قراردادهای انتقال فناوری

امروزه فناوری عنصر كلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوری های جدید سالهاست كه به عنوان موتور توسعه به رسمیت شناخته شده است. فناوری می تواند كارایی و اثربخشی را افزایش دهد، زمان تولید وعرضه محصولات به بازار را كوتاه كند و نیازهای انسانی را تامین كند. باایجاد محصولات جدید و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طریق نوآوریهای تكنولوژیك، بنگاههای اقتصادی می‌توانند فرصتهای جدیدی را برای دستیابی به رقابت پذیری و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهانی سازی اقتصاد به شدت این باور را تقویت كرده است كه رقابت پایدار مستلزم آن است كه شركتها، عملكرد خود را در بازار بین المللی از طریق ارتقای كارآیی، كیفیت و قابلیت اعتماد محصولات تولیدی شان افزایش دهند و این امر خود مستلزم به كارگیری فناوریهای نوین است.

فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری

تعریف واحدی از فناوری ارائه نشده است. فناوری را می توان مجموعه ای از آگاهیها، دانشها، فنون، مهارتها، تجربیات و سازماندهی دانست كه برای تولید، تجاری سازی و بهره مندی از كالاها و خدماتی كه نیازهای اقتصادی واجتماعی را تامین می كنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. لازم به ذكر است كه میان فناوری محصول و فناوری فرایند می توان تفكیك قائل شد. همچنین معمولاً میان انتقال افقی و انتقال عمودی فناوری تفاوت قائل می شوند. انتقال افقی فناوری فرایندی است كه به انتقال فناوری از فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) به موسسات بهره بردار از نوآوری منجر می گردد. انتقال عمودی فناوری، فرایند حركت فناوری از یك هدف یا محل به هدف یا محلی دیگر است. انتقال بین المللی فناوری در قالب قراردادهای انتقال فناوری و سایر شیوه‌ها از این نوع است. در این مفهوم، انتقال فناوری فرایندی است كه به وسیله آن دانش مربوط به تغییر ورودیها به خروجیهای رقابتی، به وسیله یك موسسه از منبعی در كشوری دیگر به دست می آید. انتقال فناوری بین المللی از كانالها و مكانیسم های متفاوتی، اعم از رسمی و غیررسمی، امكان پذیر است.
فرایند انتخاب و مذاكره برای انتقال فناوری را می توان به طور خلاصه شامل مراحل زیر دانست:
۱ – تعیین راهبرد تكنولوژیك در بنگاه؛
۲ – كسب اطلاعات از فناوری و بازار فناوری؛
۳ – توجه به معیارهای انتخاب مناسب‌ترین فناوری؛
۴ – ملاحظه شرایط حقوقی و قراردادی كه فرایند مذاكره را شكل می دهد؛
۵ – انعقاد نهایی قراردادهای انتقال فناوری و اجرای آن.

 انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوری

ابزارها، شیوه ها و روشهای مختلفی برای دریافت و كسب فناوری از خارج وجود دارد. این روشها را می توان از یك منظر به روشهای تجاری، قراردادی و رسمی از یك طرف و روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی از طرف دیگر تقسیم كرد . همچنین ابزارهای انتقال فناوری از نظر جامعیت و تاكید بر جنبه های ملموس و غیرملموس فناوری نیز قابل تقسیم هستند.
جامع ترین روش دریـــافت فناوری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها فناوری، بلكه مهارتهای مدیریتی، ارتباط با بازار و همین طور سرمایه را با خود به همراه می آورد. ابزار جامع دیگری نیز وجود دارد كه همانا قراردادهای «ساخت، بهره برداری و انتقال»، (BOT) نام دارند. درBOT طرفهای خارجی كارخانه ها یا دیگر پروژه های بزرگ و زیربنایی را می‌سازند، مدیریت می كنند و مورد بهره‌برداری قرار می دهند تا زمانی كه سرمایه گذاری آنها را جبران كند. روشهایی همچون قرارداد سازنده تجهیزات اصلی (OEM) ، قرارداد سازنده طراحی اصلی (ODM) و پیمانكاریهای فرعی برای ساخت قطعات نیز شیوه هایی برای انتقال فناوری محسوب می گردند. در پیمانكاری فرعی دست كم مشخصات فنی واگذار می‌شود. گاهی اوقات متدهای تولید، دانش فنی و كمكهای فنی نیز عرضه شده و انواع خاصی از تجهیزات تولیدی و اجزا و مواد ورودی نیز طراحی می‌شوند.

● انواع روشهای انتقال فناوری

الف – روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی

۱ – تقلید، كپی سازی و مهندسی معكوس؛
۲ – آموزش؛
۳ – مطالعه اسناد اختراع؛
۴ – مطالعه كتب و مقالات؛
۵ – استخدام متخصصان كلیدی خارجی؛
۶ – جاسوسی صنعتی؛
۷ – تحصیل در دانشگاههای خارجی؛
۸ – بازدید از نمایشگاهها و كارخانجات.

ب – روشهای تجاری، قراردادی و رسمی

۱ – قرارداد لیسانس اختراع؛
۲ – قرارداد لیسانس دانش فنی؛
۳ – قرارداد لیسانس علامت تجاری؛
۴ – قرارداد لیسانس كپی رایت؛
۵ – قرارداد فرانشیز و توزیع؛
۶ – قرارداد سرمایه گذاری مشترك؛
۷ – قرارداد پروژه آماده بهره برداری؛
۸ – قرارداد تحقیق و توسعه؛
۹ – قرارداد طراحی و خدمات مهندسی؛
۱۰ – قرارداد خدمات مدیریت؛
۱۱ – قرارداد همكاری فنی؛
۱۲ – قرارداد خدمات فنی؛
۱۳ – قرارداد مشاوره؛
۱۴ – قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال؛
۱۵ – قرارداد سازنده با طراح اجزاء اصلی؛
۱۶ – قرارداد پیمانكاری فرعی؛
۱۷ – قراردادهای خرید كالاهای سرمایه‌ای؛
۱۸ – سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛
۱۹ – قرارداد بازسازی و نوسازی؛
۲۰ – قرارداد تعمیر و نگهداری؛
۲۱ – كسب و ادغام؛
۲۲ – اتحاد استراتژیك؛
۲۳ – قراردادهای مربوط به رایانه (نرم افزار یا سخت افزار)؛
۲۴ – قراردادهای مهندسی، تامین و ساخت؛
۲۵ – قراردادهای تجارت متقابل (بای بك).

آشنایی با برخی از قراردادهای انتقال فناوری

۱ – قرارداد پروانه بهره برداری (لیسانس):  از طریق پروانه بهره برداری است یعنی صدور مجوز از سوی مالك یك اختراع ثبت شده به فرد یا شخص حقوقی دیگر، (در یك كشور و برای دوره زمانی اعتبارحقهای مربوط به آن اختراع) برای اجرای یك یا چند عملی كه به وسیله حقوق انحصاری مربوط به حق اختراع ثبت شده مورد نظر، در آن كشور، پوشش داده می شوند. وقتی كه این اجازه صادر می شود «پروانه بهره‌برداری» اعطا شده است.
یادآوری می شود كه اقدامات موصوف ساختن یااستفاده از محصولی است كه شامل آن اختراع می شود یا ساختن محصولاتی به وسیله فرایندی است كه شامل آن اختراع می گردد، یااستفاده از فرایندی است كه آن اختراع را در بر می‌گیرد. مفهوم «پروانه بهره برداری» (لیسانس) نیز در قوانین بسیاری از كشورها به رسمیت شناخته شده است. این روش در مورد انواع دیگر مالكیتهای صنعتی هم مورد استفاده قرار می گیرد.

۲ – قرارداد دانش فنی: از روشهای سه گانه اصلی حقوقی برای انتقال و به دست آوردن فناوری به دانش فنی مربوط می شود. در صورتی كه شروط مربوط به دانش فنی در یك نوشته یا سند مجزا و متمایز ارائه گردد آن سند یا نوشته معمولا «قرارداد دانش فنی» نامیده می شود. از طریق چنین شروطی، یك طرف یعنی عرضه كننده دانش فنی، متعهد می گردد تا دانش فنی را برای استفاده به طرف دیگر یعنی گیرنده دانش فنی، انتقال دهد.
دانش فنی ممكن است به شكل ملموس، انتقال داده شود. اسناد، عكسها، نقشه ها (اوزالید)، كارتهای رایانه ای و میكروفیلم، در میان سایر موارد، نمونه‌هایی از شكلهای ملموس هستند. مثالهای از دانش فنی كه ممكن است در چنین شكلهایی منتقل شوند، عبارتند از: نقشه های مهندسی ساختمان یك كارخانه، طرحهای جانمایی تجهیزات در كارخانه، ترسیمات یا نقشه های اوزالید ماشین آلات، فهرستهای قطعات منفصل، كتابچه های راهنما یا دستورالعملهای به كارگیری ماشین آلات یا مونتاژ قطعات، فهرستها و مشخصات مواد جدید، محاسبات زمانی كارگر و ماشین، نمودار جریان كار، دستورالعملهای بسته بندی و انبارداری، گزارشهای مربوط به پایداری و شرایط محیطی و شرح شغلهای مربوط به كاركنان فنی و متخصص. این دانش فنی در شكل ملموس، گاهی اوقات «اطلاعات با داده های فنی» نامیده می‌شود.
دانش فنی همچنین ممكن است در شكل غیرملموس منتقل شود. نمونه هایی از این شكل، این است كه یك مهندس از سوی عرضه كننده دانش فنی، فرایندی را برای مهندسی از سوی پذیرنده دانش فنی، توضیح دهد یا یك مهندس ساخت و تولید از طرف پذیرنده دانش فنی، خط تولید شركت عرضه كننده را بازدید كند. مثال دیگر، آموزش فنی كاركنان دریافت كننده دانش فنی در كارخانه دریافت كننده یا در شركت عرضه كننده، است. دانش فنی در شكل غیرملموس از طریق به نمایش گذاشتن یا ارائه مشاوره در زمینه تولید یا دیگر عملیات اجرایی، گاهی اوقات «خدمات فنی» نامیده می‌شود. دانش فنی در شكل غیرملموس از طریق آموزش فنی گاهی اوقات «دستیاری فنی» نامیده می شود. وقتی دانش فنی در شكل غیرملموس، شامل هدایت عملی عملیات ساخت و تولید یا عملیات دیگری از قبیل طراحی یا مدیریت مالی و پرسنلی یا بازاریابی، باشد. بعضا «خدمات مدیریتی» نامیده می‌شود.

منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم-شماره ۱۶۷

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

امضای ۳ تفاهم نامه عقد قرارداد بابت پروژه های شرکت آب و نیرو

سه تفاهم نامه جهت عقد قرارداد بمنظور اجرای ۳ طرح از مجموعه طرح های شرکت آب و نیرو روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در هتل «اسپیناس پالاس» تهران با شرکت های کره ای به امضا رسید.

شمانیوز: به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، این تفاهم نامه ها که به امضای سیدمحمدرضا رضازاده از طرف ایران و آقایان بیک (مدیرعامل شرکت دایلیم) و لی هاک سو (قائم مقام شرکت کی واتر) رسید، جمعاً ارزشی به مبلغ ۳٫۴ میلیارد دلار را دارا هستند.

براین اساس توافق نامه اول، که بین مدیرعامل شرکت آب و نیرو و مدیرعامل شرکت دیلیم کره جنوبی به امضا رسید، با هدف تامین مالی (فاینانس) حدود ۱٫۷ میلیارد دلار قرارداد به منظور ساخت «سد و نیروگاه بختیاری» در قالب مجوزهای صادره قبلی توافق صورت گرفت.

به گفته مهندس حسین رنجبران مجری طرح بختیاری، این تفاهم نامه؛ راه را جهت عقد قرارداد تامین مالی به ارزش ۱٫۷ میلیارد دلار هموار خواهد ساخت که در نوع خود یکی از بزرگترین مشارکت های اجرایی طرح های صنعت سد و نیروگاه برقابی با طرف های خارجی محسوب می شود.

طرح سد و نیروگاه بختیاری بر روی سرشاخه های رود دز در استان لرستان اجرا خواهد شد و دارای بدنه ای به ارتفاع ۲۷۵ متر و نیروگاهی به ظرفیت هزار مگاوات خواهد بود که در صورت ورود آن به فاز اجرایی از تکرار خشارات مشابه سیلاب اخیر رودخانه دز برای همیشه جلوگیری به عمل خواهد آمد.

مهندس عیسی بزرگ زاده به عنوان مجری طرح «انتقال آب به فلات مرکزی» نیز در خصوص جزئیات توافق نامه دوم اظهار داشت: طبق این توافق نامه مقرر است تا ظرف مدت حدوداً یکسال طرفین بر سر جزئیات مفاد مندرج در قرارداد نهایی که شامل بخشی از طرح بزرگ انتقال آب به فلات مرکزی می گردد به تفاهم کامل برسند که البته احتمال تمدید این مذاکرات به دلایل گوناگون وجود دارد.

طرح «انتقال آب به فلات مرکزی» مشتمل بر اجرای یک سد مخزنی به ظرفیت حدود نیم میلیارد مترمکعب و خطوط لوله انتقال آب به استانهای واقع در فلات مرکزی خواهد بود.

همچنین روز گذشته، تفاهم نامه عقدقرارداد طرح کارون ۲ به امضای مدیرعامل شرکت آب و نیرو و قائم مقام شرکت «کی واتر» کره جنوبی رسید.
بنابر گفته مهندس شیروی مجری طرح کارون ۲، طبق این تفاهم نامه مقرر شده است تا با جذب سرمایه گذاران کره ای و به شکل BOT طرح سد و نیروگاه جریانی کارون ۲، بر روی رودخانه کارون در استان خوزستان، با هدف تولید انرژی سالیانه ۲۰۲۰ گیگاوات ساعت برای مصارف پیک شبکه سراسری برق اجرا گردد.

به گفته سیدمحمدرضا رضازاده، مدیرعامل شرکت آب و نیرو، در صورت به نتیجه رسیدن این ۳ قرارداد، به طور میانگین قریب به ۱۰ هزار اشتغال مستقیم در طول دوره اجرای این پروژه ها ایجاد خواهد شد و با عنایت به دور افتاده بودن نواحی میزبان پروژه های یاد شده، تحرک کاری و مالی عظیمی که در اثر اجرای این پروژه ها پدید خواهد آمد، موجبات ارتقای شاخص های توسعه انسانی و معیشتی این نواحی را فراهم خواهد کرد.

انعقاد قرارداد ساخت سد مخزنی روزیه سمنان

قرارداد تامین منابع مالی، طراحی، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) سد مخزنی «روزیه» در سفر روز سه شنبه وزیر نیرو به استان سمنان منعقد شد.

ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو: این قرارداد هم‌زمان با سفر هیئت دولت به استان سمنان، با حضور «حمید چیت‌چیان» وزیر نیرو، «حاج‌رسولیها» مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و شماری از مدیران اجرایی استان بین شرکت آب منطقه‌ای سمنان، شرکت سرمایه گذار و مهندسین مشاور مبادله شد.

سد روزیه اولین سد کشور است که به صورت (BOT) ساخته خواهد شد و هدف از اجرای این طرح تنظیم جریانات سطحی رودخانه «چاشم» به میزان ۵٫۷ میلیون مترمکعب (حقابه کشاورزی و زیست محیطی) و افزایش تخصیص آب چشمه روزیه به میزان ۱٫۲ میلیون مترمکعب در سال جهت تامین بخشی از نیاز آب شرب سمنان، مهدیشهر و سرخه است.

نامه انجمن مهندسی دریایی ایران/ جلوی قرارداد سازمان بنادر را بگیرید

انجمن مهندسی دریایی ایران طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ممنوعیت عقد قرارداد سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه خواستار پیگیری‌های لازم در خصوص تداوم عقد قرارداد این سازمان با شرکت‌های مذکور شد.

تسنیم: عباس آخوندی وزیر راه مهر سال گذشته در ابلاغیه ای شرکت‌‌ها و سازمان‌ های تابعه وزارت راه و شهرسازی را از عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و با کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه منع کرد.

در بخشی از این ابلاغیه آمده است؛ «…مقرر می‌گردد از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی‌هایی مولد، قراردادهای BOT ,٬BLT ٬ نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق‌های بازنشستگی. شرکت‌ها و صندوق‌های تعاونی کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و از این قبیل) خودداری به عمل آید. لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه (هر کدام زودتر باشد) خاتمه داده شود…»

این در حالی که هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در نامه‌ای با قدردانی از حمایتهای سازنده وزیر خواستار پیگیری قراردادهایی است که به تازگی در سیستم داخلی سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت‌های زیرمجموعه این سازمام امضا شده است.

در این نامه تاکید شده است؛ « احتراماً، ضمن تبریک سال نو و تشکر از حمایت های سازنده جنابعالی از صنایع و محصولات ساخت داخل و نیز اهمیت دادن به موضوعات و مشکلات اشتغال در کشور، همانگونه که مستحضرید صنایع دریایی کشور یک صنعت نوپا در کشور بوده و نیاز توجه خاص و همه جانبه دارد.

متاسفانه با وجود ابلاغ جنابعالی در مهرماه ۹۴ مبنی بر عدم انعقاد قرارداد با شرکت ها، صندوق های بازنشستگی، تعاونی ها و دیگر زیرمجموعه آن وزارتخانه، همچنان شاهد اینگونه قراردادها در سیستم داخلی سازمان بنادر و دریانوردی هستیم.

خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به سپری شدن مدت ۶ ماه مشخص شده پیگیری های لازم در این خصوص صورت گرفته تا موجبات رفع این معضل اساسی فراهم گردد. پیشاپیش از توجه خاص جنابعالی به این موضوع کمال تشکر را دارد.»

نمونه قرارداد ساخت, بهره برداری و انتقال (BOT)

نمونه قرارداد ساخت, بهره برداری و انتقال (BOT)

نمونه قرارداد ساخت, بهره برداری و انتقال (BOT)

با در نظر گرفتن قانون سرمایه گذاری خارجی کشور A که در تاریخ …… توسط مجلس ملی کشور A به تصویب رسیده و در تاریخ ……   اصلاح و تکمیل شده است و با در نظر گرفتن آیین نامه اجرایی شماره …… مورخ …… کشور A در خصوص مقررات اجرایی و تفصیلی قانون سرمایه گذاری خارجی کشور A و با در نظر گرفتن تصویب نامه شماره …… مورخ …… دولت کشور A  در خصوص تشویق سرمایه گذاری از طریق ساخت , بهره برداری و انتقال (BOT) و سایر مقررات مقررات قانونی، این قرارداد بشرح ذیل منعقد می گردد.

طرفین قرارداد شامل :

طرف (الف) : ……………. به یک نهاد ذیصلاح دولت کشور A اطلاق می شود .

طرف (ب) : ……………. به شرکتی اطلاق می شود که مطابق با قانون ……………. تشکیل و در ……………. ثبت شده است و آقای / خانم ……………. نماینده قانونی او است که تبعه کشور ……………. می باشد .

بدین وسیله توافق نمودند که از طریق قرارداد بی . او . تی یک پروژه سرمایه گذاری را مطابق با شرایط و مقررات زیر اجرا نمایند.

ماده ۱٫ اهداف اجرای پروژه

بدین وسیله طرفین توافق نمودند که طرف (ب) مجاز گردد که پروژه ……………………….(پروژه) را مطابق با مشخصات فنی مذکور در پیوست (الف) قرارداد اجرا نماید. جهت انجام فعالیت های اقتصادی مربوط , طرف (ب) نسبت به استفاده از کل پروژه حق مالکیت و استفاده خواهد داشت .

ماده ۲٫ تعهدات طرف (ب)

از طریق شرکت بی . او . تی و با این قید که کلیه هزینه ها و خطرات به عهده او است , طرف (ب) باید :

۲-۱- طراحی و ساخت پروژه را مطابق با مشخصات مذکور در پیوست (الف) که به قرارداد پیوست شده انجام دهد .

۲-۲- جهت بهره برداری کل پروژه را در مدت قرارداد تملک نماید .

۲-۳- بهره برداری و نگهداری از پروژه را در مدت قرارداد مطابق با قوانین و مقررات مربوط و مفاد قرارداد و سایر توافقات انجام شده به عهده گیرد .

۲-۴- در صورت انقضای مدت قرارداد , کل پروژه و کلیه اموال مربوط را بدون اخذ خسارت به دولت یا نهادهای ذیصلاح دولتی منتقل نماید .

۲-۵- کلیه منابع مالی لازم جهت اجرای پروژه را تأمین نماید .

۲-۶- کلیه تعهدات مالی در قبال دولت کشور A  را به تفصیلی که در مجوز سرمایه گذاری مشخص شده انجام دهد .

ماده ۳٫ تعهدات طرف (الف)

طرف (الف) باید :

۳-۱- کلیه مقدمات و شرایط لازم را در کشور میزبان برای این که طرف (ب) و شرکت بی . او.تی بتواند تعهدات مقرر در قرارداد را انجام دهد فراهم سازد .

۳-۲- مسئولیت پاکسازی محل پروژه را به هزینه طرف (ب) جهت تأمین شرایط لازم برای ساخت و اجرای پروژه مطابق با جدول مورد توافق تقبل نماید .

۳-۳- به شرکت بی . او . تی در استخدام نیروهای بومی و مشارکت در ساخت پروژه و بهره برداری از آن کمک و مساعدت نماید.

۳-۴- تضمین نماید که تجار کشور A قراردادهای لازم جهت خرید محصولات ارائه شده توسط شرکت بی . او . تی را برای کل مدت قرارداد مطابق با شرایط و مقررات این قرارداد منعقد می نمایند .

ماده ۴٫ مدت قرارداد

این قرارداد تا ………………………. ( روز ) …………….. (ماه) ……………… (سال)……………… معتبر خواهد بود مگر این که قرارداد قبل از آن مدت مطابق با شرایط مذکور در این قرارداد فسخ شود .

ماده ۵٫ تأیید قرارداد

در ظرف ……………….. روز از زمان امضای قرارداد , طرفین باید این قرارداد را به همراه اساسنامه شرکت بی.او.تی , گزارش توجیه اقتصادی پروژه و سایر اسناد و مدارک حقوقی به کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری را جهت اخذ مجوز سرمایه گذاری تسلیم نماید .

در ظرف ………………. ماه بعد از امضای قرارداد , اگر کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری از اعطای مجوز سرمایه گذاری خودداری نماید , یا مجوز اعطایی کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری نتواند درخواست های طرفین را تأمین نماید , طرفین از کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد آزاد خواهند شد و هیچ یک از طرفین در هزینه های طرف دیگر که قبلاً انجام شده شریک نخواهد شد .

ماده ۶٫ جداول ساخت و تکمیل پروژه

بعد از اخذ مجوز سرمایه گذاری , طرف (ب) خود را به ساخت پروژه متعهد می سازد و باید پروژه را مطابق با مراحل زمانی ذیل اجرا نماید :

 1. مطالعات مقدماتی و سایر بررسی های مقدماتی …………. ماه .
 2. طراحی پروژه …………… ماه .
 3. انتشار آگهی مناقصه جهت ساخت و نصب پروژه ………….. ماه .
 4. انتشار آگهی مناقصه جهت خرید تجهیزات ………….. ماه .
 5. ساخت پروژه ……………. ماه .
 6. راه اندازی پروژه ……………… ماه .
 7. تکمیل ساخت کل پروژه ……………… ماه .

اگر به دلیل فورس ماژور به نحوی که در این قرارداد مقرر شده است ظرف قرارداد در اجرای قرارداد مطابق با جدول فوق تأخیر نماید , طرف (ب) از مسئولیت ناشی از تأخیر آزاد خواهد شد ولی باید موضوع را به صورت مکتوب به طرف (الف) اطلاع دهد و ضمن بیان فورس ماژور تأییدیه مقامات محلی را به همراه دلایل لازم مبنی بر این که در حد توان جهت مقابله با اثرات فورس ماژور اقدام نموده ارائه نماید .

ماده ۷٫ استفاده همزمان از محل پروژه

 1. طرفین قرارداد موافقت می نمایند که مطابق با نقشه پیوست محل پروژه را با هماهنگی لازم مشترکاً مورد استفاده قرار دهند .
 2. طرف (ب) مسئول کلیه هزینه های مرتبط با استفاده از محل پروژه به شرح مذکور در قرارداد خواهد بود .

ماده ۸٫ مناقصه ساخت

طرفین قرارداد موافقت می نمایند که اجرای پروژه براساس مناقصه به شرح مذکور در این قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار شود [ در اینجا نحوه انجام مناقصه , نحوه انتخاب پیمانکار و مذاکرات مستقیم و غیره باید به صورت تفصیلی بیان شود ] .

مناقصه باید در کشور A و به صورت رقابتی از بین شرکت هایی انجام شود که صلاحیت فنی آنها مورد تأیید قرار گرفته است .

طرف (ب) باید شرایط انجام مناقصه را معین نموده و موافقت طرف (الف) را قبل از انتشار آگهی اخذ نماید . لیست شرکت هایی که جهت مناقصه دعوت می شوند باید توسط طرفین مورد توافق قرار گیرد .

طرفین قرارداد باید یک کمیسیون مناقصه را که دارای تعداد ……………… عضو می باشد تشکیل دهند . طرف ( الف) باید تعداد …………….. عضو و طرف (ب) باید تعداد ……………. عضو برای کمیته مزبور انتخاب نماید .

ماده ۹٫ خرید مواد , وسایل و تجهیزات

خرید مواد و تجهیزات به شیوه زیر انجام می شود :

 • در مورد خریدهایی که ارزش آنها از ……………. دلار آمریکا کمتر باشد ـ طرف (ب) حق دارد به نظر خود تصمیم گیرد با این قید که خرید کالاهایی موجود در بازار کشور A به شرط دارا بودن قیمت و مشخصات فنی مشابه اولویت داشته باشند .
 • درمورد خریدهایی که ارزش آنها بین ………………….. دلار آمریکا و ………….. دلار آمریکا باشد , طرف (ب) بعد از اخذ موافقت کتبی طرف (الف) به خرید مبادرت می نماید .
 • در مورد خریدهایی که ارزش آنها از ……………… دلار آمریکا فراتر رود , خرید باید از طریق مناقصه عمومی و به شیوه رقابیت به شرحی که در ماده ۸ بیان شده است انجام شود .

ماده ۱۰٫ به اجرا درآوردن پروژه

قبل از به اجرا کردن پروژه , طرفین یک هیأتی را به نام کمیته ناظر پروژه تشکیل می دهند که شامل تعداد ……………….. عضو خواهد بود که طرف (الف) تعداد ……………….. عضو و طرف (ب) تعداد …………….. عضو انتخاب می کند . وظایف مشخص کمیته ناظر پروژه و روش کاری آن متعاقباً توسط طرفین مورد توافق قرار می گیرد , پروژه تنها زمانی رسماً به اجرا درمی آید که کمیته ناظر پروژه مجوز انجام آن را به صورت مکتوب صادر نماید .

ماده ۱۱٫ اجرا و مدیریت پروژه

۱۱-۱- طرف (ب) از طریق شرکت بی.او.تی . وظایف مربوط به مدیریت , مالکیت , اجرا و امور اقتصادی پروژه را در مدت قرارداد انجام می دهد . فروش و بازاریابی محصولات ( خدمات ) پروژه در چهارچوب این قرارداد باید به روش های زیر انجام گیرد [ مثلاً این که به طور عمده فروشی و مطابق با قراردادی که امضاء شده به یک شرکت کشور A فروخته شود و یا مستقیماً به دست مصرف کنندگان برسد ] .

۱۱-۲- سقف قیمت فروش محصولات و یا هزینه ارائه خدمات در طول مدت قرارداد به شرح زیر تعیین می شود . [ در اینجا سقف قیمت محصولات به طور مشخص تعیین می گردد ] .

۱۱-۲-۱- طرف (ب) حق دارد به تصمیم خود و بدون نیاز به اخذ رضایت طرف (الف) قیمت محصولات و هزینه خدمات را از سقف قیمت مذکور در بند فوق کاهش دهد مشروط به این که این کاهش منجر به تغییر و یا تعدیل در شرایط قراردادی نشود .

۱۱-۲-۲- در صورت تغییر در قیمت های بازار , طرف (ب) حق دارد به تصمیم خود و بدون نیاز به اخذ موافقت قبلی طرف ( الف) قیمت ها را حداکثر تا ۱۰ درصد از سقف مقرر در فوق افزایش دهد , ولی دلایل این افزایش باید فوراً به طرف ( الف) ابلاغ شود . در صورتی که دلایل ارائه شده توسط طرف (ب) غیرمعقول باشد , طرف ( الف) حق دارد از طرف (ب) تقاضا کند که قیمت را مجدداً تعدیل نموده و آن را به یک سقف معقولی برساند و طرف (ب) باید این درخواست را رعایت نماید .

۱۱-۲-۳- هرگونه افزایش قیمت فراتر از ۱۰ درصد باید قبل از اعمال مورد موافقت طرف (الف) قرار گیرد .

ماده ۱۲٫ انتقال اموال

در زمان انقضای مدت قرارداد به شرحی که در ماده ۳ این قرارداد , طرف (ب) موظف است تا کلیه دارایی های و اموال پروژه را مجاناً و به هزینه خود به طرف (الف) و یا به سازمانی که توسط طرف (الف) مشخص می شود منتقل نماید تا اجرا و بهره برداری از پروژه به صورت ثابت و عادی به نحوی تضمین شود که حداقل تا ………… درصد از پروژه مطابق با شرایط قبل از انتقال تحقق پیدا کند .

این دارایی ها و اموال از جمله شامل ساختمان ها و تجهیزات منصوبه در آنها , تجهیزات فنی , تجهیزات اداری , وسایل حمل و نقل به همراه قطعات یدکی برای جایگزین کردن آن قطعات به مدت ……………….. ماه می باشد .

حداقل ۱۲ ماه قبل از انقضای مدت قرارداد , طرفین یک کمیته تصفیه جهت انتقال پروژه تشکیل می دهند که این کمیته دارای تعداد …………….. عضو می باشد که از طرف (الف) تعداد …………….. عضو و از طرف (ب) تعداد ………………. عضو انتخاب خواهند کرد .

کمیته تصفیه یک لیست از تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت تعمیر , تجهیزات و مواد اضافی و قطعات یدکی را که طرف (ب) قبل از انقضای مدت قرارداد و قبل از پایان مسئولیت های خود باید تأمین نماید تهیه می کند .

حداقل سه ماه قبل از انقضای مدت قرارداد , کمیته تصفیه باید اقدامات لازم برای تصفیه قرارداد را انجام داده و موضوع را برای اخذ تصمیم در خصوص اتمام اعتبار مجوز پروژه به کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری تسلیم نماید .

ماده ۱۳٫ فسخ قرارداد

قبل از این که مدت زمان مقرر در ماده ۳ این قرارداد منقضی گردد , این قرارداد ممکن است در موارد زیر فسخ گردد :

۱۳-۱- در صورت تحقق فورس ماژور به نحوی که طرفین و یا یکی از آنها قادر نباشد تعهدات مندرج در این قرارداد را اجرا نماید .

۱۳-۲- طرفین توافق نمایند که قرارداد قبل از موعد فسخ شده و هرکدام از طرفین طرف دیگر را از تعهدات خود بری سازد .

۱۳-۳- شرکت بی.او.تی خسارات جدی دیده و قادر نباشد که فعالیت های اقتصادی خود را ادامه دهد .

۱۳-۴- یکی از طرفین به نحوی مؤثر تعهداتی را که در این قرارداد مقرر شده است نقض نماید به نحوی که ادامه اجرای قرارداد غیرممکن شود .

۱۳-۵- کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری , دادگاه یا یک مقام قضایی ذیصلاح نسبت به فسخ قرارداد اتخاذ تصمیم کند .

ماده ۱۴٫ تمدید قرارداد

۱۴-۱- در صورت نیاز حداقل ۱۲ ماه قبل از انقضای مدت زمان قرارداد , طرفین ممکن است توافق نمایند که مدت زمان قرارداد را تمدید نمایند و شرایط ضروری جهت استمرار اجرای قرارداد در زمان تمدید شده را که فراتر از مدت زمان مقرر در ماده ۳ این قرارداد می باشد مشخص نمایند .

۱۴-۲- در صورتی تمدید قرارداد معتبر است که این تمدید به صورت مکتوب و حداقل شش ماه قبل از انقضای قرارداد به تأیید کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری رسیده باشد .

۱۴-۳- در صورت که طرفین نسبت به تمدید قرارداد توافق ننمایند و یا کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری از تأیید آن خودداری نماید , قرارداد سر موعد منقضی خواهد شد و نحوه حل و فصل موضوعات باقیمانده مطابق با ماده ۱۲ این قرارداد به عمل خواهد آمد .

ماده ۱۵٫ شرکت بی.او.تی

۱۵-۱- در چهارچوب این قرارداد , طرفین توافق می نمایند که طرف (ب) به هزینه خود باید شرکت بی.او.تی. را جهت اجرای پروژه تشکیل دهد .

۱۵-۲- طرف (ب) خود را متعهد می سازد که منابع مالی , تکنولوژی و تخصص لازم را که شرکت بی.او.تی جهت اجرای کامل تعهدات طرف (ب) بدان نیازمند است تأمین نماید و در چهارچوب این قرارداد نسبت به اعمال شرکت بی.او.تی در مقابل طرف (الف) مسئول است .

۱۵-۳- شرکت بی.او.تی که یک شرکت …………………. است ( شرکتی که صددرصد خارجی است یا یک شرکت مشترک سرمایه گذاری است ) , دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت یک شرکت با مسئولیت محدود سهامداران به شرح مقرر در مقررات کشور A عمل خواهد بود .

۱۵-۴- مشخصات تفصیلی شرکت بی او.تی مطابق با اساسنامه شرکت خواهد بود که به این قرارداد پیوسته است .

۱۵-۵- شرکت بی.او.تی مسئول اجرای کامل تعهدات طرف (ب) خواهد بود که در این قرارداد و اساسنامه شرکت مقرر شده است .

ماده ۱۶٫ حل و فصل اختلافات

کلیه اختلافات حاصله در نتیجه اجرای این قرارداد ابتدا باید از طریق مذاکره و سازش بین طرفین حل و فصل شود . در صورتی که پس از انجام مذاکرات , اختلاف حل و فصل نشود , موضوع جهت اتخاذ تصمیم به داوری ارجاع می شود . تصمیم هیأت داوری نهایی تلقی شده و طرفین موظف به اجرای آن خواهند بود .

ماده ۱۷٫ زبان قرارداد

این قرارداد به زبان کشور A و ( یک زبان رایج خارجی دیگر ) نوشته شده است . هر دو نسخه کشور A و …………….. (زبان خارجی دیگر ) دارای اعتبار برابر هستند .

ماده ۱۸٫ اصلاحیه و الحاقیه به قرارداد

از طریق توافق طرفین ممکن است شرایطی به قرارداد الحاق شود و یا شرایط قرارداد تغییر یا تعدیل شود . کلیه الحاقیه ها و تغییر و تعدیل ها زمانی لازم الاجرا می شوند که کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری به صورت مکتوب آنها را تأیید نماید.

ماده ۱۹٫ شرایط لازم الاجرا شدن قرارداد

این قرارداد زمانی لازم الاجرا می شود که کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری مجوز پروژه را صادر نموده و قرارداد را مورد تأیید قرار دهد و اجازه دهد که شرکت بی.او.تی تشکیل شود . نسبت به کلیه شرایطی که به اجرای این پروژه بی.او.تی مرتبط بوده و به طور مشخص و روش در این قرارداد بدان اشاره نشده است , مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجرای دولت کشور A  عمل خواهد شد .

این قرارداد در …………………. روز ………………… ماه ………………….. سال …………….. امضاء شد .

از طرف (الف) ………………….. ( نام کامل و مهر )

از طرف (ب) …………………….. ( نام کامل و مهر )