نمونه قرارداد كار/استخدام

نمونه قرارداد كار

اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۳) الحاقي به ماده (۷) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود .

۱) طرفين قرارداد :

كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما: آقاي/خانم/شركت ………….. فرزند ………….. شماره شناسنامه/ شماره ثبت …………. به نشاني : …………

كارگر: آقاي/خانم …………………….. فرزند …………………….. متولد …………………….. شماره شناسنامه …………………….. شماره ملي …………………….. ميزان تحصيلات …………………….. نوع و ميزان مهارت …………………….. به نشاني : ……………………..

۲) نوع قرارداد : دائم/موقت/كارمعين

۳) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ………………………………………..
۴) محل انجام كار : ………………………………….
۵) تاريخ انعقاد قرارداد : ………………………………….
۶) مدت قرارداد : ………………………………….
۷) ساعات كاری : ………………………………….
ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد . ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است .

۸) حق السعي :

الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتي ……….. ريال (حقوق ماهانه : ……….. ريال )
ب : پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ……….. ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است .

ج : ساير مزايا ………..

 

۹) حقوق و مزاياي كارگر : بصورت هفتگي/ ماهانه به حساب شماره ……….. نزد بانك ……….. شعبه ……….. توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد .

۱۰) بيمه : به موجب ماده (۱۴۸) قانون كار ، كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد .

۱۱) عيدي و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار- مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شواري اسلامي ، به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود . براي كار كمتر از يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد .

۱۲) حق سنوات يا مزاياي پايان كار : به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه
مورخ ۲۵/۸/۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام به نسبت كاركرد كارگر پرداخت مي شود .

۱۳) شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است .

فسخ قرارداد ……………. روز قبل به طرف مقابل كتباً اعلام مي شود .

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

۱۴) ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد .

۱۵) اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود .

محل امضاء كارفرما                                                     محل امضاء كارگر

قرارداد پيمانكاري دست دوم

نمونه قرارداد پيمانكاري دست دوم 

طرفین قرارداد:

اين قرارداد در تاريخ …….. فيمابين شركت …….. به نشاني: …….. بعنوان كارفرما و …….. به نشاني …….. بعنوان پيمانكار به نمايندگي …….. ازطرف ديگرکه منبعد طرف قرارداد نامیده می شود،به شرح زيرمنعقد مي گردد.

۱ – موضوع قرارداد : مديريت اجرايي عمليات ……….. موضوع قرارداد شرکت ……….. به عنوان کارفرما با سازمان/شرکت ………  به عنوان کارفرمای اصلی …………………………….

۲- محدوده كاري :

۱-۲ تعيين و تقبل هزينه هاي مربوط به تشخيص طرف قرارداد

الف –  مدير پروژه

ب – سرپرست كارگاه

ج – كادر فني كارگاه ( تكنسين ، نقشه بردار )

د – مسئول كنترل پروژه

ه – كارشناس دفتر فني

و – مسئول تداركات

ز- مسئول ایمنی

۲-۲ تهيه ليست كوتاه (Short  List ) پيمانكاران جز ، استعلام و عقد قرارداد و تهيه و تاييد صورت حسابهاي موقت و قطعي و ارسال به كارفرما

۳-۲ تعيين و اخذ پيش فاكتور ، سفارش قطعي خريد مصالح مصرفي ، ماشين آلات ، ابزار يا كرايه آنها  و ايجاد تمهيدات لازم جهت حمل به كارگاه

۴-۲ تهيه و ارسال صورت وضعيت ها و صورتجلسات به كارفرما  ودفاع از آنها

۵-۲ مكاتبات كارگاهي و ارسال پيش نويس مكاتبات  به كارفرماو شركت در جلسات

۶-۲ تهيه طرحها و نقشه هاي تكميلي و پيشنهادي

۴-مدت قرارداد :  ………..

۵-شروع قرارداد:   ………..

۶-محل انجام كار :  ………..

۷- مبلغ قرارداد /برآورد هزينه اوليه : برآورد هزينه پروژه ……….. ریال ( در صورت صحت احجام و مقادير اوليه – فهرست مقادير – با احجام واقعي پس از اجراي كار )

                      ……………………………………………………………………………………………………….

۸- گردش كار :

طرف قرارداد پس از مبادله قرارداد نسبت به تهيه برنامه زمان بندي به روش مسير بحراني ( CPM ) و تهيه ليست مصالح مصرفي ( M.T.O ) متناسب با برنامه زمان بندي اقدام مي نمايد ، سپس مطابق زمان بندي نسبت به سفارش مصالح يا عقد قرارداد، با پيمانكاران جز به ترتيب زير اقدام مي نمايد :

 ………………………………………………………………………………………………………………………………

طرف قرارداد ۲۰ روز قبل از موعد سفارش مصالح يا به كارگيري پيمانكاران جز طبق زمان بندي اقدام به تهيه استعلام و اخذ پيش فاكتور مي نمايد و طي ۱۰ روز به كارفرما يا نماينده قانوني وي ارسال مي نمايد سپس كارفرما طي ۵ روز نسبت به پرداخت چك مربوطه يا تنخواه متناسب اقدام مي نمايد .

۷- شرايط پرداخت :

به صورت ………..% از مبلغ هزينه برآورد اوليه كلا به مبلغ ……….. كه ۲۰% از آن پس از عقد قرارداد در قبال ارائه تضمين معتبر به كارفرما و ۸۰% باقيمانده به ترتيب ذيل پرداخت خواهد شد :

           ماه

۱

۲

 n يا تحويل كار

در صد نسبت به مبلغ اوليه قرارداد

۱۰

تبصره ۱ : چنانچه در احجام كار نسبت به برآورد اوليه ( فهرست مقادير ) افزايش رخ دهد به نسبت بار مالي افزوده شده حاصل از صورت وضعيت هاي پيمان،  به مبلغ قرارداد اوليه هزينه هاي اجراي كار افزوده خواهد شد .

تبصره ۲ : چنانچه شرايط پرداخت هاي كار فرما گردش كار مندرج در بند ۵ را تكافو ننمايد يا به هر دليلي در گردش كار خارج از قصور طرف قرارداد وقفه حاصل شود به ازاي هر روز اضافه شدن زمان پروژه طبق محاسبات برنامه زمان بندي (CPM ) مبلغ      % مبلغ قرارداد فيمابين به عنوان اضافه شدن زمان كار به طرف قرارداد تعلق مي گيرد .

۸ – حفظ اسرار طرفين و رعايت صرفه و صلاح كارفرما :

طرف قرارداد موظف به حفظ اسرار كارفرما و نهايت تلاش به منظور صرفه جويي در هزينه ها حفظ و حراست و عدم دور ريز مصالح مي باشد .

۹- مدت قرارداد و تحويل كار :

مدت قرارداد          ماه مي باشد و طرف قرارداد ملزم به ادامه خدمات تا زمان تحويل موقت و اخذ گواهي رفع نقص مي باشد بديهي است كه تاخيرات ناشي از قصور طرف قرارداد بر عهده وي ولي در خصوص تاخيرات مجاز وي مطابق تبصره ۲، ماده  ۵، عمل خواهد شد .

۱۰- پاداش :

۱-۱۰ چنانچه طرف قرارداد بتواند در حين كار نسبت به برآورد هزينه اوليه صرفه جوئي انجام دهد مبلغ صرفه جويي شده از مبلغ اوليه قرارداد كسر مي شود و در محاسبات محسوب نمي گردد ولي به ميزان ۴۵% مبلغ ياد شده با عنوان پاداش به طرف قرارداد پرداخت مي گردد و اگر  طرف قرارداد در چارچوب  قوانین ادعا هایي(Claim ) به نفع کارفرما  مطرح نماید، ۳۰% درصد ريالي مابه التفاوت مبلغ قراردادي با رقم پرداخت شده بر مبنا ضرايب پيمان به وي تعلق مي گيرد .

۲-۱۰چنانچه طرف قرارداد بتواند زودتر از موعد پروژه را به اتمام رساند ماهانه يا به تناسب كسر ماه مبلغ ….% رقم قرارداد حق تسريع به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد .

۱۱- جرائم :

چنانچه طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود قصور نمايد به ازاي هر روز ديركرد ، روزانه ۰۷/۰% مبلغ قرارداد، از مطالبات وي كسرخواهدشد.

۱۲ – ساير شرايط :

الف – نظارت بر ايمني كارگران و كليه پرسنل مربوطه و همچنین سفارش لوازم ایمنی و حفاظتی به عهده طرف قرارداد مي باشد .

ب – طرف قرارداد با توجه به مواد ۱۰۱و ۱۲۰و ۱۱۸ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ حق به كارگيري اتباع بيگانه فاقد مجوز رسمي از وزارت  كار را ندارد .

ج – رعايت كليه ضوابط فني در كار توسط طرف قرارداد الزامي مي باشد

اين قرارداد در هفت ماده و سه نسخه كه حكم واحد دارند تنظيم و پس از امضاء طرفين مبادله معتبر و يك نسخه نزد      پيمانكار  و بقيه نسخ نزد كارفرما باقي مي ماند .

                                 پيمانكـار                                                                                    كــارفرما

نمونه قرارداد کار (استخدام)

نمونه قرارداد کار (استخدام)

نمونه قرارداد كار (استخدام)

اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون كار جمهوري اسلامي ايران بين كارفرما /نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود.

۱)مشخصات طرفين: كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما
آقاي/خانم/شركت ……….. فرزند ……….. شماره شناسنامه/شماره ثبت: ……….. به نشاني……….. و كارگر آقاي/خانم ……….. فرزند ……….. متولد……….. شماره شناسنامه……….. شماره ملي …………… ميزان تحصيلات ………… نوع و ميزان مهرات: ……….. به نشاني ……………… منعقد مي گردد.

۲) نوع قرارداد دائم□ موقت□ كار معين□

۳) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي‌‌يابد: ………………………..

۴) محل انجام كار : …………

۵)تاريخ انعقاد قرارداد : …………

۶) مدت قرارداد : …………

۷) ساعت كار : …………
ميزان ساعت كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي‌گردد، ساعت كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است.

۸) حق السعي :
الف) مزد ثابت / مبنا روزانه/ ساعتي ……………………………. ريال.
ب) حق مسكن ماهيانه …………………………. ريال.
ج) حق اولاد ماهيانه …………………….. ريال.
د) پايه سنوات روزانه……………………… ريال.
ه) كمك هزنه اقلام مصرفي خانوار (بن كارگري)ماهيانه ………………………………. ريال.
و) ساير مزايا: ………………….. ريال.

۹) حقوق و مزايا : حقوق و مزايا بصورت هفتگي / ماهانه كارگر به حساب شماره …………………………. نزد بانك……………………… شعبه ………… توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد.

۱۰)بيمه: به موجب ماده ۱۴۸ قانون كار كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.

۱۱) عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تاسقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود. براي كار كمتر از يك سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲) حق سنوات يا مزاياي پايان كار: به استناد ماده ۲۴ قانون كار در صورت خاتمه قراردادكار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار(حق سنوات) به وي پرداخت نمايد.

۱۳) فسخ قرارداد: به استناد ماده ۲۵ قانون كار و تبصره آن در قرارداد كار موقت و يا براي انجام كار معين هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارند و رسيدگي به اختلافات ناشي از اين نوع قرارداد در صلاحيت هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف مي باشد.

۱۴) ساير : ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵) اين قرارداد در ۴ نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما يك نسخه نزد كارگر يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما به اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي محل تحويل مي شود.

محل امضاي كارفرما                                     محل امضاي كارگر