شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

ماده ۱) تعریف ها

در این قرارداد , کلمات و عبارت های زیر به معنایی به کار رفته اند که در زیر به آنها اطلاق شده است , مگر این که نیاز متن چیزی غیر از آن را ایجاب کند .

۱-۱- « قرارداد » , شامل موافقت نامه بین گیرنده و واگذارنده و سایر اسناد و مدارک قرارداد , به شرح درج شده در ماده ۴ موافقت نامه است .

۱-۲- « واگذارنده » , به معنی طرفی از قرارداد است که واگذار کننده لیسانس و حقوق به گیرنده و تأمین کننده اطلاعات فنی و خدمات , براساس مفاد قرارداد است .

۱-۳- « گیرنده » , به معنی طرفی از قرارداد است که گیرنده لیسانس , دانش فنی , اطلاعات فنی و خدمات , براساس مفاد قرارداد است .

۱-۴- « آزمایش تضمین » , به معنی عملیات آزمایش واحد صنعتی در انطباق با بند ۹-۱ شرایط عمومی است و منظور از آن , نمایش تضمین های عملکردی است .

۱-۵- « آغاز به کار واحد صنعتی » , تاریخی است که در آن عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی , به پایان رسیده است و واحد صنعتی آغاز به تولید محصول می کند .

۱-۶- « اطلاعات محرمانه » یعنی اطلاعاتی که براساس بند ۱۷-۱ شرایط عمومی محرمانه شناخته شده است .

۱-۷- « افزایش ظرفیت » به معنی چنان افزایشی در ظرفیت واحد صنعتی در مقایسه با ظرفیت اسمی آن است که نتیجه نصب تجهیزات اصلی اضافی یا تعویض تجهیزات اصلی با تجهیزات که دارای ظرفیت بیشتر هستند , باشد .

۱-۸- « بهبود » , به معنی هرگونه تغییر ایجاد شده یا کسب شده در مدت قرارداد است , که موجب بهبود بخشیدن به مشخصات فنی و یا اقتصادی فرایند یا ایمنی فرایند یا محصول , و همچنین افزایش مقدار محصول یا کیفیت یا کارکرد محصول و تجهیزات مربوط به آن شود . بهبود ممکن است به عنوان اختراع ثبت شده یا ثبت نشده باشد .

۱-۹- « بسته طراحی مهندسی فرایند » , حاوی دانش فنی تعریف شده در این قرارداد بوده و به طور مشروح در پیوست ۱۰ , توصیف شده است .

۱-۱۰- «پیمانکار » به معنای سازمان (های) مهندسی است که به وسیله گیرنده و با توافق واگذارنده برای انجام مهندسی تفصیلی و نصب واحد صنعتی بر طبق دانش فنی به کار گرفته می شود .

۱-۱۱- « تأییدیه » و « تأیید » , به معنای تأیید و تأییدیه کتبی است .

۱-۱۲- « تاریخ تنفیذ » به معنی تاریخ فاقد شدن قرارداد در انطباق با ماده ۲۸ شرایط عمومی است .

۱-۱۳- « تضمین های عملکردی » , عبارت از تضمین های عملکرد واحد صنعتی به شرح درج شده در بند ۹-۱ شرایط عمومی و پیوست ۱۳ است .

۱-۱۴- « تکمیل مکانیکی » , به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه اندازی طبق پیوست ۱۴ است , به نحوی که کار موردنظر آماده راه اندازی باشد .

۱-۱۵- « حقوق اختراع » , عبارت است از گواهی های اختراع و درخواست های ثبت اختراع حال و آینده واگذارنده , در انطباق با پیوست ۳ , که در ارتباط با فرایند بوده و واگذارنده حق واگذاری آنها به غیر را داراست .

۱-۱۶- « داده های طراحی پایه » به معنی اطلاعات تهیه شده توسط گیرنده , به شرح درج شده در پیوست ۸ است .

۱-۱۷- « دانش فنی » عبارت است از داده های فنی , اطلاعات و مهارت های فنی , نقشه ها ,   طرح ها , دستورالعمل ها و نرم افزارهای مربوط به فرایند , که در تاریخ تنفیذ قرارداد در تملک واگذارنده بوده , دارای استفاده تجاری است و در واحدهای صنعتی واگذارنده یا سایر گیرندگان , مورد استفاده است . دانش فنی , جزئی از بسته طراحی مهندسی فرایند است و باید یک پیمانکار یا تجربه را با استفاده از آن , قادر به انجام مهندسی تفصیلی و ساخت واحد صنعتی کند دانش فنی , همچنین باید کارکنان گیرنده را قادر به بهره برداری از واحد صنعتی نماید , به نحوی که واحد صنعتی , محصول را در تطابق با تضمین های عملکردی تولید کند .

۱-۱۸- « ساختگاه » به معنی زمینی است که واحد صنعتی براساس مندرجات پیوست ۷ , در آن ساخته می شود .

۱-۱۹- « فرایند » , عبارت از جدیدترین فرایندی است که قابلیت استفاده تجاری از آن ثابت شده , توسط واگذارنده ایجاد یا کسب شده و در تاریخ تنفیذ در تملک واگذارنده بوده است و موضوع این قرارداد به شمار می رود . جزئیات فرایند در پیوست ۴ آمده است .

۱-۲۰- « کارشناس » به معنی شخصیت حقیقی یا حقوقی است که توسط دو طرف , براساس بند ۳۶-۱ شرایط عمومی , منصوب شود .

۱-۲۱- « لیسانس » , به معنی انتقال حق ساخت , استفاده و فروش اختراعاتی است که به عنوان حق اختراع , مورد حمایت قانونی هستند و شرح جزئیات آن در اسناد و مدارک پیمان آمده است . هرجا متن پیمان ایجاب نماید , لیسانس همچنین به معنی حق استفاده از دانش فنی و اطلاعات فنی مربوط , براساس مفاد پیمان خواهد بود .

۱-۲۲- « مدارک فنی » به معنی آن دسته از مدارک فنی است که تفصیل آنها در پیوست های موافقت نامه آمده است .

۱-۲۳- « مشخصات فنی » , عبارت از معیارهای فنی , تعاریف و پارامترهای حاکم بر واحد صنعتی , به شرح درج شده در این قرارداد است .

۱-۲۴- « محصول » , به معنی محصول یا محصولات واحد صنعتی مورد اشاره در بند ۳-۱ شرایط عمومی است , که براساس فرایند و مشخصات فنی تعیین شد ه در پیوست ۶ تولید می شود .

۱-۲۵- « محصولات تأسیسات جانبی » , به معنی آب , برق , بخار , سوخت , هوای فشرده و سایر موارد مشابه است .

۱-۲۶- « واحد صنعتی » , به معنی تأسیسات تولیدی است که باید توسط گیرنده در ساختگاه , به منظور استفاده از فرایند برای تولید محصول با ظرفیت اسمی تعیین شده در این قرارداد , ساخته شود .

ماده ۲) تفسیرها

۲-۱- دراین قرارداد , منظور از روز , روز تقویمی و منظور از ماه و سال , ماه و سال شمسی , طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران است .

۲-۲- هرجا در این قرارداد ایجاب کند , کلمات مفرد , معنی جمع و کلمات جمع , معنی مفرد دارد.

۲-۳- عنوان های درج شده در شرایط عمومی , تنها به منظور راهنمایی و اطلاع از مفاد موادی است که زیر آن عنوان قرار گرفته اند , و نمی توان در تفسیر مفاد پیمان از آنها استفاده کرد .

۲-۴- هرنوع اشاره به « موافقت نامه » , « پیوست » , « شرایط خصوصی » و « شرایط عمومی» منظور موافقت نامه , پیوست ها , شرایط خصوصی و شرایط عمومی این قرارداد است , مگر اینکه به صراحت طور دیگری درج شده باشد .

واحد صنعتی و فرآیند

ماده ۳) واحد صنعتی

۳-۱-  واحد صنعتی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در محلی که در شرایط خصوصی درج شده است , به منظور تولید محصول یا محصولاتی که مشخصات کامل آنها در شرایط خصوصی تعیین شده است , احداث خواهد شد . نقشه ساختگاه , درپیوست ۷ آمده است .

۳-۲- ظرفیت اسمی واحد صنعتی , در شرایط خصوصی درج شده است . واحد صنعتی , به نحوی طراحی خواهد شد که ظرفیت اسمی آن , حداقل برای مدت تعیین شده در شرایط خصوصی قرارداد , قابل بهره برداری باشد .

۳-۳- واحد صنعتی , به نحوی طراحی خواهد شد که قادر به تولید محصول با درجات گوناگون , براساس مشخصات داده شده در پیوست ۶ باشد .

۳-۴- واحد صنعتی , به تناسب با محل و مواد اولیه آن طراحی خواهد شد .

۳-۵- مواد اولیه واحد صنعتی , دارای مشخصات درج شده در پیوست ۱۳ خواهد بود .

ماده ۴) فرایند

۴-۱-  واحد صنعتی , فرایندی را که شرح کلی آن در شرایط خصوصی و جزئیات آن در پیوست ۴ آمده است , مورد استفاده قرار خواهد داد . بخش های جداگانه واحد صنعتی , در پیوست ۵ تعیین شده است .

۴-۲- فرایند , پوشش دهنده تمام تأسیساتی است که در یک سوی آن نقاط ورودی مواد اولیه و محصولات تأسیسات جانبی , و در سوی دیگر آن , نقاط خروجی محصول و ضایعات قراردارد , محدوده واحد صنعتی , در پیوست ۵ مشخص شده است .

تعهدها و مسئولیت های واگذارنده

ماده ۵)حقوق اختراع

۵-۱-  واگذارنده , باید ظرف چهل و پنج (۴۵) روز از تاریخ امضای قرارداد , مدارکی را که حاکی از اقدام به ثبت یا درخواست ثبت حقوق اختراع وی , موضوع بند ۱-۱۵ شرایط عمومی , نزد مراجع صالح جمهوری اسلامی ایران است , به گیرنده ارائه دهد . ثبت یا درخواست ثبت حقوق اختراعات آینده در جمهوری اسلامی ایران , در هر مورد , در اسرع وقت توسط واگذارنده انجام خواهد شد .

۵-۱-۱- واگذارنده , موظف است در هر مورد که گیرنده درخواست کند , ظرف بیست و یک (۲۱) روز پس از درخواست خریدار , نسبت به انجام تشریفات قانونی برای ثبت اجازه استفاده گیرنده از حقوق اختراع , برابر مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام کند . هزینه های ثبت موضوع این بند , به عهده واگذارنده است .

۵-۲- واگذارنده , تعهد می کند که در صورت درخواست گیرنده , در هر موقع در مدت قرارداد , فهرست کاملی را از حقوق اختراع , موضوع بند ۱-۱۵ شرایط عمومی , در کشورهایی که گیرنده در درخواست خود تعیین می کند , به گیرنده ارائه کند و پس از آن نیز , در صورت اعلام گیرنده , نسبت به تجدید فهرست ها در فاصله هایی که از شش (۶) ماه تجاوز نخواهد کرد , اقدام نماید .

ماده ۶) بهبود در فرایند

۶-۱- واگذارنده , متعهد می شود که هرگونه بهبود در فرایند را که در مدت قرارداد توسط وی ایجاد یا اخذ گردیده و مجاز به انتقال آن باشد , به شرح زیر در دسترس گیرنده قرار دهد . واگذارنده , به ویژه تعهد می کند که :

الف) هرگونه پیشرفت و بهبود در تکنیک های بهره برداری , تدابیر پیشگیرانه در زمینه نگهداری و ایمنی , و نیز توسعه فرایند را که مشمول بند « ب » زیر نبوده و قابل به کارگیری در واحد صنعتی باشد , به رایگان در دسترس گیرنده قرار دهد . همچنین , سایر اطلاعات متعلق به واگذارنده و دیگر داده های مرتبط , که به رایگان در اختیار دیگر گیرندگان فرایند گذارده می شود مجاناً توسط واگذارنده , در دسترس گیرنده قرار خواهد گرفت .

ب) در ازای بهای معقول و تحت شرایط مورد توافق دو طرف , حق استفاده از توسعه فرایند ایجاد شده یا اخذ شده توسط واگذارنده , شامل موارد توسعه ثبت شده به عنوان اختراع را که  می تواند منجر به بهبودی قابل ملاحظه , براساس معیارهای درج شده در شرایط خصوصی , در زمینه های ظرفیت , ضریب اطمینان و بازدهی واحد صنعتی , و همچنین کیفیت محصولات شود , به گیرنده واگذار نماید .

۶-۱-۱- واگذارنده , به صورت کتبی یا از طریق وسایل مناسب دیگر مانند جلسات تبادل اطلاعات فنی , گیرنده را از وجود هرگونه بهبود در فرایند , که توسط واگذارنده ایجاد یا اخذ شده و در واحدهای صنعتی متعلق به وی به کار گرفته شده , یا در واحدهای صنعتی سایر گیرندگان مورد استفاده واقع گردیده , و گیرندگان یاد شده در قراردادهای خرید خود با واگذارنده , وی را به صراحت از افشای آن بهبودها منع نکرده باشند , مطلع خواهد ساخت .

ماده ۷) تأمین مدارک فنی و خدمات مربوط به آن

۷-۱- مدارک فنی که باید توسط واگذارنده در اختیار گیرنده قرار داده شود , در شرایط خصوصی یا در پیوست ها آمده است .

۷-۱-۱- واگذارنده , تمام اطلاعاتی را که برای انجام مهندسی تفصیلی واحد صنعتی توسط گیرنده یا پیمانکاران وی ضرورت دارد , با رعایت مفاد پیوست های ۸ و ۹ در خصوص جدول زمانی , محل تحویل و شمار نسخه ها , در اختیار گیرنده قرار خواهد داد . در صورتی که مدارک مزبور ناقص بوده و یا از دقت لازم برخوردار نباشد , زمانی تحویل داده محسوب می شود که تکمیل شده و اصلاحات لازم در آن انجام شده باشد . تکمیل و اصلاح مدارک فنی , باید در اسرع وقت توسط واگذارنده انجام شود . هرگاه گیرنده یا پیمانکاران وی خواستار توضیحاتی در مورد مدارک فنی شوند , واگذارنده باید بدون تأخیر غیرموجه , توضیحات درخواست شده را ارائه نماید .

۷-۱-۲- واگذارنده , باید در فرصت هایی که دو طرف تعیین خواهند کرد , امکان دیدار کارکنان گیرنده و پیمانکاران وی را از آن دسته واحدهایی صنعتی متعلق به واگذارنده یا دیگر گیرندگان که فرایند را مورد استفاده قرار می دهند , فراهم سازد . طی این گونه دیدارها , واگذارنده باید در صورت درخواست گیرنده , اطلاعات فنی مربوط به واحدهای صنعتی در حال بهره برداری را که طبق مشخصات فنی بسته طراحی مهندسی فرایند باشند , در اختیار گیرنده قرار دهد . مدت , موضوع و شمار نفرات و دیدارهای یاد شده در شرایط خصوصی آمده است . واگذارنده , همچنین دیدارهایی از واحدهای صنعتی مشابه را برای کارکنان گیرنده ترتیب خواهد داد که موضوع آن دیدارها , در انطباق یا ماده ۶ شرایط عمومی , مشاهده بهبودهای ایجاد شده باشد .

۷-۱-۳- واگذارنده , سایر اطلاعات مربوط به فرایند و دانش فنی را که منطقاً برای کنترل مهندسی فرایند , انجام مهندسی تفصیلی , نصب , راه اندازی و بهره برداری اقتصادی از واحد صنعتی توسط گیرنده و پیمانکاران وی ضرورت دارد , در اختیار خواهد گذارد .

۷-۱-۴- واگذارنده , اسامی سازندگان , تولید کنندگان و فروشندگان و منابع تهیه تجهیزات , نرم افزارها و مواد مصرفی و لوازم آزمایشگاهی مهمی را که جزئی از فرایند به شمار می روند , براساس فهرست تجهیزات درج شده در پیوست ۱۰ , در اختیار گیرنده خواهد گذارد .

۷-۱-۵- فهرست اجزای عمده خدمات مهندسی که ممکن است بر آزمایش های تضمین واحد صنعتی مؤثر باشد , در پیوست ۸ آمده است . این فهرست , از جمله در بر گیرنده تمام اجزای مهندسی تفصیلی است که واگذارنده به خواست خود یا به خواست گیرنده , بازبینی کرده و تأیید آنها را برعهده گرفته است . کنترل مطابقت طراحی مهندسی تفصیلی یا بسته طراحی مهندسی فرایند و تأیید آن , در تمام مواردی که براساس پیوست ۸ چنین تأییدی لازم است , برعهده واگذارنده است .

۷-۱-۶- در صورتی که برای راه اندازی واحد صنعتی و انجام آزمایش های تضمین , و نیز بهره برداری از واحد صنعتی , استفاده از مواد مصرفی خاص از جمله کاتالیست ها , مواد شیمیایی , و غیره , ضرورت داشته باشد , واگذارنده فهرست تأمین کنندگان مواد مصرفی لازم را در اختیار گیرنده خواهد گذارد .

۷-۱-۷- به منظور راهبری و آموزش عملیات راه اندازی و آزمایش های تضمین , واگذارنده کارکنان خود را که دارای مهارت ها و تجربه های درج شده در پیوست ۱۱ هستند , در اختیار خواهد گذارد .

ماده ۸) انجام خدمات اضافی

هرگاه گیرنده درخواست کند , واگذارنده ظرف مدت زمان مورد توافق و در ازای دریافت حق الزحمه اضافی , خدمات درج شده در شرایط خصوصی را که ممکن است برای اعمال تغییرات در تکنولوژی فرایند و بهره برداری از واحد صنعتی یا بازاریابی محصول لازم باشد , برای گیرنده انجام خواهد داد .

ماده ۹) تضمین های عملکردی فرایند

۹-۱- واگذارنده , تضمین می کند که واحد صنعتی در آزمایش تضمین که برطبق بند ۹-۱-۲ صورت می گیرد , به عملکردهای زیر دست یابد :

الف) تولید روزانه محصول طبق مشخصات تعیین شده در پیوست ۶ و به مقادیر تعیین شده در شرایط خصوصی .

ب) مصرف مواد اولیه ومحصولات تأسیسات جانبی ,به مقادیرتعیین شده در پیوست شماره ۱۳ .

ج) انطباق مشخصات ضایعات و مواد دفع شده از واحد صنعتی , با آنچه در پیوست ۱۳ آمده است .

د) تطبیق نتایج ایمنی و زیست محیطی و کیفی , با معیارهایی که گیرنده در پیوست ۱۷ مشخص کرده است و براساس بالا رفتن استانداردها باید از آن تبعیت نماید .

۹-۱-۱- تضمین های موضوع بند ۹-۱ , مشروط به تحقق موارد زیر است :

الف) طراحی و ساخت واحد صنعتی در مطابقت با بسته طراحی مهندسی فرایند , دانش فنی , مدارک فنی و تغییرات احتمالی آنها که مورد تأیید واگذارنده قرار گرفته است , انجام شود .

ب) گیرنده , در تأمین مواد خام و محصولات تأسیسات جانبی که شرح آنها در پیوست ۱۳ آمده , قصور نکرده و از مواد شیمیایی توصیه شده توسط واگذارنده استفاده کند.

ج) واحد صنعتی در انطباق با پیوست ۱۴ , آماده برای آغاز به کار بوده و فاقد عیوب مکانیکی باشد .

د) آزمایش براساس دستورالعمل های واگذارنده انجام شود .

۹-۱-۲- نخستین آزمایش تضمین , ظرف مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی انجام خواهد شد . مدت انجام نخستین آزمایش تضمین و نتایجی که باید نشان داده شود نیز , در شرایط خصوصی آمده است .

۹-۱-۳- گیرنده , باید بی درنگ پس از انجام آزمایش ها , گزارش آزمایش تضمین را براساس اندازه گیری های انجام شده در طول آزمایش ها تهیه کند . گزارش یاد شده , باید به امضای نمایندگان مجاز واگذارنده که در ساختگاه مقیم هستند , برسد در صورتی که عملکرد واحد صنعتی در انطباق با ماده ۹-۱ رضایت بخش باشد , گیرنده ظرف چهارده (۱۴) روز از تاریخ تکمیل گزارش آزمایش تضمین , گواهی تحویل را صادر خواهد کرد .

۹-۱-۴- درصورتی که واحد صنعتی به عملکردهای درج شده دربند ۹-۱ دست نیابد , واگذارنده , گیرنده و پیمانکاران وی , برای تعیین دلایل آن تشکیل جلسه خواهند داد . واگذارنده , ظرف مهلتی که در شرایط خصوصی تعیین شده است , پس از جلسه پیش گفته باید درباره این که آیا برای دستیابی به تضمین های عملکردی , به تغییر دستورالعمل های بهره برداری , تغییر و تعویض تجهیزات , یا نصب تجهیزات و تأسیسات اضافی نیاز است یا خیر , اظهارنظر کند .

۹-۱-۵- اگر عدم دستیابی واحد صنعتی به تضمین های عملکردی , به سبب عیوب فرایند و یا بسته طراحی مهندسی فرایند باشد , واگذارنده باید آن چه را که براساس قضاوت حرفه ای خود برای رفع عیب یا اعمال تغییرات به منظور دستیابی به تضمین های عملکردی لازم می داند , به اطلاع گیرنده برساند . واگذارنده و گیرنده , در مورد برنامه زمانی رفع عیب و اعمال تغییرات , توافق خواهند کرد . تمام هزینه های مربوط به طراحی , خرید , تحویل و نصب تجهیزات ضروری برای اعمال تغییرات و رفع عیب , برعهده واگذارنده است .

۹-۱-۶- در صورتی که عدم دستیابی به تضمین های عملکردی , ناشی از تقصیر گیرنده یا پیمانکاران وی باشد , گیرنده باید از طریق پیمانکاران خود , نسبت به اعمال تغییرات و اصلاعاتی که براساس قضاوت حرفه ای وی ضرورت داشته و مورد تأیید واگذارنده نیز هست , اقدام کند . هزینه های مربوط به طراحی , خرید , تحویل و نصب تجهیزات ضروری برای اعمال تغییرات و رفع عیب به منظور دستیابی به تضمین های عملکردی , موضوع بند ۹-۱ , برعهده گیرنده خواهد بود .

۹-۱-۷- در صورتی که دو طرف قرارداد نتوانند بر سر تعیین مقصر به توافق برسند , واگذارنده در مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی , توصیه های خود را در زمینه تغییرات لازم در دستورالعمل های بهره برداری , به اطلاع گیرنده رسانیده یا نقشه ها و اطلاعات لازم را در اختیار گیرنده می گذارد . در صورت لزوم , انجام تغییرات در تجهیزات یا تعویض آنها را به منظور دستیابی به تضمین های عملکردی در بند ۹-۱ , به گیرنده پیشنهاد می نماید . گیرنده , تغییرات مورد بحث را براساس برنامه زمانی مورد توافق یا واگذارنده , انجام می دهد . اگر دو طرف قرارداد نتوانند در مورد تعیین طرفی که باید هزینه تغییرات را پرداخت کند به توافق برسند , اختلاف بر طبق رویه پیش بینی شده در ماده ۳۶ , فیصله خواهد یافت .

۹-۱-۸- واگذارنده یا گیرنده , برحسب مورد باید سوابق مربوط به هزینه های اعمال تغییرات موضوع بندهای پیش گفته را نگهداری کرده و در صورت درخواست طرف مقابل , نسخه هایی از مدارک مربوط را به وی تسلیم کند .

۹-۱-۹- در صورتی که عدم دستیابی به تضمین های عملکردی , به واسطه دلایل منتسب به واگذارنده باشد , گیرنده ملزم به پرداخت وجهی به واگذارنده بابت تمدید زمان خدمت کارکنان واگذارنده فراتر از تاریخ نخستین آزمایش تضمین ناموفق , نخواهد بود .

۹-۱-۱۰- پس از انجام اصلاحات و تغییرات موضوع بندهای ۹-۱-۵ تا ۹-۱-۷ , در صورت نیاز , گواهی تکمیل مکانیکی جدیدی توسط دو طرف تهیه شده و در هر حال , دومین آزمایش تضمین انجام خواهد شد .

۹-۱-۱۱- در صورتی که به دلایل منتسب به واگذارنده , دومین آزمایش تضمین نیز نتواند دستیابی به تضمین های عملکرد را نشان دهد , واگذارنده می تواند با پرداخت جرایم موضوع بند ۱۰-۱ و در انطباق با بند ۱۰-۱-۲ , از تعهدهای مربوط , آزاد شود .

۹-۱-۱۲- در صورتی که تولید محصول طی آخرین آزمایش تضمین , کمتر از میزان تضمین شده باشد , یا مشخصات آن مطابق با مشخصات درج شده در پیوست ۶ نباشد , یا مصرف مواد اولیه بیش از مقادیر و درصدهای تعیین شده در پیوست ۱۳ باشد , و واگذارنده نتواند یا نخواهد ظرف مدت پنجاه و شش (۵۶) روز از تاریخ آخرین آزمایش تضمین , اصلاحات و تغییرات ضروری را برای دستیابی به تضمین های عملکرد پیشنهاد کند , گیرنده می تواند از توصیه ها و دانش فنی اشخاص ثالث استفاده کرده و تغییرات و اصلاحات لازم را اعمال نماید . در این صورت , شخص یا اشخاص ثالث مورد بحث , باید با امضای موافقت نامه با گیرنده , به عدم افشای اطلاعات محرمانه موضوع بند ۱۷-۱ شرایط عمومی , متعهد شوند . واگذارنده ملزم به پرداخت کامل هزینه های مربوط به دانش فنی , نقشه ها , و تعویض و تغییر تجهیزات خواهد بود .

۹-۱-۱۳- در صورتی که به دلایل غیر منتسب به واگذارنده , نخستین آزمایش تضمین در مهلت تعیین شده در بند ۹-۱-۲ انجام نشود , واگذارنده , با رعایت مفاد بند ۹-۱-۱۵ , از تعهدهای خود در مورد تضمین های عملکردی , آزاد می شود .

۹-۱-۱۴- در صورتی که گیرنده تغییرات و اصلاحات موضوع بند ۹-۱-۶- را در مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی انجام ندهد , واگذارنده از تعهدهای خود در مورد تضمین های عملکردی , آزاد می شود .

۹-۱-۱۵- در صورتی که به دلایل غیرمنتسب به گیرنده , نخستین آزمایش تضمین در مهلت تعیین شده در بند ۹-۱-۲ انجام نشود , واگذارنده باید در زمان مناسب و مورد توافق دو طرف , گیرنده را در راه اندازی واحد صنعتی یاری دهد . در صورتی که یاری مورد بحث موجب افزایش هزینه های واگذارنده شود , حق الزحمه اضافی برای جبران هزینه های اضافی , توسط گیرنده به واگذارنده پرداخت خواهد شد .

ماده ۱۰) جریمه ها

۱۰-۱- اگر واگذارنده در تحویل بسته طراحی مهندسی فرایند نسبت به برنامه زمانی درج شده در پیوست ۹ تأخیر کند , باید مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی را به عنوان جریمه , به گیرنده بپردازد . علاوه بر آن , اگر در آخرین آزمایش تضمین , واحد صنعتی نتواند به تضمین های عملکردی درج شده در بند ۹-۱ دست یابد , واگذارنده با رعایت بند ۹-۱-۱۱ , باید مبالغ تعیین شده در شرایط خصوصی را به عنوان جریمه , به گیرنده بپردازد .

۱۰-۱-۱- گیرنده می تواند مبالغ جریمه ها را از بدهی های خود به واگذارنده , کسر کند .

۱۰-۱-۲- پرداخت جریمه , واگذارنده را تنها از تعهدهایی آزاد می سازد که پرداخت جریمه برای عدم ایفای آنها , انجام گرفته است .

ماده ۱۱) افزایش ظرفیت واحد صنعتی

۱۱-۱-۱- در هر زمان در مدت این قرارداد , در صورتی که گیرنده قصد افزایش ظرفیت واحد صنعتی یا احداث واحدهای صنعتی دیگر را با استفاده از فرایند و بخش مهمی از دانش فنی  داشته باشد , باید برای ظرفیت های اضافه بر ظرفیت اسمی درج شده در بند ۳-۲ , براساس نرخ ها و شرایط تعیین شده در شرایط خصوصی , با واگذارنده توافق کند .

۱۱-۱-۱- واگذارنده به محض توافق در مورد مبالغ اضافی و نحوه دریافت آن , موضوع بند ۱۱-۱- , برای هر مورد افزایش ظرفیت , همان حقوقی را که در ماده ۱ موافقت نامه قرارداد واگذار کرده است , به گیرنده واگذار خواهد نمود .

ماده ۱۲) آموزش کارکنان گیرنده

۱۲-۱- واگذارنده , متعهد است کارکنان گیرنده را در محل واحدهای صنعتی که از فرایند استفاده می کنند , آموزش دهد . آموزش در مورد بهره برداری واحد صنعتی , نگهداری و  تعمیرات , کنترل کیفیت و سایر مواد لازم خواهد بود . برنامه آموزشی , باید کامل دربرگیرنده تکنولوژی فرایند بهره برداری , نگهداری و کنترل واحد صنعتی باشد . آن دسته از کارکنان گیرنده که برای آموزش به واگذارنده معرفی می شوند , باید دارای تحصیلات و تجربه های درج شده در پیوست ۱۲ باشند .

۱۲-۱-۱- کارکنانی که توسط گیرنده برای آموزش تعیین می شوند , باید امکان یابند تا با مواردی مانند فرایند , تدابیر ایمنی , بهره برداری , کنترل کیفیت محصول , رویه های آزمایشگاهی , و نگهداری واحد صنعتی , آشنا شده و در موارد یاد شده مطالعه کنند . کارکنان گیرنده , مجاز خواهند بود درباره موارد یاد شده , با کارکنان واحدهای صنعتی گفتگو نمایند . کارکنان گیرنده مجاز به یادداشت برداری و تهیه نقشه های دستی از واحدهای صنعتی هستند .

۱۲-۱-۲- طول دوره های آموزشی و شمار آنها , در پیوست ۱۲ آمده است . هزینه های سفر و اقامت کارکنان گیرنده که به منظور آموزش اعزام می شوند , برعهده گیرنده است .

۱۲-۱-۳- آموزش , به زبان تعیین شده در شرایط خصوصی , ارائه خواهد شد . واگذارنده , در هر حال ملزم به ارائه داده ها و جزوه های آموزشی , به زبان انگلیسی نیز خواهد بود .

۱۲-۱-۴- کارکنان تعیین شده برای آموزش , در دوران حضور خود در واحدهای صنعتی واگذارنده , باید مقررات جاری در آن اماکن را رعایت کنند , اما به عنوان کارکنان واگذارنده , تلقی نخواهند شد .

۱۲-۱-۵- در صورتی که واگذارنده هریک از کارکنان گیرنده را که برای آموزش اعزام شده اند , سهل انگار , فاقد صلاحیت , یا دارای رفتار نامطلوب تشخیص دهد  , حق دارد خواستار تعویض وی شود . تمام هزینه هایی که گیرنده در رابطه با بازگرداندن فرد مورد نظر و تعیین جانشین برای وی محتمل می شود , به عهده گیرنده خواهد بود.

ماده ۱۳) حد مسئولیت مالی واگذارنده

حداکثر مسئولیت مالی واگذارنده در برابر گیرنده , معادل مبلغ درج شده در ماده ۵ موافقت نامه است .

تعهدها و مسئولیت های گیرنده

ماده ۱۴) تهیه داده های طراحی پایه برای واحد صنعتی

۱۴-۱- مسئولیت دقت و صحت داده های طراحی پایه برای واحد صنعتی , با گیرنده است . داده های یاد شده , در انطباق با پیوست ۸ , در نخستین جلسه طراحی پایه , به واگذارنده تسلیم خواهد شد .

۱۴-۱-۱- نخستین جلسه طراحی پایه , ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ تنفیذ قرارداد , یا براساس مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی , برگزار خواهد شد .

ماده ۱۵) بهبود در فرایند

۱۵-۱- گیرنده متعهد می شود که هرگونه بهبود در فرایند را که در مدت قرارداد توسط گیرنده ایجاد یا اخذ شود , و او مجاز به انتقال آن باشد , به شرح زیر در دسترس واگذارنده قرار دهد . گیرنده , به ویژه تعهد می کند که :

الف) هرگونه پیشرفت و بهبود در تکنیک های بهره برداری , تدابیر پیشگیرانه در زمینه نگهداری و ایمنی , و نیز توسعه فرایند را که مشمول بند « ب » نبوده و قابل به کارگیری در واحد صنعتی باشد , به رایگان در دسترس واگذارنده قرار دهد .

ب) در ازای بهای معقول و تحت شرایط مورد توافق دو طرف , حق استفاده از توسعه فرایند ایجاد شده را توسط گیرنده , شامل موارد توسعه ثبت شده به عنوان اختراع , که می تواند منجر به بهبود قابل ملاحظه ای , براساس معیارهای تعیین شده در شرایط خصوصی , در زمینه های ظرفیت , ضریب اطمینان و بازدهی واحد صنعتی , و همچنین کیفیت محصولات شود , به واگذارنده واگذار نماید .

۱۵-۱-۱- گیرنده , به صورت کتبی یا از طریق وسایل مناسب دیگر , مانند جلسات تبادل اطلاعات فنی , واگذارنده را از وجود هرگونه بهبود ایجاد شده و مورد استفاده در واحد صنعتی , مطلع خواهد ساخت .

ماده ۱۶) انتخاب پیمانکار

۱۶-۱- گیرنده نظر مشورتی واگذارنده را برای انتخاب پیمانکاران یا پیمانکارانی که مهندسی تفصیلی و ساخت واحد صنعتی را انجام خواهند داد , جویا خواهد شد .

۱۶-۱-۱- پیمانکار یا پیمانکاران موضوع بند ۱۶-۱ , ملزم به امضای موافقت نامه با گیرنده , در مورد عدم افشای اطلاعات محرمانه موضوع بند ۱۷-۱ , خواهند بود .

ماده ۱۷) عدم افشای محرمانه

۱۷-۱- دو طرف اطلاعات فنی , دانش فنی , اسناد و مدارک , داده ها و نقشه هایی را که از یکدیگر دریافت می کنند , به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی کرده و به استثنای مواردی که قانوناً ملزم به افشاء باشند , نزد اشخاص ثالث افشاء نخواهند کرد . تعهد گیرنده و واگذارنده به محرمانه نگهداشتن اطلاعات پیش گفته , تا مدت معین شده در شرایط خصوصی , دوام خواهد داشت .

۱۷-۱-۱- کارکنان دو طرف و همچنین کارکنان پیمانکاران گیرنده و پیمانکاران فرعی نیز , متعهد به رعایت الزام های مربوط به عدم افشای اطلاعات محرمانه خواهند شد .

۱۷-۱-۲- در موارد زیر , اطلاعات محرمانه موضوع بند ۱۷-۱ , محرمانه تلقی نخواهد شد :

الف) اگر به طریقی به حوزه عمومی وارد شده باشد .

ب) در صورتی که به هنگام امضای قرارداد , دراختیار طرف دیگر قرار داشته باشد .

ج) اگر مستقلاً توسط شخص ثالث , در اختیار گیرنده قرار گرفته باشد .

۱۷-۱-۳- گیرنده مجاز است اطلاعات محرمانه موضوع بند ۱۷-۱ را , در صورتی که برای برگزاری مناقصه یا خرید تجهیزات و یا بیمه تجهیزات و موارد مشابه ضرورت داشته باشد , بدون تأیید واگذارنده , در اختیار پیمانکاران , تأمین کنندگان و سازندگان تجهیزات , بیمه گران و مانند آنها , قرار دهد . گیرنده در هر مورد , موافقت نامه عدم افشای اطلاعات محرمانه را , با دریافت کنندگان آن امضا خواهد کرد .

۱۷-۱-۴- گیرنده مجاز است , در هر مورد که افشای اطلاعات محرمانه نزد مقام ها و نهادهای دولتی برای اخذ مجوزهای مورد نیاز یا انجام سایر اموری که برای احداث واحد صنعتی ضرورت دارد لازم باشد , اطلاعات محرمانه را نزد مقام ها و نهادهای یاد شده , افشا کند .

۱۷-۱-۵- گیرنده مجاز است با اخذ تأیید قبلی واگذارنده , قسمت هایی از اطلاعات محرمانه را , در اختیار مؤسسات علمی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد . واگذارنده نباید بدون دلایل موجه , از تأیید مراتب پیش گفته خودداری کند .

ماده ۱۸) محدودیت حق استفاده و فروش محصول

گیرنده مجاز به استفاده از محصولات واحد صنعتی و فروش آنها , در تمام کشورهای جهان است . با وجود این , در مدت قرارداد , گیرنده نباید در کشورهایی که در شرایط خصوصی تعیین شده اند , از محصول استفاده کرده یا آن را بفروشد .

هماهنگی در کار

ماده ۱۹)آماده سازی

واگذارنده در دوره آماده سازی بسته طراحی مهندسی فرایند , گیرنده و پیمانکار(ان) وی را برای انتقال تکنولوژی ,یاری خواهد نمود. واگذارنده همچنین , گیرنده و پیمانکار(ان) وی را در زمینه انجام مهندسی تفصیلی , راه اندازی , و آغاز به کار واحد صنعتی , یاری خواهد کرد . جزئیات اقدام هایی که واگذارنده , گیرنده و پیمانکار(ان) مربوط , باید برای هماهنگی در کار انجام دهند , در پیوست ۸ آمده است .

ماده ۲۰) طراحی فرایند

با تکمیل هر بخش از بسته طراحی مهندسی فرایند , واگذارنده از نمایندگان گیرنده , در انطباق با پیوست ۸ و ۹ , دعوت خواهد کرد تا در جلسات مربوط به طراحی فرایند , حضور یابند .

ماده ۲۱) مهندسی تفصیلی

۲۱-۱- گیرنده در قراردادهای خود با پیمانکار(ان) , موضوع هماهنگی با واگذارنده را در امر انجام مهندسی تفصیلی , درج خواهد کرد .

۲۱-۱-۱- گیرنده و پیمانکار(ان) وی , مهندسی تفصیلی واحد صنعتی را در انطباق کامل با بسته طراحی مهندسی فرایند انجام خواهند داد . شرح وظایف واگذارنده در ارتباط با مهندسی تفصیلی , در پیوست ۸ آمده است .

ماده ۲۲) تأمین تجهیزات

واگذارنده , گیرنده را در تهیه اقلام مهم تجهیزات که فهرست آنها در پیوست ۱۰ آمده است , یاری خواهد داد . واگذارنده , در صورت لزوم در آزمایش ها و سایر اقدام هایی که در ارتباط با تحویل تجهیزات صورت خواهد گرفت , شرکت خواهد کرد . شرح وظایف واگذارنده در ارتباط با تأمین تجهیزات , در پیوست ۱۰ آمده است .

ماده ۲۳) ساخت واحد صنعتی

واگذارنده , گیرنده را در امر نصب واحد صنعتی یاری خواهد کرد . در این رابطه , واگذارنده به ویژه متعهد می شود که به هنگام تکمیل مکانیکی واحد صنعتی , بازرسی لازم را انجام داده و در صورت برخورد با عیوبی که ممکن است مانع از بهره برداری مؤثر و برخورداری از ایمنی واحد صنعتی شود یا در دستیابی به تضمین های عملکردی دشواری ایجاد کند , موارد به گیرنده گزارش نماید . هرگاه در طی دوران نصب , گیرنده خواستار اظهارنظر واگذارنده در مورد مسایل مربوط به نصب شود , واگذارنده مکلف به اظهارنظر است . شرح وظایف واگذارنده در ارتباط با ساخت و نصب واحد صنعتی , در پیوست ۸ آمده است .

ماده ۲۴)آغاز به کار واحد صنعتی

واگذارنده از طریق اعزام کارکنان واجد شرایط خود در امر راه اندازی , آغاز به کار و آزمایش های تضمین واحد صنعتی , در هماهنگی با گیرنده و پیمانکار(ان) وی شرکت خواهد داشت . جزئیات تعهدهای واگذارنده در این رابطه , در پیوست ۸ آمده است .

دعاوی ناشی از نقض حق اختراع

ماده ۲۵) نقض حق اختراع

۲۵-۱- واگذارنده , گیرنده را در مقابل هرگونه اقامه دعوی یا اقدام های قضایی توسط اشخاص ثالث , در ارتباط با نقض حق اختراع مربوط به فرایند یا تجهیزات معین شده توسط واگذارنده , به واسطه به کارگیری فرایند و دانش فنی در واحد صنعتی , یا فروش محصول توسط گیرنده , یا استفاده از محصول در کشورهایی که براساس این قرارداد , گیرنده مجاز به فروش و استفاده از محصول در آنهاست , مصون و بری الذمه خواهد داشت .

۲۵-۱-۱- واگذارنده , گیرنده را در مقابل هرگونه اقامه دعوی یا اقدام های قضایی توسط اشخاص ثالث , در ارتباط با نقض حق اختراع در مورد اقلام , تجهیزات , یا دستگاه هایی که توسط واگذارنده طراحی شده و برای به کارگیری فرایند ضرورت داشته باشند , مصون و بری الذمه خواهد داشت .

۲۵-۱-۲- در صورتی که گیرنده به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبالغی به عنوان حق امتیاز , حق لیسانس , خسارت یا جریمه شود , و محکومیت گیرنده به واسطه نقض حقوق شخص ثالث در نتیجه به کارگیری فرایند یا دانش فنی توسط گیرنده در انطباق با قرارداد باشد , واگذارنده ملزم به پرداخت تمام مبالغ یاد شده , به گیرنده خواهد بود .

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

ماده ۲۶) مبلغ قرارداد

۲۶-۱- مبلغ قرارداد , مبلغی است که در ماده ۳ موافقت نامه درج شده است و شامل مبالغ قابل پرداخت برای خدمات اضافی موضوع مواد ۸ و ۱۱ شرایط عمومی نمی شود . مبلغ قرارداد , شامل بهای خدمات و اقلامی است که تفکیک و شرایط پرداخت آن , در پیوست های ۱ و ۲ آمده است .

۲۶-۱-۱- در صورتی که گیرنده در پرداخت مبلغ قرارداد به واگذارنده تأخیر نماید و این تأخیر با توجه به مفاد قرارداد غیرموجه باشد , ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه , براساس شرایط و نرخ های درج شده در شرایط خصوصی خواهد بود .

ماده ۲۷) نحوه پرداخت

۲۷-۱- بخش ریالی مبلغ قرارداد , مستقیماً در وجه واگذارنده پرداخت می شود .

۲۷-۲- بخش ارزی مبلغ قرارداد , از طریق یک فقره اعتبار اسنادی به شکل کاربرگ درج شده در پیوست ۱۶ , که توسط یک بانک ایرانی معتبر و به درخواست گیرنده گشایش شده و به وسیله بانک خارجی مورد قبول واگذارنده و بانک گشایش کننده اعتبار , ابلاغ خواهد شد , پرداخت خواهد گردید .

۲۷-۲-۱- هزینه های بانکی مربوط به پرداخت مبلغ قرارداد و گشایش اعتبار در ایران , به عهده گیرنده است و توسط وی پرداخت خواهد شد . هزینه های بانکی در خارج از ایران , به عهده واگذارنده است و توسط وی پرداخت خواهد شد .

تنفیذ و فسخ قرارداد

ماده ۲۸) تاریخ تنفیذ

۲۸-۱- تاریخ تنفیذ قرارداد , تاریخی است که تمام شرط های درج شده در شرایط خصوصی , مانند صدور مجوزهای دولتی ضروری , تحقق یافته باشد .

۲۸-۱-۱- تنفیذ قرارداد , توسط دو طرف صورت مجلس می شود .

ماده ۲۹) حقوق گیرنده پس از انقضای قرارداد

حقوقی که براساس ماده ۱ موافقت نامه قرارداد به گیرنده واگذار شده , پس از انقضای مدت قرارداد , کماکان دوام خواهد داشت . همچنین , گیرنده حق دارد پس از انقضای مدت قرارداد , بدون پرداخت وجهی به واگذارنده , نسبت به افزایش ظرفیت واحد صنعتی یا احداث واحدهای صنعتی دیگر موضوع بند ۱۱-۱ , اقدام نماید .

ماده ۳۰ ) تعهدهای دو طرف , پس از انقضای قرارداد

به استثنای تعهدهای موضوع بند ۱۷-۱ و با رعایت بندهای ۱۷-۱-۱ تا ۱۷-۱-۵ , دو طرف پس از انقضای مدت قرارداد , هیچ تعهدی در مقابل یکدیگر نخواهند داشت .

ماده ۳۱) فسخ قرارداد

۳۱-۱- در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی , قرارداد نافذ نشود و دو طرف در مورد تمدید مهلت یاد شده توافق نکنند , قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و دو طرف در مقابل یکدیگر , تعهدی نخواهند داشت .

۳۱-۲- اگر هر یک از دو طرف قرارداد , در انجام تعهدهای خود قصور کند , طرف دیگر می تواند با اخطار یک (۱) ماهه , طرف مقصر را از قصد خود مبنی بر فسخ قرارداد آگاه ساخته و در صورت عدم انجام تعهد توسط طرف مقصر , در مدت یاد شده , به فسخ قرارداد اقدام نماید .

۳۱-۲-۱- در صورتی که گیرنده مبالغی را به واگذارنده پرداخت کرده باشد , فسخ قرارداد توسط هر یک از دو طرف , به حقوق گیرنده درج شده در ماده ۱ موافقت نامه قرارداد , به تناسب مبلغ پرداخت شده , خللی وارد نمی آورد .

۳۱-۲-۲- انحلال یا صدور حکم ورشکستگی هریک از دو طرف , برای طرف دیگر حق فسخ بدون رعایت مدت تعیین شده در بند ۳۱-۲ , را ایجاد می کند .

۳۱-۳- در صورت فسخ قرارداد به دلیل قصور واگذارنده در انجام تعهدات , ضمانت نامه انجام تعهدات , یاد شده در بند ۳۲-۲- , به نفع گیرنده ضبط خواهد شد .

ضمانت نامه های بانکی , بیمه ها , مالیات و عوارض

 ماده ۳۲) ضمانت نامه های بانکی

۳۲-۱- در صورتی که در شرایط خصوصی پرداخت پیش پرداخت تعهد شده باشد , واگذارنده باید برای دریافت پیش پرداخت , یک فقره ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت به مبلغ مساوی با آن به گیرنده تسلیم کند .

۳۲-۲- پس از امضای قرارداد , به منظور تضمین انجام تعهدات واگذارنده ,درج شده در قرارداد ضمانت نامه بانکی به مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی , که در هر حال نباید کمتر از ده درصد مبلغ قرارداد باشد , تهیه و تسلیم گیرنده می کند . این ضمانت نامه باید تا زمان پیش بینی شده در شرایط خصوصی معتبر باشد . آزاد کردن ضمانت نامه انجام تعهدات طبق روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی است .

۳۲-۳- ضمانت نامه های بانکی , باید توسط بانک های مورد قبول گیرنده صادر شده و به شکل درج شده در پیوست ۱۵ باشند .

۳۲-۴- تمام هزینه های بانکی مربوط به صدور , حفظ و تمدید ضمانت نامه بانکی , بر عهده واگذارنده است .

ماده ۳۳) بیمه

۳۳-۱- هریک از دو طرف , مکلف به اخذ پوشش بیمه ای برای اموال و کارکنان خود است . پوشش بیمه ای یاد شده , به ویژه باید پوشش دهنده دعاوی کارکنان طرف مربوط , در زمینه آسیب بدنی و فوت ناشی از اجرای این قرارداد باشد . واگذارنده و گیرنده , همچنین مسئول اخذ و حفظ پوشش های بیمه ای درج شده در شرایط خصوصی هستند .

۳۳-۱-۱- واگذارنده مکلف است در هر زمان که گیرنده درخواست کند , مدارک حاکی از اعتبار بیمه نامه هایی را که اخذ آنها برعهده وی است , به گیرنده ارائه نماید .

ماده ۳۴)مالیات و عوارض

۳۴-۱- مسئولیت پرداخت مالیات ها و عوارض دولتی در جمهوری اسلامی ایران , به ترتیبی است که در شرایط خصوصی معین شده است .

۳۴-۱-۱- مبلغ قرارداد و مبالغی که واگذارنده برای خدمات اضافی موضوع مواد ۸ و ۱۱ دریافت خواهد کرد , شامل تمام حقوق امتیاز و اختراع , مالیات ها , عوارض و هزینه هایی است که واگذارنده در ارتباط با واگذاری حقوق به گیرنده یا انجام خدمات , یا تهیه مواد و تجهیزات , و خرید خدمات در اجرای وظایف خود در چارچوب این قرارداد پرداخت می نماید , به جز آنچه که در پیمان , به صراحت به عهده گیرنده گذاشته شده است .

حوادث قهری , حل اختلاف , قانون و زبان حاکم

ماده ۳۵) حوادث قهری

۳۵-۱- حوادث قهری , به معنی بروز هرگونه شرایط خارج از اختیار گیرنده یا واگذارنده , به رغم پیش بینی تمهیدهای لازم و معقول توسط طرف , مربوط است , که ادامه کار را غیرممکن سازد . حوادث قهری , بدون محدودیت , شامل موارد زیر است :

الف) جنگ , اعم از اعلام شده یا نشده , یا اشغال به وسیله بیگانگان .

ب) شورش , انقلاب , یا کودتای نظامی , یا جنگ داخلی .

ج) تشعشعات هسته ای , یا نشت سایر مواد رادیواکتیو و سمی .

د) اعتصاب های عمومی کارگری , به استثنای مواردی که تنها محدود به کارکنان واگذارنده باشند .

هـ) شیوع بیماری های واگیردار .

و) زلزله , سیل و طغیان های غیرعادی ( با توجه به آمارهای موجود و به رغم پیش بینی تمهیدهای لازم , به تناسب اطلاعات موجود ) , آتش سوزی های دامنه دار و غیرقابل کنترل .

۳۵-۱-۱- طرفی که حوادث قهری موجب ناتوانی وی در انجام تعهدهایش شده است , باید ظرف ده (۱۰) روز از تاریخ وقوع حادثه , طرف دیگر را از وقوع آن و دلایلی که موجب ناتوانی وی از انجام تعهدها می شود , مطلع سازد و در این صورت , از تاریخ ارسال اطلاعیه تا زمانی که تأخیر در انجام تعهدها با توجه به وقوع حادثه قابل قبول است , از انجام تعهدهای مربوط یا انجام دقیق آنها , معاف خواهد بود .

۳۵-۱-۲- به طرفی که بنا به بند ۳۵-۱-۱ , از انجام تعهدهای خود معاف می شود , بابت عدم انجام تعهدهای مربوط , خسارتی پرداخت نخواهد کرد .

۳۵-۱-۳- در صورتی که وقوع حوادث قهری مانع از انجام تعهدهای موضوع قرارداد برای مدتی بیش از شش (۶) ماه مداوم شود , دو طرف نباید نسبت به اصلاح قسمت هایی از قرارداد که وقوع حادثه قهری و موانع پیش آمده بر اجرای آنها اثر گذاشته است , اقدام کنند .

۳۵-۱-۴- اگر گیرنده و واگذارنده نتوانند ظرف بیست و هشت (۲۸) روز پس از انقضای مدت درج شده در بند ۳۵-۱-۳ , برسر اصلاح قرارداد توافق کنند , اختلاف , طبق رویه پیش بینی شده در ماده ۳۶ شرایط عمومی , حل خواهد شد .

ماده ۳۶) حل اختلاف

۳۶-۱- هرگاه بین دو طرف اختلافی در ارتباط با قرارداد یا نقض , فسخ و اعتبار آن بروز کند , دو طرف طی بیست و هشت (۲۸) روز از تاریخ دریافت اطلاعیه از طرف مقابل حاکی از وجود اختلاف , مساعی خود را در حل اختلاف از طریق مذاکره , به کار خواهند گرفت . اگر پس از انقضای مدت یاد شده , دو طرف هنوز موفق به حل اختلاف فیمابین نشده باشند , در یک مهلت اضافی بیست و یک (۲۱) روزه , اقدام به تعیین کارشناس واحدی خواهند نمود .

۳۶-۱-۱- کارشناس یاد شده در بند ۳۶-۱ , نظر خود را درباره موضوع مورد اختلاف , ظرف هشتاد و چهار(۸۴) روز از تاریخ انتخاب خود توسط دو طرف , اعلام خواهد کرد . هزینه کارشناس , به طور مساوی میان دو طرف تقسیم خواهد شد .

۳۶-۱-۲- در صورتی که دو طرف در مهلت بیست و یک (۲۱) روزه مقرر در بند ۳۶-۱ , نتواند بر سر انتخاب کارشناس به توافق برسند , با کارشناس تعیین شده نتواند ظرف هشتاد و چهار(۸۴) روز از تاریخ انتخاب خود , راجع به موضوع مورد اختلاف اعلام نظر نماید , یا نظر کارشناس ظرف چهارده (۱۴) روز از تاریخ اعلام نظر توسط دو طرف پذیرفته نشود , هریک از آنها می تواند به دادگاه های صالح جمهوری اسلامی ایران , مراجعه نماید . رأی صادره برای دو طرف , لازم الاتباع خواهد بود .

ماده ۳۷) قانون حاکم

قانون حاکم بر قرارداد , قوانین جمهوری اسلامی ایران است .

ماده ۳۸)زبان حاکم

۳۸-۱- زبان حاکم در بخش های مختلف اسناد و مدارک قرارداد , زبان یا زبان هایی است که اسناد و مدارک پیش گفته به آن زبان تهیه شده و به امضاء رسیده اند .

۳۸-۱-۱- در مواردی که متون قراردادی به زبان فارسی و زبان دیگری تهیه شده است , متن فارسی ملاک تفسیر است .

۳۸-۱-۲- زبان های مورد استفاده در مکاتبه ها بین گیرنده و واگذارنده , و در دستورالعمل ها و اطلاعات تهیه شده توسط واگذارنده , در شرایط خصوصی معین گشته است .

ماده ۳۹) استانداردها و کدها

نگارش استانداردها و کدهایی که در طراحی واحد صنعتی و تهیه مشخصات فنی به کار می روند , شامل استانداردها و کدهای تعیین در پیوست ۸ , باید آخرین تجدیدنظر آنها در زمان عقد قرارداد باشد , مگر آن که به نحو دیگری در قرارداد تصریح شده باشد .

ماده ۴۰) واگذاری

۴۰-۱- هیچ یک از دو طرف , نمی تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهدهای درج شده خود را در این قرارداد , بدون اجازه کتبی طرف مقابل , به شخص ثالث واگذار نماید , مگر در مواردی که به موجب قانون , گیرنده ملزم به چنین واگذاری شده باشد .

۴۰-۲- گیرنده می تواند حقوق و تعهدهای این پیمان را به مؤسسات و شرکت های تابعه خود که اسامی آنها در شرایط خصوصی درج شده است , واگذار کند .

ماده ۴۱)دسترسی به بهترین شرایط

در صورتی که واگذارنده در هرزمان در مدت قرارداد , هرگونه حقوق و لیسانس را برای استفاده از فرایند , با شرایط بهتری از آنچه در این پیمان آمده است , به شخص ثالث عرضه کند , گیرنده از زمان عرضه شرایط بهتر یاد شده , به طور خود به خود از آن شرایط برخوردار خواهد شد .

ماده ۴۲) کمک واگذارنده , برای دریافت رویداد و مجوزهای لازم

گیرنده , برای اخذ مجوزهای ضروری و روادید برای کارکنان خارجی واگذارنده که در ایران برای ارائه خدمات یاد شده در این قرارداد , به کار مشغول می شوند , به واگذارنده یاری خواهد داد . هزینه های مربوط , برعهده واگذارنده است .

۴۲-۱- واگذارنده , سابقه و تجربه های کارکنان خود را که برای انجام وظایف , درج شده در مواد بالا درنظر گرفته است , به گیرنده اطلاع خواهد داد انتصاب هیچ یک از کارکنان یاد شده برای انجام وظایف مورد نظر , بدون تأیید گیرنده انجام نخواهد شد . گیرنده تنها در صورتی از تأیید انتصاب کارکنان واگذارنده خودداری خواهد کرد که دلیل موجهی برای عدم تأمین وجود داشته باشد .

۴۲-۱-۱- کارکنان واگذارنده , در دوران حضور خود در ایران , تابع قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران و اماکن متعلق به گیرنده هستند .

۴۲-۱-۲- در صورتی که گیرنده هریک از کارکنان واگذارنده را سهل انگار , فاقد صلاحیت یا دارای رفتار نامطلوب تشخیص دهد , حق دارد خواستار تعویض وی و بازگرداندن فرد مورد نظر شود . واگذارنده , باید در اسرع وقت , و حداکثر ظرف بیست و هشت (۲۸) روز پس از دریافت اعلام گیرنده مبنی بر لزوم تعویض , اقدام به تعیین جانشین و اعزام وی کند و تمام هزینه هایی که واگذارنده در رابطه با تدابیر بالا متحمل می شود , به عهده واگذارنده خواهد بود .

۴۲-۱-۳- تعهد واگذارنده به داشتن کارکنان در ایران برای ایفای تعهدهای موضوع این قرارداد , به میزان نفر / روز درج شده در شرایط خصوصی , محدود می شود .

ماده ۴۳) اولویت اسناد

در صورت مشاهده تناقض و اختلاف بین اسناد و مدارک قرارداد , موافقت نامه و شرایط عمومی نسبت به سایر اسناد و مدارک , اولویت خواهند داشت .

ماده ۴۴) منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

واگذارنده , اعلام می کند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب بیست و دوم دی ماه ۱۳۳۷ نیست و در صورت ابطال قرارداد , به واسطه عدم رعایت قانون پیش گفته توسط وی , تمام خسارت های وارده به گیرنده را پرداخت خواهد کرد .

ماده ۴۵) ابلاغیه ها

۴۵-۱- تمام ابلاغیه ها , اخطاریه ها , اطلاعیه ها و مجوزها , باید به صورت کتبی بوده و از طریق پست سفارشی ارسال شود یا به صورت دستی تحویل گردد . برای تسریع در کار , ارسال مکاتبه ها توسط فاکس یا پست الکترونیکی , می تواند انجام و تأییدیه مربوط , بی درنگ ارسال شود .

۴۵-۱-۱- در صورت تغییر نشانی پستی , شماره فاکس یا آدرس الکترونیکی هریک از دو طرف , مراتب باید حداقل چهارده (۱۴) روز قبل از تغییر , اطلاع داده شود . تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است , مکاتبه ها به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد .

نماینده مجاز گیرنده                                                                                    نماینده مجاز واگذارنده

نام و نام خانوادگی                                                                                       نام و نام خانوادگی

امضا                                                                                                                امضا

                                  مهر

نمونه قرارداد ساخت و نصب کلیه کانال های هوا (کولر)

نمونه قرارداد ساخت و نصب کلیه کانال های هوا (کولر)

طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. تلفن ……………….  که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

 

ماده یک –موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و نصب کلیه کانال های هوا ، نصب دریچه ها ، همراه با راه اندازی و کلیه کارهای مربوط به ساخت و نصب کانال طبق نقشه ها و مشخصات فنی بشرح ذیل :

۱- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۵۰

۲- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۸۰

۳- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱۰۰ ( ۱  میلی متر )

۴- ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره

۵- ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره

۶- ساخت و نصب چهارچوب

۷- نصب دریچه هوا با دمپر

۸- عایق پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه

۹- عایق پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک

۱۰- ساخت و نصب دودکش

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

۲-۳- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ………. ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

بر اساس : نرخنامه ذیل

۱- ساخت و نصب کانال هوا ازورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۵۰ ………. ریال

۲- ساخت و نصب کانال هوا ازورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۸۰ ………. ریال

۳- ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۱۰۰ ( ۱ میلی متر ) ……….  ریال

۴- ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره ………. هر کیلوگرم ………. ریال

۵- ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره ………. هر کیلوگرم  ………. ریال

۶- ساخت و نصب چهارچوب هر عدد ………. ریال

۷- نصب دریچه هوا ………. ریال

۸- عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه متر مربع ………. ریال

۹- عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک متر مربع ………. ریال

۱۰- دستمزد استاد کار و شاگرد هر روز ………. ریال

۱۱- دستمزد ساخت و نصب دودکش ………. ریال

تبصره یک – به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

ماده چهار –نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده  اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره یک – ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از یکسال راه اندازی دستگاهها با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره دو- ۱۰ درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا ……. روز / ماه شمسی از تاریخ ……. لغایت ……. می باشد.

ماده شش – تعهدات پیمانکار

۶-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

۶-۲-پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

۶-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……. ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد میگردد .

۶-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی میگردد .

۶-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

۶-۶- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات و در صورت هرگونه تاخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد ، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

۶-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت .

۶-۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

۶-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند .

۶-۱۰- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و بجای آنها افراد مورد تائید را بکار گمارد .

 ۶-۱۱- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

۶-۱۲-پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید که تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

۶-۱۳- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

۶-۱۴- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم بعهده پیمانکار می باشد .

۶-۱۵- کلیه کنده کاری ها بعهده پیمانکار می باشد ( داخل ساختمان )

ماده هفت – تعهدات کارفرما

۷-۱- تامین آب و برق مورد نیاز کار

۷-۲ – چنانچه تاخیری بواسطه کارفرما باشد ، پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد .

ماده هشت- موارد فسخ قرارداد

۸-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

۸-۲-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

۸-۳- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

۸-۴- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا مسئولیت پیمانکار بنماید .

۸-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

۸-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .

۸-۷- نقص هر یک از موارد قرارداد عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه

این قرارداد در نه ماده و چهار تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد .

کارفرما                                                                         پیمانکار

ماخذ:انبوه‌سازان

نمونه قرارداد طراحی و ساخت سازه یک سوله

نمونه قرارداد طراحی و ساخت سازه سوله

طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. تلفن ……………….  که در این قرارداد خریدار (کارفرما) نامیده می شود از یک طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر فروشنده (پیمانکار) نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- کلیه دستور کارهائی که در حین اجراء توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد بشرح ذیل میباشد .

بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت ……… ریال با احتساب وزن تقریبی ……… کیلوگرم اسکلت معادل ……… ریال می باشد . وزن نهایی اسکلت بر اساس قبوض باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب میباشد .

ماده چهار – نحوه پرداخت

۴۰ درصد بهای این قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد به مبلغ ……… ریال بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی ، پرداخت می شود .

۲۰ درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

۲۰ درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه ، بارنامه و قبوض باسکول و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

۱۰ درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تایید نماینده فروشنده .

۱۰ درصد بهاء اسکلت بعنوان حسن انجام کار نگهداری می شود .

تبصره – به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تاسیسات مکانیکی و برقی جمعا ……… روز و برای تولید اسکلت جمعا ……… روز کاری تعیین می گردد.

ماده شش- تعهدات فروشنده

۶-۱- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت و صفحه ستونها ، ستونها ، تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد .

۶-۲- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها  st-37 فولاد مبارکه باشد

۶-۳-پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325  یا خشکه ۸٫۸ باشد .

۶-۴- کلیه اتصالات ورقهای بال به بال و یا جان به جان بصورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد .

۶-۵- اتصال E.P به تیر و ستون در بال و جان بصورت نفوذی انجام گیرد

۶-۶- جوشهای پای ستون و انتهای مقاطع حداقل ۸۰ سانتی متر و در کلیه گوشه ها انجام گیرد .

۶-۷- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود ۳٫۲۵ نفوذی ۶۰۱۰ و برای بقیه موارد از الکترود نمره ۴ نوع ۶۰۱۳ استفاده گردد.

۶-۸- جوشها در مقاطع تیرها و ستونها همپوشانی داشته باشد .

۶-۹- ورقها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربیها و …. پاک شود .

۶-۱۰- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت ۵۰ میکرون انجام گیرد .

۶-۱۱- رعایت جوشکاری جوشهای گوشه با ساقهای مساوی

۶-۱۲- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند ( چنانچه محاسبات ، جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود .)

۶-۱۳- رعایت اصول صحیح جوشکاری ( عدم بریدگی حاشیه جوش )

۶-۱۴- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات

۶-۱۵- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش بعمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هر گونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه و عدم تساوی ساقها و …. فروشنده موظف به رفع معایب مورد نظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه های آزمایشات بعهده فروشنده خواهد بود ، در صورت تایید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .

۶-۱۶- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید . ( کلاه ایمنی ، دستکش ، کمربند ، کفش ایمنی ، …. ) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند ، ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) نیز اجباری می باشد .

۶-۱۷- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده ، فروشنده مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

۶-۱۸- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

 ماده هفت – موارد فسخ قرارداد

۷-۱-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده

۷-۲- تاخیر در شروع بکار بیش از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده

 ماده هشت – نظارت فنی

کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تایید نامبرده قابل پرداخت میباشد .

۵ درصد از ۱۰ درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تایید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و ۵ درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت ۶ ماه قابل پرداخت می باشد .

 تبصره یک – در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود ، خریدار مورد را کتبا به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .

تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول ۲۵ درصد کاهش یا افزایش میباشد .

 ماده نه – داوری و حل اختلاف

چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

 ماده ده

این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه شده که هریک از نسخه ها جداگانه حکم واحد را دارند ، تنظیم و مبادله گردیده است .

فروشنده                                                                      خریدار

نمونه قرارداد ساخت، نصب و مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی

نمونه قرارداد ساخت، نصب و مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی

نمونه قرارداد ساخت، نصب و مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی

طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین شرکت ………………… به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………………….. تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

تهیه مصالح , ساخت و نصب و مونتاژ، و جوشکاری اسکلت فلزی پروژه …………… واقع در ………………. طبق نقشه و مشخصات فنی ارائه شده به پیمانکار .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- نقشه و مشخصات فنی

۲-۳- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً ……………. روز از تاریخ …………….. الی …………… می باشد .

ماده چهار ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کلی قرارداد ………………. ریال پیش بینی می گردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تأییدیه دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

ماده پنج ـ نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد نمود .

تبصره یک : ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره دو : ۱۰ درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده شش ـ تعهدات پیمانکار

۶-۱- قبل از شروع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی , کلیه وسایل و ابزارهای اندازه گیری فشار , شدت جریان و نظایر آن و همچنین شیلنگ های گاز و هوا باید کنترل شوند .

۶-۲- کارگران جوشکار باید در هنگام کار , لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و نیز مجهز به سایر وسایل حفاظت فردی از جمله عینک , نقاب , دستکش ساقه دار حفاظتی باشند . همچنین لباس کار جوشکاران باید عاری از مواد روغنی , نفتی و سایر مواد قابل احتراق و اشتعال باشد .

۶-۳- در مکان هایی که مواد قابل احتراق و اشتعال نگهداری می شود و یا در نزدیکی مواد یا دستگاه هایی که گرد و غبار , بخار و یا گازهای قابل اشتعال و قابل انفجار ایجاد می کنند , باید از عملیات جوشکاری و برش حرارتی جلوگیری به عمل آید .

۶-۴- در مواقعی که جوشکاری روی فلزات دارای پوشش قلع , روی و نظایر آن صورت می گیرد , لازم است , دود و گازهای ناشی از جوشکاری به طرق مناسب و مؤثر سریعاً به خارج از محل کار هدایت شوند .

۶-۵- جوشکاران نباید از ظروف و بشکه هایی که قبلاً محتوی مواد نفتی و روغنی و سایر مواد قابل اشتعال و انفجار بوده اند , به عنوان تکیه گاه و زیرپایی استفاده نمایند .

۶-۶- از هر نوع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی روی ظروف و مخازن محتوی مواد قابل انفجار و قابل اشتعال باید جلوگیری به عمل آید . همچنین عملیات جوشکاری یا برش حرارتی روی ظروف و مخازن خالی که قبلاً حاوی اینگونه مواد بوده و ممکن است در آن گازهای قابل انفجار ایجاد شود , باید با رعایت نکات ایمنی زیر انجام شود .

داخل آن بطور کامل بوسیله بخار یا مواد مؤثر دیگر شستشو شده و دریچه های آن کاملاً باز باشد .

قسمتی از حجم آن به وسیله آب پر شود .

۶-۷- برای نشت یابی به روی شیلنگ های برشکاری و جوشکاری و اتصالات آنها فقط باید از کف صابون استفاده شود .

۶-۸- در هنگام تعویض مشعل برشکاری و جوشکاری , جریان گاز باید از طریق شیر و رگلاتور قطع گردد و از روش های خطرناک و غیرایمن از قبیل خم کردن شیلنگ جهت انسداد آن باید اکیداً خودداری به عمل آید .

۶-۹- برای روشن کردن مشعل برشکاری و جوشکاری باید از فندک یا شعله پیلوت ( گیرانه ) استفاده شود .

۶-۱۰- در هنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای مسدود و مرطوب , دستگاه جوشکاری باید در خارج از محیط بسته قرار گیرد .

۶-۱۱- بدنه دستگاه جوشکاری برقی باید دارای اتصال زمین مؤثر بوده و همچنین کابل های آن دارای روکش عایق محکم و مقاوم و فاقد هرگونه خوردگی و زدگی باشد .

۶-۱۲- در پایان هرگونه عملیات جوشکاری و برشکاری , باید محل بازرسی و پس از اطمینان از عدم وقوع آتش سوزی در اثر جرقه های ناشی از جوشکاری و برشکاری , محل را ترک نمایند .

۶-۱۳- سطل های آب و ماسه و کپسول های خاموش کننده و سایر وسایل قابل حمل که به منظور اطفاء حریق بکار می روند , باید در قسمت های مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که در معرض دید و دسترس باشند , نصب و آماده استفاده باشند .

۶-۱۴- جعبه کمک های اولیه که دارای وسایل ضروری اعلام شده از طریق مراجع ذیربط باشد , باید در جای مناسب نصب و از هرگونه آلودگی و گرد و غبار دور نگه داشته شود و همیشه در دسترس کارگران باشد .

۶-۱۵- در کلیه عملیات ساختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی به سر افراد در اثر سقوط فرد از ارتفاع یا سقوط وسایل , تجهیزات و مصالح وجود دارد , باید از کلاه های ایمنی استاندارد استفاده شود .

۶-۱۶- برای کارهایی از قبیل جوشکاری ( در ارتفاع بیش از ۵/۳ متر ) که امکان تعبیه سازه های حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگران وجود نداشته باشد , باید کمربند ایمنی و طناب مهار از نوع استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود .

۶-۱۷- قبل از هربار استفاده از کمربند ایمنی و طناب مهار , کلیه قسمت ها و اجزاء آن باید از نظر داشتن خوردگی , بریدگی و یا هرگونه عیب و نقص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیرد .

۶-۱۸- به هنگام جوشکاری و نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطرهایی برای صورت و چشم کارگران می شود , باید عینک و نقاب حفاظتی استاندارد مناسب با نوع کار و خطرات مربوطه تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد .

۶-۱۹- برای کلیه کارگرانی که هنگام کار پاهایشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و برنده و یا سقوط اجسام قرار دارد , باید کفش و پوتین ایمنی استاندارد تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد .

۶-۲۰- برای جوشکارانی که در معرض پرتاب جرقه و سوختگی قرار دارند , باید لباس کار مقاوم در برابر جرقه و آتش تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد .

۶-۲۱- برپا نمودن و نصب اعضاء فلزی سازه و انجام سایر کارهای فلزی , باید توسط اشخاص ذیصلاح صورت گیرد .

۶-۲۲- در موقع نصب و برپایی اعضای فلزی سازه از قبیل ستون ها , تیرها یا خرپاها , باید قبل از جداکردن نگهدارنده ها و رها کردن آنها , حداقل نصف پیچ و مهره ها بسته شده یا جوشکاری لازم انجام گرفته باشد , همچنین قبل از نصب هر عضو سازه بر روی سازه دیگر , عضو زیرین سازه باید صددرصد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد .

۶-۲۳- برای بالا بردن تیرآهن و سایر اجزای فلزی باید از کابل ها و طناب های مخصوص استفاده شود همچنین برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل فلزی در اثر خمش بیش از حد , باید قطعات چوب یا مواد مشابه بین تیرآهن و کابل قرار داده شود و نیز استفاده از زنجیر برای بستن تیرآهن و سایر اجزای فلزی مجاز نمی باشد .

۶-۲۴- در شرایط نامساعد جوی از قبیل باد , طوفان و بارندگی شدید و یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان دید , باید از ادامه کار روی اسکلت فلزی جلوگیری به عمل آید . همچنین تیرآهن ها و سایر قطعات فولادی نباید در هنگام نصب , آغشته به برف , یخ و یا سایر مواد لغزنده باشند .

۶-۲۵- در هنگام نصب و برپا نمودن اسکلت فلزی , محوطه زیر و اطراف کار باید محصور و از ورود افراد به داخل محوطه مذکور جلوگیری به عمل آید .

۶-۲۶- قبل از بالا کشیدن تیرآهن ها و قطعات فولادی , اشیاء و قطعات واقع بر روی اسکلت که درمعرض سقوط باشند , باید برداشته شوند و درشرایط خاص در محل خود محکم بسته شوند .

۶-۲۷- در هنگام بالابردن تیرآهن ها و سایر قطعات فولادی بوسیله بالابر و جرثقیل , باید بوسیله چند رشته طناب و بطور دستی حرکت آنها را کنترل و از نوسانات خطرناک آنها جلوگیری نمود .

۶-۲۸- در قسمت های مناسبی از قطعات فولادی و اجزاء تشکیل دهنده اسکلت های فلزی باید نقاط اتصال مناسبی برای قلاب طناب مهار و داربست ها معلق پیش بینی شود .

۶-۲۹- قطعات فولادی مرکب که باید در ارتفاع زیاد نصب گردند , حتی الامکان باید در روی زمین مونتاژ و متصل گردند .

ماده هفت ـ مشخصات فنی

۷-۱- پیمانکار باید قبل از شروع عملیات ساختمانی کلیه اندازه گذاری ها را در نقشه های معماری و استراکچر , برق و تأسیسات را با همدیگر هماهنگ نماید .

۷-۲- فولاد مورد استفاده جهت ساخت سازه ها از نوع St37-2 مطابق استاندارد (DIN) آلمان می باشد .

۷-۳- آنکربولت های مورد استفاده از نوع مقاومت بالا (AII) می باشد .

۷-۴- مهره های مورد مصرف جهت بستن آنکربولت ها از نوع اعلاء (DIN8.8) می باشد .

۷-۵- الکترودهای مصرفی در ساخت اسکلت فلزی از نوع (AMA-1118) و یا (AMA-2000) استاندارد شده یا حداقل با مشخصات (ASTM-E6013) می باشد .

۷-۶- سایز الکترودهای مصرفی ۲۵/۳ و ۴ و ۵ برحسب مورد جوشکاری براساس دستور کار مهندس ناظر مقیم تعیین خواهد شد .

۷-۷- الکترودهای مصرفی باید کاملاً خشک باشد .

۷-۸- جوشکاری پایین تر از ۵- درجه سانتیگراد غیرمجاز می باشد .

۷-۹- جوشکاری در معرض کوران هوا غیرمجاز می باشد .

۷-۱۰- وصله در اعضای اصلی سازه ( ستون و پل و … ) تنها با اجازه دستگاه نظارت و با استفاده از جوش نفوذی و با فاصله مناسب از نقاط حداکثر تنش ایجاد گردد . محل وصله بایستی رادیوگرافی شود .

۷-۱۱- سازنده باید روش جوشکاری قطعات در کارخانه و کارگاه را جهت تأیید کارفرما ارائه نموده و تا دریافت تأییدیه , مجاز به هیچگونه عملیات جوشکاری نمی باشد .

۷-۱۲- کلیه جوش های نفوذی باید توسط آزمایش های غیرمخرب (NDT) بازرسی گردد .

۷-۱۳- جوش های گوشه در تیرهای اصلی و ستون ها باید توسط روش ذره مغناطیسی و یا رنگ نافذ کنترل شوند .

۷-۱۴- کنترل سختی فلز جوش و فلز مبنا در منطقه جوشکاری براساس حداکثر سختی انجام شود .

۷-۱۵- کلیه جوشکاری های ورق , ناودانی , نبشی و غیره توسط گیوتین و ماشین برش برقی انجام می گیرد .

۷-۱۶- جهت ساخت ستون ها , پل ها , تیرها , خرپاها از شابلون استفاده می گردد تا از هرگونه اعوجاج و تغییر شکل در حین ساخت جلوگیری به عمل آید .

۷-۱۷- جوشکاری قطعات ( ستون ها , تیرها ) نباید قطعه را با زور وارد شابلون کرده و جوشکاری نمائیم تا تنش های حبس شده در قطعات به وجود نیاید . بطور کلی کلیه اعضا هر قطعه باید به صورت راحت جوشکاری شود .

۷-۱۸- رعایت کلیه تلرانس های ساخت و نصب اسکلت براساس آیین نامه های موجود ( نشریه ۵۵ سازمان مدیریت ) اجباری می باشد .

۷-۱۹-کلیه جوش های عمقی به صورت نفوذ کامل و جوش های تخت به صورت زنجیری انجام گیرد .

۷-۲۰- قبل از جوشکاری و بعد از جوشکاری و قبل از اجرای ضد زنگ کلیه قطعات باید تمیزکاری گردد .

۷-۲۱- بعد از پخ خوردن ورق های ستون ها و اتصالات و سایر قطعات , محل پخ ها با دستگاه فرز سنگ زده شود .

۷-۲۲- بعد از پاس جوشکاری گل جوش با برس ( فرچه ) برقی برداشته و تمیز می شود و پاس بعدی اجرا می گردد .

۷-۲۳- تنظیم نوبت جوشکاری می بایست طوری باشد که از هرگونه تغییر فرم قطعات از شکل هندسی کامل به شکل غیرهندسی جلوگیری شود .

۷-۲۴- مینیم بعد جوش ها در این اسکلت ۶ میلی متر می باشد .

۷-۲۵- جهت بازرسی و کنترل کیفیت جوش می بایست از روش های زیر استفاده گردد :

الف) روش ماورای صوت

ب) روش پرتونگاری

ج) روش ذرات مغناطیسی

۷-۲۶- کلیه جوشکاری ها اعم از نفوذی , تخت , گوشه و … باید توسط دستگاه دینام یا دیزل انجام گیرد .

۷-۲۷- نحوه تنظیم آمپر و نوع الکترود و سایر عوامل باید طوری باشد که بعد از هر پاس جوشکاری , روباره جوش راحت از روی جوش بلند شود .

۷-۲۸- آمپر جوشکاری نباید طوری باشد که نحوه ذوب باعث خوردگی فلز جوش شونده گردد و اگر این اتفاق بیافتد پیمانکار مسئول خسارت های ناشی از جوشکاری اسکلت خواهد بود .

۷-۲۹- سطوح جوشکاری ها ( چه نفوذی , چه گوشه و تخت ) کاملاً باید صاف باشد .

۷-۳۰- کلیه جوشکاری ها باید عاری از هرگونه تخلخل باشد .

۷-۳۱- کلیه پیچ های مصرفی در ساخت و نصب اسکلت باید از نوع اعلاء گالوانیزه (A325) و یا (DIN  ۸٫۸) باشد .

۷-۳۲- کلیه پیچ ها با واشر مناسب نصب و سفت می گردد .

ماده هشت ـ تعهدات کارفرما

۸-۱- تأمین آب و برق مورد نیاز کار .

۸-۲- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأیید قابل پرداخت است .

۸-۳- چنانچه تأخیری بواسطه کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز حق مطالبه مبلغی به عنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می باشد .

ماده نه ـ موارد فسخ قرارداد

۹-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .

۹-۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

۹-۳- تأخیر در شروع به کار بیش از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد .

۹-۴- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

۹-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما .

۹-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود .

تبصره یک : در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

تبصره دو : کارفرما حق خواهد داشت کلیه خساراتی که در اثر فسخ قرارداد متوجه او می گردد از سپرده های پیمانکار و یا مطالبات وی کسر نماید .

ماده ده

این قرارداد در ده ماده و پنج تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می‌باشد.

کارفرما                                                                                      پیمانکار

مجوز انعقاد قرارداد اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار

با تصمیم هیئت وزیران، سازمان بنادر و دریانوردی مجاز شد نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکتی که به منظور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری از آن تأسیس می گردد، اقدام نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
۱- سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که از این پس “سازمان” نامیده می شود مجاز است برای اجرای فاز یک طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکتی که به منظور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری از آن تأسیس می گردد و به اختصار “طرف مشارکت” نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.
۲- طرف مشارکت مکلف است نسبت به تأمین هفتاد درصد منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه مذکور اقدام و متناسب با پیشرفت کار به حساب پروژه واریز نماید. سازمان نیز مکلف است سی درصد از منابع مالی لازم برای اجرای پروژه مذکور را در قالب کمک بلاعوض با رعایت قوانین و از محل منابع مصوب مربوط تأمین و به حساب پروژه واریز نماید.
تبصره- حساب پروژه حسابی است که طرف مشارکت موظف است آن را با هماهنگی سازمان در یکی از شعب بانکی کشور افتتاح نماید.
۳- سازمان می تواند انجام امور خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری تجهیزات و بهره برداری پروژه را با رعایت مفاد مندرج در مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت یا شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای واجد صلاحیت معرفی شده از سوی طرف مشارکت واگذار نماید.
۴- پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل سی سال مشتمل بر دو سال دوران اجرا و بیست و هشت سال دوره بهره برداری خواهد بود. لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد می باشد.
۵- مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه مذکور در طول دوران مشارکت بر عهده طرف مشارکت می باشد. طرف مشارکت متعهد است تا پس از دوران مشارکت، پروژه را به سازمان منتقل نماید.
۶- مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین بازگشت سرمایه و سود پیش بینی شده در مطالعات پیوست قرارداد، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه مذکور تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.
۸- سازمان موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.
۹- حقوق و نرخ ارایه خدمات شامل عوارض و هزینه های بندری بوده که به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده و در قالب کتابچه تعرفه به طرف مشارکت ابلاغ می گردد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.