فورواردر و قراردادهای تجارت بین المللی

 فورواردر با توجه به وظایف و مسئولیت هایی که دارد بایستی احاطه کاملی به کلیه تجارت بین المللی اعم از قراردادهای بین المللی ، اصطلاحات تجاری ، مقررات و اسناد مورد استفاده در حمل و نقل داشته باشد . قرارداد فروش ، قرارداد حمل و قرارداد بیمه از جمله مهم ترین قراردادها در تجارت بین المللی می باشند که فی مابین خریدار و فروشنده و اشخاص ثالث مانند حمل کننده یا فورواردر منعقد می گردد.

این قراردادها و کلیه مکاتبات و مخابرات تجاری از مبانی مشترکی پیروی می نمایند که به اینکوترمز Incoterms   معروف می باشد و عدم اشنایی با آن امکان دارد مشکلات عمده ای ایجاد نماید . اسناد تجاری و حمل تا حدود زیادی یکنواخت گشته و آشنایی با آنها و مقررات و کنوانسیون های بین المللی حاکم بر آن ها لازمه فعالیت در تجارت بین المللی و بخصوص برای فورواردرها را تشکیل می دهند ، به اختصار بیان می گردند.

قراردادهای تجاری

هر معامله تجاری حداقل بین دو طرف ، خریدار و فروشنده انجام می شود . انجام بدون مشکل هر معامله تجاری بین المللی مستلزم انعقاد چند قرارداد مستقل و در عین حال مرتبط می باشد که هر کدام نقش جداگانه ای ایفا می نمایند .مهم ترین این قراردادها ، قرارداد فروش ، حمل و قرارداد بیمه می باشند.

الف-قرارداد فروش Contract of Sale :

قراردار فروش ، قراردادی است که شرايط اصلی معامله ، شامل توافق طرفین در مورد انجام معامله ، موضوع معامله و شرايط و قيمت آن را مشخص می نماید. به عبارت دیگر قراردادی است که تعهدات و حقوق طرفین را تعیین می کند .این قرارداد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد . مثال ذیل انعقاد یک قرارداد جهت یک معامله ساده را نشان می دهد.

فردی (خریدار) از مغازه ای (فروشنده) در خواست یک کیلو کالا (پیشنهاد خرید) می نماید .فروشنده مقداری کالا وزن نموده (توافق با فروش ) و بهای آن را به خریدار اعلام می کند (قیمت) .خریدار پول کالا را پرداخت (عوض) و کالا را دریافت می نماید (تاریخ و محل اجرای تعهد) و کالا را شخصاً به منزل حمل می کند.

هنگامی که معامله ای در سطح بین المللی انجام گیرد ، به سادگی فوق نیست و پیچیدگی های خاص پیدا می کند  که می بایستی در قرارداد مورد توجه قرار گیرد . قرارداد فروش علاوه بر موارد فوق شرايط کلی انجام معامله را نیز مشخص می نماید که عمده ترین آنها به شرح ذیل است:

 ۱- تاريخ اجرا Data if Fulfilment  که معمولاً تاریخ حمل کالاست.

۲-  محل اجرا Place of Fulfilment  که ممکن است نقطه شروع حمل کالا باشد .

۳-  گواهی انجام معامله Evidence of Fulfilment  که می تواند بارنامه امضا شده باشد.

۴-گواهی اتمام معامله Evidence of Compliance  که معمولاً همان سیلهه تجاری است.

سایر مواردی که معمولاً در یک قرارداد فروش درج می گردد به شرح ذیل می باشد :

۱-مشخصات کالای مورد معامله شامل مشخصات فنی و کیفیت کالا

 ۲-نحوه حل اختلاف، قانون و محاکم صالحه در صورت بروز اختلاف

 شرايط تحویل

۱-  شرایط و چگونگی پرداخت بهای معامله

۲-چگونگی اخذ و نوع ضمانت نامه های مربوط در صورت لزوم

۳-شرايط مربوط به فورس ماژور

۴-چگونگی انجام بازرسی کمی و کیفی کالا

۵-چگونگی خاتمه قرارداد

ب-قرارداد حمل Contract of Carriage :

قراردادی است که چگونگی حمل کالا را مشخص می کند و در مواردی که مسئولیت حمل به عهده فروشنده است به وسیله فروشنده و براساس شرایط قرارداد فروش با حمل کننده منعقد می گردد ، مبنی بر اینکه کالا را در مقصد مشخصی به خریدار تحویل دهد.انعقاد قرارداد حمل بستگی کامل به شرايط خريد دارد و شرايط خرید مشخص می نمايد که حمل به عهده خریدار است یا فروشنده ، به عبارت دیگر کدام یک می باستی قرارداد حمل را منعقد نمایند .در قرارداد حمل معمولاً موارد ذیل درج می گردد:

-مشخصات طرفین قرارداد

– موضوع قرارداد که عبارت است از حمل کالا با ذکر مشخصات آن

– تعهدات فورواردر یا حمل کننده

– تعهدات صاحب کالا

– نعیین برنامه حمل شامل زمان بندی مربوطه و مسیر حمل

– نحوه پرداخت بهای قرارداد

-چگونگی حمل کالا ، آیا حمل به دفعات و حمل از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر مجاز است یا خیر؟

– ضمانت اجرای قرارداد و ضمانت نامه های مورد لزوم

– نوع بیمه و مبلغ آن

– سایر شرایط شامل فورس ماژور ،نحوه حل اختلاف و غيره

– مدت اجرای قرارداد

ج-قرارداد بیمه Contract of Insurance

در قرارداد بيمه چگونگی پوشش بیمه ای در مقابل ريسک های مربوطه مشخص می گردد . در این مورد نیز مسئولیت انعقاد قرارداد بستگی به شرايط خرید دارد.

اصطلاحات تجاری

همان طور که عنوان شد انعقاد قرارداد خريد احتیاج به مشخص شدن شرايط خرید دارد که در گذشته این شرایط براساس عرف محل تعیین می کردید . با گسترش و توسعه تجارت بین المللی احتیاج به شرایط مشخص و مدونی بوجود آمد که این امر به وسیله اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۳۶ تدوین شد و incoterms  نام گرفت . آخرین تجدید نظر در این در این مجموعه در سال۲۰۰۰ به عمل آمده و آنچه امروزه مورد استفاده قرار می گیرد ، این مجموعه می باشد .

اهداف اینکوترمز Incoterms

  1. ۱٫ هدف عمده اینکوترمز عبارت است از ایجاد یک سلسله مقررات در رابطه با اصطلاحات مورد استفاده در تجارت بین المللی به نحوی که برای هر اصطلاح مفهوم مشخصی وجود داشته باشد .
  2. ۲٫ تفاوت در تفسیر اصطلاحات مورد استفاده در تجارت بین المللی در کشورهای مختلفی و سیستم های تجاری متفاوت همواره یکی از علل ایجاد اختلاف بین تجار در سطح بین الملل بوده است .مقررات اینکوترمز با تعاریف استاندارد و یکسانی که از این اصطلاحات به عمل آورده به یکی از اهداف عمده خود که همانا استاندادر نمودن  این اصطلاحات در سطح بین المللی می باشد دست یافته است .
  3. ۳٫ اشکالات عمده ای همواره صادر کنندگان و وارد کنندگان با آن مواجه بوده اند شامل سه دسته به شرح ذیل می باشد:

– قانون کدام کشور حاکم بر اختلافات است؟

– مشکلات ناشی از داشتن اطلاعات نامناسب.

-مشکلات ناشی از تفسیرهای مختلف در مورد اصطلاحات مورد استفاده.

استفاده از اینکوترمز مشکلات فوق زا تا حد زيادی تقلیل داده است .به طور کلی با استفاده از اینکوترمز می توان به سئوالات ذيل در مورد هر معامله پاسخ داد:

– چه کسی بایدترتیب حمل کالا را بدهد؟

-پرداخت هزينه حمل به عهده کیست؟

-انتقال ریسک در چه نقطه ای صورت می پذيرد؟

-مسئولیت خریدار و فروشنده تا چه میزان است؟

-مطمئن ترین روش کدام است تا معامله به نحو بهتر انجام گیرد ؟

اهمیت استفاده از اینکوترمز برای طرفین معامله:

يکنواختی-با استفاده از مقررات اینکوترمز طرفین مقررات یکنواختی را می پذيرندو تفسیرهای مختلف حقوق محلی خود را در نظر نمی گیرند.

اطمینان-طرفین با اطمینان کامل مبنی بر اینکه طرف مقابل چه تعهداتی دارد وارد معامله می شوند .همچنین مشخص می گردد هر کدام چه مدارکی را باید تهیه و چه مدارکی را باید دریافت نمایند.

انعطاف- مقررات اینکوترمز همواره با پیشرفت مخابرات و حمل و نقل مورد بررسی قرار می گیرد و در مواقع لازم در مفاد آن تجدید نظر می شود.

تعیین حقوق و وظایف طرفین معامله- با استفاده از اینکوترمز نحوه تحویل و تحول کالا ، نقطه انتقال ریسک ، نحوه توزیع هزینه ها و چگونگی حمل کالا کاملاً مشخص می شود و طرفین از وظایف خود در این موارد دقیقاً با اطلاع می باشند.

لطفا برای ادامه مطلب اینجا را کلیک کنید.

 منبع:www.tccim.ir

نمونه قرارداد پارتیشن

قرارداد پارتیشن

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

این قرارداد در تاریخ ………………….. فیمابین شرکت ………………….. به نمایندگی ………………….. به نشانی ………………….. که منبعد در این قرارداد «فروشنده» نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………….. به نمایندگی آقای ………………….. به نشانی ………………….. که منبعد در این قرارداد «خریدار»نامیده خواهد شد از طرف دیگر منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن می باشند .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست تولید , فروش و تحویل پارتیشن پروژه ………………….. به نشانی ………………….. مطابق با مشخصات ارائه شده در نقشه ارسالی از طرف فروشنده و برآورد هزینه شماره ………………….. مورخ ………………….. پیوست که جز لاینفک این قرارداد می باشد .

تبصره یک : مقادیر برآورد شده مندرج در پیش فاکتور تقریبی است که پس از اتمام عملیات تحویل پروژه , متره دقیق انجام و پس از تأیید نماینده خریدار و فروشنده , صورت حساب قطعی فروش ملاک محاسبه خواهد بود .

تبصره دو : خریدار می تواند ۷ تا ۱۰ درصد مقادیر مورد قرارداد را افزایش دهد , بدیهی است مقادیر افزایش یافته طبق الحاقیه تنظیمی و بر مبنای قیمت توافق شده مندرج در برآورد هزینه شماره ………………….. مورخ ………………….. محاسبه و بر کل مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- نقشه و مشخصات فنی

۳-۲- استعلام بها شماره ………………….. مورخ …………………..

ماده سه ـ مشخصات اجرا

۳-۱- کلیه پارتیشن ها مدولار که تا ارتفاع سقف می باشند از نوع ………………….. خواهد بود .

۳-۲- در قسمت هایی که مدول ………………….. سانتی متر قابل اجرا نمی باشد پارتیشن از نوع ساده اجرا می گردد .

۳-۳- در برخی از قسمت ها از پارتیشن کوتاه به ارتفاع ………………….. که بر روی نقشه ها مشخص شده استفاده می گردد این پارتیشن ها از نوع ……………… به ارتفاع ……………… می باشد .

۳-۴- شیشه ها مصرفی در پارتیشن ها به سمت راهرو از نوع سند بلاست ……………….. می باشد .

۳-۵- روکش های دیواری از نوع روکش PVC هلندی با کد ………………….. است .

۳-۶- پروفیل های مصرفی رنگ ………………….. مدنظر است .

۳-۷- PVC داخل فریم ها ………………….. می باشد .

۳-۸- سقف کاذب از نوع رابیتس می باشد .

۳-۹- پرده کرکره با کد ………………….. می باشد .

 ماده چهار ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضاء و دریافت اولین قسط ………………….. روز کاری تعیین گردید و فروشنده متعهد می گردد ظرف مدت ……… روز ( به استثنای ایام تعطیلات رسمی ) کلیه تجهیزات موضوع قرارداد را به محل تعیین شده از طرف خریدار حمل نماید .

آخرین مهلت تحویل پارتیشن و امکان بهره برداری از مجموع تجهیزات تحویل شده ………………….. روز می باشد .

در صورتی که پیش پرداخت بند ۶-۱ در تاریخ عقد قرارداد پرداخت گردد و گرنه به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد اضافه می شود .

ماده پنج ـ مبلغ قرارداد

بهای کل قرارداد براساس پیش فاکتور پیوست در حدود ………………….. ریال می باشد که پس از کسر ۵ درصد مالیات قابل پرداخت می باشد .

ماده شش ـ نحوه پرداخت

۶-۱- ۶۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل ………………….. ریال به عنوان پیش پرداخت در هنگام عقد قرارداد از خریدار دریافت و در قبال آن یک فقره چک به شماره ……………… عهده بانک ……………… معادل مبلغ پیش پرداخت به عنوان تضمین پیش پرداخت به خریدار ارائه می گردد که در تاریخ خاتمه قرارداد عیناً به فروشنده مسترد می شود .

۶-۲- ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل ………………….. ریال پس از حمل کامل تجهیزات به محل خریدار دریافت می گردد .

۶-۳- ۲۰ درصد از مبلغ قرارداد معادل ………………….. ریال پس از تحویل کامل موضوع قرارداد طی صورتجلسه تنظیمی که به امضاء نمایندگان فروشنده و خریدار رسیده باشد , دریافت می گردد و فروشنده معادل ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد طی یک فقره چک به مبلغ………………….. ریال جهت حسن انجام کار به خریدار ارائه داده که پس از مدت ۳۰ روز از زمان تحویل و امضاء صورت جلسه اتمام پروژه و رضایت خریدار عیناً به فروشنده مسترد می گردد .

ماده هفت ـ تعهدات فروشنده

۷-۱- فروشنده متعهد است تجهیزات مورد سفارش خریدار را در محل شرکت و در مقابل اخذ رسید به نماینده شرکت تحویل نماید .

۷-۲- فروشنده متعهد است که کلیه تجهیزات مورد سفارش را مطابق با طرح و کیفیت نمونه ارائه شده و مطابق با مشخصات فنی مندرج در ماده سه قرارداد و استانداردهای قابل قبول به خریدار تحویل نماید .

۷-۳- فروشنده متعهد می گردد در صورتی که مشمول فورس ماژور موضوع ماده ۱۰ این قرارداد نباشد به ازای هر روز تأخیر معادل ………………….. ریال از مبلغ قرارداد را به عنوان خسارت تأخیر انجام تعهد به خریدار پرداخت نماید .

۷-۴- فروشنده اعلام می دارد که با بازدید از نقشه ها و محل کار , در مورد نحوه اجرای کار و خصوصیات محل و شرایط اقلیمی شرکت خریدار و همچنین کلیه اطلاعاتی که لازم داشته است آگاهی کامل حاصل نموده و با بصیرت کامل اقدام به امضاء این قرارداد و قبول تعهدات در آن نموده است .

۷-۵- فروشنده متعهد می گردد با دقت کلیه نقشه ها را رویت نموده و به هنگام اجرای کار چنانچه با اشکال و یا ایرادی برخورد نماید در اسرع وقت کتباً به اطلاع خریدار رسانده و پیگیر رفع اشکال باشد و به هر صورت فروشنده مسئول اجرای صحیح موضوع قرارداد خواهد بود .

۷-۶- فروشنده متعهد می گردد که مورد اجرا را به نحو احسن و مطابق نقشه ها و استانداردهای قابل قبول در مدت زمان تعیین شده به اتمام رساند .

۷-۷- تأمین کلیه نیروی انسانی مورد نیاز , ابزار آلات و مواد اولیه برای اجرای کار تماماً به عهده فروشنده می باشد و خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال نیروهای اعزامی فروشنده به مقابل سازمان های ذیربط ندارد .

۷-۸- کلیه هزینه ایاب و ذهاب و بارگیری و بسته بندی از محل کارخانه تا محل پروژه به عهده فروشنده خواهد بود و خریدار هیچگونه هزینه دیگری به جز مبالغ مندرج در ماده شش این قرارداد را تقبل نخواهد کرد .

تبصره : در صورتی که عملیات اجرایی در خارج از شهرستان تهران باشد محل اقامت پرسنل فروشنده به عهده خریدار می‌باشد .

ماده هشت ـ تعهدات خریدار

۸-۱- خریدار متعهد است کلیه پرداخت ها را در رأس موعد مقرر در ماده ۶ قرارداد پرداخت نماید . در غیر این صورت فروشنده می تواند از اجرای مرحله بعدی تا دریافت وجه معوقه مرحله قبل خودداری نماید و به ازاء هر روز تأخیر مبلغ ………………….. ریال جریمه تعلق و به مبلغ قرارداد اضافه و معادل زمان تأخیر نیز به مدت قرارداد اضافه خواهد شد .

۸-۲- خریدار مکلف است محل اجرای سفارش ساخت را جهت انجام عملیات موضوع قرارداد آماده و تحویل فروشنده نماید ودر صورت وجود نواقص یا موانع احتمالی نسبت به رفع نواقص و موانع اقدام نماید .

۸-۳- خریدار متعهد می گردد طی مدت ۲ روز پس از عقد قرارداد نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود جهت نظارت بر اجرا و پیگیری مراحل قرارداد تا اتمام پروژه و تحویل آن اقدام نماید .

۸-۴- خریدار متعهد می گردد به موقع جهت بازرسی و تحویل اقلام پس از اعلام فروشنده اقدام نماید .

۸-۵- طبق بازدید کارشناسان فروشنده از موقعیت انجام کار و بررسی نواقص احتمالی و برحسب یک برنامه زمان بندی خریدار متعهد می گردد طبق این برنامه زمان بندی , نواقص موجود در محل پروژه را برطرف نماید .

۸-۶- مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح , قطعات و تجهیزات تحویلی به عهده خریدار می باشد . بدیهی است هرگونه خسارت و ضرر و زیان احتمالی وارده از عهده فروشنده ساقط می باشد .

۸-۷- چنانچه محل انجام پروژه به موقع آماده نگردد و این امر باعث تأخیر اجرای کار شود و یا اینکه فروشنده در حین کار با مانع یا موانعی مواجه گردد که مربوط به خریدار یا محل اجرای سفارش ساخت باشد و رفع موانع مذکور مستلزم ایجاد وقفه یا تأخیر در اجرای کار گردد , ایام وقفه و یا تأخیر به مدت قرارداد اضافه شده و در هر حال ایام مزبور نباید بیش از ۵ روز باشد . تشخیص آماده نبودن محل یا وجود مانع در محل اجرای پروژه با ذکر دلیل موجه و اعلام کتبی از طرف فروشنده به خریدار می باشد .

۸-۸- در صورت عبور تأسیسات مکانیکی و برقی از میان فضای دوجداره پارتیشن ها , خریدار می بایست سریعاً ظرف مدت سه روز از اعلام فروشنده نسبت به عبور تأسیسات مذکور اقدام نماید . بدیهی است در غیر این صورت زمان تحویل متناسب با تأخیر در اجرای تأسیسات به تأخیر خواهد افتاد .

۸-۹- فروشنده با توجه به نقشه های تأیید شده خریدار اقدام به برش پانل و شیشه و آلومینیوم و ثبت سفارش خارجی روکش پی . وی . سی و پرده کرکره می نماید لذا هرگونه تغییر پس از تأیید و شروع برشکاری موجب تأخیر در تحویل و خسارت مالی می باشد که به عهده خریدار می باشد .

ماده نه ـ گارانتی و خدمات پس از فروش

۹-۱- تجهیزات و محصولات تحویل شده پروژه به مدت یک سال تحت گارانتی فروشنده می باشد . گارانتی فوق مشمول خسارت های وارده توسط خریدار نمی باشد .

۹-۲- تجهیزات و محصولات تحویل شده پروژه به مدت سه سال از خدمات پس از فروش فروشنده بهره مند می باشند .

ماده ده-فسخ قرارداد

در صورت فسخ قرارداد از طرف خریدار پس از امضا و قبل و یا پس از ارسال مصالح خریدار موظف به جبران کلیه ضرر و زیان فروشنده شامل هزینه های طراحی و برداشت و  برش های مصالح پروژه می باشد .

ماده یازده-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده دوازده-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده سیزده-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده چهارده-فورس ماژور ( حوادث قهری و غیرمترقبه )

چنانچه به هر دلیل که خارج از اختیار طرفین قرارداد بوده نظیر جنگ , زلزله , سیل و …… انجام بخش یا تمامی قرارداد در موعد مقرر میسر نباشد , با توافق کتبی طرفین می توان به مدت قرارداد اضافه و یا حسب مورد قرارداد را فسخ نمود . قابل ذکر است در صورت فسخ قرارداد کلیه کارهایی که تا تاریخ فسخ قرارداد توسط فروشنده انجام گردیده محاسبه و به فروشنده پرداخت خواهد شد .

تبصره : هرگاه به علل فوق الذکر و سایر عللی که خارج از حیطه اختیار هریک از طرفین قرارداد است , خریدار و فروشنده نتواند تعهدات خود را طبق قرارداد انجام دهند عدم انجام تعهدات نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و طرفین قرارداد در این خصوص هیچگونه ادعایی نخواهد داشت .

ماده پانزده-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده شانزده-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده هفده-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

فروشنده                                                  خریدار

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد خرید دستکش

قرارداد خرید دستکش

ماده ۱) موضوع پيمان

  عبارتست از خريد ۰۰۰/۳۰۰ جفت دستكش پارچه اي (موضوع درخواست خريد ۱۳۸۷۷۱۰ ) طبق مشخصات فني پيوست.

تبصره ۱) فروشنده موظف است براساس مشخصات فني پيوست نسبت به ارسال نمونه اقدام نمايد.

تبصره ۲) جهت اقلام خارجي ارائه اسناد و مدارك معتبر همچنين اسناد گواهي كيفيت و مبدا و گمركي در زمان تحويل كالا الزامي است.

تبصره۳) خريدار مجاز است مقدار قرارداد را به ميزان ۲۵% افزايش يا كاهش دهد.

تبصره ۴) خريدار مجاز است تعداد درخواستي را بين يك يا چند فروشنده واجد شرايط تقسيم نمايد.

تبصره ۵) خريدار مجاز به كنترل و نظارت موضوع قرارداد (بازديد از مراحل توليد) جهت رعايت دقيق مفاد قرارداد مي‏باشد. ملاك نهايي تاييد محموله در محل تخليه مي‏باشد.

تبصره ۶) درصورت افزايش تا سقف ۲۵% فروشنده موظف به تحويل آن براساس قيمت قرارداد خواهد بود و چنانچه افزايش بيش از ۲۵% باشد قيمت كالاي تحويلي مازاد بر ۲۵% به نرخ روز با توافق فروشنده و تصويب خريدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۷) با توجه به پيش پرداخت دريافتي, فروشنده حق هيچگونه افزايش قيمت تحت هيچ شرايطي نخواهد داشت.

تبصره۸) درصورت برابري قيمت وكيفيت نمونه داخلي در اولويت قرار خواهد گرفت.

تبصره ۹ ) در صورت عدم تطبيق محموله با نمونه تاييدشده، بنا به تشخيص مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست نسبت به كسر جريمه يا عودت محموله اقدام خواهد شد. بديهي است كليه مسئوليت‏هاي ناشي از اين امر و تاخير احتمالي به عهده فروشنده است.

ماده ۲) مدت پيمان

 مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ امضاء قرارداد و اعلام خريدار به فروشنده براي دريافت پيش پرداخت، حداكثر هفت (۷) ماه تعيين مي‏گردد.

تبصره) بديهي است در صورت عدم وصول پيش دريافت توسط فروشنده, مدت اجراي قرارداد از تاريخ چك صادره از طرف خريدار خواهد بود.

ماده۳) نحوه پرداخت و ضمانت حسن اجراي پيمان

 نحوه پرداخت بهاء مورد معامله بشرح ذيل مي‏باشد:

۱-۳) ۳۰ %كل مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت پس از امضاء قرارداد در قبال اخذ اسناد تعهدآور لازم، بعنوان پيش پرداخت به فروشنده پرداخت مي‏شود. (بديهي است اسناد تعهدآور مذكور پس از اتمام مدت قرارداد و تحويل كل موضوع قرارداد و تاييد مديريت  ايمني ، بهداشت و محيط زيست خريدار به فروشنده عودت مي‏گــردد.)

۲-۳) الباقي مبلغ قرارداد پس از تحويل قطعي هرمحموله اقلام موضوع قرارداد و تاييد مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست خريدار در سيستم erp وكسر نسبي پيش پرداخت به فروشنده قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ) بديهي است فروشنده بمنظور رسيدن خريدار به حقوق حقه خود درصورت عدم انجام تعهد و وصول پرداختها و خسارات كه طلب خريدار از فروشنده ميباشد اسناد تعهدآور لازم را ( ۱۰٫/. كل مبلغ قرارداد) ، در زمان امضاء قرارداد به خريدار تسليم مي‏نمايد كه تا پايان مدت قرارداد نزد خريدار باقي خواهد ماند و درصورت تشخيص تخلف فروشنده توسط خريدار از هر يك از مفاد اين قرارداد خريدار حق خواهد داشت اسناد مذكور را بنفع خود برداشت نمايد. بديهي است درصورت صحت اجراي تعهدات مندرج در اين قرارداد اسناد مذكور پس از پايان مدت قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد.

ماده ۴ ) نحوه تحويل

فروشنده متعهد است موضوع قرارداد را ظرف ۷ ماه و اولين محموله حداكثر ۲ ماه  پس از امضاء قرارداد و دريافت پيش پرداخت به خريدار تحويل نمايد ( پس از ۲ ماه  ۰۰۰/۵۰ جفت ومتعاقبآ ۰۰۰/۵۰ جفت براي هرماه طي محموله هاي ۰۰۰/۱۰ جفتي).

تبصره ۱ ) محل تحويل كالاي موضوع قرارداد در محل انبار خريدار مي‏باشد.

تبصره ۲ )هزينه بارگيري وبسته بندي مناسب (لازم به توضيح است بسته بندي نهايي در پالت قرارگيرد) موضوع قرارداد و ساير هزينه هاي مربوط به حمل بعهده فروشنده مي‏باشد.

تبصره ۳ )چنانچه خريدار در طول مدت زمان قرارداد به هر دليل خواستار عدم ارسال محموله از سوي فروشنده گردد روزهاي اعلام شده از سوي خريدار(منحصرا اعلام كتبي) شامل مدت زمان قرارداد نگرديده و جريمه عدم تاخير به فروشنده تعلق نمي گيرد.

ماده ۵) جرايم

۱-۵) جريمه تاخير:

چنانچه فروشنده بنا به تشخيص خريدار تعهداتي را كه بموجب اين قرارداد بعهده گرفته است بموقع و در مدت زمان تعيين شده به انجام نرساند به ازاي هر روز تاخير معادل يك در هزار مبلغ همان محموله بعنوان جريمه از مطالبات و اسناد تعهدآور وي كسر و به نفع خريدار ضبط خواهد شد و در صورتيكه اين تاخيرات بيش از يك ماه بطول انجامد خريدار مي تواند قرارداد را بطور يكجانبه فسخ نمايـــد.

۲-۵) جريمه افت كيفي:

درصورت عدم تطابق محموله ارسالي با نمونه تاييد شده بنا به تشخيص مديريت ايمني ، بهداشت ومحيط زيست، نسبت به اخذ جريمه به نسبت افت كيفي تا سقف %۳۰ (سي درصد) مبلغ همان محموله اقدام خواهد شد. حداكثر جريمه ./.۱۰ (ده درصد) مبلغ كل قرارداد خواهد بود.

ماده ۶ ) عدم انجام تعهدات 

درصورتيكه فروشنده به هر علت بغير از فورس ماژور از تحويل كالا خودداري نمايد متعهد است نسبت به اعاده پيش پرداخت خريدار و جبران ضرر و زيان حاصله براساس نرخ سود سپرده هاي بلند مدت بانكي بعلاوه جريمه ديركرد مذكور در ماده ۵  فوق در مدت زمان اعتبار قرارداد اقدام نمايد و اسناد تعهدآور  دريافتي از فروشنده بابت پيش پرداخت به حيطه وصول درخواهد آمد.

ماده ۷) فسخ پيمان 

چنانچه فروشنده بنابه تشخيص خريدار دقت لازم را در انجام هر يك از مفاد قرارداد و يا وظايف خود اعمال ننمايد، خريدار به فروشنده اخطار كتبي ارسال كرده و چنانچه فروشنده نواقص اعلام شده را حداكثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاريخ ارسال اخطاريه برطرف ننمايد، خريدار مجاز است قرارداد حاضر را به صورت يك جانبه فسخ نمايد. در اين صورت كليه خسارتهاي احتمالي خريدار كه در اثر قصور فروشنده اعمال شده باشد, از محل تضمينات و ساير مطالبات فروشنده قابل تامين خواهد بود.

ماده۸) بازرسي و كنترل

 خريدار مجاز خواهد بود در طول مدت پيمان از مراحل مختلف تامين اقلام موضوع پيمان و يا توليد آنها بازديد نمايد و فروشنده متعهد مي‏گردد كليه امكانات لازم را در اين خصوص در اختيار كارشناسان مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست خريدار قراردهد و اين بازرسي از تعهدات و مسئوليتهاي فروشنده نخواهد كاست.

ماده ۹) شرايط شركت در مناقصه

۱-۹) براي ضمانت شركت در مناقصه تضميني معادل ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال  به يكي از روش‏هاي ذيل از كليه شركت كنندگان در مناقصه اخذ مي‏گردد:

الف – ضمانت نامه بانكي به مدت اعتبار حداقل سه ماه ازتاريخ صدور اعتبارداشته و در آن قيد شده باشد در صورت لزوم از تاريخ اتمام اعتبار حداقل براي سه ماه ديگر قابل تمديد باشد و در وجه شركت سايپا و بدون هيچگونه خط خوردگي ارائه گردد.

ب – چك تضميني بانكي در وجه شركت سايپا و به حواله كرد متقاضي.

ج – ضمانتنامه يا چك بانكي بايد حتما” پرفراژ شده و ممهور به مهر بانك مربوطه باشد.

د – درصورت ارائه ضمانتنامه به نام شخص بايد مهر شركت مربوطه با امضاء مجاز شركت در ظهر ضمانتنامه درج گردد.

۲-۹) هزينه چاپ آگهي  مناقصه بعهده برنده مناقصه ميباشد.

۳-۹) پس از مشخص شدن رتبه هاي اول ، دوم و سوم مناقصه ، چك ساير شركت كنندگان مسترد خواهد گرديد. چنانچه برندگان اين مناقصه از امضاء پيمان امتناع ورزند. وجه ضمانت شركت در مناقصه ايشان به نفع شركت سايپا ضبط خواهد شد.

۴-۹) شركت سايپا در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

۵-۹) شركت سايپا به پيشنهادات مبهم و بدون نمونه به تعداد اعلام شده يا بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر ارسال شوند ترتيب اثر نخواهد داد.

۶-۹) كليه صفحات مشخصات پيمان مي‏بايست از طرف شركت كنندگان مهر و امضاء شده و همراه با قيمتهاي پيشنهادي و ساير مدارك درخواستي در داخل پاكت سربسته (دو پاكت ” الف” و” ب”) حداكثر تا تاريخ مندرج در ذيل به دبيرخانه شركت سايپا تحويل گردد. لازم به توضيح است پاكت “الف” حاوي مشخصات پيمان مهرشده و ۱۰جفت نمونه دستكش پارچه اي پيشنهادي  به همراه سوابق و روزمه كاري ,كاتالوگ, مشخصات فني , كپي رسيد چك تضمين , نشاني دقيق محل كار شماره تماس برگه نمايندگي در صورت نياز و پاكت “ب” حاوي برگ پيشنهاد قيمت (ممهور به مهر وامضا” شركت كنندگان) مي باشد.

۷-۹) چك شركت در مناقصه مي بايست بصورت جداگانه (پس از رويت مسئول مربوطه) توسط شركت كنندگان به صندوق امور مالي شركت سايپا تحويل گرديده و رسيد دريافت گردد.

۸-۹) شركت سايپا مجاز است جهت تامين اقلام مزبور از طريق يك يا چند منبع اقدام نمايد.

۹-۹) فروشنده مسئوليت كامل حسن اجراي موضوع  پيمان را بر عهده دارد.

۱۰-۹)  فروشنده نمي تواند بدون موافقت كتبي خريدار اجراي عمليات موضوع پيمان را به غير واگذار كند.

۱۱-۹) ارسال پيشنهاد قيمت دقيقاٌ مطابق با مشخصات و موارد مطروحه مي بايست باشد.

۱۲-۹) ارسال ۱۰جفت نمونه به همراه پاكت الف الزامي است.

 تبصره) بديهي است پيشنهاداتي كه بصورت مشخص شده تهيه و ارائه نگردند، از گردونه مناقصه حذف خواهند شد.

ماده ۱۰) تاريخ و ارائه پيشنهادات

  تاريخ ارائه پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري روز ————–  مي‏باشد.

ماده ۱۱) محل ارائه پيشنهادات

  آدرس : …………………………………………………………………………..

برگ پيشنهاد قيمت

  شركت

اينجانب نام :                                                   شهرت :                              به نمايندگي از:

 متعهد مي‏گردم با توجه به مشخصـات پيمان و موارد خواسته شده از طرف شركت سايپا نسبت به تهيه و تحويل محموله دستكش پارچه اي مورد درخواست شركت سايپا (طبق مشخصات درخواستي)  براساس جدول قيمتي ذيل اقدام نمايم.

شرح ومشخصات كامل كالا            واحد               مقدار              بهاي واحد          بهاي كل

دستكش پارچه اي                      جفت            ۰۰۰/۳۰۰

جمع كل مبلغ به ريال :

شماره تلفن :                    شماره دور نويس :                                نشــــاني :

نمونه توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي

تاریخ:

شماره قرارداد:

توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي

طرفین توافقنامه

توافقنامه حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده ۱) موضوع توافقنامه

موضوع توافقنامه عبارتست از :  ………………………………………………

ماده ۲) مراحل اجرائي

خدماتي كه توسط پيمانكار به موجب مفاد اين موافقت نامه به انجام مي رسد بايد شامل موارد مندرج در پرسشنامه الف طرح مطالعاتي، تحقيقاتي باشد كه قبلاً توسط پيمانكار تكميل و به تاييد كارفرما رسيده است. جزئيات مراحل اجرايي در فرم پرسشنامه الف طرح مطالعاتي، تحقيقاتي (پيوست)آمده است.

تبصره : پيمانكار حق واگذاري اين موافقت نامه به غير را ندارد.

ماده ۳) مدت توافقنامه

۳-۱) تاريخ شروع توافقنامه: از تاريخ ……………..لغايت………………

۳-۲) مدت زمان اجرا : …………………………………………………

تبصره : تمديد توافقنامه با توافق و رضايت طرفين امكان پذير خواهد بود.

ماده ۴) حق الزحمه توافقنامه و شرايط پرداخت

كل مبلغ توافقنامه برابر است با…………………………………………………. (…………………………ميليون ريال)  ريال كه كارفرما مبالغ هر صورت وضعيت را پس از كسر كسورات قانوني و قراردادي بشرح زير طي چك به حساب …………………………نزد بانك …………………………بنام…………………………صادر و…………………………را جهت دريافت چك مطلع خواهد نمود.

۴-۱ ) درصورت درخواست پیش پرداخت از سوی پیمانکار پس از موافقت کارفرما و اخذ تضمین از پیمانکار نسبت به پرداخت پیش پرداخت حداکثر معادل ۲۵ درصد مبلغ کل قرارداد اقدام و در اقساط مساوی از هر صورت وضعیت کسر خواهد شد.

۴-۲ )۵۰درصد از كل مبلغ توافقنامه پس از ارائه گزارش اول و تائيد آن توسط كارفرما

۴-۳ )۵۰ درصد از كل مبلغ توافقنامه پس از ارائه گزارش نهايي و تاييد آن توسط كارفرما

تبصره : رعايت كليه مقررات مالياتي وفق مفاد آگهي ۳۳۴۲/۲۰۶ مورخ ۱۹/۹/۸۲ سازمان امور مالياتي كشور در ارتباط با موضوع توافقنامه به عهده پيمانكار مي باشد. لذا كارفرما از هر پرداخت به پيمانكار مقدار ۵% را به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به حساب اداره امور مالياتي وزارت اقتصاد و دارايي واريز مي نمايد.

ماده ۵) گزارشات

پيمانكار متعهد است گزارشات مراحل تحقيقاتي را به شرح زير تهيه و به كارفرما تسليم نمايد :

۵-۱)گزارش اول ……………………………………………………ماه (روز) پس از شروع توافقنامه .

۵-۲)نتايج تحقيقات و مطالعات در داخل و خارج كشور منحصرا” به كارفرما تعلق دارد و هرگونه بهره برداري از آن بدون اجازه كتبي كارفرما ممنوع مي باشد.

۵-۳)كارفرما ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ دريافت گزارشات نظر خود را كتبا” به پيمانكار  اعلام مي نمايد در غير اينصورت گزارشات تاييد شده تلقي مي گردند.

تبصره : در صورت تشخيص كارفرما، در پايان پروژه يك سمينار علمي از كارهاي انجام گرفته در محل فعاليت كارفرما و يا يكي از شركتهاي تابعه و وابسته كارفرما توسط مجريان پروژه برگزار خواهد شد.

ماده ۶) همكاران پروژه

از نظر اين توافقنامه كليه كساني كه در اجراي اين توافقنامه خدمات دائم و موقت براي پيمانكار ارائه نمايند، كاركنان پيمانكار شناخته شده و پيمانكار در تمام مدت زمان اين توافقنامه مسئول اعمال و پاسخگوي كليه امور آنها اعم از حقوقي و مالياتي خواهد بود. علاوه بر وظايف فوق ، پيمانكار  مسئول تأديه كليه هزينه هاي مربوط به كاركنان خود اعم از پرداخت حقوق و دستمزد ، ماليات ، حق بيمه ، سنوات خدمت وساير مزايائي كه طبق قانون كار به آنان تعلق مي گيرد، خواهد بود.

ماده ۷ ) تسهيلات كارفرما

بطور كلي كارفرما تدابير لازم جهت تسهيل كار پيمانكار را دراجراي توافقنامه اتخاذ خواهد نمود، بخصوص در موارد زير:

۷-۱ ) در اختيار گذاشتن كليه اطلاعات ، مدارك و اسناد و گزارشات موجود  كه در ارتباط با موضوع توافقنامه ميباشند و براي انجام پروژه، مورد نياز پيمانكار  هستند.

۷-۲ ) فراهم نمودن امكان بازديد از تاسيسات كارفرما مرتبط با پروژه مطالعاتي، تحقيقاتي .

۷-۳ ) تعهدات كارفرما كه در پرسشنامه الف طرح مطالعاتي، تحقيقاتي (پيوست) بيان گرديده است.

ماده ۸ ) تعهدات پيمانكار

۸-۱) مسئوليت كامل اجراي پروژه و رعايت استانداردهاي پذيرفته شده وزارت نفت برعهده پيمانكار است.

۸-۲) بر اساس مصوبه چهارصدوپنجاه و چهارمين جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۰هيئت مديره محترم شركت ملي پالايش و پخش پيمانكار(پژوهشگاه – دانشگاه )يك نسخه تعهد نامه كتبي حسن انجام تعهدات به كارفرما ارائه خواهد داد.

۸-۳) پيمانكار تعهد مي‌نمايد كه اطلاعات و مداركي كه به منظور اجراي پروژه در اختيار وي قرار مي‌گيرد را محرمانه تلقي نموده و در اختيار اشخاص و يا مؤسسات ديگر نگذارد.

۸-۴) تائيد خدمات و يا تصويب مدارك وگزارشهاي مطالعاتي و تحقيقاتي پيمانكار، از سوي كارفرما، از مسئوليتهاي پيمانكار در رعايت استانداردها و اصول علمي وفني نميكاهد و در هر حال پيمانكار مسئول و جوابگوي كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود، خواهد بود .

۸-۵) پيمانكار در مقابل كار فرما و براي ارائه خدمات پيش بيني شده در توافقنامه و پيوستهاي آن، مسئول است.

۸-۶)مسئوليت پيمانكار در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث ، اعم از حقيقي يا حقوقي كه بر حسب ضرورت ، مورد تائيد كارفرما نيز قرار گرفته باشد ، كماكان همان مسئوليتهاي موضوع اين توافقنامه است وموافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي ازخدمات ، رافع هيچ يك از تعهدات ومسئوليتهاي پيمانكار  در برابر كارفرما، نخواهد بود.

۸-۷) مسئوليت خسارات به كارفـرما و اشخـاص ثالث كه ناشـي از فعـل و تـرك فعل پيمانكار يا كاركنـان وي مي باشد بعهده پيمانكار  خواهد بود.

ماده ۹) ناظر كارفرما

كارفرما بر اساس ضوابط خود يك نفر متخصص را به عنوان ناظر پروژه تعيين و به پيمانكار  معرفي مي‌نمايد. مسئوليت هاي ناظر و چگونگي ارتباط پيمانكار و ناظر را ضوابط شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي ايران وشرايط خصوصي توافقنامه تعيين مي نمايد.

ماده ۱۰) خاتمه توافقنامه و فسخ

كارفرما در طول مدت توافقنامه مي تواند با يك اعلام كتبي و مهلت زماني ۳۰ روزه توافقنامه را خاتمه دهد. در اين صورت پيمانكار  آن قسمت از موضوع توافقنامه و اسناد و مدارك را كه قابل تحويل است ظرف مدت مذكور تحويل كارفرما داده و وجوه زير را دريافت مي نمايد:

۱۰-۱) حق الزحمه كارهاي انجام شده تا تاريخ خاتمه توافقنامه كه به تأييد كتبي كارفرما رسيده است.

۱۰-۲)كليه هزينه هاي ناشي از تعهدات پيمانكار درمقابل موسسات و اشخاص ديگر، مشروط بر اينكه اين هزينه ها در توافقنامه پيش بيني شده باشد و بابت آنها به پيمانكار پرداختي نشده باشد و هزينه هاي فوق بايستي مستند به اسناد و فاكتورهاي معتبر باشد و در سقف توافقنامه بوده و به تاييد كتبي كارفرما نيز برسد. در صورتيكه كليه هزينه هاي مربوط به اجراي توافقنامه و هزينه هاي بالاسري و سود معقول در مبلغ توافقنامه پيش بيني و منظور نگرديده باشد، پيمانكار  بعداً نمي تواند معترض يا مدعي گردد.

۱۰-۳)كارفرما مي تواند در موارد زير توافقنامه را فسخ و تضمين هاي حسن انجام تعهدات پيمانكار  را به نفع خود ضبط نمايد :

 ۱۰-۳-۱- تاخير غيرموجه در شروع و انجام خدمات تحت توافقنامه بيش از ۱۰ روز

 ۱۰-۳-۲- انتقال توافقنامه به شخص يا اشخاص ثالث بدون اجازه كارفرما

 ۱۰-۳-۳- رعايت نكردن استانداردهاي فني شئونات حرفه اي

۱۰-۳-۴- ورشكستگي و يا انحلال پيمانكار

 ۱۰-۳-۵- شمول هر گونه ممنوعيت قانوني به پيمانكار

۱۰-۳-۶-عدم اجراي مفاد و ضمايم توافقنامه

تبصره : مجموع پرداختهاي قبلي پروژه و خسارات تاييد شده توسط كارفرما درخصوص هر يك از بندهاي فوق يا مجموع آنها نبايستي از كل مبلغ پروژه تجاوز نمايد.

ماده ۱۱) تضمين حسن انجام كار

براي حصول اطمينان از حسن انجام كار ، ده درصد از هر پرداخت به پيمانكار  به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و نزد كارفرما نگهداري مي شود ودر صورت فسخ قرارداد طبق مفاد بند ۱۰-۳ تضمين مذكور به نفع كارفرما ضبط خواهد شد. در صورتيكه كارفرما تا قبل از پايان قرارداد ، قسمتهايي از پروژه تحقيقاتي و مطالعاتي انجام شده را تحويل گيرد، وجه الضمان دريافتي ، به تناسب كاهش يافته به پيمانكار مسترد مي گردد، مبلغ كسر شده حسن انجام كار ، به ازاي ارائه ضمانتنامه بانكي و يا هر گونه تضمين معتبر ديگر از طرف پيمانكار، كه مورد تائيد كارفرما باشد به پيمانكار بازگردانده مي شود.

ماده ۱۲) ممنوعيت قانوني

پيمانكار اعلام مي كند كه در موقع عقد اين توافقنامه ، مشمول ممنوعيت اصل ۱۴۱ قانون اساسي و قانون منع مداخله كاركنان دولت ، مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نبوده ودر صورتيكه خلاف آن براي كارفرما ثابت شود ، يا تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان ، پيمانكار  رخ دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد توافقنامه فسخ خواهد شد، و پيمانكار  موظف است تمامي اطلاعاتي را كه در جريان انجام خدمات اين توافقنامه تحصيل مي كند، محرمانه تلقي نموده و حداكثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غير مجاز به آنها به كار بندد.

ماده ۱۳) حوادث قهريه (فورس ماژور)

در مورد تأخيرات ناشي از حوادث قهريه مانند سيل، زلز‌له، آتش سوزي و جنگ و ….. ، هريك از طرفين از مسئوليت مبراست، مشروط بر آنكه اينگونه حوادث اولاً غير قابل پيش بيني بوده، ثانياً جلوگيري يا رفع آن از عهده هريك از طرفين خارج بوده و ثالثاً ترك فعل هر يك ازطرفين در بروز آن مؤثر نبوده باشد، در چنين حالتي پيمانكار(پژوهشگاه) در اسرع وقت كارفرما را از بروز حوادث مطلع و تمديد مدت و يا خاتمه دادن آن را از كارفرما تقاضا مي نمايد. كارفرما پس از حصول اطلاع و بررسي پيشنهادات، زمان مناسبي را براي تمديد در نظر مي گيرد .

ماده ۱۴) جريمه تاخير

چنانچه به تشخيص ناظر، پيمانكار تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع توافقنامه را به موقع انجام ندهد، كارفرما مي تواند به ازاء‌ هر روز تاخير يك هزارم از مبلغ مرحله مربوطه را به عنوان جريمه از مطالبات وي به نفع خود كسر و ضبط نمايد. جمع كل جريمه هاي تاخير نبايستي بيشتر از ۵% كل مبلغ موافقت نامه باشد.

ماده ۱۵) دقت و كوشش

پيمانكار بايد تعهدات ناشي از اين توافقنامه را با بكار بردن بهترين روشها و اصول فني و حرفه اي انجام داده و حداكثر مهارت، دقت و جديت را بكار برده و در هر زمان كه اشتباهي ناشي از فعل يا ترك فعل  پيمانكار معلوم گردد در اسرع وقت و بدون ايجاد هزينه اي براي كارفرما، نسبت به تصحيح كار خود بنا به نظر كارفرما اقدام نمايد.

ماده ۱۶) تغييرات

۱۶-۱) پيمانكار بايد مطالعات مربوط به موضوع توافقنامه را به ترتيبي انجام دهد و نتايج آن را به نحوي تهيه نمايد، كه حتي الامكان احتياج به تغيير آنها نباشد، درغير اينصورت هر گونه تغيير يا اصلاح كه جنبه كلي داشته و يا موجب افزايش هزينه گردد، فقط با موافقت قبلي كارفرما مجاز مي باشد.

۱۶-۲) چنانچه پس از انجام قسمتي از موضوع قرارداد، تغييرات و يا اضافاتي در خصوصيات پروژه لازم باشد، كه بنابه نظر كارفرما ناشي از فعل يا ترك فعل پيمانكار در شرايط توافقنامه نباشد، پس از موافقت كارفرما، در مورد مدت و ميزان هزينه آن تصميم گيري و مطابق بند ۱۶-۳ عمل مي گردد.

۱۶-۳)كارفرما مي‌تواند با شرايط همين توافقنامه و در طول مدت توافقنامه حداكثر تا ميزان ۲۵% از ميزان كار موضوع توافقنامه را افزايش و يا كاهش دهد، كه به تبع آن مبلغ و مدت توافقنامه به همان ميزان افزايش و يا كاهش مي يابد.

ماده ۱۷) حل اختلافات

كليه اختلافاتي كه ممكن است بر اثر اجراي اين توافقنامه يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين توافقنامه رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاكره و يا مكاتبه بطور دوستانه حل و فصل نمود، موضوع در كميسيوني مركب از طرفين توافقنامه مطرح و حل و فصل ميگردد و در صورت عدم حصول نتيجه موضوع اختلاف به هيأت مديره شركت ملي پالايش و پخش ايران ارجاع و نظر هيأت مديره لازم الاجرا براي طرفين خواهد بود و طرفين ملزم مي باشند تا حل نهايي اختلافات تعهداتي را كه به موجب موافقت نامه به عهده دارند با حسن نيت كامل اجرا نمايند.

ماده ۱۸) نشاني طرفين

۱۸-۱) از نظر اين توافقنامه نشاني طرفين به شرح بند ۱۸-۳ و ۱۸-۴ بوده و هرگونه اخطار، ابلاغ و اعلام كه به محل هاي مذكور ارسال شود ” ابلاغ شده ” به طرفين تلقي خواهد گرديد.

۱۸-۲) هرگاه يكي از دو طرف توافقنامه نشاني خود را تغيير دهد، بايد تا ۱۵ روز قبل از تغيير، نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعلام كند، بنابراين تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر ابلاغ نشده است مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شود و ” دريافت شده ” تلقي مي گردد.

۱۸-۳) نشاني كارفرما :……………………………………… تلفن : ……………..  فاكس : ………………..

۱۸-۴)نشاني پيمانكار:…………………………………تلفن: ……………فاکس: …………………..

ماده ۱۹) نسخ موافقت نامه :

اين موافقت نامه در ۱۹ ماده و ۵ تبصره و در ۵ نسخه متحدالمتن و داراي اعتبار يكسان در تهران تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

 

 محل امضاء نماينده :                                                                        محل امضاء نماينده :      

نام و نام خانوادگي :                                                                       نام و نام خانوادگي:

سمت :                                                                                                سمت :

امضاء :                                                                                             امضاء :

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري

قرارداد بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس « فروشنده » نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس « خریدار »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد

فروش تمامت شش دانگ يكدستگاه اتومبيل سواري از نوع ……………. مدل ……………. داراي شاسي شماره ……………….. و موتور شماره ……………….. و به شماره شهرباني ……………….. با تمامي متعلقات و منضمات منصوبه و غير منصوبه در آن بدون استثنا، ابتياعي فروشنده بموجب سند قطعي شماره ……………….. مورخ ……………….. دفترخانه شماره ……………….. تهران كه داراي دفترچه مالكيت شماره ……………….. صادره از اداره راهنمايي و رانندگي شهرستان ……………….. مي باشد.

ماده ۲- مبلغ قرارداد

مبلغ …………………… ريال مي باشد كه تماما و نقدا تسليم فروشنده گرديده با قراره كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديده و خريدار با رويت مورد معامله و وقوف كامل از مشخصات و احراز كميت و كيفيت آن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.

تذكاريه:

۱- ماليات نقل و انتقال به موجب قبض شماره ……………….. به بانك ملي شعبه ……………….. تاديه شده و گواهي عدم تخلف به شماره ……………….. رويت گرديده و مفاصاي عوارض شهرداري به موجب فيش شماره ……………….. ملاحظه و كليه اوراق و مدارك تحويل خريدار شده است.

۲- فروشنده ضمن العقد خارج لازم متعهد به جبران غرامات وارده بر خريدار علاوه بر رد ثمن معامله در صورت كشف فساد در مورد معامله از تاريخ زير بمدت ۱۰ سال شمسي گرديد.

ماده۳- تاريخ انجام قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……………منعقد گردید.

ماده ۴- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۵- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۶- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۷- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۸- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۹- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۰- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     ……………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید