ، تأسيساتی ، سازه ، مهندسين ناظر شهرداری ، هزينه مهر مشاورين بعهده کارفرما است .

کارفرما موظف است پروژه را بيمه ( کارکنان و شخص ثالث ) نمايند در غير اينصورت مسئوليت مدنی حوادث ، پيگيری امور مربوطه و هزينه ها ( خسارت مالی ، پزشکی ، ديه و نظاير آن ) بعهده کارفرما ميباشد .

ماده 6:مدت قرارداد

مدت اين قرارداد از تاريخ شروع . . . . . . . ماه شمسی است . شروع قرارداد از تاريخ تحويل ملک به مديريت پروژه و دريافت پيش پرداخت است .

ماده 7:يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 8:تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 10:فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده11:تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده12:حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده13:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                             …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نوشته های مشابه

قرارداد محوطه سازی

قرارداد محوطه سازی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ شرکت................. به نمایندگی آقای............................به شماره ملی ............................ نام پدر ............................ شماره…

قرارداد فروش قطعه

قرارداد فروش قطعه طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ شركت................. به نمایندگی آقايان...........................به سمت رئيس هيئت مديره و ……………………. به…

2 دیدگاه

  1. حسین کرمی

    سلام
    با درود وسپاس از وبسایت پرمحتوا،قابل عرض میباشد که بنده بعنوان مدیر اجرائی یک پروژه خدماتی علاوه بر قرارداد قانونی که فی مابین کارفرما وکارگران در راستای شناسائی رابطه مادتین۲و۳ قصد تنظیم قرارداد کاری داخلی با پرسنل تحت الامر شرکت را در راستای اجرای وظایف محوله بر اساس دفترچه پیمان وHSEپلان را با همکاران دارم،لذ خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که نمونه ای برای بنده به آدرس ایمیل ارسال شود.شایان ذکر میباسد قرارداد انجام امور رفت وروب وحمل پسماند در خدمتتشهری شهر تهران میباشد.
    تشکر ارادتمند حسین کرمی

  2. عابدی

    ضمن سلام و عرض ارادت . بسیار عالی. سپاس بنده تقدیم شما. اجرکم عند الله.

لطفا نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *