نمونه قرارداد وكالت (جهت خريد ملک)

نمونه قرارداد وكالت (جهت خريد ملک)

نمونه قرارداد وكالت (جهت خريد املاك)

طرفین قرارداد:

موكل: خانم/آقاي …………………. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

وكيل: خانم/آقاي …………………. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

مورد وكالت : خريداري قطعي يا قبول مصالحه قطعيه هر نوع ملك و مستغل اعم از عرصه و اعيان مياه و تلفن و برق و آب و گاز به نام موكل در هر كجا و با هر ثمن و مال الصلح و به هر نحو اعم از مشاع يا مفروز ، متناوباً متوالياً دفعتاً و يا مكرراً و تنظيم و امضاو اجراي مبايعه نامه يا قولنامه هاي مربوطه به نام موكل و تاديه ثمن و مال الصلح و تحويل گرفتن مبيع يا مورد صلح و قبول وكالت نامه هاي مربوطه به نام موكل مرقوم و انجام آن و قبول مسئوليت هاي شناسايي انتقال دهنده و تنظيم و امضاء اسناد رسمي و اصلاحيه هاي احتمالي بعدي آن و در صورت برقراري تعهد تخليه و تحويل و الزامات ديگر از سوي انتقال دهنده ، درخواست انجام اجراي آن ولو به صورت صدور اجراييه و تاديه هزينه هاي قانوني و تسليم يا اخذ اسناد مالكيت و ساير اوراق و مدارك و اسناد اعم از اصل يا رونوشت و كپي

حدود اختيارات وکیل : وكيل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وكالت اداري اختيارات مزبوره مي باشد اقدام و امضاء وكيل در اين مورد به جاي اقدام و امضاء موكل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور يا كسب اجازه مجدد موكل ندارد و اين وكالت فقط در نفس وكالت موثر است

مدت قرارداد: از تاریخ انعقاد به مدت ۶ ماه

فسخ قرارداد: ……………………………………….

حل اختلاف: در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

نسخ قرارداد: اين سند در دو نسخه كه هر دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

تاريخ                              امضای موکل                        امضای وکیل


تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و متن حقوقی باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

نمونه قرارداد بيع قطعي ملك

نمونه قرارداد بيع قطعي ملك

*******

طرفین قرارداد:

فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگي ……………….. فرزند ……………….. داراي شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشاني ……………….. و خريدار: نام ……………….. نام خانوادگي ……………….. فرزند ……………….. داراي شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشاني ………………..

مورد معامله: تمامي ششدانگ يكباب خانه/يك دستگاه آپارتمان كه مشخصات ثبتي آن به قرار ذيل محل وقوع آن ……………………….. است.

پلاك فرعي …………….. از اصلي ……………….. اراضي ……………….. بخش ……………….. به مساحت ……………….. (فتوكپي سند مالكيت شماره ……………….. كه كليه اوراق آن ممضي به امضاي فروشنده است اخذ و تسليم خريدار شد مشخصات تفصيلي مورد معامله در فتوكپي مذكور مضبوط و مورد قبول طرفين است).

مورد معامله داراي:

آب، (با شماره پرونده ……… ) برق، (با شماره اشتراك ……… ) تلفن، به شماره/شماره هاي ……… گاز شهري بهش شماره ……… مي باشد. اعيان منصوبه در مورد معامله كه جزء مبيع است به قرار ذيل است: كولر ……… دستگاه- لوستر سقفي ……… عدد- دستگاه تصفيه آب استخر- دستگاه برق اضطراري ………

ثمن معامله : كلا معادل ……………….. ريال مي باشد كه مبلغ ……………….. آن طي چك شماره ……………….. مورخ ……………………. از حساب جاري ……………………… بانك ……………………………… به فروشنده پرداخت شد و مابقي كه معادل ……………….. ريال است به ترتيب و در موعد/مواعدي كه در اين سند آمده است به فروشنده تاديه خواهد شد.

شروط و توضيحات:

 1. صيغه شرعي بيع بين طرفين جاري شد و اسقاط كافه خيارات منجمله غبن (ولو به اعلي درجه) از طرفين به عمل آمد.
 2. به منظور انجام تشريفات ثبتي بيع انجام شده، طرفين متعهد شدند كه راس ساعت……. صبح روز ….. مورخه ……………….. در دفتر خانه شماره ……. تهران واقع در خيابان ………….. شاره …………………….. طبقه ……………. حاضر شوند.
 3. فروشنده مكلف است نسبت به اخذ و تهيه مفاصاها و گواهي ها و مدارك و اسناد لازم براي ثبت معامله اقدام كند و در روز موعود با در دست داشتن كليه مدارك و اسناد و با تهيه كليه مقدماتي كه به او مربوط مي شود در دفترخانه حاضر شود. حضور بدون همراه داشتن مدارك از نظر ترتيب آثار موضوع اين سند، در حكم عدم حضور خواهد بود.
 4. خريدار مكلف است در روز و ساعت معهود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود.
 5. تسليم و تحويل مبيع حين ثبت معامله انجام خواهد شد.
 6. هر يك از طرفين كه در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و يا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را كه مربوط به اوست فراهم نكند مكلف است مبلغ …….. ريال بابت جريمه عدم حضور بموقع به طرف ديگر بپردازد. اين جريمه بدل اصل تعهد نيست و پرداخت آن لطمه اي به اصل معامله انجام شده نمي زند و طرف پرداخت كننده را نيز از انجام تعهداتش بري نمي سازد.
 7. هر يك از طرفين پس از حضور در دفترخانه در صورتيكه طرف مقابل حاضر نباشد بايد مراتب را كتبا به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت كند، فروشنده فتوكپي كليه اسناد و اوراقي را كه آماده كرده ضميمه نامه مذكور خواهد كرد و خريدار در صورتيكه ثمن به صورت چك بانكي باشد فتوكپي چك يا چكها را ضميمه خواهد نمود. اگر ثمن وجه نقد باشد بايد به رويت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود.
 • تبصره- انجام موارد فوق از طريق تامين دليل نيز بلامانع است.
 1. فروشنده مكلف است آخرين قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفترخانه به خريدار تحويل دهد. پرداخت اين وجوه تا تاريخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود.
 2. در صورتيكه خريدار براي ثبت معامله در دفترخانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خريدار به دفترخانه مي تواند معامله را فسخ و مبيع را به هر كس ديگري كه بخواهد منتقل كند. در اين حالت وجه پرداختي به كسر مبلغ موضوع شق ۶ به وي مسترد خواهد شد. اين فسخ صرفا با اعلام مراتب به خريدار، از طرق مقتضي محقق مي شود و نيازي به مراجعه به مراجع قضايي نخواهد بود.
 3. در صورتيكه يكي از طرفين به علت تخلف طرف ديگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طريق طرح دعوي در دادگستري اقدام كند پرداخت كليه هزينه هاي قانوني دعوي اعم از هزينه دادرسي و حق الوكاله و غيره بر عهده طرف مستنكف خواهد بود.
 4. در صورت استنكاف فروشنده از حضور در دفترخانه، در تاريخ تعيين شده براي حضور تا زماني كه سند رسمي انتقال تنظيم و مورد معامله به خريدار تحويل داده شود(هر كدام كه ديرتر تحقق يابد) فروشنده بايد بابت هر روز تاخير مبلغ ……………….. ريال به خريدار بپردازد. تعلق اين وجوه تا انجام دو مورد فوق الذكر ادامه خواهد يافت ولو اينكه مبلغ آن از كله ثمن فراتر رود. اين مبلغ غير از مبلغي است كه به موجب بند ۶ از شروط و توضيحات مقرر شده است.

اين قرارداد كه در بردارنده بيع قطعي شرعي و تعهد متباعين به حضور در دفترخانه و انجام تشريفات شكلي و قانوني بيع واقع شده است، با توجه به مادتين ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدني و ماده ۱۰ همان قانون در تاريخ ……………….. بين طرفين امضا و مبادله شد. اين سند مشتمل بر ……………….. نسخه و هر نسخه شامل ……………….. و با اعتبار واحد است.

امضاي فروشنده                                     امضاي خريدار

***********

قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني

قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني

طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقاي ……… فرزند آقاي ……… بشماره شناسنامه ……… صادره از ……… متولد ……… ساكن: ………

طرف دوم قرارداد (مستاجر): خانم/آقاي ……… فرزند آقاي ……… بشماره شناسنامه ……… صادره از ……… متولد ……… ساكن: ………

موضوع قرارداد:

اجاره شش دانگ يكدستگاه آپارتمان

مشخصات ملک: يكباب ساختمان مسكوني احداثي در يك قطعه زمين به مساحت …… متر مربع جزء پلاك ……. فرعي از ………….. اصلي مفروض و انتزاعي از پلاك ……………. فرعي از اصلي مرقوم واقع در اراضي ……………….. بخش ……………….. ثبتي ……………….. تهران و از مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………….. مورخ ……………….. صفحه ……………….. جلد ……………….. به شماره چاپي ……………….. صادره به نام موجر با حق استفاده از مشاعات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن، به انضمام برق اختصاصي به شماره پرونده ……………….. و از آب مشترك به شماره اشتراك ……………….. و از گاز شهري مشترك به شماره شناسايي ……………….. و به انضمام يك رشته تلفن اختصاصي به شماره ……………….. و منصوبه هاي در آن كه مستاجر مورد اجاره را رويت كرده و با وقوف از محل وقوع، حدود و مشخصات آن، قبول و اقرار به تصرف كرده است و حسب الاقرار مورد اجاره جهت سكونت مستاجر با افراد عائله تحت تكفل درجه اول وي و همسرش و جمعا به تعداد ….. نفر به اجاره داده شده است ولاغير و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد.

مدت قرارداد: ….. سال كامل شمسي از تاريخ اول ……………….. ماه يكهزار و سيصد و ……………….. شمسي كه با قرار مستاجر از آغاز مدت استيفاي منافع كرده است.

مبلغ قرارداد: مبلغ ……………….. ريال براي تمام مدت مرقوم (بقرار ماهي مبلغ ……………….. ريال) كه مستاجر متعهد است مال الاجاره ماهانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي به موجر بپردازد و عدم تاديه هر قسط از مال الاجاره ظرف مدت ۱۰ روز از سررسيد موجب فسخ بقيه مدت براي موجر خواهد بود.

شروط قراردادی:

 • ماليات مستغلاتي و تعميرات كلي به عهده موجر و تعمرات جزيي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است.
 • مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا يا مفروزا، جزئا و يا كلا بهيچ صورت حتي بصور نمايندگي، صلح و وكالت و غيره را ندارد.
 • مستاجر مكلف به رعايت موازين اسلامي در مورد اجاره مي باشد.
 • مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به عين مستاجره و جبران كسر و انكسار درب و پنجره ها و شيشه، قفل و دستگيره ها و ساير متعلقات مورد اجاره مي باشد.
 • مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبي بعد از انقضاي مدت مي باشد.
 • از تاريخ فسخ يا انقضاي مدت مستاجر متعهد

فسخ قرارداد: تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط اين سند موجب فسخ  قرارداد از طرف موجر خواهد بود.

داوری و حل و فصل اختلافات: هرگونه اختلاف در تفسیر و اجراي اين قرارداد از طريق مذاكره طرفین حل و فصل میگردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضي الطرفين حل خواهد شد. طرفین قرارداد موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند که قرارداد حاضر پس از امضای طرفین به امضای داور خواهد رسید.

تعداد نسخ: اين سند در ۲ نسخه كه هر ۲ نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

محل امضاي موجر                         محل امضاي مستاجر

شاهد اول                         شاهد دوم

نمونه برگ دادخواست قرار تامين خواسته

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- قرار تامين خواسته

 برگ دادخواست به دادگاه عمومي- قرار تامين خواسته

رياست محترم مجتمع قضايي”نام شهرستان محل وقوع ملك”

با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند:

اينجانب با خوانده/خواندگان در پلاك ثبتي …… / …. بخش “شماره و نام شهرستان” مشاعاً مالك مي‌باشيم. نظر به اينكه تعميم واحد ثبتي وفق ماده دوم قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ۱۳۵۷ و مادة ۶ آئين نامة مربوط در دادگاه قابل اعتراض مي‌باشد. فلذا در مهلت قانوني ده روز مراتب اعتراض خود را نسبت به تصميم ادارة ثبت اسناد و املاك “نام شهرستان” به شماره … مورخ … به قابليت/عدم قابليت افراز پلاك ثبتي فوق الذكر در مهلت قانوني ده روز تقديم داشته رسيدگي و اتخاذ تصميم شايسته مبني بر قابليت/عدم قابليت افراز پلاك ثبتي …./ ….. بخش “شماره و نام شهرستان” مورد استدعاست.

                                                                                 محل امضاء – مهر – انگشت

دانلود فایل نمونه برگه دادخواست به دادگاه عمومي- قرار تامين خواسته (نسخه word)

دانلود فایل نمونه برگه دادخواست به دادگاه عمومي- قرار تامين خواسته (نسخه pdf)

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت بنا

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت بنا

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت بنا

طرفین قرارداد:

خانم/آقاي ……….. فرزند ……….. داراي شناسنامه شماره ……….. صادره از ……….. به نشاني …………………………………….. مالك پلاك فرعي ……….. از اصلي ………..  اراضي … بخش … واقع در ……….. است و قصد احداث بنا در پلاك مذكور را دارد که از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود، و خانم/آقاي ……….. فرزند ……….. داراي شناسنامه شماره ……….. صادره از ……….. متولد ……….. نشاني …………………………………….. كه از اين پس طرف دوم قرارداد ناميده مي شود.

ماده ۱-موضوع قرارداد: مشارکت در ساخت بنا

طرف دوم، امكانات مالي لازم را جهت احداث بنا در ملك موصوفه دارد ،‌به منظور احداث بنا در پلاك مذكور و شركت در عرصه و اعيان پلاك اين قرارداد بين طرفين منعقد شد .

ماده ۲- ارزش عرصه در تاريخ عقد قرارداد معادل ………  ريال ( تومان )برآورد شده است و مورد قبول طرفين است .

ماده ۳- مقرر شد طرف دوم بنايي با مشخصات و طبق نقشهاي كه پيوست اين قرارداد و جزء‌ لاينفك آن است و به امضاء ‌طرفين رسيده است در پلاك موصوف امضاء كند .
تبصره ۱- طرف دوم مكلف است بنا را دقيقاً بر مبناي پروانه شهرداري و نقشه هاي مصوب احداث نمايد .
تبصره ۲- طرف دوم مكلف است كليه ضوابط و قوانين مربوط به عمليات ساختماني و اصول ايمني را رعايت نمايد و طرف اول در اين خصوص مسئوليتي ندارد .

ماده ۴– طرف دوم مكلف است فتوكپي اسناد هزينه را اعم از اسناد خريد اجناس يا دستمزدها امضاء كرده در پايان هر هفته در اختيار طرف اول قرار دهد . همچنين مكلف است صورت حسابي در دو نسخه ترتيب دهد و در پايان هر هفته نسخه ثاني صورت حساب را امضاء‌ كرده و در اختيار طرف اول بگذارد . مدارك و صورتحساب هاي مذكور ملاك محاسبات و روابط مالي طرفين خواهد بود .

ماده ۵– پس از آنكه هزينه هاي انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارك ماده ۴ به ارزش عرصه (طبق ماده ۲) بالغ شد مابقي هزينه هاي ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به اين منظور طرفين حساب جاري مشتركي در بانك
افتتاح كرده اند كه برداشت از آن با دو امضاء‌انجام مي شود . طرفين مكلفند كليه وجوهي را كه براي مصرف در ساختمان لازم است به اين حساب واريز كنند .كليه پرداختها را نيز از اين حساب انجام دهند .

ماده ۶– طرف دوم مكلف است بنا را مبناي برنامه زمان بندي شده اي كه به عنوان ضميمه شماره ۲ اين قرارداد به امضاء‌ طرفين رسيده احداث كند

ماده ۷– پس از اتمام بنا ،‌طرف اول مكلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال سه دانگ مشاع از ملك (اعم از عرصه و اعيان) به طرف دوم اقدام كند .
تبصره ۱- كليه هزينه هاي لازم براي تنظيم سند رسمي انتقال ( اعم از ماليات ها و عوارض و جرايم و هزينه تفكيك و غيره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .
تبصره ۲- انتقال رسمي ظرف ۷۵ روز از تاريخ صدور گواهي پايان ساختمان بايد انجام شود .

ماده ۸– طرف اول در صورت تاخير در ايفاء‌ تعهد موضوع ماده ۷ مكلف است بابت هر روز تاخير مبلغ ريال به طرف دوم بپردازد . پرداخت اين وجه مسقط طرف اول نخواهد شد و انتقال سه دانگ بايد انجام شود .

ماده ۹– در صورت بروز اختلاف در تفسير يا اجراي اين قرارداد، موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان كه ضمن قبول داوري اين قرارداد را امضاء‌كرده اند،‌ در خصوص مورد به عنوان داور داراي حق صلح و سازش اظهار نظر خواهند كرد و راي ايشان براي طرفين قطعي و لازم الاجرا ‌و غير قابل اعتراض است

ماده ۱۰– اين قرارداد كه مشتمل بر ۱۰ ماده و ۴ تبصره است در تاريخ در بين طرفين امضاء ‌و مبادله شد . تعداد نسخ ۳ نسخه و هر نسخه در صفحه وبا اعتبار واحد است .

محل امضاء طرف اول قرارداد                   محل امضاء طرف دوم قرارداد                 محل امضاء‌ داور

ماخذ: انبوه‌سازان