نمونه قرارداد تكريب

نمونه قرارداد تكريب

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس « کارفرما»نامیده خواهد شد، و

شرکت ……… به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………..

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 1-موضوع قرارداد : /قرارداد/

هرس دمبرگ نخيلات با دستگاه اره برقي به مقدار ………………. متر طول و به ازاي هر متر ……………………… ريال در طرح توسعه باغات در اراضي مستعد با عنوان زیر پروژه تكريب نخيلات با كد …………………..

ماده2- مبلغ كل قرارداد:

مبلغ قرارداد ……………………………………………………….  ريال مي باشد كه براساس قيمت توافق شده (ماده 1)  با پيمانكار و با توجه به شرايط مندرج در اين قرارداد محاسبه و پرداخت گردد.

ماده 3-مدت قرارداد:

پيمانكار تعهد مي نمايد كه كليه كارها طبق نقشه و مشخصات پيوست حداكثر تا تاريخ …………………….. تحويل نمايد.

ماده 4 نحوه پرداخت براساس صورت وضعيت كه به صورت ماهيانه تنظيم و به تأئيد ناظر پروژه رسيده باشد با امضاي مقام مجاز پرداخت خواهد شد.

ماده 5-  ضمن عقد خارج لازم پيمانكار متعهد مي گردد كه در صورت تأخير از موعد مقرر در ماده 4 و نبود عذر موجه به ازاي هر روز تأخير مبلغ 000/100 ريال در وجه جهادكشاورزي پرداخت نمايد.

ماده 6سپرده حسن انجام كار:

معادل 10% از مبلغ كل قرارداد از پيمانكار به عنوان حسن انجام كار از هر صورت وضعيت كسر و پس از تحويل كليه كارها به جهادكشاورزي مبلغ مذكور به ايشان پرداخت خواهد شد. در پرداخت تمام مبلغ حسن انجام كار با كسر جريمه احتمالي و پرداخت بقيه آن و با مطالبه خسارت در صورتيكه مبلغ ابلاغي در ماده 6 كافي نباشد رعايت خواهد شد. /قرارداد/

تبصره: در كليه موارد مرجع تشخيص مديريت باغباني خواهد بود.

ماده 7- كارفرما موافقت دارد كه بنا بر تقاضاي پيمانكار پيش پرداخت اين قرارداد را براساس مفاد آخرين دستورالعمل ابلاغي در مورد طرحهاي عمراني پس از اخذ ضمانت های مربوطه پرداخت نمايد.

ماده 8- پيمانكار متعهد مي گردد هر قسمت از كارهاي انجام شده كه به تشخيص جهادكشاورزي داراي نقص فني يا مطابق نقشه ارائه شده ودستور كار ناظر پروژه نباشد اصلاح يا به هزينه خود تعمير يا تكميل نمايد.

ماده 9- تهيه مواد اوليه كلاً بعهده كارفرما مي باشد.

تبصره: در صورتي كه تهيه مواد اوليه بعهده كارفرما باشد اجناس فوق نزد پيمانكار امانت بوده وصرفاً بايد براي مورد قرارداد به مصرف برسد در صورت تخلف پيمانكار مشمول موارد پيش بيني شده در قانون در خصوص دخل و تصرف غيرمجاز در اموال دولتي و تحت پيگرد قانوني قرار گيرد.

تبصره 1تهيه ابزار آلات جهت انجام كارهاي فوق كلاً بعهده پيمانكار مي باشد كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

تبصره2تهيه غذای كارگران كلاً بعهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت (اسكان برعهده كارفرما)

ماده 10-  مقرر گرديد در صورت تخلف پيمانكار كارفرما مجاز است قرارداد را فسخ و نسبت به استيفاي بشرح موارد مذكور در مواد 5 ، 6 و 7 قرارداد اقدام نمايد.

ماده 11-  كارفرما مجاز است در مواقع ضروري ناظري را جهت بررسي كارهای انجام شده و تهيه گزارش اعزام نمايد.

ماده 12- پيمانكار بدون موافقت قبلي و كتبي كارفرما حق واگذاري يا انتقال عين يا منافع يا تعهدات خود را در اين قرارداد كلاً يا جزئاً به ديگري نخواهد داشت در غير اين صورت كارفرما مجاز است قرارداد را يك طرفه فسخ و خسارت وارده احتمالي را  از پيمانكار مطالبه نمايد.

ماده 13- از مبلغ كل قرارداد كسورات قانوني كسر و پرداخت كسورات قانوني برعهده پيمانكار مي باشد.

ماده 14-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده15-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده16-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده17-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده18-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده19-حل اختلاف /قرارداد/

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده20-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                           ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

صورت وضعيت قرارداد تكريب                                       

 

رديف تاريخ روزهاي كاركرد متراژ كاركرد امضاء ناظر توضيحات
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
جمع      

 

نام و نام خانوادگي پيمانكار                            امضاء

نام و نام خانوادگي كارشناس مديريت جهاد كشاورزي شهرستان             امضاء

نام و نام خانوادگي مدير جهاد كشاورزي شهرستان                امضاء

نام و نام خانوادگي مدير باغباني                        امضاء

نام و نام خانوادگي معاون بهبود توليدات گياهي                     امضاء

نوشته های مشابه

نمونه قرارداد حسابرسي مالياتي

نمونه قرارداد حسابرسي مالياتي طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ اين قرارداد بنا به درخواست شماره ..................مورخ .....................به منظور انجام…

نمونه قرارداد ارزيابي امنيت شبكه

ُُُُُ نمونه قرارداد ارزيابي امنيت شبكه ماده يك : مقدمــــه با توجه به گسترش روزافزون شبكه‌هاي كامپيوتري در سازمانهاي مختلف…

لطفا نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *