نمونه قرارداد وكالت (جهت خريد ملک)

نمونه قرارداد وكالت (جهت خريد ملک)

نمونه قرارداد وكالت (جهت خريد املاك)

طرفین قرارداد:

موكل: خانم/آقاي …………………. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

وكيل: خانم/آقاي …………………. فرزند آقاي …………. داراي شناسنامه شماره …………. صادره از …………  به نشاني: …………….

مورد وكالت : خريداري قطعي يا قبول مصالحه قطعيه هر نوع ملك و مستغل اعم از عرصه و اعيان مياه و تلفن و برق و آب و گاز به نام موكل در هر كجا و با هر ثمن و مال الصلح و به هر نحو اعم از مشاع يا مفروز ، متناوباً متوالياً دفعتاً و يا مكرراً و تنظيم و امضاو اجراي مبايعه نامه يا قولنامه هاي مربوطه به نام موكل و تاديه ثمن و مال الصلح و تحويل گرفتن مبيع يا مورد صلح و قبول وكالت نامه هاي مربوطه به نام موكل مرقوم و انجام آن و قبول مسئوليت هاي شناسايي انتقال دهنده و تنظيم و امضاء اسناد رسمي و اصلاحيه هاي احتمالي بعدي آن و در صورت برقراري تعهد تخليه و تحويل و الزامات ديگر از سوي انتقال دهنده ، درخواست انجام اجراي آن ولو به صورت صدور اجراييه و تاديه هزينه هاي قانوني و تسليم يا اخذ اسناد مالكيت و ساير اوراق و مدارك و اسناد اعم از اصل يا رونوشت و كپي

حدود اختيارات وکیل : وكيل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وكالت اداري اختيارات مزبوره مي باشد اقدام و امضاء وكيل در اين مورد به جاي اقدام و امضاء موكل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور يا كسب اجازه مجدد موكل ندارد و اين وكالت فقط در نفس وكالت موثر است

مدت قرارداد: از تاریخ انعقاد به مدت ۶ ماه

فسخ قرارداد: ……………………………………….

حل اختلاف: در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

نسخ قرارداد: اين سند در دو نسخه كه هر دو نسخه در حكم واحد است تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد .

تاريخ                              امضای موکل                        امضای وکیل


تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و متن حقوقی باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

نمونه مبايعه نامه اتومبيل

نمونه مبايعه نامـه اتومبيل

يَااَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ – اي کسانی که ايمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌هایتان وفا كنيد.

مادة ۱:طرفين معامله: …..

۱-۱ :فروشنده: ………………… فرزند: ….. داراي شناسنامة شمارة: ….. صادره از: ….. ساكن نشانـي: ….. تلفن: …..

۲-۱:خريدار: …………………  فرزند: ….. داراي شناسنامة شمارة: ….. صادره از: ….. ساكن نشانـي: ….. تلفن: …..

مادة ۲: مورد معامله و مشخصات آن:

مورد معامله و مشخصات آن كه فروشنده به رؤیت خریدار رسانده و مورد قبول و تأیید خريدار می‌باشد عبارتست از یک دستگاه وانت / سواري : ….. سيستم :….. مدل : ….. رنگ : ….. شماره موتور : ….. شماره شاسي : …..شماره موقت / شهرباني : ….. داراي يك جلد سند مالکیت به شمارة….. و به شمارة ثبت….. صادره از : ….. اداره راهنمائي و رانندگي : ….. كه مورد معامله را فروشنده به رؤیت خریدار رسانیده است و خریدار از كميت و کیفیت ارزش آن اطلاع كامل حاصل نموده و مورد قبول خريدار مي باشد.

مادة ۳:قيمت كل مورد معامله:

قيمت….. مورد معامله….. مبلغ: ….. ريال معادل : ….. تومان وجه رايج مورد توافق متعاملين قرار گرفت و به ترتیب زیر از سوی خريدار به فروشنده پرداخت می‌گردد:

۱-۳: مبلغ :…..ریال (…..تومان) به عنوان قسمتي از ثمن….. معامله….. نقداً….. طی فقره چك بانكي از سوی خريدار تسليم فروشنده گرديد و به دريافت آن اقرار نمود.

۲-۳: مبلغ : …..ریال (…..تومان) همزمان با تحویل مبیع و به تصرف مشتري دادن آن در مورخه / / ۱۳ .

۳-۳: مبلغ: …..ريال (…..تومان) در تاریخ / / ۱۳ همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال و در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة شمارة : ….. .

تبصره:عدم پرداخت مبلغ مندرج دربند ۱-۳ اين مبايعه نامه از سوی خریدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بي اعتباري معامله گرديده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص ديگري واگذار نمايد و در این مورد نیاز به اخذ هیچ گونه مجوز دیگری نمی‌باشد.

مادة ۴:شروط معامله:

۱-۴: تاريخ تحويل مبيع مورخة / / ۱۳ تعيين مي‌شود که همزمان با تحويل مبيع مبلغ مندرج دربند ۲-۳ در حق فروشنده تأديه می‌گردد.

۲-۴: تاريخ تنظيم سند رسمي انتقال اتومبيل مورخة / / ۱۳ مي باشد که طرفين ملزم به حضور در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسناد رسمی شمارة: ….. نام شهرستان واقع در….. براي انجام كلية تعهدات مندرج در مبایعه نامه و تشريفات قانوني نقل و انتقال می‌باشند.

۳-۴: فروشنده مكلف است قبل از تاریخ تنظيم سند رسمی، کلية اسناد و مدارك لازم اعم ازمفاصاحساب هاي مالياتي نقل و انتقال وعدم خلاف و…..را تهيه و به دفترخانة فوق‌الذکر تسليم نمايد. بطوريكه در روز تنظیم سند رسمی هیچ‌گونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد.

۴-۴ : حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم و حضور خریدار بدون همراه داشتن باقيماندة ثمن معامله (به صورت چك تضميني یا وجه نقد) در حکم عدم حضور است و ملاك عدم حضور در دفترخانه، گواهي صادره از دفترخانة مذكورمي باشد.

۵-۴: در صورت عدم تحويل مورد معامله در تاریخ مذكور، فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ…..ريال (…..تومان) به عنوان جبران خسارت تأخير در تحویل مبيع در حق خریدار خواهد بود.

۶-۴: هرگاه خریدار در موعد مقرر در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسناد رسمی شمارة: ….. نام شهرستان حاضر نشده و نسبت به تنظيم سند رسمی معامله اقدام نكند، اين مبايعه نامه به خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار بوده و فروشنده مي تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار، مبلغ…..ريال (…..تومان) از پیش پرداخت را کسر نموده و باقیمانده را به وي مسترد نماید.

۷-۴: هرگاه فروشنده در موعد مقرر در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسناد رسمی شمارة: ….. نام شهرستان حاضر نشده و نسبت به تنظيم سند رسمی معامله اقدام نكند، اگرچه اين عمل به ارکان معامله خللي وارد نمی‌نماید و در هر صورت معامله معتبرمي باشد، خريدارمي تواند با مراجعه به مقـامـات صـالحة قضـائي الـزام طـرف مستنـكف را ضمـن مطالبـة خسـارات وارده به حضور در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسناد رسمی شمارة: ….. نام شهرستان و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نمايد.

تبصره: چنانچه خریدار الزام فروشندة مستنكف را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی از مقامات قضائي مطالبه نمايد، فروشنده هیچ‌گونه حق و ادعائی نسبت به مابقي ثمن مورد معامله (مذکور در بند ۳-۳) نخواهد داشت.

۸-۴: خریدار حق دارد مورد معامله راجزءً یا کلاً ولو به صورت صلح حقوق و يا وكالت به غیر منتقل نمايد كه در این صورت و حسب اعلام اطلاع قبلي انجام انتقال رسمي (موضوع بند ۲-۴) بنام منتقل‌اليه جديد انجام خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبايعه نامه نیز از حیث پرداخت الباقي ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهدة وي قرار خواهد گرفت.

۹-۴: فروشنده اقرار نمود كه مورد معامله مشمول مصادرة اموال نبوده و در توقیف نمي‌باشد و مورد رهن و وثيقة كسي نيست و منافعی از آن به هر شکلی به ديگري واگذارشده و ممنوع‌المعامله نمي‌باشد.

۱۰-۴: هرگاه بيع مورد ادعای ديگري قرار گرفت و یا بعداً اين ادعا حاصل شده و به اثبات برسد بطوریکه عملاً نقل و انتقال تحقق پيدا نكند و ياسند تنظيمي ابطال گردد فروشنده مكلف است ثمن معامله را به قيمت روز (و درصورت لزوم با جلب نظركارشناس) به خريدار پرداخت نمايد و چنانكه در اين رمينه خسارتي هم متوجه خريدارشود بايد اين خسارت را نيز جبران كند.

۱۱-۴: متعـاملين براساس آيات شريفة‹‹ اًوفُوا بِالعقود ِ›› و ‹‹ اَلمُسلمؤنَ عِندَشُرُوُطِهِم ›› متعهـد و ملتـزم مي‌شوند نسبت به انجـام كليـة تعهـدات خود به شـرح اين مبـايعه نامـه و حضور در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسناد رسمی شمارة: ….. نام شهرستانو تنظیم و امضاء سند رسمی مورد معامله اقدام نمايند.

۱۲-۴: تأدية كليه ماليات‌ها و عوارض اعم از نقل و انتقال، عوارض شهرداري، دارائي و كليه هزينه‌هاي بيمه، شماره‌گذاري ماليات مشاغل وانت و….. به عهدة فروشنده بوده و هزينه‌هاي نقل و انتقال در دفترخانه، اعم ازحق‌الثبت وحق‌التحرير و بهاي اوراق رسمي دفترخانه بالمناصفه به عهدة طرفين می‌باشد.

۱۳-۴: با توجه به اينكه به موجب ضوابط جاري پلاك نصب شده در اتومبيل في‌الواقع به نام فروشنده می‌باشد فلذا تا زمان تكميل مراحل نقل و انتقال در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسناد رسمی شمارة: ….. نام شهرستان،‌ پلاك منصوبه در اتومبيل در يد خريدار امانت می‌باشد.

اين مبايعه نامه با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی و با رعايت كلية شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات در کمال صحت و سلامت، با ارادة شخصي و با علم و آگاهي از کم و كيف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مکان و نيز برابري ارزش مبيع با ثمن و با رضايت كامل طرفين مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط كافة خيارات خصوصاً خيار غبن اگر چه افحش باشد، هيچ‌يك از طرفين حق فسخ آن‌ را ندارد و صيغة شرعي عقد بيع ايجاباً و قبولا جاری شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم‌مقام قانوني لازم‌الاجرا بوده و نوسانات قیمت‌ها هم هیچ‌گونه تأثيري در مبایعه نامه ندارد.

فروشنده: نام وامضاء فروشنده                           خريدار: نام و امضاء خريدار                           شهود: نام و امضاء شهود

نمونه قرارداد بيع قطعي ملك

نمونه قرارداد بيع قطعي ملك

*******

طرفین قرارداد:

فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگي ……………….. فرزند ……………….. داراي شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشاني ……………….. و خريدار: نام ……………….. نام خانوادگي ……………….. فرزند ……………….. داراي شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشاني ………………..

مورد معامله: تمامي ششدانگ يكباب خانه/يك دستگاه آپارتمان كه مشخصات ثبتي آن به قرار ذيل محل وقوع آن ……………………….. است.

پلاك فرعي …………….. از اصلي ……………….. اراضي ……………….. بخش ……………….. به مساحت ……………….. (فتوكپي سند مالكيت شماره ……………….. كه كليه اوراق آن ممضي به امضاي فروشنده است اخذ و تسليم خريدار شد مشخصات تفصيلي مورد معامله در فتوكپي مذكور مضبوط و مورد قبول طرفين است).

مورد معامله داراي:

آب، (با شماره پرونده ……… ) برق، (با شماره اشتراك ……… ) تلفن، به شماره/شماره هاي ……… گاز شهري بهش شماره ……… مي باشد. اعيان منصوبه در مورد معامله كه جزء مبيع است به قرار ذيل است: كولر ……… دستگاه- لوستر سقفي ……… عدد- دستگاه تصفيه آب استخر- دستگاه برق اضطراري ………

ثمن معامله : كلا معادل ……………….. ريال مي باشد كه مبلغ ……………….. آن طي چك شماره ……………….. مورخ ……………………. از حساب جاري ……………………… بانك ……………………………… به فروشنده پرداخت شد و مابقي كه معادل ……………….. ريال است به ترتيب و در موعد/مواعدي كه در اين سند آمده است به فروشنده تاديه خواهد شد.

شروط و توضيحات:

 1. صيغه شرعي بيع بين طرفين جاري شد و اسقاط كافه خيارات منجمله غبن (ولو به اعلي درجه) از طرفين به عمل آمد.
 2. به منظور انجام تشريفات ثبتي بيع انجام شده، طرفين متعهد شدند كه راس ساعت……. صبح روز ….. مورخه ……………….. در دفتر خانه شماره ……. تهران واقع در خيابان ………….. شاره …………………….. طبقه ……………. حاضر شوند.
 3. فروشنده مكلف است نسبت به اخذ و تهيه مفاصاها و گواهي ها و مدارك و اسناد لازم براي ثبت معامله اقدام كند و در روز موعود با در دست داشتن كليه مدارك و اسناد و با تهيه كليه مقدماتي كه به او مربوط مي شود در دفترخانه حاضر شود. حضور بدون همراه داشتن مدارك از نظر ترتيب آثار موضوع اين سند، در حكم عدم حضور خواهد بود.
 4. خريدار مكلف است در روز و ساعت معهود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود.
 5. تسليم و تحويل مبيع حين ثبت معامله انجام خواهد شد.
 6. هر يك از طرفين كه در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و يا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را كه مربوط به اوست فراهم نكند مكلف است مبلغ …….. ريال بابت جريمه عدم حضور بموقع به طرف ديگر بپردازد. اين جريمه بدل اصل تعهد نيست و پرداخت آن لطمه اي به اصل معامله انجام شده نمي زند و طرف پرداخت كننده را نيز از انجام تعهداتش بري نمي سازد.
 7. هر يك از طرفين پس از حضور در دفترخانه در صورتيكه طرف مقابل حاضر نباشد بايد مراتب را كتبا به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت كند، فروشنده فتوكپي كليه اسناد و اوراقي را كه آماده كرده ضميمه نامه مذكور خواهد كرد و خريدار در صورتيكه ثمن به صورت چك بانكي باشد فتوكپي چك يا چكها را ضميمه خواهد نمود. اگر ثمن وجه نقد باشد بايد به رويت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود.
 • تبصره- انجام موارد فوق از طريق تامين دليل نيز بلامانع است.
 1. فروشنده مكلف است آخرين قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفترخانه به خريدار تحويل دهد. پرداخت اين وجوه تا تاريخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود.
 2. در صورتيكه خريدار براي ثبت معامله در دفترخانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خريدار به دفترخانه مي تواند معامله را فسخ و مبيع را به هر كس ديگري كه بخواهد منتقل كند. در اين حالت وجه پرداختي به كسر مبلغ موضوع شق ۶ به وي مسترد خواهد شد. اين فسخ صرفا با اعلام مراتب به خريدار، از طرق مقتضي محقق مي شود و نيازي به مراجعه به مراجع قضايي نخواهد بود.
 3. در صورتيكه يكي از طرفين به علت تخلف طرف ديگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طريق طرح دعوي در دادگستري اقدام كند پرداخت كليه هزينه هاي قانوني دعوي اعم از هزينه دادرسي و حق الوكاله و غيره بر عهده طرف مستنكف خواهد بود.
 4. در صورت استنكاف فروشنده از حضور در دفترخانه، در تاريخ تعيين شده براي حضور تا زماني كه سند رسمي انتقال تنظيم و مورد معامله به خريدار تحويل داده شود(هر كدام كه ديرتر تحقق يابد) فروشنده بايد بابت هر روز تاخير مبلغ ……………….. ريال به خريدار بپردازد. تعلق اين وجوه تا انجام دو مورد فوق الذكر ادامه خواهد يافت ولو اينكه مبلغ آن از كله ثمن فراتر رود. اين مبلغ غير از مبلغي است كه به موجب بند ۶ از شروط و توضيحات مقرر شده است.

اين قرارداد كه در بردارنده بيع قطعي شرعي و تعهد متباعين به حضور در دفترخانه و انجام تشريفات شكلي و قانوني بيع واقع شده است، با توجه به مادتين ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدني و ماده ۱۰ همان قانون در تاريخ ……………….. بين طرفين امضا و مبادله شد. اين سند مشتمل بر ……………….. نسخه و هر نسخه شامل ……………….. و با اعتبار واحد است.

امضاي فروشنده                                     امضاي خريدار

***********