نمونه قرارداد ساخت و نصب کلیه کانال های هوا (کولر)

نمونه قرارداد ساخت و نصب کلیه کانال های هوا (کولر)

طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. تلفن ……………….  که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

 

ماده یک –موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و نصب کلیه کانال های هوا ، نصب دریچه ها ، همراه با راه اندازی و کلیه کارهای مربوط به ساخت و نصب کانال طبق نقشه ها و مشخصات فنی بشرح ذیل :

۱- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۵۰

۲- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۸۰

۳- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱۰۰ ( ۱  میلی متر )

۴- ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره

۵- ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره

۶- ساخت و نصب چهارچوب

۷- نصب دریچه هوا با دمپر

۸- عایق پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه

۹- عایق پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک

۱۰- ساخت و نصب دودکش

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

۲-۳- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ………. ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

بر اساس : نرخنامه ذیل

۱- ساخت و نصب کانال هوا ازورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۵۰ ………. ریال

۲- ساخت و نصب کانال هوا ازورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۸۰ ………. ریال

۳- ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۱۰۰ ( ۱ میلی متر ) ……….  ریال

۴- ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره ………. هر کیلوگرم ………. ریال

۵- ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره ………. هر کیلوگرم  ………. ریال

۶- ساخت و نصب چهارچوب هر عدد ………. ریال

۷- نصب دریچه هوا ………. ریال

۸- عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه متر مربع ………. ریال

۹- عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک متر مربع ………. ریال

۱۰- دستمزد استاد کار و شاگرد هر روز ………. ریال

۱۱- دستمزد ساخت و نصب دودکش ………. ریال

تبصره یک – به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

ماده چهار –نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده  اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره یک – ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از یکسال راه اندازی دستگاهها با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره دو- ۱۰ درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا ……. روز / ماه شمسی از تاریخ ……. لغایت ……. می باشد.

ماده شش – تعهدات پیمانکار

۶-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

۶-۲-پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

۶-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……. ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد میگردد .

۶-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی میگردد .

۶-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

۶-۶- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات و در صورت هرگونه تاخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد ، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

۶-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت .

۶-۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

۶-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند .

۶-۱۰- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و بجای آنها افراد مورد تائید را بکار گمارد .

 ۶-۱۱- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

۶-۱۲-پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید که تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

۶-۱۳- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

۶-۱۴- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم بعهده پیمانکار می باشد .

۶-۱۵- کلیه کنده کاری ها بعهده پیمانکار می باشد ( داخل ساختمان )

ماده هفت – تعهدات کارفرما

۷-۱- تامین آب و برق مورد نیاز کار

۷-۲ – چنانچه تاخیری بواسطه کارفرما باشد ، پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد .

ماده هشت- موارد فسخ قرارداد

۸-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

۸-۲-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

۸-۳- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

۸-۴- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا مسئولیت پیمانکار بنماید .

۸-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

۸-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .

۸-۷- نقص هر یک از موارد قرارداد عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه

این قرارداد در نه ماده و چهار تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد .

کارفرما                                                                         پیمانکار

ماخذ:انبوه‌سازان

نمونه قرارداد طراحی و ساخت سازه یک سوله

نمونه قرارداد طراحی و ساخت سازه سوله

طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. تلفن ……………….  که در این قرارداد خریدار (کارفرما) نامیده می شود از یک طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر فروشنده (پیمانکار) نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- کلیه دستور کارهائی که در حین اجراء توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد بشرح ذیل میباشد .

بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت ……… ریال با احتساب وزن تقریبی ……… کیلوگرم اسکلت معادل ……… ریال می باشد . وزن نهایی اسکلت بر اساس قبوض باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب میباشد .

ماده چهار – نحوه پرداخت

۴۰ درصد بهای این قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد به مبلغ ……… ریال بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی ، پرداخت می شود .

۲۰ درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

۲۰ درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه ، بارنامه و قبوض باسکول و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

۱۰ درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تایید نماینده فروشنده .

۱۰ درصد بهاء اسکلت بعنوان حسن انجام کار نگهداری می شود .

تبصره – به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تاسیسات مکانیکی و برقی جمعا ……… روز و برای تولید اسکلت جمعا ……… روز کاری تعیین می گردد.

ماده شش- تعهدات فروشنده

۶-۱- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت و صفحه ستونها ، ستونها ، تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد .

۶-۲- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها  st-37 فولاد مبارکه باشد

۶-۳-پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325  یا خشکه ۸٫۸ باشد .

۶-۴- کلیه اتصالات ورقهای بال به بال و یا جان به جان بصورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد .

۶-۵- اتصال E.P به تیر و ستون در بال و جان بصورت نفوذی انجام گیرد

۶-۶- جوشهای پای ستون و انتهای مقاطع حداقل ۸۰ سانتی متر و در کلیه گوشه ها انجام گیرد .

۶-۷- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود ۳٫۲۵ نفوذی ۶۰۱۰ و برای بقیه موارد از الکترود نمره ۴ نوع ۶۰۱۳ استفاده گردد.

۶-۸- جوشها در مقاطع تیرها و ستونها همپوشانی داشته باشد .

۶-۹- ورقها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربیها و …. پاک شود .

۶-۱۰- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت ۵۰ میکرون انجام گیرد .

۶-۱۱- رعایت جوشکاری جوشهای گوشه با ساقهای مساوی

۶-۱۲- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند ( چنانچه محاسبات ، جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود .)

۶-۱۳- رعایت اصول صحیح جوشکاری ( عدم بریدگی حاشیه جوش )

۶-۱۴- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات

۶-۱۵- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش بعمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هر گونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه و عدم تساوی ساقها و …. فروشنده موظف به رفع معایب مورد نظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه های آزمایشات بعهده فروشنده خواهد بود ، در صورت تایید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .

۶-۱۶- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید . ( کلاه ایمنی ، دستکش ، کمربند ، کفش ایمنی ، …. ) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند ، ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) نیز اجباری می باشد .

۶-۱۷- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده ، فروشنده مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

۶-۱۸- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

 ماده هفت – موارد فسخ قرارداد

۷-۱-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده

۷-۲- تاخیر در شروع بکار بیش از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده

 ماده هشت – نظارت فنی

کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تایید نامبرده قابل پرداخت میباشد .

۵ درصد از ۱۰ درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تایید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و ۵ درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت ۶ ماه قابل پرداخت می باشد .

 تبصره یک – در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود ، خریدار مورد را کتبا به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .

تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول ۲۵ درصد کاهش یا افزایش میباشد .

 ماده نه – داوری و حل اختلاف

چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

 ماده ده

این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه شده که هریک از نسخه ها جداگانه حکم واحد را دارند ، تنظیم و مبادله گردیده است .

فروشنده                                                                      خریدار

نمونه قرارداد ساخت، نصب و مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی

نمونه قرارداد ساخت، نصب و مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی

نمونه قرارداد ساخت، نصب و مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی

طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین شرکت ………………… به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………………….. تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

تهیه مصالح , ساخت و نصب و مونتاژ، و جوشکاری اسکلت فلزی پروژه …………… واقع در ………………. طبق نقشه و مشخصات فنی ارائه شده به پیمانکار .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- نقشه و مشخصات فنی

۲-۳- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً ……………. روز از تاریخ …………….. الی …………… می باشد .

ماده چهار ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کلی قرارداد ………………. ریال پیش بینی می گردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تأییدیه دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

ماده پنج ـ نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد نمود .

تبصره یک : ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره دو : ۱۰ درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده شش ـ تعهدات پیمانکار

۶-۱- قبل از شروع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی , کلیه وسایل و ابزارهای اندازه گیری فشار , شدت جریان و نظایر آن و همچنین شیلنگ های گاز و هوا باید کنترل شوند .

۶-۲- کارگران جوشکار باید در هنگام کار , لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و نیز مجهز به سایر وسایل حفاظت فردی از جمله عینک , نقاب , دستکش ساقه دار حفاظتی باشند . همچنین لباس کار جوشکاران باید عاری از مواد روغنی , نفتی و سایر مواد قابل احتراق و اشتعال باشد .

۶-۳- در مکان هایی که مواد قابل احتراق و اشتعال نگهداری می شود و یا در نزدیکی مواد یا دستگاه هایی که گرد و غبار , بخار و یا گازهای قابل اشتعال و قابل انفجار ایجاد می کنند , باید از عملیات جوشکاری و برش حرارتی جلوگیری به عمل آید .

۶-۴- در مواقعی که جوشکاری روی فلزات دارای پوشش قلع , روی و نظایر آن صورت می گیرد , لازم است , دود و گازهای ناشی از جوشکاری به طرق مناسب و مؤثر سریعاً به خارج از محل کار هدایت شوند .

۶-۵- جوشکاران نباید از ظروف و بشکه هایی که قبلاً محتوی مواد نفتی و روغنی و سایر مواد قابل اشتعال و انفجار بوده اند , به عنوان تکیه گاه و زیرپایی استفاده نمایند .

۶-۶- از هر نوع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی روی ظروف و مخازن محتوی مواد قابل انفجار و قابل اشتعال باید جلوگیری به عمل آید . همچنین عملیات جوشکاری یا برش حرارتی روی ظروف و مخازن خالی که قبلاً حاوی اینگونه مواد بوده و ممکن است در آن گازهای قابل انفجار ایجاد شود , باید با رعایت نکات ایمنی زیر انجام شود .

داخل آن بطور کامل بوسیله بخار یا مواد مؤثر دیگر شستشو شده و دریچه های آن کاملاً باز باشد .

قسمتی از حجم آن به وسیله آب پر شود .

۶-۷- برای نشت یابی به روی شیلنگ های برشکاری و جوشکاری و اتصالات آنها فقط باید از کف صابون استفاده شود .

۶-۸- در هنگام تعویض مشعل برشکاری و جوشکاری , جریان گاز باید از طریق شیر و رگلاتور قطع گردد و از روش های خطرناک و غیرایمن از قبیل خم کردن شیلنگ جهت انسداد آن باید اکیداً خودداری به عمل آید .

۶-۹- برای روشن کردن مشعل برشکاری و جوشکاری باید از فندک یا شعله پیلوت ( گیرانه ) استفاده شود .

۶-۱۰- در هنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای مسدود و مرطوب , دستگاه جوشکاری باید در خارج از محیط بسته قرار گیرد .

۶-۱۱- بدنه دستگاه جوشکاری برقی باید دارای اتصال زمین مؤثر بوده و همچنین کابل های آن دارای روکش عایق محکم و مقاوم و فاقد هرگونه خوردگی و زدگی باشد .

۶-۱۲- در پایان هرگونه عملیات جوشکاری و برشکاری , باید محل بازرسی و پس از اطمینان از عدم وقوع آتش سوزی در اثر جرقه های ناشی از جوشکاری و برشکاری , محل را ترک نمایند .

۶-۱۳- سطل های آب و ماسه و کپسول های خاموش کننده و سایر وسایل قابل حمل که به منظور اطفاء حریق بکار می روند , باید در قسمت های مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که در معرض دید و دسترس باشند , نصب و آماده استفاده باشند .

۶-۱۴- جعبه کمک های اولیه که دارای وسایل ضروری اعلام شده از طریق مراجع ذیربط باشد , باید در جای مناسب نصب و از هرگونه آلودگی و گرد و غبار دور نگه داشته شود و همیشه در دسترس کارگران باشد .

۶-۱۵- در کلیه عملیات ساختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی به سر افراد در اثر سقوط فرد از ارتفاع یا سقوط وسایل , تجهیزات و مصالح وجود دارد , باید از کلاه های ایمنی استاندارد استفاده شود .

۶-۱۶- برای کارهایی از قبیل جوشکاری ( در ارتفاع بیش از ۵/۳ متر ) که امکان تعبیه سازه های حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگران وجود نداشته باشد , باید کمربند ایمنی و طناب مهار از نوع استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود .

۶-۱۷- قبل از هربار استفاده از کمربند ایمنی و طناب مهار , کلیه قسمت ها و اجزاء آن باید از نظر داشتن خوردگی , بریدگی و یا هرگونه عیب و نقص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیرد .

۶-۱۸- به هنگام جوشکاری و نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطرهایی برای صورت و چشم کارگران می شود , باید عینک و نقاب حفاظتی استاندارد مناسب با نوع کار و خطرات مربوطه تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد .

۶-۱۹- برای کلیه کارگرانی که هنگام کار پاهایشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و برنده و یا سقوط اجسام قرار دارد , باید کفش و پوتین ایمنی استاندارد تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد .

۶-۲۰- برای جوشکارانی که در معرض پرتاب جرقه و سوختگی قرار دارند , باید لباس کار مقاوم در برابر جرقه و آتش تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد .

۶-۲۱- برپا نمودن و نصب اعضاء فلزی سازه و انجام سایر کارهای فلزی , باید توسط اشخاص ذیصلاح صورت گیرد .

۶-۲۲- در موقع نصب و برپایی اعضای فلزی سازه از قبیل ستون ها , تیرها یا خرپاها , باید قبل از جداکردن نگهدارنده ها و رها کردن آنها , حداقل نصف پیچ و مهره ها بسته شده یا جوشکاری لازم انجام گرفته باشد , همچنین قبل از نصب هر عضو سازه بر روی سازه دیگر , عضو زیرین سازه باید صددرصد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد .

۶-۲۳- برای بالا بردن تیرآهن و سایر اجزای فلزی باید از کابل ها و طناب های مخصوص استفاده شود همچنین برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل فلزی در اثر خمش بیش از حد , باید قطعات چوب یا مواد مشابه بین تیرآهن و کابل قرار داده شود و نیز استفاده از زنجیر برای بستن تیرآهن و سایر اجزای فلزی مجاز نمی باشد .

۶-۲۴- در شرایط نامساعد جوی از قبیل باد , طوفان و بارندگی شدید و یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان دید , باید از ادامه کار روی اسکلت فلزی جلوگیری به عمل آید . همچنین تیرآهن ها و سایر قطعات فولادی نباید در هنگام نصب , آغشته به برف , یخ و یا سایر مواد لغزنده باشند .

۶-۲۵- در هنگام نصب و برپا نمودن اسکلت فلزی , محوطه زیر و اطراف کار باید محصور و از ورود افراد به داخل محوطه مذکور جلوگیری به عمل آید .

۶-۲۶- قبل از بالا کشیدن تیرآهن ها و قطعات فولادی , اشیاء و قطعات واقع بر روی اسکلت که درمعرض سقوط باشند , باید برداشته شوند و درشرایط خاص در محل خود محکم بسته شوند .

۶-۲۷- در هنگام بالابردن تیرآهن ها و سایر قطعات فولادی بوسیله بالابر و جرثقیل , باید بوسیله چند رشته طناب و بطور دستی حرکت آنها را کنترل و از نوسانات خطرناک آنها جلوگیری نمود .

۶-۲۸- در قسمت های مناسبی از قطعات فولادی و اجزاء تشکیل دهنده اسکلت های فلزی باید نقاط اتصال مناسبی برای قلاب طناب مهار و داربست ها معلق پیش بینی شود .

۶-۲۹- قطعات فولادی مرکب که باید در ارتفاع زیاد نصب گردند , حتی الامکان باید در روی زمین مونتاژ و متصل گردند .

ماده هفت ـ مشخصات فنی

۷-۱- پیمانکار باید قبل از شروع عملیات ساختمانی کلیه اندازه گذاری ها را در نقشه های معماری و استراکچر , برق و تأسیسات را با همدیگر هماهنگ نماید .

۷-۲- فولاد مورد استفاده جهت ساخت سازه ها از نوع St37-2 مطابق استاندارد (DIN) آلمان می باشد .

۷-۳- آنکربولت های مورد استفاده از نوع مقاومت بالا (AII) می باشد .

۷-۴- مهره های مورد مصرف جهت بستن آنکربولت ها از نوع اعلاء (DIN8.8) می باشد .

۷-۵- الکترودهای مصرفی در ساخت اسکلت فلزی از نوع (AMA-1118) و یا (AMA-2000) استاندارد شده یا حداقل با مشخصات (ASTM-E6013) می باشد .

۷-۶- سایز الکترودهای مصرفی ۲۵/۳ و ۴ و ۵ برحسب مورد جوشکاری براساس دستور کار مهندس ناظر مقیم تعیین خواهد شد .

۷-۷- الکترودهای مصرفی باید کاملاً خشک باشد .

۷-۸- جوشکاری پایین تر از ۵- درجه سانتیگراد غیرمجاز می باشد .

۷-۹- جوشکاری در معرض کوران هوا غیرمجاز می باشد .

۷-۱۰- وصله در اعضای اصلی سازه ( ستون و پل و … ) تنها با اجازه دستگاه نظارت و با استفاده از جوش نفوذی و با فاصله مناسب از نقاط حداکثر تنش ایجاد گردد . محل وصله بایستی رادیوگرافی شود .

۷-۱۱- سازنده باید روش جوشکاری قطعات در کارخانه و کارگاه را جهت تأیید کارفرما ارائه نموده و تا دریافت تأییدیه , مجاز به هیچگونه عملیات جوشکاری نمی باشد .

۷-۱۲- کلیه جوش های نفوذی باید توسط آزمایش های غیرمخرب (NDT) بازرسی گردد .

۷-۱۳- جوش های گوشه در تیرهای اصلی و ستون ها باید توسط روش ذره مغناطیسی و یا رنگ نافذ کنترل شوند .

۷-۱۴- کنترل سختی فلز جوش و فلز مبنا در منطقه جوشکاری براساس حداکثر سختی انجام شود .

۷-۱۵- کلیه جوشکاری های ورق , ناودانی , نبشی و غیره توسط گیوتین و ماشین برش برقی انجام می گیرد .

۷-۱۶- جهت ساخت ستون ها , پل ها , تیرها , خرپاها از شابلون استفاده می گردد تا از هرگونه اعوجاج و تغییر شکل در حین ساخت جلوگیری به عمل آید .

۷-۱۷- جوشکاری قطعات ( ستون ها , تیرها ) نباید قطعه را با زور وارد شابلون کرده و جوشکاری نمائیم تا تنش های حبس شده در قطعات به وجود نیاید . بطور کلی کلیه اعضا هر قطعه باید به صورت راحت جوشکاری شود .

۷-۱۸- رعایت کلیه تلرانس های ساخت و نصب اسکلت براساس آیین نامه های موجود ( نشریه ۵۵ سازمان مدیریت ) اجباری می باشد .

۷-۱۹-کلیه جوش های عمقی به صورت نفوذ کامل و جوش های تخت به صورت زنجیری انجام گیرد .

۷-۲۰- قبل از جوشکاری و بعد از جوشکاری و قبل از اجرای ضد زنگ کلیه قطعات باید تمیزکاری گردد .

۷-۲۱- بعد از پخ خوردن ورق های ستون ها و اتصالات و سایر قطعات , محل پخ ها با دستگاه فرز سنگ زده شود .

۷-۲۲- بعد از پاس جوشکاری گل جوش با برس ( فرچه ) برقی برداشته و تمیز می شود و پاس بعدی اجرا می گردد .

۷-۲۳- تنظیم نوبت جوشکاری می بایست طوری باشد که از هرگونه تغییر فرم قطعات از شکل هندسی کامل به شکل غیرهندسی جلوگیری شود .

۷-۲۴- مینیم بعد جوش ها در این اسکلت ۶ میلی متر می باشد .

۷-۲۵- جهت بازرسی و کنترل کیفیت جوش می بایست از روش های زیر استفاده گردد :

الف) روش ماورای صوت

ب) روش پرتونگاری

ج) روش ذرات مغناطیسی

۷-۲۶- کلیه جوشکاری ها اعم از نفوذی , تخت , گوشه و … باید توسط دستگاه دینام یا دیزل انجام گیرد .

۷-۲۷- نحوه تنظیم آمپر و نوع الکترود و سایر عوامل باید طوری باشد که بعد از هر پاس جوشکاری , روباره جوش راحت از روی جوش بلند شود .

۷-۲۸- آمپر جوشکاری نباید طوری باشد که نحوه ذوب باعث خوردگی فلز جوش شونده گردد و اگر این اتفاق بیافتد پیمانکار مسئول خسارت های ناشی از جوشکاری اسکلت خواهد بود .

۷-۲۹- سطوح جوشکاری ها ( چه نفوذی , چه گوشه و تخت ) کاملاً باید صاف باشد .

۷-۳۰- کلیه جوشکاری ها باید عاری از هرگونه تخلخل باشد .

۷-۳۱- کلیه پیچ های مصرفی در ساخت و نصب اسکلت باید از نوع اعلاء گالوانیزه (A325) و یا (DIN  ۸٫۸) باشد .

۷-۳۲- کلیه پیچ ها با واشر مناسب نصب و سفت می گردد .

ماده هشت ـ تعهدات کارفرما

۸-۱- تأمین آب و برق مورد نیاز کار .

۸-۲- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأیید قابل پرداخت است .

۸-۳- چنانچه تأخیری بواسطه کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز حق مطالبه مبلغی به عنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می باشد .

ماده نه ـ موارد فسخ قرارداد

۹-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .

۹-۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

۹-۳- تأخیر در شروع به کار بیش از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد .

۹-۴- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

۹-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما .

۹-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود .

تبصره یک : در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

تبصره دو : کارفرما حق خواهد داشت کلیه خساراتی که در اثر فسخ قرارداد متوجه او می گردد از سپرده های پیمانکار و یا مطالبات وی کسر نماید .

ماده ده

این قرارداد در ده ماده و پنج تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می‌باشد.

کارفرما                                                                                      پیمانکار

مجوز انعقاد قرارداد اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار

با تصمیم هیئت وزیران، سازمان بنادر و دریانوردی مجاز شد نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکتی که به منظور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری از آن تأسیس می گردد، اقدام نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
۱- سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که از این پس “سازمان” نامیده می شود مجاز است برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکتی که به منظور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری از آن تأسیس می گردد و به اختصار “طرف مشارکت” نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
۲- طرف مشارکت مکلف است نسبت به تأمین هفتاد درصد منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه مذکور اقدام و متناسب با پیشرفت کار به حساب پروژه واریز نماید. سازمان نیز مکلف است سی درصد از منابع مالی لازم برای اجرای پروژه مذکور را در قالب کمک بلاعوض با رعایت قوانین و از محل منابع مصوب مربوط تأمین و به حساب پروژه واریز نماید.
تبصره- حساب پروژه حسابی است که طرف مشارکت موظف است آن را با هماهنگی سازمان در یکی از شعب بانکی کشور افتتاح نماید.
۳- سازمان می تواند انجام امور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری پروژه را با رعایت مفاد مندرج در مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت یا شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار نماید.
۴- پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل سی سال مشتمل بر دو سال دوران اجرا و بیست و هشت سال دوره بهره برداری خواهد بود. لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد می باشد.
۵- مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه مذکور در طول دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می باشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از دوران مشارکت، پروژه را به سازمان منتقل نماید.
۶- مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه مذکور تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.
۸- سازمان موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.
۹- حقوق و نرخ ارایه خدمات شامل عوارض و هزینه های بندری بوده که به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده و در قالب کتابچه تعرفه به طرف مشارکت ابلاغ می گردد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

نمونه قرارداد خرید نرم افزار (خرید ، نصب ، راه اندازی ، آموزش)

نمونه قرارداد خرید نرم افزار (خرید ، نصب ، راه اندازی ، آموزش)

نمونه قرارداد خرید نرم افزار ( خرید ، نصب ، راه اندازی ، آموزش)

اين قرارداد فيمابين ……… با كد اقتصادي به شماره …… به نمايندگي جناب آقاي …. بعنوان كارفرما (خريدار) و شركت ….. به مديريت ….. به آدرس……………….. كه ازاين پس پيمانكار ناميده مي‌شود به شرح و شرايط ذيل منعقد مي‌گردد.

ماده۱- موضوع قرارداد: تهيه، نصب، راه اندازي و آموزش نرم افزار …………………………..
تبصره۱: حق كپي‌رايت (License) نرم افزار متعلق به كارفرما مي‌باشد.
تبصره ۲ :مدت ضمانت، پشتيباني و صحت عملكرد نرم افزار يكسال از تاريخ راه‌اندازي است.
تبصره ۳: ضمانت نرم افزار شامل آموزش كاربري، رفع اشكالات احتمالي و پشتيباني است.
تبصره۴: چنانچه نرم افزار تحويل شده به كارفرما داراي تمامي قابليت‌هاي موجود درمشخصات پيوستي قرارداد نباشد بنا به تشخيص كارشناسان امر، كارفرما مي‌تواند خسارت وارده را از فروشنده اخذ نمايد. ميزان خسارت وارده با تأييد كميته نظارت بر خريد نرم افزار دانشگاه تعيين مي‌گردد.

ماده ۲- مشخصات فني برنامه :
مشخصات فني نرم افزار تحت عنوان پروپوزال پيوست قرارداد مي‌باشد.

ماده ۳- مبلغ كل قرارداد:
مبلغ کل قرارداد …. مي باشد كه پس از ارائه گزارش كار و تأييد مديريت فناوری اطلاعات دانشگاه و كسور قانوني قابل پرداخت ميباشد.
تبصره۱- نحـوه پـرداخت: …………
تبصره ۲: پیمانکار متعهد می‌شود نتیجۀ تحلیل سیستم را که طبق برنامه زمانبندی ارائه شده در پروپوزال (پیوست قرارداد) انجام می‌گیرد، در اختیار کارفرما قرار دهد.
تبصره۳: فروشنده موظف است به ازاي مبلغ پيش پرداخت، ضمانت‌نامه به خريدار تحويل نمايد.
تبصره ۴ :چنانچه پيمانكار در مدت قرارداد نسبت به نصب، آموزش و پشتيباني نرم افزار اقدام ننمايد به ازاي هر روز تأخير مبلغ …….. هزار ريال جريمه و از مبلغ كل قرارداد كسر مي‌گردد. (اگر تأخير مورد نظر تحت‌شرايط خاصي كه شركت پيمانكار قادر به كنترل آن نباشد صورت‌گيرد، پيمانكار در اين زمينه تعهدي نخواهد داشت.(
تبصره۵: پيمانكار موظف است معادل ۱۰% كل قرارداد ………. (ميليون ريال) را جهت ضمانت‌نامه حسن انجام كار موضوع قرارداد بصورت ضمانت‌نامه يا سپرده بانكي به كارفرما ارائه نمايد.
تبصره۶: پرداخت كليه كسور قانوني اعم از بيمه، ماليات، عوارض و … به عهده فروشنده مي باشد.

ماده ۴ -مدت قرارداد: مدت قرارداد …… پس از امضاء قرارداد است.
تبصره۱: مدت شروع گارانتي پس از نصب و راه اندازي نرم افزار مي‌باشد.

ماده ۵ – تعهدات پيمانكار :
الف- پيمانكار متعهد مي‌شود تمامي آنچه را كه بعنوان اهداف نرم افزار، ويژگي‌ها و اجزاء نرم افزار، فرآيند جمع‌آوري اطلاعات در نرم افزار، فرآيند تهيه گزارشات آماري در نرم افزار، فن‌آوري‌هاي توليد نرم افزار و امكانات نرم افزار مطابق طرح پيشنهادي خود بيان نموده است محقق سازد.
ب- پيمانكار متعهد مي‌شود تمامي آنچه را كه به عنوان روش و زمان‌بندي استقرار و عملياتي نمودن سيستم در سازمان مطابق طرح پيشنهادي خود عنوان نموده است محقق سازد.
ث-پیمانکار متعهد می‌شود نتیجۀ تحلیل سیستم را که طبق برنامه زمانبندی ارائه شده در پروپوزال (پیوست قرارداد) انجام می‌گیرد، در اختیار کارفرما قرار دهد.
ج- پيمانكار متعهد مي‌شود آموزش‌هاي لازم را طبق طرح پيشنهادي خود در محل دانشگاه علوم پزشكي شيراز و با هماهنگي و نظارت مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه ارائه دهد.
چ- پيمانكار متعهد مي‌شود كه مشخصات بهينه سخت‌افزاري server و تنظيمات لازم نرم افزاری را بصورت مشروح و مستند در اختيار كارفرما قرار دهد.
ح- در صورت هرگونه اشكال در سيستم نرم افزاري پيمانكار موظف است ظرف حداقل (۴۸ ساعت)با هماهنگي كارشناسان مديريت فن‌آوري اطلاعات جهت رفع اشكال اقدام نمايد. در غيراينصورت برابر نظريه كارشناس ميزان خسارت وارده محاسبه و از سپرده حسن انجام كار وي موضوع ماده ۳ تبصره ۵ كسر خواهد شد.
خ-پيمانكار متعهد مي‌شود كه تحليل كامل و جامع سيستم را با استاندارد UML انجام داده و آن را در اختيار كارفرما قرار دهدد- پيمانكار متعهد مي‌شود كليه مستندات آموزشي را بصورت كتابچه در اختيار كارفرما قرار دهد.
ذ- چنانچه كارفرما در طول مدت قرارداد و يكسال ضمانت نرم افزار فوق ‌احتياج به تجهيزات جديد داشته باشد، پيمانكار ملزم به تهيه آن در قبال ارائه فاكتور هزينه‌هاي مربوطه مي‌باشد و كارفرما پس از بررسي نسبت به پرداخت وجه آن اقدام خواهد نمود.
ز- پيمانكار موظف است درصورت لزوم نيروهاي متخصص خود را در ساعت‌هاي كاري در ساختمان مركزي دانشگاه مستقر نمايد.
س- پيمانكار متعهد می‌شود تعهدات ناشي از اين قرارداد را براساس استاندارهاي معمول وحرفه اي و مورد تائيد ناظر و مديريت فن‌آوري اطلاعات انجام دهد.
ش- پيمانكار موظف است طي نامه رسمي نماينده يا نمايندگاني را جهت ارتباط رسمي به كارفرما معرفي نمايد.
ص- پیمانكار موظف ميباشد اطلاعات خصوصي كارفرما را كه از بررسيها، مطالعات، گزارشات و يا منابع مختلف ديگر بدست آمده است در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار ندهد و درحفظ اموال و نرم افزار كارفرما مجدانه كوشش نمايد. چنانچه موردي مشاهده يا گزارش گرديد كارفرما حق خواهد داشت برابر مقررات با وي رفتار نمايد.
ض- پيمانكارمتعهد می شود بدون اطلاع كارفرما آنچه متعلق به كارفرما است اعم از نرم افزار يا سخت افزار و يا اطلاعات مربوطه را از واحد خارج ننمايد.
ط- پيمانكار حق واگذاري يا انتقال موضوع قرارداد را بدون موافقت كارفرما كلاً يا جزئاً به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر ندارد.
ع- ارائه خدمات پشتيباني به مدت ۱۰ سال به عهده پيمانكار مي‌باشد كه پس از يكسال ضمانت پشتيباني، قرارداد پشتيباني جداگانه منعقد خواهد شد.
غ- پيمانكار موظف است مجوز رسمي خود را كه از شوراي عالي انفورماتيك كشور اخذ نموده است، به كارفرما ارائه نمايد.

ماده ۶- تعهدات كارفرما:
الف- تهيه قطعات سخت افزاري مورد لزوم به عهده كارفرما و در صورت تهيه قطعه بوسيله پيمانكار هزينه خريد آن براساس ارائه فاكتور پرداخت خواهد بود.
ب- كارفرما متعهد مي شود شخص يا اشخاص داراي صلاحيت فني را كه به تائيد مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه رسيده باشند به عنوان نماینده به پيمانكار معرفي نمايد.
ت- كارفرما متعهد ميگردد كه از داده‌هاي خود كپي پشتيبان تهيه نمايد. در صورت عدم تهيه نسخه پشتيبان توسط كارفرما و بروز نقص يا از بين رفتن بانك اطلاعاتي، پيمانكار تعهدي ندارد اما براي بازيابي اطلاعات همكاري مي‌نمايد.

ماده ۷ – كارفرما مي‌تواند در صورت صلاحديد قرارداد را يك جانبه فسخ نمايد.
ماده ۸ – كارفرما مي‌تواند مبلغ ريالي حجم عمليات اين قرارداد را تا ۲۵% كاهش يا افزايش دهد.
ماده ۹ – در صورت بروز اختلاف، موضوع بدواً در جلسه مشترك بررسي و در صورت عدم توافق از طريق اداره حقوقي دانشگاه رسيدگي و چنانچه رفع اختلاف نشد از طريق مراجع قضائي اقدام خواهد شد.
ماده ۱۰ – پيمانكار موظف است تعهدات خود را برابر شرايط و ضوابط تعيين شده در قرارداد از طرف كارفرما يا مديريت فن‌آوري اطلاعات دانشگاه به انجام برساند بديهي است در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود كوتاهي نمايد، كارفرما مختار است براي بار اول از اولين دريافتي پيمانكار به ميزان دوبرابر خسارت وارده كسر نمايد. تعيين ميزان خسارت بعهده كارشناس ذيصلاح خواهد بود و در صورت تكرار ، قرارداد را يكجانبه فسخ و سپرده وي را به نفع دولت ضبط نمايد.
ماده ۱۱ – در صورتيكه پيمانكار به دلايلي تمايل و توانائي لازم جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد را ندارد ميبايست مراتب كتباً به كارفرما اعلام نمايد.
ماده ۱۲– مسئولیت‌های حقوقی: مسئوليتهاي حقوقي و جزائي ناشي از روابط كار و مقررات قانون تأمين اجتماعي به عهده پيمانكار بوده و در اين زمينه كارفرما هيچگونه مسئوليتي را عهده‌دار نيست، بديهي است اين امر، رافع مسئوليتهاي شخصي افراد در مقابل قوانين حقوقي و جزائي نميباشد.
ماده۱۳ – قانون منع مداخله کارکنان دولت: پيمانكار متعهد مي‌گردد مشمول ماده ۳۱ قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ديماه ۱۳۳۷ نباشد.
ماده۱۴ – نشانی پیمانکار : اقامتگاه قانوني شركت و شماره تلفن همان است كه در عنوان قرارداد ذكر شده و چنانچه نامه‌اي به شركت ارسال گردد ابلاغ شده تلقي گرديده و پيمانكار متعهد است در صورت تغيير محل و يا شماره تلفن مراتب را حداكثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از جابجائي و تغيير مكان كتباً به كارفرما اعلام نمايد.
ماده ۱۵- ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد پيش‌بيني نشده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به قراردادها و قوانين جاري مملكت بوده و لازم الاتباع مي باشد.
ماده ۱۶ – اين قرارداد در ۱۶ ماده، ۱۲ تبصره، ۵ نسخه و ۶ صفحه تنظيم و هر نسخه حكم واحد را دارد.

 

     تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.