نمونه قرارداد کار / استخدام

نمونه قرارداد کار / استخدام

اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۳) الحاقي به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷مجمع تشخيص مصلحت نظام، بين کارفرما و کارگر (کارمند) منعقد مي شود. طرفین، انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات ارتباطی حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل کار را به عنوان مرجع داوری جهت حل و فصل مخاصمات و اختلافات احتمالی فیمابین تعیین نمودند. حق هرگونه مراجعه و اعلام شکایت، اقامه دعوی و مانند آن پیش از مراجعه به داور و صدور رای داوری، از طرفین به طور کلی سلب و ساقط گردیده است.

۱-مشخصات طرفين قرارداد:

کارفرما (نماينده قانوني کارفرما): آقاي/خانم ………….. نام پدر ………….. تاريخ تولد………….. شماره ملي………….. شماره شناسنامه ………….. آدرس …………..

کارگر (کارمند) : آقاي/خانم ………….. نام پدر ………….. تاريخ تولد………….. شماره ملي………….. شماره شناسنامه ………….. آدرس ………….. 

۲- نوع قرارداد: دائم – موقت

۳- شغل (نوع کار يا حرفه يا حجم کار و يا وظيفه اي که کارگر به آن اشتغال مي يابد): كارمند امور دفتري

۴- محل انجام خدمت: ………..

۵-تاريخ انعقاد قرارداد : ۰۱ /۰۱ /۱۳۸۸

۶-مدت قرارداد: از تاريخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۸۸   تا تاريخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۸

۷- ساعت کار روزانه: ۸ ساعت از ساعت ۸  تا ساعت ۱۶

ميزان ساعات کار و شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين ميگردد، ساعات کار نميتواند بيش از ميزان مندرج در قانون کار تعيين شود ليکن کمتر از آن مجاز است

۸- حق السعي: الف: مزد ثابت  روزانه …….. ريال حقوق ماهانه (به ترتیب ۶ ماه اول و ۶ ماه دوم): …….. ریال- ………..ريال

ب- پاداش افزايش توليد يا بهره وري ريال که طبق توافق طرفين قابل پرداخت است.

ج- ساير مزايا:

۹- واريز حقوق و مزايا:

حقوق و مزايا به صورت به حساب شماره ……. نزد بانک ……. شعبه ………. توسط کارفرما يا نمايده قانوني وي پرداخت ميگردد.

۱۰- بيمه: به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گذار بيمه نمايد

۱۱-عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه هاي مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي به ازاي يک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانوني کارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به کارگر پرداخت مي شود.براي کار کمتر از يک سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

 ۱۲-حق سنوات يا مزاياي پايان کار:

به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق  قانون و مصوبه۲۵/۸/۱۳۸۷مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت ميشود.

۱۳- شرايط فسخ قرارداد:

اين قرارداد در موارد ذيل، توسط هر يک از طرفين قابل فسخ است. فسخ قرارداد ۲۰روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام ميشود.- عدم رضایت کارفرما از طرف قرارداد

– تعطیلی دفتر به هر علت از جمله اراده کارفرما مبنی بر تغییر یا تعطیل فعالیت یا احکام مراجع صالحه اداری و قضایی

– تصمیم کارفرما به تعدیل نیروی انسانی مشغول به کار در واحد صنفی

۱۴- ساير موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي، کمک هزينه مسکن، کمک هزينه عايله بندي نسبت به اين قرار داد اعمال خواهد شد.

۱۵- اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم ميشود که يک نسخه نزد کارفرما، يک نسخه دست کارگر، يک نسخه به تشکل کارگري (در صورت وجود) ويک نسخه نيز توسط کارفرما از طريق نامه الکترونيکي يا اينترنت يا ساير طرق به اداره کار و امور اجتماعي محل تحويل ميشود.

محل امضای کارفرما                          محل امضای کارگر

نمونه قرارداد کار (استخدام)

نمونه قرارداد کار (استخدام)

نمونه قرارداد كار (استخدام)

اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون كار جمهوري اسلامي ايران بين كارفرما /نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود.

۱)مشخصات طرفين: كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما
آقاي/خانم/شركت ……….. فرزند ……….. شماره شناسنامه/شماره ثبت: ……….. به نشاني……….. و كارگر آقاي/خانم ……….. فرزند ……….. متولد……….. شماره شناسنامه……….. شماره ملي …………… ميزان تحصيلات ………… نوع و ميزان مهرات: ……….. به نشاني ……………… منعقد مي گردد.

۲) نوع قرارداد دائم□ موقت□ كار معين□

۳) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي‌‌يابد: ………………………..

۴) محل انجام كار : …………

۵)تاريخ انعقاد قرارداد : …………

۶) مدت قرارداد : …………

۷) ساعت كار : …………
ميزان ساعت كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي‌گردد، ساعت كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است.

۸) حق السعي :
الف) مزد ثابت / مبنا روزانه/ ساعتي ……………………………. ريال.
ب) حق مسكن ماهيانه …………………………. ريال.
ج) حق اولاد ماهيانه …………………….. ريال.
د) پايه سنوات روزانه……………………… ريال.
ه) كمك هزنه اقلام مصرفي خانوار (بن كارگري)ماهيانه ………………………………. ريال.
و) ساير مزايا: ………………….. ريال.

۹) حقوق و مزايا : حقوق و مزايا بصورت هفتگي / ماهانه كارگر به حساب شماره …………………………. نزد بانك……………………… شعبه ………… توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد.

۱۰)بيمه: به موجب ماده ۱۴۸ قانون كار كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.

۱۱) عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تاسقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود. براي كار كمتر از يك سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲) حق سنوات يا مزاياي پايان كار: به استناد ماده ۲۴ قانون كار در صورت خاتمه قراردادكار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار(حق سنوات) به وي پرداخت نمايد.

۱۳) فسخ قرارداد: به استناد ماده ۲۵ قانون كار و تبصره آن در قرارداد كار موقت و يا براي انجام كار معين هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارند و رسيدگي به اختلافات ناشي از اين نوع قرارداد در صلاحيت هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف مي باشد.

۱۴) ساير : ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵) اين قرارداد در ۴ نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما يك نسخه نزد كارگر يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما به اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي محل تحويل مي شود.

محل امضاي كارفرما                                     محل امضاي كارگر

نمونه قرارداد کار (استخدام)

نمونه قرارداد کار (استخدام)

نمونه قرارداد کار (استخدام)

طرفین قرارداد:

این قرارداد براساس مواد ۹  و ۱۰ قانون کار، فیمابین آقای/ خانم ….. فرزند …. به عنوان ….. که دراین قرارداد به اختصار«کارفرما» نامیده می شود و آقای / خانم ….. فرزند ….. به شماره شناسنامۀ….. و کد ملی …… صادره از ……. به نشانی : ……. و تلفن ….. که از این پس «نيروي كار» نامیده میشود؛ منعقد می گردد.

مادۀ ۱ : مدت قرارداد

 ۱- مدت این قرارداد …. ماه، از تاریخ …. لغایت …. می باشد. محل انجام کار، واقع در ….. است.

۲- هرگونه تصمیم گیری درخصوص تغییرمحل کار، با توجه به اختیار واگذاری ازسوی نيروي كار ، به عهدۀ کارفرما است.

 ۳- تجدید قرارداد پس از انقضاء مدت آن، منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود.

 ماده ۲ : موضوع قرارداد

 ۱- انجام امور محولۀ کاری از طرف کارفرما، با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، از قبیل : ……. توسط نيروي كار می باشد.

۲- این قرارداد، هیچ گونه تعهدی، مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی نيروي كار ، برای کارفرما، ایجاد نمی کند.

ماده ۳ : ساعت کاری

  ۱- میزان ساعت کار، معادل … ساعت درهفته است. درصورت انجام کار اضافی، با تایید کارفرما، طبق مقررات مربوطه، مزایای اضافه کار، به نيروي كار تعلق خواهد گرفت.

۲- روز …. تعطیل هفتگی نيروي كار ، با استفاده از مزد خواهد بود؛ لذا سایر ایام به عنوان روز کاری محسوب می شود. ضمناً نيروي كار از سایر تعطیلات رسمی کشور و مرخصی استحقاقی سالیانه، بر اساس قانون کار بهره مند خواهد بود.

 ماده ۴ : مبلغ قرارداد

۱- حق الزحمۀ ماهیانۀ نيروي كار …. ریال تعیین می گردد.

۲- وجوه استحقاقی، درصورت انجام کار موضوع قرارداد و گواهی واحد مربوطه، با رعایت مقررات مالی و پس از کسر کسورات قانونی، قابل پرداخت است.

۳- درصورت ارجاع کار اضافی به نيروي كار، مجموعا تا سقف صد و بیست ساعت ماهانه، با تایید مدیر مربوطه، به ازای هر ساعت، معادل یک ساعت دستمزد ماهیانۀ بند ۱ همین ماده قابل پرداخت خواهد بود.

۴- مدت مرخصی، سی روز در سال، معادل دو و نیم روز در ماه است؛ که به درخواست نيروي كار و تائید کارفرما، استفاده می شود. استفاده از مرخصی استعلاجی، پس از تائید گواهی پزشکی، توسط سازمان تامین اجتماعی امکان پذیر است.

۵- نيروي كار نمی تواند بیش از نه روز، از مرخصی سالانۀ خود را ذخیره نماید.

۶- حقوق و مزایای نيروي كار ، به حساب شمارۀ ….نزد بانک…..شعبۀ …. واریز می شود.

۷- درصورت اعزام نيروي كار به ماموریت ؛ به ازای هر روزماموریت خارج ازمحدودۀ ۵۰ کیلومتری محل کار، با بیتوته، معادل سه درصد و بدون آن، معادل یک و نیم درصد حداقل دستمزد، قابل پرداخت است.

 ماده ۵ : تعهدات طرفین

۱- این قرارداد با تراضی طرفین و پرداخت حق سنوات، معادل یک ماه ازآخرین حقوق ومزایای دریافتی نيروي كار ، به ازاء هرسال خدمت، قابل فسخ است. تصمیم به فسخ، باید یک ماه زودتر، به طرف دیگراعلام شود. چنانچه نيروي كار ، ظرف پانزده روز، انصراف ازاستعفاء را کتبا اعلام نماید؛ استعفاء منتفی تلقی می گردد.

۲- نيروي كار با دریافت مبالغ مذکور، هرگونه ادعای بعدی، درمورد دریافت مزایای پایان کار را، ازخود سلب می نماید.

۳- چنانچه غیبت غیرموجه نيروي كار از …. روز تجاوز نماید؛ کارفرما مختار است، ظرف پنج روز پس از انقضاء مهلت حضور نيروي كار ، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

۴- درپایان قرارداد، کلیه مطالبات قانونی مربوط به دوره اشتغال نيروي كار ، به او و در صورت فوت، به وراث قانونی وی پرداخت می گردد.

۵- نيروي كار مکلف به رعایت مقررات انضباطی محیط کار است. درصورت بروزتخلف، نيروي كار مکلف به دادن تعهد مبنی بر امتناع از تکرار تخلف است. در صورت تکرار تخلف، کارفرما حق اخراج نيروي كار را خواهد د اشت .

۶- نيروي كار مکلف به رعایت ضوابط عرفی مربوطه، اعم از امانت داری است. چنانچه به هردلیل، رابطه استخدامی قطع گردد، نيروي كار متعهد است، ازافشای اطلاعات و مراودات تجاری کارفرما امتناع ورزد؛ درغیراین صورت، ملزم به جبران خسارت قانونی و قراردادی است.

۷- نيروي كار هیچ گونه نفعی در شرکت کارفرما ندارد. ممکن است درصورت عملکرد مناسب، درانجام امور محوله و حصول رضایت کارفرما، پاداش یا مزایایی برای وی لحاظ شود.

۸- نحوۀ محاسبه پاداش، جزء اختیارات کارفرما محسوب شده، نيروي كار ملتزم به تشخیص نامبرده می باشد.

۹- نيروي كار ازهرجهت، مشمول قانون تامین اجتماعی است. حق بیمۀ مقرر، همه ماهه، برابر قانون به صندوق ذیربط واریز خواهد شد.

۱۰- نيروي كار مسئول حفظ و نگهداری وسایل و اموال در اختیار است؛ درغیراین صورت، مسئول خسارات وارده خواهد بود.

۱۱- مدیر واحد … ناظر بر حسن اجرای قرارداد می باشد.

ماده ۶ : حل و فصل اختلافات

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن، ازجمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن، به داوری موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان ارجاع می گردد؛ تا مطابق با قوانین موضوعه، اساسنامۀ …. و مقررات حرفه ای، بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود و درهرحال لازم الاجراء است.

 این قرارداد در …. ماده و…. بند و در …. صفحه، طی دو نسخه با اعتبار واحد درتاریخ …… منعقد و امضاء گردید.