اخبار بانک قراردادها, تنظیم قرارداد حقوقی, قرارداد, قرارداد اجاره, قراردادهای شرکتی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد اجاره, وکیل امور قراردادها

نمونه قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري (دفتر کار)

نمونه قرارداد اجاره يك دستگاه آپارتمان تجاري (دفتر کار اداری) طرفین قرارداد: طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقاي ……………….. فرزند آقاي ……………….. داراي شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساكن : ………………………………………………………… طرف دوم قرارداد (مستاجر): شركت ………………..(سهامي خاص) مقيم تهران به نشاني …………………………… و به اعتبار امضاي خانم/آقاي ………………..(رئيس هيات مديره) فرزند آقاي ……………….. داراي شماره شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. و خانم/آقاي ……………….. (مدير عامل) فرزند آقاي ……………….. داري شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد ……………….. و همراه با مهر شركت: ………………………….. موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان تجاري در طبقه ………………….. ادامه مطلب… »

قرارداد, قرارداد بیع, قرارداد خرید, قرارداد فروش, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد بیع, نمونه قرارداد خرید, نمونه قرارداد فروش

نمونه قرارداد بيع قطعي ملك

نمونه قرارداد بيع قطعي ملك ******* طرفین قرارداد: فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگي ……………….. فرزند ……………….. داراي شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشاني ……………….. و خريدار: نام ……………….. نام خانوادگي ……………….. فرزند ……………….. داراي شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشاني ……………….. مورد معامله: تمامي ششدانگ يكباب خانه/يك دستگاه آپارتمان كه مشخصات ثبتي آن به قرار ذيل محل وقوع آن ……………………….. است. پلاك فرعي …………….. از اصلي ……………….. اراضي ……………….. بخش ……………….. به مساحت ……………….. (فتوكپي سند مالكيت شماره ……………….. كه كليه اوراق آن ممضي به امضاي فروشنده است اخذ و تسليم خريدار شد مشخصات تفصيلي مورد معامله در… ادامه مطلب… »

قرارداد, قرارداد عمرانی, قرارداد مشارکت, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد عمرانی, نمونه قرارداد مشارکت

نمونه قرارداد مشاركت مدني خصوصي

نمونه قرارداد مشاركت مدني خصوصي قرارداد مشاركت مدني ذيل بر مبناي ماده ۱۰ قانون مدني بین طرفین قرارداد منعقد می‌گردد. طرف اول قرارداد: خانم / آقاي : ………….. فرزند آقاي  ………….. داراي شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. به نشاني ………………………. كه در اين قرارداد به اختصار مالك ناميده مي شود و طرف دوم قرارداد:  خانم / آقاي ………….. فرزند آقاي ………….. داراي شماره شناسنامه ………….. صادره از ………….. متولد ………….. ساكن ………………………. كه در اين قرارداد به اختصار عامل ناميده مي شود و از طرف ديگر منعقد گرديده است. طرفين ضمن عقد حاضر و ضمن عقد خارج لازم مرقوم… ادامه مطلب… »