نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه

****************

طرفین قرارداد:

طرف اول قرارداد (مزارع): خانم/آقاي ………….. فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ………….. صادره از………….. متولد ………….. ساكن : …………..

طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/آقاي ………….. فرزند آقاي ………….. داراي شناسنامه شماره ………….. صادره از………….. متولد ………….. ساكن : …………..

مورد مزارعه : تمامت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت ۲۰ هكتار داراي پلاك ……………… فرعي از ……………… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ………… فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي زراعتي ……………… بخش ……………… ثبتي …….. محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه ………. جلد ……….. به شماره چاپي ………….. صادره به نام و ملكي مزارع كه عامل مورد مزارعه را رويت نموده و با وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاٌ براي زراعت گندم و جو و پنبه بطور ديمي (نه آبي) در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است.

مدت قرارداد: براي كاشت و برداشت ……………… محصول از تاريخ زير و حداكثر تا پايان ……………… ماه يكهزار و سيصد و ……….۱۳ شمسي.

قدرالسهم از زراعت: حصه مزارع از حاصل كاشت و برداشت زراعت در مورد مزارعه نصف و نصف ديگر حصه عامل خواهد بود.

شروط:

 1. تامين و تسليم بذر مورد نظر زراعت در مورد مزارعه اعم از گندم و جو و پنبه و تامين عوامل زراعت مثل تراكتور، گاه آهن، ديسك، كمباين و كود با مزارع مي باشد كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذرپاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و در اختيار عامل قرار گيرد.
 2. كليه هزينه هاي ناشي از استخدام كارگران جهت شخم زني، آماده سازي، وجين، جمع آوري محصول، حمل محصول به انبار مزارع با عامل مي باشد.
 3. اگر زمين مورد مزارعه به علت خشك سالي نياز به حفر نهر يا چاه و يا باران مصنوعي داشته باشد به نحوي كه بواسطه فقدان آب مورد مزارعه از قابليت انتفاع خارج شود ولي با رفع آن مي توان به زراعت ادامه داد مزارع متعهد به انجام آن با هزينه خود مي باشد.
 4. سم پاشي به منظور جلوگيري از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي به عهده طرفين و هزينه هاي ناشي از مواظبت، نگاهداري و غيره به عهده عامل مي باشد.
 5. عامل متعهد است علاوه بر تسليم به موقع حصه مزارع در هر برداشت محصول به نسبت هر هكتار از مورد مزارعه ……………… كيلوگرم گندم يا جو و يا ……………… كيلوگرم پنبه (بر حسب مورد) به مزارع تحويل دهد.
 6. عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه مندرج در شرط پنجم را حداكثر ظرف مدت پنج روز به مزارع تحويل و تسليم نمايد.
 7. هزينه هاي حمل تا انبار مزارع در خصوص تحويل حصه هاي مذكور مزارع نيز با عامل مي باشد و مقصود از انبار مزارع در اين مزارعه انبار مزارع واقع در ……………… به نشاني ………………………………………………………………………… است.
 8. چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مزارعه حمل مزارعه را ترك كند و يا آنكه مزارع در تامين و تسليم بذر و عوامل مندرج در شرط اول كوتاهي يا امتناع ورزد عقد اين مزارعه قابل فسخ خواهد بود.
 9. در صورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره اين مزارعه فسخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد و هزينه هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.
 10. هر گاه بنا به عدم مواظبت بطور متعارف از سوي عامل در زراعت مورد مزارعه حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع از اين جهت گردد عامل ضامن تسليم تفاوت خواهد بود.
 11. هر آينه بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر طرف ديگر تعلق مي گيرد، مستحق خواهد بود مشخص است عمل خواهد شد.
 12. در پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آنرا به اخذ اجرت المثل ابقا نمايد.
 13. عامل حق دارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر با يكنفر شريك شود بدون آنكه اين شريك حق تصرف يا قبض زمين مورد مزارعه را داشته باشد و به عبارت ديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صولت ولو به صور: مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.
 14. در پايان مدت عامل متعهد و ملتزم به تحويل زمين مورد مزارعه به مزارع مي باشد.
 15. در صورت بروز اختلاف في مابين، طرفين حق دارند مورد اختلاف را به داوري خانم/آقاي ……………… فرزند ……………… ساكن: ……………… ارجاع نمايند و راي داور مذكور در مورد اختلاف ارجاعي و ميزان آن قاطع و غير قابل اعتراض است و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

ساير شروط: (در اين قسمت اگر شروط ديگر باشد تنظيم خواهد شد.)

اين سند در ۲ نسخه كه هر ۲ نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

محل امضاي طرف اول قرارداد(مزارع)                                         محل امضاي طرف دوم قرارداد(عامل)

نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد وکالت (فرم خام )

نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد وکالت (فرم خام )

نمونه فرم وكالتنامه و قرارداد (فرم خام )

نام شخصي و خانوادگي و اقامتگاه موكل :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

نام شخصي و خانوادگي و پايه پروانه و اقامتگاه وكيل:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

نام شخصي و خانوادگي و اقامتگاه طرف :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

موضوع وكالت :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

حدود و اختيارات وكيل :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

حق الوكاله و ترتيب پرداخت آن با توجه به آيين نامه مندرج در پشت اين صفحه به قرار زير است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

هزينه قانوني دادرسي و مسافرت به عهده موكل است و با اخطار كتبي وكيل و عدم پرداخت ، مسئوليتي از اين جهت متوجه وكيل نخواهد بود . وكالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر اين صفحه و اثر عدم پيشرفت كار آن را امضاء مي نمايم .

تاريخ : روز/ماه/سال (به حروف )

امضاء موكل                                                                                        امضاء وكيل

محل گواهي ………………………………………………………………………………………………..

ماده ۳۱ قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب : هر يك از متداعين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند .

ماده ۳۵ قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب :وكالت در دادگاه ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ليكن در امور زير بايد اختيارت وكيل در وكالت نامه تصريح شود:

 • ۱- وكالت راجع به اعتراض به راي ، تجديد نظر ، فرجام خواهي و اعاده دادرسي ۲- وكالت در مصالحه و سازش ۳- وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند ۴- وكالت در تعيين جاعل ۵- وكالت در ارجاع دعوي به داور و تعيين داور ۶- وكالت در توكيل ۷- وكالت در تعيين مصدق و كارشناس ۸- وكالت در دعوي خسارت ۹- وكالت در استرداد دادخواست يا دعوي ۱۰- وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث ۱۱- وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوي ورود ثالث ۱۲- وكالت در دعوي متقابل۱۳- وكالت در ادعاي اعسار ۱۴- وكالت در قبول يا رد سوگند

تبصره ۱-اشاره به شماره هاي ياد شده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن تصريح محسوب نمي شود .

تبصره ۲- سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشد .

ماده ۳۶ قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب : وكيل دادرسي ، در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد .

تذكرات :

 • اثر عدم پيشرفت كارهاي حقوقي و كيفري ممكن است موجب خسارت مالي يا مسئوليت كيفري گردد و بايد وكيل تاثير‌آن را نسبت به مورد وكالت به موكل اعلام نمايد
 • در صورتي كه موكل اقامتگاه خود را تغيير دهد بايد كتباً به وكيل خود اطلاع دهد .

پی نوشت: نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )

پی نوشت: آشنایی با عقد وکالت

نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشی)

نمونه قرارداد خدمات آموزشی (تدریس در دوره آموزشي)

طرفین قرارداد:

اين قرارداد بین مرکز …….. که در این قرارداد به اختصار مرکز نامیده می‌شود به نمایندگی —————— مدير مركز رشد دانشگاه و جناب آقای/ سركار خانم ———————- فرزند ——- به شماره شناسنامه —— متولد —— صادره از———-داراي مدرك تحصيلي ———- در رشته ——– از ————  وساكن ——————————– به شماره تماس —–، به عنوان مدرس به منظور انجام تعهدات موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد.

ماده۱-موضوع قرارداد:

تدریس در دوره آموزشي طبق جدول زیر در محل مرکز، طبق مقررات کلی و ضوابط مرکز

ردیف

موضوع دوره آموزشي

زمان (ساعت)

توضیحات

۱

 

 

 

۲

 

 

 

۳

 

 

 

تبصره:اين قرارداد هيچ‌گونه رابطه استخدامي اعم از كارمندي يا كارگري و مفاهيم مشابه ايجاد نمي‌كند و صرفا واگذاري موضوع قرارداد به مدرس دوره آموزشي مي‌باشد.

ماده ۲-مدت قرارداد:

از تاریخ   /  /     لغایت  /  /     به مدت —– ماه می‌باشد.

ماده ۳-مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:

کل مبلغ قرارداد ————- ریال می باشدكه پس از كسر كسورات قانوني مترتب بر اين قرارداد قابل پرداخت به شرح زير خواهد بود.

 • پرداخت ۵۰% مبلغ قرارداد پس از طي نيمي از مدت زمان دوره آموزشي و تاييد مدير مركز.
 • پرداخت ۵۰% مبلغ قرارداد پس از پایان دوره آموزشي، ارزیابی آن و تاييد مدير مركز.

ماده ۴-تعهدات مدرس:

 • شرايط عمومي قرارداد و كليه مقررات حاكم و جاري دانشگاه جزء لاينفك اين قرارداد بوده، رعايت آنها الزامي است.
 • برگزاري دوره آموزشي طبق برنامه زمان‌بندي اعلام‌شده از طرف مرکز.
 • اعلام قبلی به مرکز در صورت عدم امکان برگزاری دوره در موعد مقرر.
 • شرکت در جلساتی که از طرف مرکز تشکیل و به اطلاع مدرس می‌رسد.
 • مدرس نمی‌تواند تعهدات مندرج در این قرارداد را کلا یا جزا به غیر واگذار نماید مگر در موارد ضروری و غیرقابل اجتناب با اطلاع قبلی و هماهنگی مرکز.

ماده ۵-تعهدات مرکز:

 • تامین امکانات لازم جهت اجرای تعهدات موضوع قرارداد.
 • پرداخت مبلغ قرارداد.

ماده ۶- حق فسخ و خسارت

مركز به تشخيص خود در موارد ذيل نسبت به فسخ قرارداد و اخذ كليه‌ي مطالبات خود از مدرس اقدام مي‌نمايد.

 1. نقض ضوابط اخلاقي، انضباطي و انتظامي دانشگاه به تشخيص حراست دانشگاه.
 2. عدم رعايت ضوابط و شرايط قرارداد.
 3. عدم صحت اطلاعات و مدارك ارائه‌شده از سوي مشاور به مركز.

ماده ۷-اين قرارداد در ۷ ماده، يك تبصره و در سه نسخه تهيه و تنظيم گرديده كه پس از امضاي طرفين هر سه نسخه حكم واحد دارد.

ماخذ: مرکز رشد واحدهاي فناور دانشگاه فردوسي مشهد

نمونه آراء “هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات مترجمان رسمی” منتشر شد

به گزارش سایت اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه نمونه آراء صادر شده در هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی منتشر شد. تاکنون ۱۴ جلسه هیات رسیدگی به تخلفات انتظامی مترجمان رسمی تشکیل شده  است که در وهله اول ۱۰ رای صادر شده توسط این هیات بدون ذکر نام افراد منتشر می شود. برای دریافت نمونه آراء بر روی لینک زیر کلیک کنید.

عنوان حجم  لینک پشتیبان
عدم رعایت ضوابط قانونی ترجمه و عدم امانتداری ۲۵۰٫۵۷ KB دانلود
عدم رعایت ضوابط قانونی ترجمه و عدم امانتداری ۳۳۱٫۲۳ KB دانلود
عدم رعایت ضوابط قانونی ترجمه و عدم امانتداری ۲۴۹٫۸۷ KB دانلود
نداشتن دفتر ثبت ترجمه ۲۱۹٫۹۰ KB دانلود
عدم رعایت ضوابط قانونی ترجمه و عدم امانتداری ۲۵۰٫۵۷ KB دانلود
عدم رعایت ضوابط قانونی ترجمه ۳۲۹٫۶۷ KB دانلود
ترجمه گواهی فعالیت بر روی سربرگ بدون داشتن پلمپ و عدم ترجمه متن ترکی ۲۲۳٫۳۰ KB دانلود
ارائه اوراق مخصوص ترجمه به صورت سفید امضاء به مدیر دفتر ترجمه … ۲۴۹٫۶۸ KB دانلود
جعل مهر مترجم مسئول … ۲۵۰٫۵۸ KB دانلود
عدم رعایت تعرفه هزینه ترجمه رسمی ۲۲۱٫۰۶ KB دانلود
درج دو مرتبه امضاء و مهر ۲۴۹٫۵۶ KB دانلود
نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

 

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

 

تقسیم کنندگان :

۱-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساکن :

۲-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                              صادره از                   متولد                 ساکن :

۳-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 دارای
شماره شناسنامه                               صادره از                  متولد                 ساکن :

  مورد تقسیم : آپارتمان های مسکونی و انباری های احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت               متر مربع دارای پلاک                           فرعی از                   اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک               فرعی از اصلی نامبرده در اراضی                     بخش             ثبتی تهران محدوده و موارد ثبت اسناد مالکیت شماره                   مورخ               صفحه             جلد             و       شماره                 مورخ           صفحه     جلد              و شماره               و مورخ                 جلد               به شمارات چاپی             و             و             صادرات به نام تقسیم کنندگان .

 مبنای تقسیم :

۱- صورت مجلس تفکیکی شماره               مورخ                 صادره از ثبت منطقه                  تهران

 ۲-گواهی مالیاتی شماره                     مورخ                   صادره از سرممیزی

 ۳-گواهی پایان ساختمان شماره                 مورخ                   صادره از شهرداری منطقه                 تهران .

قدر السهم اختصاصی ناشی از تقسیم :

۱-تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف غربی به مساحت           متر مربع (قطعه اول تفکیکی )به انضمام انباری شماره یک واقع در زیر زمین اول مساحت                     متر مربع (قطعه اول تفکیکی )و به انضمام پارکینگ شماره یک واقع در زیر زمین دوم به مساحت                   متر مربع (قطعه اول تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که در سهم اختصاص خانم / آقای :                     (ردیف یک ) به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و میگیرد .

۲- تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در هم کف شرقی به مساحت                         متر مربع (قطعه دوم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره دو واقع در زیر زمین اول به مساحت                 متر مربع (قطعه دوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره دو واقع در زیر زمین دوم به مساحت               متر مربع (قطعه دوم تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در سهم اختصاصی خانم / آقای                                 (ردیف دو ۹ به ازای سهم مشاعی قرار گرفته و میگیرد .

۳- سهم اختصاصی خانم / آقای :           (ردیف سوم ) عبارت است از :

اول : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول غربی به مساحت                     متر مربع (قطعه سوم تفکیکی )به انضمام انباری شماره ۳ واقع در زیر زمین اول به مساحت                           متر مربع (قطعه سوم تفکیکی) و به انضمام پارکینگ شماره سه واقع در زمین دوم به مساحت                     متر مربع (قطعه چهارم )با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

دوم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه اول شرقی به مساحت             متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) به انضمام انباری شماره چهار واقع در زیر زمین دوم به مساحت                   متر مربع (قطعه چهارم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

سوم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم غربی به مساحت                   متر مربع (قطعه پنجم تفکیکی) به انضمام انباری شماره پنج واقع در زیر زمین اول به مساحت                   متر مربع ( قطعه پنجم تفکیکی) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن .

چهارم : تمامت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در طبقه دوم شرقی به مساحت                       متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) به انضمام انباری شماره شش واقع در زیر زمین اول به مساحت               متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) و به انضمام پارکینگ شماره شش واقع در زیر زمین طبقه دوم به مساحت                 متر مربع (قطعه ششم تفکیکی ) با قدر السهم از عرصه و از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن که در تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های مندرج در قسمت های اول لغایت چهارم ردیف (پ) به ازاء سهم مشاعی در سهم اختصاصی خانم / آقای                       (ردیف سوم ) قرار گرفته و می گیرد .

شرح قسمت های مشاعی و مشترک :

۱- عرصه کل به مساحت                 متر مربع ۲- نور گیر به مساحت             متر مربع

۳- راه پله ها در زیر زمین دوم و اول هر یک به مساحت             متر مربع و در طبقات اول و دوم و راه پله به پشت بام هر یک به مساحت                   متر مربع ۴- شوفاژ خانه در زیر زمین دوم به مساحت             متر مربع ۵- اتاق سرایدار در زیر زمین اول به مساحت                 متر مربع ۶- حیات خلوت                 متر مربع

۷-حیاط به مساحت             متر مربع ۸-دستشویی و توالت در زیر زمین های اول و دوم هر یک به مساحت         متر مربع ۹- پشت بام               متر مربع ضمنا عبور شبکه های برق ، تلفن و لوله های آب و فاضلاب و لوله های گاز و کانال های کولر از یکدیگر گواهی می شود .

حقوق ارتفاقی : طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن می باشد .

حدود آپارتمان ها :

(قطعه اول تفکیکی ): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه دوم تفکیکی ): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه سوم تفکیکی) : شمالاً                                            شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه چهارم تفکیکی): شمالاً                                           شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه پنجم تفکیکی): شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

(قطعه ششم تفکیکی) شمالاً                                             شرقیاً

                   جنوباً                                          غرباً

(کف با سقف زیر زمین اول و سقف با طبقه فوقانی مشترک است )

حدود انباری ها و پارکینگ ها ): با توجه به صورت مجلس تفکیکی مبنا برای آن حدودی قید نشده است .

تذکاریه :

 • تقسیم کنندگان ضمن العقد هرگونه نفاوت ارزش ها و مرغوبیت های احتمالی در مورد تقسیم را نسبت به سهم اختصاصی خویش به یکدیگر در مقابل اخذ ۷۵ گرم نبات مصالحه قطعیه صحیحه شرعیه و قانونیه نمودند .
 • هر یک از تقسیم کنندگان به دیگری از تقسیم کنندگان مزبور وکالت و اجازه و اختیار داده و میدهد که چنانچه در تنظیم صورت مجلس تفکیکی مبنا یا گواهی مالیاتی مبنا و یا در تنظیم این تقسیم نامه احتمالاً اشتباه و سهم قلم روی داده شده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضاء اسناد رسمی بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد سازد اقدام نماید .
 • اصول اسناد مالکیت فوق الذکر جهت صدور اسناد مالکیت موارد تقسیم به ثبت مربوطه ارسال می گردد و هیچ از انباری ها و پارکینگ های منضم به هر دستگاه آپارتمان به تنهایی قابل انتقال نمی باشد .
 • برق شماره پرونده              مختص آپارتمان قطعه اول تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه دوم تفکیکی                       برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه سون تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه چهارم تفکیکی و برق به شماره پرونده           پنجم تفکیکی و برق به شماره پرونده           مختص آپارتمان قطعه ششم تفکیکی و آب شماره           و برق شماره پرونده             و گاز شهری شماره شناسایی                 کماکان مشترک در کل ملک و ساختمان موصوفه خواهد بود .
 • تمامی آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ های سهام اختصاصی مفروز و انتزاعی از ملک پلاک مذکوره در بالا و بر اساس صورت مجلس تفکیکی مبنا می باشد که هر از تقسیم کنندگان حق مراجعه به ثبت مربوطه و درخواست و اخذ اسناد مالکیت سهم اختصاصی خود به نام خویش دارد .
 • تقسیم کنندگان هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو به عنوان تضرر و غیره را در رابطه با این تقسیم نامه از خود سلب نمودند و احتیاطاً کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید و منافع موارد تقسیم قبلاً به کسی واگذار نشده و هر یک از تقسیم کنندگان اقرار به تصرف و قبض سهام اختصاصی خویش نمود .
 • تقسیم کنندگان ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم مزبور به طور شفاهی فی مابین آنان منعقد گردیده منفردآً و بعضاً و متنفعاً و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این تقسیم نامه بدون استثناء گردیده و میباشد .

 این قرارداد در تاریخ               در تهران تنظیم و امضا گردید که دارای   نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي­رسد .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                                                آقای……………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

………………………………..