قرارداد, قرارداد بیع, قرارداد خرید, قرارداد فروش, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد بیع, نمونه قرارداد خرید, نمونه قرارداد فروش

نمونه قولنامه انتقال ملك

نمونه قولنامه انتقال ملك  ******* طرفین قرارداد: مشخصات فروشنده: …………………………………………………………………………….. مشخصات خريدار: ……………………………………………………………………………… مورد معامله: …………………. ثمن معامله: مبلغ …. ريال رايج كه مبلغ …… ريال از آن طي چك شماره ……….. عهده بانك ……….. شعبه ……… از سوي خريدار به فروشنده به عنوان بيعانه تسليم گرديده و مابقي بها را خريدار متعهد است به هنگام تنظيم و امضاي سند رسمي انتقال ملك در دفترخانه نقدا به فروشنده بپردازد. شروط: ۱- تاريخ تنظيم و امضا سند رسمي انتقال ملك اين قولنامه روز ….. ماه ….. سال يكهزار و سيصد و …… شمسي مي باشد كه طرفين ملزم به حضور در… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, قرارداد, قرارداد بیع, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد بیع

نمونه مبایعه نامه ملک

نمونه مبایعه نامه ملک يَااَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ مادة۱: طرفين معامله: فروشنده: آقای/خانم ………………… فرزند ……… داراي شناسنامة شمارة ……… صادره از ……… ساكن نشانـي ……… تلفن ……… خريدار: آقای/خانم ………………… فرزند ……… داراي شناسنامة شمارة ……… صادره از ……… ساكن نشانـي ……… تلفن ……… مادة۲: مورد معامله و مشخصات آن: مورد معامله و مشخصات آن كه فروشنده برؤيت خريدار رسانده و مورد قبول و تأييد خريدار مي باشد عبارتست از ششدانگ ……………. داراي يك جلد سند مالكيت به شمارة ملك…..و به شمارة ثبت….. دفتر…..بخش…..با امتياز آب….. ، برق….. ،گاز …..و تلفن به شماره ….. و جميع لوازم و لواحق شرعيه… ادامه مطلب… »

قرارداد, قرارداد بیع, قرارداد خرید, قرارداد فروش, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد بیع, نمونه قرارداد خرید, نمونه قرارداد فروش

نمونه مبايعه نامه ملک

نمونه مبايعه نامه ملک يَااَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ ********************* مادة۱: طرفين معامله فروشنده: آقای/خانم …………… فرزند …………… داراي شناسنامة شمارة …………… صادره از …………… ساكن نشانـي…………… تلفن ……………  و خريدار: آقای/خانم …………… فرزند …………… داراي شناسنامة شمارة …………… صادره از …………… ساكن نشانـي…………… تلفن …………… مادة۲: مورد معامله ومشخصات آن: مورد معامله و مشخصات آن كه فروشنده برؤيت خريداررسانده وموردقبول وتأييد خريدار مي باشد عبارتست از ششدانگ: داراي يك جلد سند مالكيت به شمارةملك ….. و به شمارةثبت….. دفتر…..بخش…..با امتياز آب….. ، برق….. ،گاز …..و تلفن به شماره ….. و جميع لوازم و لواحق شرعيه و عرفيه كه فروشنده برؤيت خريدار رسانيده است وخريدار از كميت وكيفيت ارزش… ادامه مطلب… »

اسناد حقوقی, نمونه دادخواست

دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي بانضمام کلیه خسارات قانونی رياست محترم مجتمع قضايي “نام شهرستان محل وقوع ملك” باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: اينجانب …….. به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ …….. ،‌ …….. دانگ …….. باب خانه جزء پلاك ثبتي…….. / …….. بخش……..”شماره و نام شهرستان” را از خوانده/خواندگان خريداري نموده آپارتمان و بهاي آن نيز تأديه شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان از اجراي مفاد قرارداد امتناع مي‌نمايند. اينك پيش از حلول جلسه رسيدگي، اولاً صدور دستور استعلام ثبتي و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأييديه… ادامه مطلب… »

اسناد حقوقی, نمونه دادخواست

نمونه برگه دادخواست مطالبه عين مهريه

نمونه برگه دادخواست مطالبه عين مهريه نمونه متن دادخواست بشرح زیر می باشد: باسلام، احتراماً به استحضارمي رساند اینجانب به موجب سند نكاحيه پيوست همسر دائمي و شرعي مرحوم ….. با مهريه مندرج در نكاحيه مزبور می‌باشم. همسر بنده بر اثر تصادف دار فاني را وداع نموده است كه خواندگان وراث حين الفوت مشاراليه ميباشند. نظر به اينكه مهريه مزبور از ديون متوفي و از حقوق قانوني و طلب عندالمطالبه اینجانب ميباشد. مستندا به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني و مواد ۴ؤ۳و۲ آئين نامه اجرائي آن، صدور حكم داير بر پرداخت مهريه بنده به نرخ روز و بدوا مستندا به ماده… ادامه مطلب… »

1 2