نمونه قرارداد فروش اقساطي (در قبال اسناد تجاري)

قرارداد فروش اقساطي (در قبال اسناد تجاري)

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

الف- بانك ……………………. شعبه  ………………………. به نشاني  ………………………………………………………… و

ب- آقاي/ خانم- آقايان/خانمها  ………………………………………. (مشخصات كامل قيد گردد) كه از اين پس در اين قرارداد متعهد/متعهدين ناميده مي شود/ مي شوند.

ج- آقاي/شرکت………………………………………………فرزند  ……………….. به شماره شناسنامه  ……………….. صادره  ……………….. به نشاني  …………………………….. ثبت شده ذيل شماره  ……………….. اداره ثبت شركتهاي شهرستان  ……………….. با مديريت آقايان: رئيس هيات مديره: ………………….. نايب رييس هيات مديره: ………………….. آقاي مدير عامل  ………………….. و با امضا صاحبان حق امضا مجاز شركت  ………………….. و مهر شركت به نشاني: ……………………………………….. به موجب آگهي  ……………….. مورخ  …………………. مندرج در روزنامه رسمي شماره  ……………………….. مورخ  …………………..  با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد گرديد.

ماده۱-

نظر به اينكه خريدار از بانك درخواست نموده اموالي به مشخصات ذيل را جمعا به مبلغ  ……………….. ريال جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده به وي بفروشد لذا بانك با قبول اين درخواست اموال مشروحه ذيل را به خريدار فروخت.

(مشخصات اموال): ……………………………………………………………………………………………………………………… و خريدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده ۵ اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد.

تبصره- خريدار كليه خيارات متصوره قانوني را خصوصا خيار عيب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده۲-

بانك كالاي مورد معامله را صحيحا و سالما تحويل خريدار نمود و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد.

ماده۳-

خريدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف و نيز از تمامي مشخصات اموال موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقدي مورد معامله اطلاع كامل و كافي دارد و به هيچ وجه موضوع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد.

ماده۴-

خريدار اقرار و اعتراف نمود كه كليه مجوزهاي لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است.

ماده۵-

نظر به اينكه خريدار مبلغ  ……………….. ريال بابت  ………………. پيش پرداخت ثمن معامله به بانك پرداخت نموده است لذا متعهد گرديد كه باقيمانده ثمن معامله را كه عبارت از  ……………….. ريال است در اقساط مشروحه ذيل به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده۶-

بانك كليه تعهدات و تضمينات و امكانات را كه از طرف فروشنده و يا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص ديگر ضمن قرارداد خريد منعقده بين بانك و فروشنده اوليه و يا هر قرارداد ديگري براي بانك در نظر گرفته شده است از قبيل خدمات فني و جانبي، فروش قطعات و لوازم يدكي، اصلاح، تعمير، رفع نقص، همچنين همكاري كارشناسان و متخصصين سازنده و يا فروشنده ماشين آلات براي بهره برداري بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خريدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هيچگونه تعهد مستقلي راسا در موارد ياد شده را نخواهد داشت.

تبصره- در صورتي كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه اي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده خريدار بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت.

ماده۷-

خريدار تعهد نمود سيستم حسابداري قابل قبول بانك كه مبين وضع مالي وي باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوط به نحوه فعاليت وي را مطالبه نمايد خريدار بلافاصله گزارش مربوطه را تهيه و تسليم بانك نمايد.

ماده۸-

دفاتر و صورتحسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول خريدار خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورتحساب و اعلام بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي مي باشد.

ماده۹-

خريدار تعهد نمود كليه عمليات بانكي مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب جاري و سپرده خود را نيز نزد بانك افتتاح نموده و كليه دريافتها و پرداختهاي خود مربوط به معاملات موضوع اين قرارداد را در حساب مذكور متمركز نمايد.

ماده۱۰-

در صورتي كه خريدار هر يك از اقساط بدهي خود را سررسيدهاي مقرر پرداخت ننمايد و يا در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه مدارك و مستندات خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي و شخصي خود داده مطابق با واقعيت نبوده و اقساط باقيمانده خريدار حال شده و تمامي مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آينده و خسارات و جريمه دير كردي كه بر ذمه خريدار مستقر گرديده و حق يبمه هاي پرداختي و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج ديگري كه بانك به موجب اين قرارداد پرداخت نموده است و ساير هزينه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طريق صدور اجرايي مطالبه و وصول نمايد.

ماده۱۱-

در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسيدهاي مقرر از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي خريدار مبالغي بر ذمه خريدار تعلق خواهد گرفت از اين رو خريدار با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهيهاي تاديه نشده خود به بانك بابت ثمن معامله مبلغي طبق فرمول: (۶+ نرخ سود متعلقه)*تعداد روز *اصل بدهی/۳۶۰*۱۰۰  به بانك پرداخت نمايد به همين منظور خريدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي خريدار تملك نمايد.

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده۱۲-

خريدار تعهد نمود كه در طول مدت اين قرارداد كالاي مورد قرارداد را با نظارت و تاييد بانك مورد استفاده قرار دهد و تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هيچ يك از عناوين حقوقي ولو به صورت وكالت و اختيار از استيفاي منفعت خودداري نمايد.

ماده۱۳-

خريدار حق ندارد بدون موافقت كتبي بانك هيچگونه حقي از حقوق خود را به هر صورت كه باشد نسبت به اموالي كه به موجب اين قرارداد در وثيقه بانك قرار گرفته يا مي گيرد جزا يا كلا، عينا يا منفعتا تحت هيچيك از عناوين حقوقي به ديگري واگذار نمايد.

ماده۱۴-

بانك حق دارد راسا يا وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلي عمليات خريدار را مورد بازرسي قرار دهد و خريدار تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد و توصيه هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد.

ماده۱۵-

در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه و صورتحسابهاي خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري و خلاف واقع بوده، بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و خريدار تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و در صورت تخلف از اين تعهد جريمه ديركردي به شرح ماده ۱۱ بر ذمه وي مستقر گرديده كه از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات بانك و جريمه تاخير مذكور قابل وصول خواهد بود و خريدار حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود، بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب خريدار به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

ماده۱۶-

در صورت تخلف خريدار از اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) گذشته از حال شدن ديون ناشي از اين قرارداد، ديون ساير قراردادهايي كه خريدار با بانك منعقد نموده نيز حال شده و بانك دفعه واحده نسبت به استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح و مقتضي بداند اقدام خواهد كرد.

ماده۱۷-

خريدار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرارداد كه اولا پرداختهاي وي را بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادهاي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات اين قرارداد بانك حق دارد عندالاقضا نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

ماده۱۸-

در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف خريدار وكيل مي باشد وصي بعد از فوت خريدار نيز خواهد بود.

تبصره- در صورت انحلال/ورشكستگي خريدار/ متقاضي(در صورتيكه خريدار/ متقاضي شخص حقوقي باشد) بانك وصي او مي باشد و قبل از انقضاي مدت قرارداد، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و يا تامين نمايد.

ماده۱۹-

كليه وكالتهاي تفويض شده خريدار به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده۲۰-

اقامتگاه خريدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو خريدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا از طريق نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده۲۱-

اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي است.

ماده۲۲-

(حاضر شدند آقاي/ خانم- آقايان/خانمها  ……………… (مشخصات كامل ذكر گردد) و بعد الحضور با ايفا كليه تعهدات ناشي ازاين قرارداد همراه با خريدار منفردا، متضامنا، مشتركا متعهد گرديدند تمامي طلب بانك را در سررسيدهاي مقرر به بانك بپردازند و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از صدور اجراييه از قبيل حق الوكاله طرح دعوي و صدور اجراييه توسط بانك و يا وكلا دادگستري و هر آنچه به ذمه خريدار تعلق مي گرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين خريدار در نتيجه تاخير در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجرائيه عليه خريدار و مسئوليت متعهدين در برابر بانك عينا مانند مسئوليت خود خريدار مي باشد.

ماده ۲۳- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۲۴- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۲۵- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۲۶- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۲۷- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۲۸- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۲۹- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     ……………………

امضای شاهد اول                                                    امضای شاهد دوم

…………………                                                     ………………….

متعهد/ متعهدين

۱- ………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………………………

۲- ………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………………………

۳- ………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………………………

۴- ………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………………………

امضاء متعهد/متعهدين

توضيح آنكه نشاني متعهدين از نظر اين قرارداد همان نشاني خريدار مي باشد.

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد فروش پالت

قرارداد فروش پالت

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………….که ازین پس «خريدار»نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس…………………………………………………………..که ازین پس «فروشنده » نامیده خواهد شد،به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد :

عبارتست از فروش تعداد …….عدد ( ….. ) پالت چوبي به ابعاد ۱۰۰*۱۲۰ سانتيمتر و ……. عدد ( ……. ) پالت چوبي به ابعاد ۸۰*۱۲۰ سانتيمتر

تبصره : خريدار مختار است بر حسب مورد نسبت به افزايش يا كاهش ۲۵% ( بيست و پنج در صد ) از تعداد موضوع قرارداد به صورت يك جانبه اقدام نمايد.

 ماده ۲- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاريخ امضاء و مبادله قرارداد به مدت ….. شمسي تعيين ميگردد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد :

ارزش هر عدد پالت چوبي به ابعاد ۸۰*۱۲۰ مبلغ ………. ريال ( …………. ريال)و ارزش هر عدد پالت چوبي به ابعاد ۱۰۰*۱۲۰ مبلغ ………..( ……….. ريال ) تعيين ميگردد كه با احتساب تعداد مندرج در ماده ۱ قرارداد مبلغ كل قرارداد ………. ريال ( ……… ريال ) ميباشد.

۱-۳ بمنظور تامين بخشي از هزينه هاي تهيه مواد و ملزومات توليد پالت خريدار، ۱۰% مبلغ كل قرارداد به عنوان پيش پرداخت به فروشنده پرداخت و به همان ميزان چك تضمين اخذ خواهد شد.

ماده ۴- تعهدات فروشنده :

۱-۴ فروشنده موظف است بر مبناي سفارش اعلام شده از طرف خريدار حداكثر ظرف ۲۴ ساعت نيازمندي خريدار را تامين نمايد و جهت تحقق اين امر بايستي ذخيره انبار لازم را همواره در اختيار داشته باشد.

۲-۴ فروشنده موظف است قبل از تحويل محموله ، تاييد مرغوبيت كالا از مدير مهندسي كيفيت خريدار اخذ نمايد.

۳-۴ فروشنده موظف است فاكتور تحويل هر محموله را ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از تحويل به مديريت امور خريدار تحويل نمايد.

۴-۴ مسئوليت حمل پالت تا درب كارخانه و هزينه مربوطه به عهده فروشنده ميباشد.

 ماده ۵- تعهدات خريدار :

۱-۵ خريدار موظف است پس از دريافت فاكتور هر محموله حداكثر ظرف مدت ۴۵ روز ، هزينه مربوطه را پرداخت نمايد .

ماده ۶- يكپارچگي قرارداد:

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۷- تفکیک پذیری:

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۸- تغییر و اصلاح:

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۹- فورس ماژور:

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۱۰- تغيير نشاني طرفين قرارداد:

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۱- حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۲- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ:

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                             امضای طرف دوم

……………….                                              …………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد خرید دستکش

قرارداد خرید دستکش

ماده ۱) موضوع پيمان

  عبارتست از خريد ۰۰۰/۳۰۰ جفت دستكش پارچه اي (موضوع درخواست خريد ۱۳۸۷۷۱۰ ) طبق مشخصات فني پيوست.

تبصره ۱) فروشنده موظف است براساس مشخصات فني پيوست نسبت به ارسال نمونه اقدام نمايد.

تبصره ۲) جهت اقلام خارجي ارائه اسناد و مدارك معتبر همچنين اسناد گواهي كيفيت و مبدا و گمركي در زمان تحويل كالا الزامي است.

تبصره۳) خريدار مجاز است مقدار قرارداد را به ميزان ۲۵% افزايش يا كاهش دهد.

تبصره ۴) خريدار مجاز است تعداد درخواستي را بين يك يا چند فروشنده واجد شرايط تقسيم نمايد.

تبصره ۵) خريدار مجاز به كنترل و نظارت موضوع قرارداد (بازديد از مراحل توليد) جهت رعايت دقيق مفاد قرارداد مي‏باشد. ملاك نهايي تاييد محموله در محل تخليه مي‏باشد.

تبصره ۶) درصورت افزايش تا سقف ۲۵% فروشنده موظف به تحويل آن براساس قيمت قرارداد خواهد بود و چنانچه افزايش بيش از ۲۵% باشد قيمت كالاي تحويلي مازاد بر ۲۵% به نرخ روز با توافق فروشنده و تصويب خريدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

تبصره ۷) با توجه به پيش پرداخت دريافتي, فروشنده حق هيچگونه افزايش قيمت تحت هيچ شرايطي نخواهد داشت.

تبصره۸) درصورت برابري قيمت وكيفيت نمونه داخلي در اولويت قرار خواهد گرفت.

تبصره ۹ ) در صورت عدم تطبيق محموله با نمونه تاييدشده، بنا به تشخيص مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست نسبت به كسر جريمه يا عودت محموله اقدام خواهد شد. بديهي است كليه مسئوليت‏هاي ناشي از اين امر و تاخير احتمالي به عهده فروشنده است.

ماده ۲) مدت پيمان

 مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ امضاء قرارداد و اعلام خريدار به فروشنده براي دريافت پيش پرداخت، حداكثر هفت (۷) ماه تعيين مي‏گردد.

تبصره) بديهي است در صورت عدم وصول پيش دريافت توسط فروشنده, مدت اجراي قرارداد از تاريخ چك صادره از طرف خريدار خواهد بود.

ماده۳) نحوه پرداخت و ضمانت حسن اجراي پيمان

 نحوه پرداخت بهاء مورد معامله بشرح ذيل مي‏باشد:

۱-۳) ۳۰ %كل مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت پس از امضاء قرارداد در قبال اخذ اسناد تعهدآور لازم، بعنوان پيش پرداخت به فروشنده پرداخت مي‏شود. (بديهي است اسناد تعهدآور مذكور پس از اتمام مدت قرارداد و تحويل كل موضوع قرارداد و تاييد مديريت  ايمني ، بهداشت و محيط زيست خريدار به فروشنده عودت مي‏گــردد.)

۲-۳) الباقي مبلغ قرارداد پس از تحويل قطعي هرمحموله اقلام موضوع قرارداد و تاييد مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست خريدار در سيستم erp وكسر نسبي پيش پرداخت به فروشنده قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ) بديهي است فروشنده بمنظور رسيدن خريدار به حقوق حقه خود درصورت عدم انجام تعهد و وصول پرداختها و خسارات كه طلب خريدار از فروشنده ميباشد اسناد تعهدآور لازم را ( ۱۰٫/. كل مبلغ قرارداد) ، در زمان امضاء قرارداد به خريدار تسليم مي‏نمايد كه تا پايان مدت قرارداد نزد خريدار باقي خواهد ماند و درصورت تشخيص تخلف فروشنده توسط خريدار از هر يك از مفاد اين قرارداد خريدار حق خواهد داشت اسناد مذكور را بنفع خود برداشت نمايد. بديهي است درصورت صحت اجراي تعهدات مندرج در اين قرارداد اسناد مذكور پس از پايان مدت قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد.

ماده ۴ ) نحوه تحويل

فروشنده متعهد است موضوع قرارداد را ظرف ۷ ماه و اولين محموله حداكثر ۲ ماه  پس از امضاء قرارداد و دريافت پيش پرداخت به خريدار تحويل نمايد ( پس از ۲ ماه  ۰۰۰/۵۰ جفت ومتعاقبآ ۰۰۰/۵۰ جفت براي هرماه طي محموله هاي ۰۰۰/۱۰ جفتي).

تبصره ۱ ) محل تحويل كالاي موضوع قرارداد در محل انبار خريدار مي‏باشد.

تبصره ۲ )هزينه بارگيري وبسته بندي مناسب (لازم به توضيح است بسته بندي نهايي در پالت قرارگيرد) موضوع قرارداد و ساير هزينه هاي مربوط به حمل بعهده فروشنده مي‏باشد.

تبصره ۳ )چنانچه خريدار در طول مدت زمان قرارداد به هر دليل خواستار عدم ارسال محموله از سوي فروشنده گردد روزهاي اعلام شده از سوي خريدار(منحصرا اعلام كتبي) شامل مدت زمان قرارداد نگرديده و جريمه عدم تاخير به فروشنده تعلق نمي گيرد.

ماده ۵) جرايم

۱-۵) جريمه تاخير:

چنانچه فروشنده بنا به تشخيص خريدار تعهداتي را كه بموجب اين قرارداد بعهده گرفته است بموقع و در مدت زمان تعيين شده به انجام نرساند به ازاي هر روز تاخير معادل يك در هزار مبلغ همان محموله بعنوان جريمه از مطالبات و اسناد تعهدآور وي كسر و به نفع خريدار ضبط خواهد شد و در صورتيكه اين تاخيرات بيش از يك ماه بطول انجامد خريدار مي تواند قرارداد را بطور يكجانبه فسخ نمايـــد.

۲-۵) جريمه افت كيفي:

درصورت عدم تطابق محموله ارسالي با نمونه تاييد شده بنا به تشخيص مديريت ايمني ، بهداشت ومحيط زيست، نسبت به اخذ جريمه به نسبت افت كيفي تا سقف %۳۰ (سي درصد) مبلغ همان محموله اقدام خواهد شد. حداكثر جريمه ./.۱۰ (ده درصد) مبلغ كل قرارداد خواهد بود.

ماده ۶ ) عدم انجام تعهدات 

درصورتيكه فروشنده به هر علت بغير از فورس ماژور از تحويل كالا خودداري نمايد متعهد است نسبت به اعاده پيش پرداخت خريدار و جبران ضرر و زيان حاصله براساس نرخ سود سپرده هاي بلند مدت بانكي بعلاوه جريمه ديركرد مذكور در ماده ۵  فوق در مدت زمان اعتبار قرارداد اقدام نمايد و اسناد تعهدآور  دريافتي از فروشنده بابت پيش پرداخت به حيطه وصول درخواهد آمد.

ماده ۷) فسخ پيمان 

چنانچه فروشنده بنابه تشخيص خريدار دقت لازم را در انجام هر يك از مفاد قرارداد و يا وظايف خود اعمال ننمايد، خريدار به فروشنده اخطار كتبي ارسال كرده و چنانچه فروشنده نواقص اعلام شده را حداكثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاريخ ارسال اخطاريه برطرف ننمايد، خريدار مجاز است قرارداد حاضر را به صورت يك جانبه فسخ نمايد. در اين صورت كليه خسارتهاي احتمالي خريدار كه در اثر قصور فروشنده اعمال شده باشد, از محل تضمينات و ساير مطالبات فروشنده قابل تامين خواهد بود.

ماده۸) بازرسي و كنترل

 خريدار مجاز خواهد بود در طول مدت پيمان از مراحل مختلف تامين اقلام موضوع پيمان و يا توليد آنها بازديد نمايد و فروشنده متعهد مي‏گردد كليه امكانات لازم را در اين خصوص در اختيار كارشناسان مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست خريدار قراردهد و اين بازرسي از تعهدات و مسئوليتهاي فروشنده نخواهد كاست.

ماده ۹) شرايط شركت در مناقصه

۱-۹) براي ضمانت شركت در مناقصه تضميني معادل ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال  به يكي از روش‏هاي ذيل از كليه شركت كنندگان در مناقصه اخذ مي‏گردد:

الف – ضمانت نامه بانكي به مدت اعتبار حداقل سه ماه ازتاريخ صدور اعتبارداشته و در آن قيد شده باشد در صورت لزوم از تاريخ اتمام اعتبار حداقل براي سه ماه ديگر قابل تمديد باشد و در وجه شركت سايپا و بدون هيچگونه خط خوردگي ارائه گردد.

ب – چك تضميني بانكي در وجه شركت سايپا و به حواله كرد متقاضي.

ج – ضمانتنامه يا چك بانكي بايد حتما” پرفراژ شده و ممهور به مهر بانك مربوطه باشد.

د – درصورت ارائه ضمانتنامه به نام شخص بايد مهر شركت مربوطه با امضاء مجاز شركت در ظهر ضمانتنامه درج گردد.

۲-۹) هزينه چاپ آگهي  مناقصه بعهده برنده مناقصه ميباشد.

۳-۹) پس از مشخص شدن رتبه هاي اول ، دوم و سوم مناقصه ، چك ساير شركت كنندگان مسترد خواهد گرديد. چنانچه برندگان اين مناقصه از امضاء پيمان امتناع ورزند. وجه ضمانت شركت در مناقصه ايشان به نفع شركت سايپا ضبط خواهد شد.

۴-۹) شركت سايپا در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.

۵-۹) شركت سايپا به پيشنهادات مبهم و بدون نمونه به تعداد اعلام شده يا بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر ارسال شوند ترتيب اثر نخواهد داد.

۶-۹) كليه صفحات مشخصات پيمان مي‏بايست از طرف شركت كنندگان مهر و امضاء شده و همراه با قيمتهاي پيشنهادي و ساير مدارك درخواستي در داخل پاكت سربسته (دو پاكت ” الف” و” ب”) حداكثر تا تاريخ مندرج در ذيل به دبيرخانه شركت سايپا تحويل گردد. لازم به توضيح است پاكت “الف” حاوي مشخصات پيمان مهرشده و ۱۰جفت نمونه دستكش پارچه اي پيشنهادي  به همراه سوابق و روزمه كاري ,كاتالوگ, مشخصات فني , كپي رسيد چك تضمين , نشاني دقيق محل كار شماره تماس برگه نمايندگي در صورت نياز و پاكت “ب” حاوي برگ پيشنهاد قيمت (ممهور به مهر وامضا” شركت كنندگان) مي باشد.

۷-۹) چك شركت در مناقصه مي بايست بصورت جداگانه (پس از رويت مسئول مربوطه) توسط شركت كنندگان به صندوق امور مالي شركت سايپا تحويل گرديده و رسيد دريافت گردد.

۸-۹) شركت سايپا مجاز است جهت تامين اقلام مزبور از طريق يك يا چند منبع اقدام نمايد.

۹-۹) فروشنده مسئوليت كامل حسن اجراي موضوع  پيمان را بر عهده دارد.

۱۰-۹)  فروشنده نمي تواند بدون موافقت كتبي خريدار اجراي عمليات موضوع پيمان را به غير واگذار كند.

۱۱-۹) ارسال پيشنهاد قيمت دقيقاٌ مطابق با مشخصات و موارد مطروحه مي بايست باشد.

۱۲-۹) ارسال ۱۰جفت نمونه به همراه پاكت الف الزامي است.

 تبصره) بديهي است پيشنهاداتي كه بصورت مشخص شده تهيه و ارائه نگردند، از گردونه مناقصه حذف خواهند شد.

ماده ۱۰) تاريخ و ارائه پيشنهادات

  تاريخ ارائه پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري روز ————–  مي‏باشد.

ماده ۱۱) محل ارائه پيشنهادات

  آدرس : …………………………………………………………………………..

برگ پيشنهاد قيمت

  شركت

اينجانب نام :                                                   شهرت :                              به نمايندگي از:

 متعهد مي‏گردم با توجه به مشخصـات پيمان و موارد خواسته شده از طرف شركت سايپا نسبت به تهيه و تحويل محموله دستكش پارچه اي مورد درخواست شركت سايپا (طبق مشخصات درخواستي)  براساس جدول قيمتي ذيل اقدام نمايم.

شرح ومشخصات كامل كالا            واحد               مقدار              بهاي واحد          بهاي كل

دستكش پارچه اي                      جفت            ۰۰۰/۳۰۰

جمع كل مبلغ به ريال :

شماره تلفن :                    شماره دور نويس :                                نشــــاني :

قرارداد فروش اقساطي (به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

قرارداد فروش اقساطي

(به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

بين امضاء كنندگان زير:

الف- بانك ……………… شعبه  ……………… به نشاني: ………………………………………………………………………. و

ب- آقاي/ خانم- آقايان/خانمها  ……………… (مشخصات كامل قيد گردد) كه از اين پس در اين قرارداد متعهد/ متعهدين ناميده مي شود/ مي شوند.

ج- آقاي/ شركت  ……………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه  ……………….. صادره  ………………………

به نشاني : ………………………………………………………………………………………………………………………

ثبت شده ذيل شماره  ……………… اداره ثبت شركتهاي شهرستان  ………………

با مديريت آقايان: رئيس هيات مديره: ………………………………… نايب رييس هيأت مديره: …………………………………………..

آقاي مدير عامل  ……………………….. و با امضاء صاحبان حق امضاء مجاز شركت  ……………… و مهر شركت

به نشاني  …………………………………………………………………………………………………………….

به موجب آگهي ……………… مورخ  ……………… مندرج در روزنامه رسمي شماره  ……………… مورخ  ……………… با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد گرديد.

ماده۱- نظر به اينكه خريدار از بانك درخواست نموده اموالي به مشخصات ذيل را جمعا به مبلغ  ………………. ريال جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده به وي بفروشد لذا بانك با قبول اين درخواست اموال مشروحه ذيل را به خريدار فروخت.

(مشخصات اموال): ………………………………………………………………………………………………………….

و خريدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده ۵ اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد.

تبصره- خريدار كليه خيارات متصوره قانوني را خصوصا خيار عيب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده۲- بانك كالاي مورد معامله را صحيحا و سالما تحويل خريدار نمود و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد.

ماده۳- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف و نيز از تمامي مشخصات اموال موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقدي مورد معامله اطلاع كامل و كافي دارد و به هيچ وجه موضوع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد.

ماده۴- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه كليه مجوزهاي لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است.

ماده۵- نظر به اينكه خريدار مبلغ  ……………… ريال بابت  ……………… درصد پيش پرداخت ثمن معامله به بانك پرداخت نموده است لذا متعهد گرديد كه باقيمانده ثمن معامله را كه عبارت از  ……………… ريال است در اقساط مشروحه ذيل به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد:

………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….

ماده۶- بانك كليه تعهدات و تضمينات و امكانات را كه از طرف فروشنده و يا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص ديگر ضمن قرارداد خريد منعقده بين بانك و فروشنده اوليه و يا هر قرارداد ديگري براي بانك در نظر گرفته شده است از قبيل خدمات فني و جانبي، فروش قطعات و لوازم يدكي، اصلاح، تعمير، رفع نقص، همچنين همكاري كارشناسان و متخصصين سازنده و يا فروشنده ماشين آلات براي بهره برداري بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خريدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هيچگونه تعهد مستقلي رأسا در مورد ياد شده را نخواهد داشت.

تبصره- در صورتي كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه اي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده خريدار بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت.

ماده۷- خريدار تعهد نمود سيستم حسابداري قابل قبول بانك كه مبين وضع مالي وي باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوط به نحوه فعاليت وي را مطالبه نمايد خريدار بلافاصله گزارش مربوط را تهيه و تسليم بانك نمايد.

ماده۸- دفاتر و صورتحسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن به بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول خريدار خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورتحساب و اعلام بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي مي باشد.

ماده۹- خريدار تعهد نمود كليه عمليات بانكي مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب جاري و سپرده خود را نيز نزد بانك افتتاح نموده و كليه دريافتها و پرداختهاي خود مربوط به معاملات موضوع اين قرارداد را در حساب مذكور متمركز نمايد.

ماده۱۰- در صورتي كه خريدار هر يك از اقساط بدهي خود را در سررسيدهاي مقرر پرداخت ننمايد و يا در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه مدارك و مستندات خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي و شخصي خود داده مطابق با واقعيت نبوده و اقساط باقيمانده خريدار حال شده و تمامي مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آينده و خسارات و جريمه دير كردي كه بر ذمه خريدار مستقر گرديده و حق بيمه هاي پرداختي و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج ديگري كه بانك به موجب اين قرارداد پرداخت نموده است و ساير هزينه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طريق صدور اجراييه مطالبه و وصول نمايد.

ماده۱۱- در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسيدهاي مقرر از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي خريدار مبالغي بر ذمه خريدار تعلق خواهد گرفت از اين رو خريدار با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهيهاي تاديه نشده خود به بانك بابت ثمن معامله مبلغي طبق فرمول:      (۶+ نرخ سود متعلقه)*تعداد روز*اصل بدهی/۳۶۰*۱۰۰ بانك پرداخت نمايد به همين منظور خريدار ضمن قرارداد حاضر بنحو غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل حاصل فرمود ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي خريدار تملك نمايد.

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده۱۲- خريدار تعهد نمود كه در طول مدت اين قرارداد كالاي مورد قرارداد را با نظارت و تاييد بانك مورد استفاده قرار دهد و تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هيچ يك از عناوين حقوقي ولو به صورت وكالت و اختيار از استيفاي منفعت خودداري نمايد.

ماده۱۳- بانك حق دارد راسا يا وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلي عمليات خريدار را مورد بازرسي قرار دهد و خريدار تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد و توصيه هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد.

ماده۱۴- در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه و صورتحسابهاي خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري و خلاف واقع بوده، بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و خريدار تعهد نموده بلافاصله كليه مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و در صورت تخلف از اين تعهد جريمه ديركردي به شرح ماده ۱۱ بر ذمه وي مستقر گرديده كه از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات بانك و جريمه تاخير مذكور قابل وصول خواهد بود و خريدار حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود، بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب خريدار به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

ماده۱۵- در صورت تخلف خريدار از اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) گذشته از حال شدن ديون ناشي از اين قرارداد، ديون ساير قراردادهايي كه خريدار با بانك منعقد نموده نيز حال شده و بانك دفعه واحده نسبت به استيفا مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح و مقتضي بداند اقدام خواهد كرد.

ماده۱۶- خريدار با شرط عدم عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرارداد كه اولا پرداختهاي وي را بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادهاي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات اين قرارداد بانك حق دارد عند الاقضا نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

ماده۱۷- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف خريدار وكيل مي باشد وصي بعد از فوت خريدار نيز خواهد بود.

تبصره- در صورت انحلال/ورشكستگي خريدار/ متقاضي(در صورتيكه خريدار/ متقاضي شخص حقوقي باشد) بانك وصي او مي باشد و قبل از انقضاي مدت قرارداد، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و يا تامين نمايد.

ماده۱۸- بانك و خريدار قبول و موافقت دارند كه قرارداد حاضر يكي از قراردادهاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره …………….. مورخ …………….. تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره  …………….. شهرستان …………….. مي باشد و لذا در صورتي كه خريدار از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام از اين طريق مانع از اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده۱۹- كليه وكالتهاي تفويض شده خريدار به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده۲۰- اقامتگاه خريدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو خريدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا از طريق نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده۲۱- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي است.

ماده۲۲- حاضر شدند آقاي/ خانم- آقايان/خانمها  ……………… (مشخصات كامل ذكر گردد) و بعد الحضور با ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد همراه با خريدار منفردا، متضامنا، مشتركا متعهد گرديدند تمامي طلب بانك را در سررسيدهاي مقرر به بانك بپردازند و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از صدور اجرائيه از قبيل حق الوكاله طرح دعوي و صدور اجراييه توسط بانك و يا وكلا دادگستري و هر آنچه به ذمه خريدار تعلق مي گيرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين خريدار در نتيجه تاخير در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجرائيه عليه خريدار و مسئوليت متعهدين در برابر بانك عينا مانند مسئوليت خود خريدار مي باشد.

متعهد/ متعهدين

۱- ………………………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………

۲- ………………………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………

۳- ………………………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………

۴- ………………………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………

امضاء متعهد/متعهدين

توضيح : نشاني متعهدين از نظر اين قرارداد همان نشاني خريدار مي باشد.

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه مبایعه نامه قطعی خودرو

نمونه مبایعه نامه قطعی خودرو

 

ماده ۱ : طرفين قرارداد

۱-۱- فروشنده/فروشندگان ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……… صادره از……… کدملي ……… متولد ……… ساکن ……… تلفن ……… با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……… متولد ……… بموجب ………

۲-۱- خريدار/خريداران ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……… صادره از ……… کدملي ……… متولد ……… ساکن ……… تلفن ……… با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……… متولد ……… بموجب ………

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……… دانگ يکدستگاه ……… از نوع ……… مدل ……… سيستم ……… رنگ ……… سيلندر ……… شماره راهنمايي و رانندگي ……… شماره شاسي ……… شماره موتور ……… که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غير منصوبه در آن مي باشد .

ماده ۳ : ثمن معامله

۱-۳- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ……… ريال ) و با حروف ( ……… ريال ) تعيين گرديد .

۲-۳- همزمان با اين توافق مبلغ با حروف ( ……… ريال ) نقداً / طي چک شماره ……… عهده بانک ……… شعبه ……… کد ……… به فروشنده پرداخت گرديد . باقيمانده ثمن با حروف ( ……… ريال ) در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد .

ماده ۴ : شرايط معامله

۱-۴- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند ، طبق قرارداد در تاريخ به حروف ……… در دفتر اسناد رسمي شماره ……… حاضر شوند و فروشنده متعهد گرديد سند را به نام خريدار يا هر کس که خريدار معرفي نمايد انتقال دهد . در ضمن ، اجراي تعهد ( تنظيم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ اليه بعدي ، منوط به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد و در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي مربوطه ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي شود .

۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضاي ذينفع مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

۳-۴- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤيت کامل فني ، بدنه ، توسط خريدار و يا کارشناس منتخب وي صورت گرفت و از کميت و کيفيت آن آگاه مي باشد .

۴-۴- مسئوليت هر گونه تخلف اعم از راهنمايي و رانندگي ، کيفري و مدني که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحويل ، به وقوع پيوسته باشد بعهده فروشنده است .

۵-۴- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و عوارض شهرداري بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحرير بعهده …………………………. مي باشد.

۶-۴- کليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گرديد . موارد تقلب و تدليس از اين موضوع مستثني است .

۷-۴- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عمليات اجرايي دادگستري يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و يا غصبي بودن ، قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده ، فروشنده موظف است کليه هزينه هايي راکه خريدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ……… ريال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وي پرداخت و ثمن دريافتي را با احتساب خسارت قانوني مسترد نمايد .

۸-۴- مورد معامله و کليه اوراق و مستندات در تاريخ با حروف ……… ساعت ……… تسليم خريدار شد/ خواهد شد.

۹-۴- در صورت عدم حضور هر يک از طرفين براي تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ باحروف ( ……… ريال ) بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است .

ماده ۵ : در صورتيکه معامله بصورت اقساطي باشد

۱-۵- چک ها و يا سفته ها در حکم ثمن معامله مي باشد در صورتيکه پرداخت ……… قسط از اقساط بصورت متوالي از طرف خريدار به تاخير افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسيله نقليه را مسترد نمايد . خريدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحويل مورد معامله و جبران خسارت وارده مي باشد و در صورتيکه مورد معامله به هر علتي تلف شده باشد خريدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر ميزان مبالغ پرداختي بوده و مبناي قيمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه مي گردد.

۲-۵- پس از پرداخت آخرين قسط فروشنده موظف است سند را به نام خريدار انتقال دهد .

این قرارداد در تاریخ در دو نسخه تهیه شده که هر نسخه از اعتبار واحد برخوردار است.

امضای فروشنده                             امضای خريدار                             امضای شهود