نمونه قرارداد ارزيابي امنيت شبكه

ُُُُُ

نمونه قرارداد ارزيابي امنيت شبكه

ماده يك : مقدمــــه

با توجه به گسترش روزافزون شبكه‌هاي كامپيوتري در سازمانهاي مختلف دولتي و خصوصي در كشور و اتصال آنها به شبكه جهاني اينترنت مسئله امنيت شبكه‌ها و پايگاه‌هاي داده امري ضروري است كه تمامي‌ مديران فناوري اين مراكز بايد به آن توجه خاصي مبذول نمايند. يكي از ملزومات اساسي براي پيشگيري عمليات نفوذ به شبكه، ارزيابي شبكه توسط يك گروه يا شركت مورد اعتماد و يا طرف قرارداد است. اين شركت در شرايط يكسان با نفوذگران، با دريافت يك آدرس اينترنتي راههاي نفوذ به آن را بررسي، شناسايي و گزارش مي‌نمايد./قرارداد/

هدف اصلي اين قرارداد ارزيابي يك سايت اينترنتي است كه در نتيجة آن ميزان توانايي شركت پيمانكار شناسايي مي‌گردد تا در صورت برخورداري از توان بالا، پروژه‌هاي ديگري در اين زمينه به آن واگذار شود. از آنجاييكه پيمانكار اعلام مي‌دارد توانايي علمي و فني و امكانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم و همچنين امكان دسترسي به اطلاعات مورد نياز را دارا مي‌باشد، قرارداد حاضر براساس ماده 10 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران و طبق شرايط ذيل بين طرفين منعقد مي‌گردد.

ماده دو : طرفين قرارداد

2-1- سازمان ……………………………………………………………………………  به نمايندگي آقاي ……………………………………   به نشاني …………………………………………، كه منبعد در اين قرارداد كارفرما ناميده مي‌شود.

2-2- شركت ………………………………….. به نمايندگي آقاي ………………………………………………….. به نشاني ……………………………………………………………………………. كه منبعد در اين قرارداد پيمانكار ناميده مي‌شود.

ماده سه : موضوع قرارداد

3-1- ارزيابي وب سايت به آدرس الكترونيكي………………………………..كه منبعد در اين قرارداد وب سايت خوانده مي‌شود، به منظور شناسايي حفره‌هاي امنيتي و راههاي نفوذ به آن در قالب اين قرارداد انجام مي‌شود.

ماده چهار : زمان اجراي قرارداد

4-1- از تاريخ امضاء اين قرارداد حداكثر به مدت چهار هفته مي‌باشد كه بنا به تشخيص كارفرما تا يك هفته قابل تمديد است.

ماده پنج : مبلغ قرارداد

5-1- هزينه اجراي طرح به مبلغ ……… ريال (معادل ……. تومان) مي‌باشد كه در پنج قسط برابر پرداخت مي‌گردد. به جز پيش پرداخت كه در ابتدا پرداخت مي‌شود، هر قسط يك هفته پس از دريافت گزارش مربوطه پرداخت مي‌گردد.

ماده شش : تعهدات /قرارداد/

6-1- كارفرما موظف است هزينه‌هاي پروژه را به موقع پرداخت نمايد. /قرارداد/

6-2- پيمانكار موظف است گزارش كلية مراحل و روشهاي ارزيابي را در پايان هر هفته از زمان قرارداد، كتباً به اطلاع كارفرما برساند.

6-3- كارفرما در صورت تشخيص توان بالقوة پيمانكار در پروژه‌هاي مشابه ديگر از او كمك مي‌گيرد.

6-4- پيمانكار اجازة هيچگونه پرسش و كسب اطلاع مستقيم يا غير مستقيم را از كاربران وب سايت(كارمندان) راجع به وب سايت ندارد.

ماده هفت : ساير شرايط /قرارداد/

7-1- مسؤوليت هرگونه بهره‌برداري غير مجاز و سوء استفادة از مفاد اين قرارداد و وب سايت و اطلاعات مندرج در وب سايت كه توسط هر فرد يا گروه انجام شود و علت آن تعمد يا سهل‌انگاري پيمانكار باشد، بر عهدة پيمانكار است.

7-2- كلية اطلاعات مندرج در وب سايت و اسامي و آدرسهاي مندرج در اين قرارداد محرمانه‌اند.

ماده هشت:يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده نه:تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ده:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده یازده:فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده دوازده:تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده سیزده:حل اختلاف /قرارداد/

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده چهارده:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              …………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

پيوست شماره يك
جدول زمانبندي تحويل گزارشات و اقساط
رديف موضوع تاريخ
1 پيش پرداخت
2 دريافت گزارش نخست
3 دريافت گزارش دوم و پرداخت قسط دوم
4 دريافت گزارش سوم و پرداخت قسط سوم
5 دريافت گزارش چهارم و پرداخت قسط چهارم
6 پرداخت قسط پنجم

 

نوشته های مشابه

نمونه قرارداد تكريب

نمونه قرارداد تكريب طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان به نمایندگی آقای............................به شماره ملی ............................ نام…

همه جزئیات قرارداد گازی ایران و ترکیه/میزان خسارت و نحوه پرداخت

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این که همه نهادهای نظارتی بالادست به طور کامل در جریان پرونده اختلاف…

لطفا نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *