قرارداد, مقالات و مطالب آموزشی

اصل آزادی قراردادی؛ ماده ۱۰ قانون مدنی

مقدمه اصل آزادی قراردادی، در حقوق ما بوسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. بموجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت. نمی توان ادعا کرد که مفاد این ماده در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و ابداع نویسندگان قانون مدنی یا ثمره تقلید از حقوق اروپایی است، زیرا فقیهان امامیه، دست… ادامه مطلب… »

قرارداد, قرارداد تولید, قرارداد خدمات, قرارداد ساخت, قرارداد پیمانکاری

اصول کلی در تنظیم یک قرارداد پیمانکاری چیست؟

قراردادهای پیمانکاری به جزییات روابط بین کارفرما و پیمانکار می پردازد. اما اصول کلی که در تنظیم یک قرارداد پیمانکاری باید حتما در نظر گرفت چیست؟ در ادامه به بررسی برخی مفاد مشترک در همه قراردادهای پیمانکاری را بیان خواهیم کرد. به عنوان مثال از در یک قرارداد پیمانکاری جهت انجام خدمات ساختمانی یا غیره حتما باید مواد زیر را تعیین کرد طرف اول قرارداد (کارفرما) : نام و نام خانوادگی و مشخصات در این قسمت باید درج گردد . طرف دوم قرارداد ( پیمانکار ) : نام و نام خانوادگی و مشخصات کامل پیمانکار ( کسی که ا نجام نوعی… ادامه مطلب… »

قرارداد مشارکت, قرارداد- صفحه اصلی, نمونه قرارداد مشارکت

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی ماده۱-طرفین قرارداد: قرارداد مشارکت حاضر بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی تهیه و تنظیم شده است. بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین فی مابین: طرف اول قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………. که در این قرارداد به اختصار مالک نامیده می شود  و طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………. که در این قرارداد به اختصار «عامل» نامیده می شود از طرف دیگر منعقد گردیده و طرفین ضمن عقد خارج لازم مرقوم متعهد… ادامه مطلب… »

مقالات و مطالب آموزشی

اصل آزادی قراردادی

اصل آزادی قراردادی مقدّمه اصل آزادی قراردادی، در حقوق ما بوسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. بموجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت. نمی توان ادعا کرد که مفاد این ماده در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و ابداع نویسندگان قانون مدنی یا ثمره تقلید از حقوق اروپایی است، زیرا… ادامه مطلب… »