قرارداد, قرارداد وکالت, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد وکالت

نمونه قرارداد وكالت (جهت خريد ملک)

نمونه قرارداد وكالت (جهت خريد املاك) طرفین قرارداد: موكل: خانم/آقاي …………………. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: ……………. وكيل: خانم/آقاي …………………. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: ……………. مورد وكالت : خريداري قطعي يا قبول مصالحه قطعيه هر نوع ملك و مستغل اعم از عرصه و اعيان مياه و تلفن و برق و آب و گاز به نام موكل در هر كجا و با هر ثمن و مال الصلح و به هر نحو اعم از مشاع يا مفروز ، متناوباً متوالياً دفعتاً و يا مكرراً و تنظيم و… ادامه مطلب… »

قرارداد, قرارداد بیع, قرارداد خرید, قرارداد فروش, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد بیع, نمونه قرارداد خرید, نمونه قرارداد فروش

نمونه قرارداد بيع قطعي ملك

نمونه قرارداد بيع قطعي ملك ******* طرفین قرارداد: فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگي ……………….. فرزند ……………….. داراي شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشاني ……………….. و خريدار: نام ……………….. نام خانوادگي ……………….. فرزند ……………….. داراي شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشاني ……………….. مورد معامله: تمامي ششدانگ يكباب خانه/يك دستگاه آپارتمان كه مشخصات ثبتي آن به قرار ذيل محل وقوع آن ……………………….. است. پلاك فرعي …………….. از اصلي ……………….. اراضي ……………….. بخش ……………….. به مساحت ……………….. (فتوكپي سند مالكيت شماره ……………….. كه كليه اوراق آن ممضي به امضاي فروشنده است اخذ و تسليم خريدار شد مشخصات تفصيلي مورد معامله در… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها

قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني

قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقاي ……… فرزند آقاي ……… بشماره شناسنامه ……… صادره از ……… متولد ……… ساكن: ……… طرف دوم قرارداد (مستاجر): خانم/آقاي ……… فرزند آقاي ……… بشماره شناسنامه ……… صادره از ……… متولد ……… ساكن: ……… موضوع قرارداد: اجاره شش دانگ يكدستگاه آپارتمان مشخصات ملک: يكباب ساختمان مسكوني احداثي در يك قطعه زمين به مساحت …… متر مربع جزء پلاك ……. فرعي از ………….. اصلي مفروض و انتزاعي از پلاك ……………. فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي ……………….. بخش ……………….. ثبتي ……………….. تهران و از مورد ثبت سند مالكيت شماره ………………….. ادامه مطلب… »

اسناد حقوقی, نمونه دادخواست

نمونه برگ دادخواست قرار تامين خواسته

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- قرار تامين خواسته   رياست محترم مجتمع قضايي”نام شهرستان محل وقوع ملك” با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند: اينجانب با خوانده/خواندگان در پلاك ثبتي …… / …. بخش “شماره و نام شهرستان” مشاعاً مالك مي‌باشيم. نظر به اينكه تعميم واحد ثبتي وفق ماده دوم قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ۱۳۵۷ و مادة ۶ آئين نامة مربوط در دادگاه قابل اعتراض مي‌باشد. فلذا در مهلت قانوني ده روز مراتب اعتراض خود را نسبت به تصميم ادارة ثبت اسناد و املاك “نام شهرستان” به شماره … مورخ … به قابليت/عدم قابليت افراز پلاك ثبتي… ادامه مطلب… »

قرارداد, قرارداد ساخت, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد ساخت

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت بنا

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت بنا طرفین قرارداد: خانم/آقاي ……….. فرزند ……….. داراي شناسنامه شماره ……….. صادره از ……….. به نشاني …………………………………….. مالك پلاك فرعي ……….. از اصلي ………..  اراضي … بخش … واقع در ……….. است و قصد احداث بنا در پلاك مذكور را دارد که از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود، و خانم/آقاي ……….. فرزند ……….. داراي شناسنامه شماره ……….. صادره از ……….. متولد ……….. نشاني …………………………………….. كه از اين پس طرف دوم قرارداد ناميده مي شود. ماده ۱-موضوع قرارداد: مشارکت در ساخت بنا طرف دوم، امكانات مالي لازم را جهت احداث بنا در ملك موصوفه… ادامه مطلب… »

1 2