قرارداد فروش اقساطي (به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

قرارداد فروش اقساطي

(به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

بين امضاء كنندگان زير:

الف- بانك ……………… شعبه  ……………… به نشاني: ………………………………………………………………………. و

ب- آقاي/ خانم- آقايان/خانمها  ……………… (مشخصات كامل قيد گردد) كه از اين پس در اين قرارداد متعهد/ متعهدين ناميده مي شود/ مي شوند.

ج- آقاي/ شركت  ……………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه  ……………….. صادره  ………………………

به نشاني : ………………………………………………………………………………………………………………………

ثبت شده ذيل شماره  ……………… اداره ثبت شركتهاي شهرستان  ………………

با مديريت آقايان: رئيس هيات مديره: ………………………………… نايب رييس هيأت مديره: …………………………………………..

آقاي مدير عامل  ……………………….. و با امضاء صاحبان حق امضاء مجاز شركت  ……………… و مهر شركت

به نشاني  …………………………………………………………………………………………………………….

به موجب آگهي ……………… مورخ  ……………… مندرج در روزنامه رسمي شماره  ……………… مورخ  ……………… با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه قرارداد حاضر منعقد گرديد.

ماده۱- نظر به اينكه خريدار از بانك درخواست نموده اموالي به مشخصات ذيل را جمعا به مبلغ  ………………. ريال جهت تامين قسمتي از سرمايه هاي شغلي وي كه مورد قبول بانك واقع شده به وي بفروشد لذا بانك با قبول اين درخواست اموال مشروحه ذيل را به خريدار فروخت.

(مشخصات اموال): ………………………………………………………………………………………………………….

و خريدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده ۵ اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد.

تبصره- خريدار كليه خيارات متصوره قانوني را خصوصا خيار عيب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده۲- بانك كالاي مورد معامله را صحيحا و سالما تحويل خريدار نمود و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد.

ماده۳- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف و نيز از تمامي مشخصات اموال موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقدي مورد معامله اطلاع كامل و كافي دارد و به هيچ وجه موضوع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد.

ماده۴- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه كليه مجوزهاي لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است.

ماده۵- نظر به اينكه خريدار مبلغ  ……………… ريال بابت  ……………… درصد پيش پرداخت ثمن معامله به بانك پرداخت نموده است لذا متعهد گرديد كه باقيمانده ثمن معامله را كه عبارت از  ……………… ريال است در اقساط مشروحه ذيل به بانك پرداخت نموده و رسيد دريافت دارد:

………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….

ماده۶- بانك كليه تعهدات و تضمينات و امكانات را كه از طرف فروشنده و يا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص ديگر ضمن قرارداد خريد منعقده بين بانك و فروشنده اوليه و يا هر قرارداد ديگري براي بانك در نظر گرفته شده است از قبيل خدمات فني و جانبي، فروش قطعات و لوازم يدكي، اصلاح، تعمير، رفع نقص، همچنين همكاري كارشناسان و متخصصين سازنده و يا فروشنده ماشين آلات براي بهره برداري بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خريدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هيچگونه تعهد مستقلي رأسا در مورد ياد شده را نخواهد داشت.

تبصره- در صورتي كه انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزينه اي مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده خريدار بوده و بانك هيچگونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت.

ماده۷- خريدار تعهد نمود سيستم حسابداري قابل قبول بانك كه مبين وضع مالي وي باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوط به نحوه فعاليت وي را مطالبه نمايد خريدار بلافاصله گزارش مربوط را تهيه و تسليم بانك نمايد.

ماده۸- دفاتر و صورتحسابهاي بانك در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن به بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك مورد قبول خريدار خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورتحساب و اعلام بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي مي باشد.

ماده۹- خريدار تعهد نمود كليه عمليات بانكي مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب جاري و سپرده خود را نيز نزد بانك افتتاح نموده و كليه دريافتها و پرداختهاي خود مربوط به معاملات موضوع اين قرارداد را در حساب مذكور متمركز نمايد.

ماده۱۰- در صورتي كه خريدار هر يك از اقساط بدهي خود را در سررسيدهاي مقرر پرداخت ننمايد و يا در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه مدارك و مستندات خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي و شخصي خود داده مطابق با واقعيت نبوده و اقساط باقيمانده خريدار حال شده و تمامي مطالبات خود اعم از اقساط گذشته و آينده و خسارات و جريمه دير كردي كه بر ذمه خريدار مستقر گرديده و حق بيمه هاي پرداختي و حق الوكاله متعلقه و هر نوع مخارج ديگري كه بانك به موجب اين قرارداد پرداخت نموده است و ساير هزينه ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طريق صدور اجراييه مطالبه و وصول نمايد.

ماده۱۱- در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسيدهاي مقرر از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي خريدار مبالغي بر ذمه خريدار تعلق خواهد گرفت از اين رو خريدار با امضا اين قرارداد متعهد گرديد علاوه بر بدهيهاي تاديه نشده خود به بانك بابت ثمن معامله مبلغي طبق فرمول:      (۶+ نرخ سود متعلقه)*تعداد روز*اصل بدهی/۳۶۰*۱۰۰ بانك پرداخت نمايد به همين منظور خريدار ضمن قرارداد حاضر بنحو غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل حاصل فرمود ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير دارايي هاي خريدار تملك نمايد.

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده۱۲- خريدار تعهد نمود كه در طول مدت اين قرارداد كالاي مورد قرارداد را با نظارت و تاييد بانك مورد استفاده قرار دهد و تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث تحت هيچ يك از عناوين حقوقي ولو به صورت وكالت و اختيار از استيفاي منفعت خودداري نمايد.

ماده۱۳- بانك حق دارد راسا يا وسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلي عمليات خريدار را مورد بازرسي قرار دهد و خريدار تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد و توصيه هاي بانك را در هر مورد قبول نمايد.

ماده۱۴- در صورتي كه خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه و صورتحسابهاي خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري و خلاف واقع بوده، بانك مي تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و خريدار تعهد نموده بلافاصله كليه مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و در صورت تخلف از اين تعهد جريمه ديركردي به شرح ماده ۱۱ بر ذمه وي مستقر گرديده كه از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات بانك و جريمه تاخير مذكور قابل وصول خواهد بود و خريدار حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود، بديهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب خريدار به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

ماده۱۵- در صورت تخلف خريدار از اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) گذشته از حال شدن ديون ناشي از اين قرارداد، ديون ساير قراردادهايي كه خريدار با بانك منعقد نموده نيز حال شده و بانك دفعه واحده نسبت به استيفا مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح و مقتضي بداند اقدام خواهد كرد.

ماده۱۶- خريدار با شرط عدم عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرارداد كه اولا پرداختهاي وي را بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادهاي بانك و سپس بابت اقساط بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات اين قرارداد بانك حق دارد عند الاقضا نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

ماده۱۷- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف خريدار وكيل مي باشد وصي بعد از فوت خريدار نيز خواهد بود.

تبصره- در صورت انحلال/ورشكستگي خريدار/ متقاضي(در صورتيكه خريدار/ متقاضي شخص حقوقي باشد) بانك وصي او مي باشد و قبل از انقضاي مدت قرارداد، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و يا تامين نمايد.

ماده۱۸- بانك و خريدار قبول و موافقت دارند كه قرارداد حاضر يكي از قراردادهاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره …………….. مورخ …………….. تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره  …………….. شهرستان …………….. مي باشد و لذا در صورتي كه خريدار از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام از اين طريق مانع از اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده۱۹- كليه وكالتهاي تفويض شده خريدار به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده۲۰- اقامتگاه خريدار از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو خريدار قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا از طريق نامه رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده۲۱- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجراي اسناد رسمي است.

ماده۲۲- حاضر شدند آقاي/ خانم- آقايان/خانمها  ……………… (مشخصات كامل ذكر گردد) و بعد الحضور با ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد همراه با خريدار منفردا، متضامنا، مشتركا متعهد گرديدند تمامي طلب بانك را در سررسيدهاي مقرر به بانك بپردازند و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از صدور اجرائيه از قبيل حق الوكاله طرح دعوي و صدور اجراييه توسط بانك و يا وكلا دادگستري و هر آنچه به ذمه خريدار تعلق مي گيرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين خريدار در نتيجه تاخير در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجرائيه عليه خريدار و مسئوليت متعهدين در برابر بانك عينا مانند مسئوليت خود خريدار مي باشد.

متعهد/ متعهدين

۱- ………………………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………

۲- ………………………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………

۳- ………………………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………

۴- ………………………..فرزند ……….. داراي شماره شناسنامه ……….. صادره ……….. به نشاني………………………

امضاء متعهد/متعهدين

توضيح : نشاني متعهدين از نظر اين قرارداد همان نشاني خريدار مي باشد.

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه مبایعه نامه قطعی خودرو

نمونه مبایعه نامه قطعی خودرو

 

ماده ۱ : طرفين قرارداد

۱-۱- فروشنده/فروشندگان ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……… صادره از……… کدملي ……… متولد ……… ساکن ……… تلفن ……… با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……… متولد ……… بموجب ………

۲-۱- خريدار/خريداران ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……… صادره از ……… کدملي ……… متولد ……… ساکن ……… تلفن ……… با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه ……… متولد ……… بموجب ………

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال ……… دانگ يکدستگاه ……… از نوع ……… مدل ……… سيستم ……… رنگ ……… سيلندر ……… شماره راهنمايي و رانندگي ……… شماره شاسي ……… شماره موتور ……… که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غير منصوبه در آن مي باشد .

ماده ۳ : ثمن معامله

۱-۳- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ……… ريال ) و با حروف ( ……… ريال ) تعيين گرديد .

۲-۳- همزمان با اين توافق مبلغ با حروف ( ……… ريال ) نقداً / طي چک شماره ……… عهده بانک ……… شعبه ……… کد ……… به فروشنده پرداخت گرديد . باقيمانده ثمن با حروف ( ……… ريال ) در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد .

ماده ۴ : شرايط معامله

۱-۴- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند ، طبق قرارداد در تاريخ به حروف ……… در دفتر اسناد رسمي شماره ……… حاضر شوند و فروشنده متعهد گرديد سند را به نام خريدار يا هر کس که خريدار معرفي نمايد انتقال دهد . در ضمن ، اجراي تعهد ( تنظيم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ اليه بعدي ، منوط به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد و در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي مربوطه ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي شود .

۲-۴- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضاي ذينفع مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

۳-۴- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤيت کامل فني ، بدنه ، توسط خريدار و يا کارشناس منتخب وي صورت گرفت و از کميت و کيفيت آن آگاه مي باشد .

۴-۴- مسئوليت هر گونه تخلف اعم از راهنمايي و رانندگي ، کيفري و مدني که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحويل ، به وقوع پيوسته باشد بعهده فروشنده است .

۵-۴- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و عوارض شهرداري بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحرير بعهده …………………………. مي باشد.

۶-۴- کليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گرديد . موارد تقلب و تدليس از اين موضوع مستثني است .

۷-۴- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عمليات اجرايي دادگستري يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و يا غصبي بودن ، قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده ، فروشنده موظف است کليه هزينه هايي راکه خريدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ……… ريال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وي پرداخت و ثمن دريافتي را با احتساب خسارت قانوني مسترد نمايد .

۸-۴- مورد معامله و کليه اوراق و مستندات در تاريخ با حروف ……… ساعت ……… تسليم خريدار شد/ خواهد شد.

۹-۴- در صورت عدم حضور هر يک از طرفين براي تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ باحروف ( ……… ريال ) بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است .

ماده ۵ : در صورتيکه معامله بصورت اقساطي باشد

۱-۵- چک ها و يا سفته ها در حکم ثمن معامله مي باشد در صورتيکه پرداخت ……… قسط از اقساط بصورت متوالي از طرف خريدار به تاخير افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسيله نقليه را مسترد نمايد . خريدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحويل مورد معامله و جبران خسارت وارده مي باشد و در صورتيکه مورد معامله به هر علتي تلف شده باشد خريدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر ميزان مبالغ پرداختي بوده و مبناي قيمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه مي گردد.

۲-۵- پس از پرداخت آخرين قسط فروشنده موظف است سند را به نام خريدار انتقال دهد .

این قرارداد در تاریخ در دو نسخه تهیه شده که هر نسخه از اعتبار واحد برخوردار است.

امضای فروشنده                             امضای خريدار                             امضای شهود

 

 

نمونه قولنامه انتقال ملك

نمونه قولنامه انتقال ملك

 *******

طرفین قرارداد:

مشخصات فروشنده: ……………………………………………………………………………..

مشخصات خريدار: ………………………………………………………………………………

مورد معامله: ………………….

ثمن معامله: مبلغ …. ريال رايج كه مبلغ …… ريال از آن طي چك شماره ……….. عهده بانك ……….. شعبه ……… از سوي خريدار به فروشنده به عنوان بيعانه تسليم گرديده و مابقي بها را خريدار متعهد است به هنگام تنظيم و امضاي سند رسمي انتقال ملك در دفترخانه نقدا به فروشنده بپردازد.

شروط:

۱- تاريخ تنظيم و امضا سند رسمي انتقال ملك اين قولنامه روز ….. ماه ….. سال يكهزار و سيصد و …… شمسي مي باشد كه طرفين ملزم به حضور در دفتر خانه اسناد رسمي شماره ……….. واقع در ……….. به نشاني : ……….. در تاريخ مزبور مي باشند.

۲- تخليه و تحويل مورد معامله در تاريخ ……….. ماه يكهزار و سيصد و ……….. شمسي مي باشد كه بايد در سند رسمي موصوفه قيد و قبض تخليه و تحويل از سوي دفترخانه صادر گردد و در صورت عدم تخليه و تحويل به موقع مورد معامله، فروشنده ملزم به تاديه روزانه مبلغ ……. ريال به عنوان وجه التزام و جبران خسارات وراده به خريدار علاوه بر تخليه و تحويل مبيع مي باشد.

۳- خريدار حق انتقال اين قولنامه را جزيا و يا كلا ولو بصورت صلح حقوق و يا وكالت و غيره ندارد.

۴- در صورت عدم حضور خريدار در دفترخانه فوق در آن تاريخ جهت تنظيم و امضا سند رسمي مربوطه و عدم تاديه مابقي ثمن معامله بطور نقد در همان تاريخ، به منزله تخلف خريدار تلقي گرديده و ضمن كان لم يكن شدن اين قولنامه، فروشنده حق دارد بيعانه دريافتي مذكور را به عنوان مجه التزام به نفع شخص خود برداشت نمايد و خريدار در اين صورت حق بدان ندارد.

۵- عدم حضور فروشنده در تاريخ مذكور در دفترخانه موصوفه براي تنظيم و امضا سند ذكر شده به منزله تخلف فروشنده محسوب گرديده و فروشنده ملتزم است در اين صورت علاوه بر رد مبلغ دريافتي بيعانه فوق نيز مبلغي معادل بيعانه فوق الذكر به عنوان وجه التزام به خريدار بپردازد.

۶- ملاك عدم حضور هر يك جهت انجام تعهدات متن، گواهي دفترخانه مذكور خواهد بود.

۷- تاديه ماليات ها اعم از ماليات نقل و انتقال و غيره و عوارض شهرداري و بيمه به عده فروشنده است و هزينه هاي محضر اعم از حق الثبت و حق التحرير و بهاي اوراق رسمي مربوطه و احتمالا پاداش كاركنان دفتر خانه بعهده طرفين و بالمناصفه مي باشد.

۸- در صورت بروز قوه قاهره(فرس ماژور) موثر در تاخير تحصيل گواهي هاي مالياتي، استعلام ثبت و نوسازي و بيمه و احتمالا پيان كار يا عدم خلاف و تمديديه هاي آن كه مورد تعهد فروشنده است با اخذ گواهي هاي مربوط علت قانوني تاخير آن از مراجع صادر كننده آن گواهي ها و با اعلام قبلي رسمي فروشنده به خريدار وقت حضور موضوع شرط اول و بالطبيعه وقت تخليه و تحويل موضوع شرط دوم بالا بهمان ميزان افزوده خواهد شد.

۹- اين قولنامه در ۲ نسخه متحدالمتن و الاعتبار تنظيم و پس از امضا بين طرفين مباده گرديده است.

محل امضاي فروشنده              محل امضاي خريدار              محل امضاي شاهد ۱             محل امضاي شاهد ۲

نمونه مبايعه نامه اتومبيل

نمونه مبايعه نامـه اتومبيل

يَااَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ – اي کسانی که ايمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌هایتان وفا كنيد.

مادة ۱:طرفين معامله: …..

۱-۱ :فروشنده: ………………… فرزند: ….. داراي شناسنامة شمارة: ….. صادره از: ….. ساكن نشانـي: ….. تلفن: …..

۲-۱:خريدار: …………………  فرزند: ….. داراي شناسنامة شمارة: ….. صادره از: ….. ساكن نشانـي: ….. تلفن: …..

مادة ۲: مورد معامله و مشخصات آن:

مورد معامله و مشخصات آن كه فروشنده به رؤیت خریدار رسانده و مورد قبول و تأیید خريدار می‌باشد عبارتست از یک دستگاه وانت / سواري : ….. سيستم :….. مدل : ….. رنگ : ….. شماره موتور : ….. شماره شاسي : …..شماره موقت / شهرباني : ….. داراي يك جلد سند مالکیت به شمارة….. و به شمارة ثبت….. صادره از : ….. اداره راهنمائي و رانندگي : ….. كه مورد معامله را فروشنده به رؤیت خریدار رسانیده است و خریدار از كميت و کیفیت ارزش آن اطلاع كامل حاصل نموده و مورد قبول خريدار مي باشد.

مادة ۳:قيمت كل مورد معامله:

قيمت….. مورد معامله….. مبلغ: ….. ريال معادل : ….. تومان وجه رايج مورد توافق متعاملين قرار گرفت و به ترتیب زیر از سوی خريدار به فروشنده پرداخت می‌گردد:

۱-۳: مبلغ :…..ریال (…..تومان) به عنوان قسمتي از ثمن….. معامله….. نقداً….. طی فقره چك بانكي از سوی خريدار تسليم فروشنده گرديد و به دريافت آن اقرار نمود.

۲-۳: مبلغ : …..ریال (…..تومان) همزمان با تحویل مبیع و به تصرف مشتري دادن آن در مورخه / / ۱۳ .

۳-۳: مبلغ: …..ريال (…..تومان) در تاریخ / / ۱۳ همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال و در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة شمارة : ….. .

تبصره:عدم پرداخت مبلغ مندرج دربند ۱-۳ اين مبايعه نامه از سوی خریدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بي اعتباري معامله گرديده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص ديگري واگذار نمايد و در این مورد نیاز به اخذ هیچ گونه مجوز دیگری نمی‌باشد.

مادة ۴:شروط معامله:

۱-۴: تاريخ تحويل مبيع مورخة / / ۱۳ تعيين مي‌شود که همزمان با تحويل مبيع مبلغ مندرج دربند ۲-۳ در حق فروشنده تأديه می‌گردد.

۲-۴: تاريخ تنظيم سند رسمي انتقال اتومبيل مورخة / / ۱۳ مي باشد که طرفين ملزم به حضور در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسناد رسمی شمارة: ….. نام شهرستان واقع در….. براي انجام كلية تعهدات مندرج در مبایعه نامه و تشريفات قانوني نقل و انتقال می‌باشند.

۳-۴: فروشنده مكلف است قبل از تاریخ تنظيم سند رسمی، کلية اسناد و مدارك لازم اعم ازمفاصاحساب هاي مالياتي نقل و انتقال وعدم خلاف و…..را تهيه و به دفترخانة فوق‌الذکر تسليم نمايد. بطوريكه در روز تنظیم سند رسمی هیچ‌گونه مانعي براي تنظيم سند موجود نباشد.

۴-۴ : حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم و حضور خریدار بدون همراه داشتن باقيماندة ثمن معامله (به صورت چك تضميني یا وجه نقد) در حکم عدم حضور است و ملاك عدم حضور در دفترخانه، گواهي صادره از دفترخانة مذكورمي باشد.

۵-۴: در صورت عدم تحويل مورد معامله در تاریخ مذكور، فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ…..ريال (…..تومان) به عنوان جبران خسارت تأخير در تحویل مبيع در حق خریدار خواهد بود.

۶-۴: هرگاه خریدار در موعد مقرر در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسناد رسمی شمارة: ….. نام شهرستان حاضر نشده و نسبت به تنظيم سند رسمی معامله اقدام نكند، اين مبايعه نامه به خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار بوده و فروشنده مي تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار، مبلغ…..ريال (…..تومان) از پیش پرداخت را کسر نموده و باقیمانده را به وي مسترد نماید.

۷-۴: هرگاه فروشنده در موعد مقرر در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسناد رسمی شمارة: ….. نام شهرستان حاضر نشده و نسبت به تنظيم سند رسمی معامله اقدام نكند، اگرچه اين عمل به ارکان معامله خللي وارد نمی‌نماید و در هر صورت معامله معتبرمي باشد، خريدارمي تواند با مراجعه به مقـامـات صـالحة قضـائي الـزام طـرف مستنـكف را ضمـن مطالبـة خسـارات وارده به حضور در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسناد رسمی شمارة: ….. نام شهرستان و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نمايد.

تبصره: چنانچه خریدار الزام فروشندة مستنكف را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی از مقامات قضائي مطالبه نمايد، فروشنده هیچ‌گونه حق و ادعائی نسبت به مابقي ثمن مورد معامله (مذکور در بند ۳-۳) نخواهد داشت.

۸-۴: خریدار حق دارد مورد معامله راجزءً یا کلاً ولو به صورت صلح حقوق و يا وكالت به غیر منتقل نمايد كه در این صورت و حسب اعلام اطلاع قبلي انجام انتقال رسمي (موضوع بند ۲-۴) بنام منتقل‌اليه جديد انجام خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبايعه نامه نیز از حیث پرداخت الباقي ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهدة وي قرار خواهد گرفت.

۹-۴: فروشنده اقرار نمود كه مورد معامله مشمول مصادرة اموال نبوده و در توقیف نمي‌باشد و مورد رهن و وثيقة كسي نيست و منافعی از آن به هر شکلی به ديگري واگذارشده و ممنوع‌المعامله نمي‌باشد.

۱۰-۴: هرگاه بيع مورد ادعای ديگري قرار گرفت و یا بعداً اين ادعا حاصل شده و به اثبات برسد بطوریکه عملاً نقل و انتقال تحقق پيدا نكند و ياسند تنظيمي ابطال گردد فروشنده مكلف است ثمن معامله را به قيمت روز (و درصورت لزوم با جلب نظركارشناس) به خريدار پرداخت نمايد و چنانكه در اين رمينه خسارتي هم متوجه خريدارشود بايد اين خسارت را نيز جبران كند.

۱۱-۴: متعـاملين براساس آيات شريفة‹‹ اًوفُوا بِالعقود ِ›› و ‹‹ اَلمُسلمؤنَ عِندَشُرُوُطِهِم ›› متعهـد و ملتـزم مي‌شوند نسبت به انجـام كليـة تعهـدات خود به شـرح اين مبـايعه نامـه و حضور در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسناد رسمی شمارة: ….. نام شهرستانو تنظیم و امضاء سند رسمی مورد معامله اقدام نمايند.

۱۲-۴: تأدية كليه ماليات‌ها و عوارض اعم از نقل و انتقال، عوارض شهرداري، دارائي و كليه هزينه‌هاي بيمه، شماره‌گذاري ماليات مشاغل وانت و….. به عهدة فروشنده بوده و هزينه‌هاي نقل و انتقال در دفترخانه، اعم ازحق‌الثبت وحق‌التحرير و بهاي اوراق رسمي دفترخانه بالمناصفه به عهدة طرفين می‌باشد.

۱۳-۴: با توجه به اينكه به موجب ضوابط جاري پلاك نصب شده در اتومبيل في‌الواقع به نام فروشنده می‌باشد فلذا تا زمان تكميل مراحل نقل و انتقال در اداره راهنمائي و رانندگي /دفترخانة اسناد رسمی شمارة: ….. نام شهرستان،‌ پلاك منصوبه در اتومبيل در يد خريدار امانت می‌باشد.

اين مبايعه نامه با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی و با رعايت كلية شرايط و مقررات شرعي و قانوني معاملات در کمال صحت و سلامت، با ارادة شخصي و با علم و آگاهي از کم و كيف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مکان و نيز برابري ارزش مبيع با ثمن و با رضايت كامل طرفين مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط كافة خيارات خصوصاً خيار غبن اگر چه افحش باشد، هيچ‌يك از طرفين حق فسخ آن‌ را ندارد و صيغة شرعي عقد بيع ايجاباً و قبولا جاری شد و نسبت به آنان و ورثه و قائم‌مقام قانوني لازم‌الاجرا بوده و نوسانات قیمت‌ها هم هیچ‌گونه تأثيري در مبایعه نامه ندارد.

فروشنده: نام وامضاء فروشنده                           خريدار: نام و امضاء خريدار                           شهود: نام و امضاء شهود

نمونه قرارداد بيع قطعي ملك

نمونه قرارداد بيع قطعي ملك

*******

طرفین قرارداد:

فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگي ……………….. فرزند ……………….. داراي شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشاني ……………….. و خريدار: نام ……………….. نام خانوادگي ……………….. فرزند ……………….. داراي شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشاني ………………..

مورد معامله: تمامي ششدانگ يكباب خانه/يك دستگاه آپارتمان كه مشخصات ثبتي آن به قرار ذيل محل وقوع آن ……………………….. است.

پلاك فرعي …………….. از اصلي ……………….. اراضي ……………….. بخش ……………….. به مساحت ……………….. (فتوكپي سند مالكيت شماره ……………….. كه كليه اوراق آن ممضي به امضاي فروشنده است اخذ و تسليم خريدار شد مشخصات تفصيلي مورد معامله در فتوكپي مذكور مضبوط و مورد قبول طرفين است).

مورد معامله داراي:

آب، (با شماره پرونده ……… ) برق، (با شماره اشتراك ……… ) تلفن، به شماره/شماره هاي ……… گاز شهري بهش شماره ……… مي باشد. اعيان منصوبه در مورد معامله كه جزء مبيع است به قرار ذيل است: كولر ……… دستگاه- لوستر سقفي ……… عدد- دستگاه تصفيه آب استخر- دستگاه برق اضطراري ………

ثمن معامله : كلا معادل ……………….. ريال مي باشد كه مبلغ ……………….. آن طي چك شماره ……………….. مورخ ……………………. از حساب جاري ……………………… بانك ……………………………… به فروشنده پرداخت شد و مابقي كه معادل ……………….. ريال است به ترتيب و در موعد/مواعدي كه در اين سند آمده است به فروشنده تاديه خواهد شد.

شروط و توضيحات:

 1. صيغه شرعي بيع بين طرفين جاري شد و اسقاط كافه خيارات منجمله غبن (ولو به اعلي درجه) از طرفين به عمل آمد.
 2. به منظور انجام تشريفات ثبتي بيع انجام شده، طرفين متعهد شدند كه راس ساعت……. صبح روز ….. مورخه ……………….. در دفتر خانه شماره ……. تهران واقع در خيابان ………….. شاره …………………….. طبقه ……………. حاضر شوند.
 3. فروشنده مكلف است نسبت به اخذ و تهيه مفاصاها و گواهي ها و مدارك و اسناد لازم براي ثبت معامله اقدام كند و در روز موعود با در دست داشتن كليه مدارك و اسناد و با تهيه كليه مقدماتي كه به او مربوط مي شود در دفترخانه حاضر شود. حضور بدون همراه داشتن مدارك از نظر ترتيب آثار موضوع اين سند، در حكم عدم حضور خواهد بود.
 4. خريدار مكلف است در روز و ساعت معهود با همراه داشتن تتمه ثمن در دفترخانه حاضر شود.
 5. تسليم و تحويل مبيع حين ثبت معامله انجام خواهد شد.
 6. هر يك از طرفين كه در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود و يا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را كه مربوط به اوست فراهم نكند مكلف است مبلغ …….. ريال بابت جريمه عدم حضور بموقع به طرف ديگر بپردازد. اين جريمه بدل اصل تعهد نيست و پرداخت آن لطمه اي به اصل معامله انجام شده نمي زند و طرف پرداخت كننده را نيز از انجام تعهداتش بري نمي سازد.
 7. هر يك از طرفين پس از حضور در دفترخانه در صورتيكه طرف مقابل حاضر نباشد بايد مراتب را كتبا به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت كند، فروشنده فتوكپي كليه اسناد و اوراقي را كه آماده كرده ضميمه نامه مذكور خواهد كرد و خريدار در صورتيكه ثمن به صورت چك بانكي باشد فتوكپي چك يا چكها را ضميمه خواهد نمود. اگر ثمن وجه نقد باشد بايد به رويت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود.
 • تبصره- انجام موارد فوق از طريق تامين دليل نيز بلامانع است.
 1. فروشنده مكلف است آخرين قبوض آب و برق و تلفن و گاز را در دفترخانه به خريدار تحويل دهد. پرداخت اين وجوه تا تاريخ ثبت معامله بر عهده فروشنده خواهد بود.
 2. در صورتيكه خريدار براي ثبت معامله در دفترخانه حاضر نشود فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت و با اعلام مراتب عدم حضور خريدار به دفترخانه مي تواند معامله را فسخ و مبيع را به هر كس ديگري كه بخواهد منتقل كند. در اين حالت وجه پرداختي به كسر مبلغ موضوع شق ۶ به وي مسترد خواهد شد. اين فسخ صرفا با اعلام مراتب به خريدار، از طرق مقتضي محقق مي شود و نيازي به مراجعه به مراجع قضايي نخواهد بود.
 3. در صورتيكه يكي از طرفين به علت تخلف طرف ديگر به منظور الزام طرف مقابل به ثبت معامله از طريق طرح دعوي در دادگستري اقدام كند پرداخت كليه هزينه هاي قانوني دعوي اعم از هزينه دادرسي و حق الوكاله و غيره بر عهده طرف مستنكف خواهد بود.
 4. در صورت استنكاف فروشنده از حضور در دفترخانه، در تاريخ تعيين شده براي حضور تا زماني كه سند رسمي انتقال تنظيم و مورد معامله به خريدار تحويل داده شود(هر كدام كه ديرتر تحقق يابد) فروشنده بايد بابت هر روز تاخير مبلغ ……………….. ريال به خريدار بپردازد. تعلق اين وجوه تا انجام دو مورد فوق الذكر ادامه خواهد يافت ولو اينكه مبلغ آن از كله ثمن فراتر رود. اين مبلغ غير از مبلغي است كه به موجب بند ۶ از شروط و توضيحات مقرر شده است.

اين قرارداد كه در بردارنده بيع قطعي شرعي و تعهد متباعين به حضور در دفترخانه و انجام تشريفات شكلي و قانوني بيع واقع شده است، با توجه به مادتين ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدني و ماده ۱۰ همان قانون در تاريخ ……………….. بين طرفين امضا و مبادله شد. اين سند مشتمل بر ……………….. نسخه و هر نسخه شامل ……………….. و با اعتبار واحد است.

امضاي فروشنده                                     امضاي خريدار

***********