نمونه قرارداد خدمات تخصصي ارزيابي طرح پژوهشي

قرارداد خدمات تخصصي ارزيابي طرح پژوهشي

(در قالب نيازهاي محلي استان)

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «دانشگاه»نامیده خواهد شد،و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….،تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………که ازین پس « ارزياب »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده ۱: موضوع قرارداد

 ارزيابي‌ و ‌بررسي كامل فرم پيشنهاد طرح‌ پژوهشي با عنوان ………………………………………………………………………………….

ماده ۲: مبلغ قرارداد

 در صورتي كه ارزيابي انجام شده مورد تأييد دانشگاه قرار گيرد, دانشگاه مبلغ به عدد……….. ريال به حروف……………………………….ريال در وجه ارزياب پرداخت خواهد نمود.

تبصره: كليه حقوق اعم از ماليات, بيمه و نظاير آن به عهده ارزياب بوده و هنگام پرداخت قطعي به ارزياب توسط دانشگاه كسر و به سازمانهاي ذيربط پرداخت خواهد شد.

ماده ۳: تعهدات ارزياب

الف ـ ارزياب متعهد ميشود كه موضوع قرارداد را ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت فرم پيشنهاد طرح پژوهشي انجام و نتيجه را به رئيس شوراي پژوهشي استان ارسال نمايد.

ب ـ در صورتي كه ارزياب عضو دانشگاه پيام نور باشد، متعهد ميگردد كه فعاليت موضوع اين قرارداد را در ساعات خارج از اوقات اداري انجام دهد.

ج ـ ارزياب طرح مكلف است يك نسخه از قرارداد منعقده را براي انجام امور مالياتي حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ صدور قرارداد به حوزه مالياتي مربوط ارسال نمايد.

د ـ ارزياب به هيچ وجه حق انتقال تمام يا قسمتي از كار موضوع قرارداد را بدون موافقت كتبي رئيس شوراي پژوهشي استان به غير ندارد.

ماده ۴:يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۵:تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۶:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۷:فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۸:تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۹:حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۰:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                     امضای طرف دوم

…………………                                                   ………………………

امضای شاهد اول                                                  امضای شاهد دوم

…………………                                                   ………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

بيمه تمام خطر مقاطعه كاران

( شركت سهامي بيمه ………….. )

بيمه تمام خطر مقاطعه كاران

بر اساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار مذكور در جدول مشخصات(پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه…………… كه از اين پس بيمه گر خوانده مي شود تسليم مي گردد) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه نامه صورت مي گيرد، بيمه گر خسارت وارد به مورد بيمه و متوجه به بيمه گذار را (در صورتيكه حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد) به موجب اين بيمه نامه و با رعايت استثنائات مقررات و شرايط مندرج در آن و يا مندرج در الحاقي هاي مربوط تا ميزان پيش بيني شده در زير جبران خواهد كرد.

استثنائات عمومي

بيمه گر خسارات از بين رفتن يا مسئوليت حقوقي را كه بطور مستقيم يا غير مستقيم بعلت يا در نتيجه عوامل زير وارد آمده باشد جبران نخواهد كرد.

الف- جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه(خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي ،ياغي گري، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش، اعتصاب كارگران يا تعطيل كارخانه از طرف كارفرما در مقام مقابله با اعتصاب كارگران، جنبشهاي دسته جمعي، در دست گرفتن قدرت بوسيله قواي نظامي يا از طريق غير قانوني يا از طرف اشخاصي كه با سوء نيت بنام يا با ارتباط با هر گونه تشكيلات سياسي انجام گيرد.

توقيف، ضبط و مصادره يا خرابي اموال يا زيان وارد به آن بنا به دستور دولت عملي يا قانوني(de jure or de Facto) يا هر مقام صلاحيتدار عمومي.

ب- واكنشهاي هسته ي يا آلودگي هاي مربوط به تشعشعات هسته اي و راديو اكتيو.

پ- عمل يا سهل انگاري عمدي بيمه گذار.

ت) تعطيل تمام يا قسمتي از كار.

چنانچه در جريان مراحل قانوني، تعقيب دعوي يا هر گونه دادرسي ديگر، بيمه گر به اتكاء مقررات بند الف مذكور در بالا اعلام دارد كه از بين رفتن، خرابي، زيان يا مسئوليت حقوقي مشمول اين بيمه نيست، اثبات اينكه چنين مواردي مشمول بيمه مي باشد بعهده بيمه گزار است.

مدت بيمه

الف- دوره عمليات ساختماني

مسئوليت بيمه گر ولو اينكه تاريخ مقدمي در جدول مشخصات ذكر شده باشد از زماني شروع خواهد شد كه كالاي مذكور در جدول مشخصات به محل كار رسيده باشد و در تاريخ انقضاي بيمه مقرر در جدول مشخصات پايان مي يابد. در صورتي كه قسمت يا قسمتهايي از كار قرارداد مورد بيمه قبل از تاريخ انقضاي مقرر در جدول مشخصات از طرف صاحب كار تحويل گرفته شده يا مورد بهره برداري قرار گيرد تعهد بيمه گر در همان تاريخ تحويل يا بهره برداري پايان يافته تلقي مي شود.

ب) دوره نگهداري

اگر در جدول مشخصات دوره نگهداري نيز پيش بيني شده باشد مسئوليت بيمه گر در طول اين دوره محدود به هر گونه از بين رفتن يا خسارتي خواهد بود كه به پيمانكار يا پيمانكاران بيمه شده و در هنگام اجراي عملياتي كه بر طبق تعدات ناشي از شرط نگهداري قرارداد ملزم به انجام آن مي باشند وارد آمده باشد.

شرايط عمومي

 • مسئوليت بيمه گر براي هر گونه پرداختي تحت عنوان اين بيمه نامه مشروط بر اين خواهد بود كه بيمه گزار مقررات اين بيمه نامه را رعايت كرده و كليه وظايفي را كه بعهده دارد دقيقا انجام داده باشد.
 • جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي متضمن اين بيمه نامه جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي شود و اصطلاح«اين بيمه نامه» هر جاي اين قرارداد بكار برده شود منظور از آن جدول مشخصات و بخش يا بخشها من حيث المجموع خواهد بود. هر كلمه يا اصطلاحي كه در يك قسمت يا جدول مشخصات يا بخش يا بخشهاي اين بيمه نامه به معناي خاصي بكار برده شود همه جاي بيمه نامه داراي همان معني خواهد بود.
 • بيمه گزار كليه احتياجات لازم را به منظور جلوگيري از وقوع خسارت از بين رفتن يا خسارت وارد به اشخاص ثالث به عمل خواهد آورد و همچنين اصول صحيح مهندسي و مقررات قانوني و توصيه هاي كارخانه سازنده را مراعات كرده و كليه عمليات ساختماني و لوازم و تجهيزات و ماشين آلات بيمه شده به موجب اين بيمه نامه را در شرايطي صحيح نگهداري خواهد كرد.
 • بيمه گزار ملزم است بلافاصله كليه تغييراتي را كه موجب تغيير ماهيت خطر مورد اين بيمه مي شود كتبا به اطلاع بيمه گر برساند تا در صورت اقتضا به تبع اين تغيير حدود تعهدات بيمه گر و يا حق بيمه تغيير يابد.
 • نمايندگان بيمه گر مي توانند در هر موقع مناسب به كارگاه و محل كار مراجعه كنند و به هر گونه اسناد و مدارك و نقشه هاي مربوط و غيره دسترسي داشته باشند. همچنين نمايندگان مزبور حق دارند از مورد بيمه بازرسي بعمل آورند.
 • در صورت وقوع هر گونه حادثه اي كه بر طبق اين بيمه نامه موجب طرح ادعاي خسارتي شود بيمه گزار بايد:

الف) بلافاصله بوسيله تلفن و يا تلگراف و متعاقبا بوسيله نامه مراتب را به بيمه گر اعلام دارد.

ب) تمام اقداماتي را كه براي وي امكان دارد به منظور جلوگيري از گسترش دامنه زيان و خسارت بعمل آورد.

پ) وضع قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمه گر قرار دهد.

ت) كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمه گر را تهيه و در دسترس او بگذرد.

ث) در صورت فقدان يا خسارت معلول دزدي ساده يا سرقت با شكستن حرز مقامات انتظامي را مطلع سازد.

بيمه گر مسئول جبران خسارت يا مسئوليتي كه در ظرف چهارده روز پس از وقوع آن حادثه بوي اطلاع داده نشده باشد نخواهد بود.

بعد از آنكه بيمه گزار بر طبق شرايط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه گر رساند حق دارد نسبت به تغيير يا تعويض خسارتهاي جزئي اقدام كند. لكن در مورد خسارتهاي بزرگ بايد به نماينده بيمه گر فرصت داده شود كه قبل از هر گونه تعمير يا تغييري خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد. ولي اين مانع از آن نمي شود كه بيمه گزار كليه اقداماتي را كه منطقا براي امنيت و ادامه كار ضرورت دارد بعمل آورد. در صورتيكه نماينده بيمه گر در مهلتي كه قاعدتا براي چنين رسيدگي معمول است به رسيدگي اقدام نكند بيمه گزار مي توان تعمير يا تعويض را انجام دهد.

 • بيمه گزار متعهد است به حساب بيمه گر اقداماتي را كه بيمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دريافت غرامت پرداختي از اشخاص ثالث(بجز كساني كه تحت اين بيمه نامه بيمه شده اند) لازم مي داند معمول دارد يا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غرامتي كه ممكن است جبران آن مورد درخواست بيمه گر قرار گيرد اعم است از خسارتهايي كه بيمه گر مستقيما پرداخته است يا غراماتي كه بر طبق اصل قائم مقامي در نتيجه خسارتهايي كه به موجب اين بيمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذكور در اين بند ممكن است قبل از پرداخت خسارت به بيمه گزار يا بعد از آن لازم تشخيص داده شود يا مورد درخواست قرار گيرد.
 • هر گونه اختلافي كه از اين بيمه نامه ناشي شود به تصميم داوري كه كتبا بوسيله طرفين تعيين مي شود ارجاع خواهد شد. اگر طرفين نتوانند نسبت به داور واحد توافق حاصل كنند مورد اختلاف به تصميم دو داور كه هر يك از طرفين يك نفر را ظرف مدت يكماه بعد از درخواست كتبي يكي از طرفين كتبا تعيين خواهد كرد احاله مي شود. در صورتيكه داوران مزبور به توافق نرسند قبل از بررسي ماهوي موضوع مورد اختلاف يك نفر را كتبا بعنوان سر داور انتخاب مي كنند. سر داور و داوران تحت رياست سر داور تشكيل جلسه داده مبادرت به صدور حكم داوري مي كنند.

داوران و سرداور بايد از بين مهندسين خبره انتخاب شوند. هر گونه اقدامي عليه بيمه گر در مراجع قانوني موكول به ارجاع قبلي موضوع مورد اختلاف به داوري و صدور راي از طرف داور يا داوران خواهد بود.

 • اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه به جهتي از جهات عاري از حقيقت يا توام با قصد تقلب تشخيص داده شود يا از اينگونه ادعاها پشتيباني و يا بمنظور استفاده از اين بيمه نامه هر گونه اسناد و مدارك و وسايل نادرست و تقلب آميز از طرف بيمه گزار يا هر كس ديگر به نمايندگي بيمه گزار بكار برده شود و يا چنانچه نسبت به ادعاي خسارتي كه مردود شناخته شده است. در ظرف سه ماه هيچگونه اقدام يا عمل قانوني انجام نگيرد و يا در صورتيكه موضوع به داوري ارجاع شده باشد در ظرف سه ماه پس از صدور راي داور يا داوران يا سرداور هيچ گونه اقدامي بعمل نيايد كليه حقوق ناشي از اين بيمه منتفي خواهد شد.
 • اگر در زمان وقوع خسارت مشمول اين بيمه نامه براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث بيمه نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه گر با توجه به مبالغ بيمه شده در دو بيمه نامه فقط به نسبت سهم خود مسئول جبران خسارت يا شركت در پرداخت آن خواهد بود.

جدول مشخصات

بيمه نامه شماره …………….

موضوع قرارداد

نام و نشاني بيمه گزار:

الف) صاحبكار

ب) پيمانكار(پيمانكاران)

محل كارمحل صدور

 شرح موضوع و خطرهاي مورد بيمه

بخش يك – مورد بيمه

۱-  عمليات ساختماني(كارهاي دائم يا موقت و كليه تجهيزات مربوط)

الف- ارزش كار

ب- تجهيزات يا مصالحي كه بوسيله صاحب كار تهيه شده است

۲-    مصالح و لوازم و تجهيزات ساختماني

۳-    ماشين آلات ساختمان(مطابق فهرست پيوست)مبلغ بيمه شده

۱-

۲-

۳-

جمع كل حداكثر غرامت مشمول اين بيمه نامه براي از بين بردن ضايعات فرانشيزها:

مبالغي كه در هر حادثه براي از بين رفتن يا زيان وارد به عمليات ساختماني و يا لوازم و مصالح ساختماني(موضوع بخش يك بندهاي ۱ و ۲ فوق الذكر) ناشي از عوامل زير بعهده بيمه گزار است.

الف- زمين لرزه، طوفان، تند باد، گردباد، سيل، طغيان آب، نشست ريزش آوار.

ب- معلول هر علت ديگر به جز آتش سوزي و انفجار و صاعقه

 بخش دو- مسئوليت حقوقي

 ۱- حداكثر غرامت در مورد يك حادثه يا سلسله حوادثي كه داراي منشا واحد باشد:

الف- در مورد خسارتهاي جسماني براي هر شخص

ب- در مورد زيانهاي مالي

۲- جمع كل غرامت تحت اين بيمه نامه مدت بيمه (بر طبق مقررات مربوط به دوره تامين)

الف- دوره عمليات ساختماني از …………… تا ………….

ب- دوره نگهداري از ………………… تا ………………..

حق بيمه (كه مبلغ آن طبق شرايط بيمه نامه ممكن است تغيير پيدا كند)

امضاء كننده يا امضاء كنندگان با اختيار تام از طرف بيمه گر اين بيمه نامه را بنام او امضاء مي كنند

تاريخ ……………………………..

پيشنهاد و پرسشنامه

بيمه تمام خطر نصب                     شركت سهامي بيمه

شماره …………………………

۱- موضوع قرارداد:

(چنانچه طرح شامل چند بخش است، بخش يا بخشهايي كه بايد بيمه شود، مشخص فرماييد)

۲- محل نصب،كشور                استان                   شهر                    شهرستان                     روستا

۳- پيشنهاد دهنده:……نشاني:

۴- صاحبكار:…………نشاني:

۵- پيمانكار يا پيمانكاران اصلي:………….نشاني:

۶- پيمانكار يا پيمانكاران فرعي:…..نشاني:

۷- سازندگان لوازم اصلي:…………نشاني:۸

– موسسه ناظر بر نصب:………….نشاني:۹

– مهندس مشاور:……….نشاني:

۱۰- شرح كامل اشياي مورد نصب:

چنانچه از اشياي دست دوم استفاده مي شود مشخص فرمايند.

الف- در مورد ماشين آلات:

(كارخانه سازنده، شماره ماشين، نوع، اندازه، ظرفيت، وزن، فشار، حرارت، دور موتور)

ب: در مورد كارخانه:

(نقشه عمومي طرح، وضعيت كارهاي ساختماني)۱۱- مدت بيمه:                                   تاريخ شروع بيمه

دوره انبارداري                                    ماه

تاريخ شروع عمليات نصب

دوره نصب يا ساختمان                           ماه

دوره آزمايش                                      هفته

دوره نگهداري                                    ماه

نوع پوشش نگهداري مورد درخواست

تاريخ انقضاء بيمه۱۲- آيا نقشه ها و طرح ها و مصالح مورد استفاده در اين پروژه

الف- كارهاي قبلي            آري …..         نه ………

ب- كارهاي قبلي بوسيله پيمانكار    آري ………..   نه ……..

قبلا هم مورد استفاده يا آزمايش قرار گرفته است؟

خواهشمند است در مورد طرحهاي مشابهي كه قبلا بوسيله پيمانكار انجام شده است، اشاره فرماييد.۱۳- آيا كار مورد نظر، ادامه يا توسعه تاسيسات موجود مي باشد؟                        آري ….     نه…….

آيا بهره برداري تاسيسات موجود، در دوره نصب نيز ادامه خواهد داشت؟               آري …..    نه ……

(نقشه هاي مربوط را ضميمه فرماييد)۱۴- آيا كارهاي ساختماني تا كنون با تمام رسيده است؟                                    آري …..     نه …..۱۵- كارهايي كه توسط پيمانمكار فرعي انجام خواهد شد.

 خواهشمند است به شماره هاي ۱۶ تا ۲۱ تا آنجا كه ممكن است پاسخ دهيد:

۱۶- آيا تشديد خطر در اين مورد وجود دارد؟         آتش سوزي                            آري ….    نه …..

انفجار                                 آري ….   نه …..

چنانچه وجود دارد تشريح فرماييد.

 ۱۷- سطح آب زيرزميني۱۸- نزديكترين رودخانه، درياچه، دريا و غيره :  نام                           فاصله تا محل نصب

سطح آب رودخانه، درياچه، دريا و غيره          پايين              متوسط             بالاترين ميزان آب ثبت شده

ميانگين سطح محل كار۱۹- شرايط جوي: فصل بارندگي از                  تا

حداكثر ميزان بارندگي       (ميليمتر)           در ساعت        در روز         در ماه

حداكثر سرعت باد            دفعات وقوع طوفان:  كم ….    متوسط ….         زياد ….

۲۰- خطرات زلزله         آيا سابقه آتشفشان و زلزله دريايي در محل وجود دارد؟         آري ….      نه ……

آتشفشان، زلزله دريايي:

آيا هيچگاه زلزله در منطقه رخ داده است؟                                                        آري …..      نه …….

چنانچه رخ داده در آنصورت شدت آنرا ذكر كنيد.

آيا در طرح ساختماني قواعد مقاومت در مقابل زلزله پيش بيني شده است؟                 آري ……     نه ……..

كيفيت خاك محل نصب      صخره ….     شن …..     ماسه …..     خاك رس …….      خاك دستي ……

انواع ديگر:

آيا در مجاورت محل كار از لحاظ زمين شناسي اشكالي وجود دارد؟                          آري …..     نه ……۲۱- در صورت امكان، حداكثر خسارت           بعلت زمين لرزه …….                  بعلت آتش سوزي ………

احتمالي در يك حادثه را بر حسب                  به علل ديگر  ……..

درصد مبلغ بيمه برآورد كنيد.۲۲- آيا پوشش براي تجهيزات ساختماني يا نصب ( داربست، اطاقكهاي موقت، ابزار و وسايل) مورد درخواست مي باشد؟

خواهشمند است شرح مختصري داده و ارزش آنرا در رديف ۳/۲۸ مشخص فرماييد.۲۳- آيا پوشش براي ماشين آلات ساختماني يا نصب (ماشين آلات خاك برداري، جراثقال و غيره مورد درخواست مي باشد)

آري ……    نه …….

خواهشمند است ليست ماشن آلات اصلي كه شامل ارزش تعويض به قيمت نو باشد ضميمه فرماييد. ارزش كل را در رديف ۴/۲۸ مشخص فرماييد.۲۴- آيا ساختمانها و تاسيسات موجود در محل كار يا در مجاورت آن كه متعلق به پيمانكار(يا صاحبكار) بوده و يا در اختيار آنها مي باشد، در مقابل زيان يا خسارات ناشي از كارهاي مورد قرارداد نياز به پوشش بيمه دارد؟        آري ….        نه ……

حداكثر غرامت مورد نظر را در رديف ۶/۲۸ مشخص فرماييد.۲۵- آيا پوشش بيمه براي مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث مورد نياز مي باشد؟

مختصري از محل مجاور و ساختمانها و تاسيسات موجود كه به پيمانكار يا صاحبكار تعلق ندارد. شرح دهيد.

(در صورت امكان نقشه هاي موجود ضميمه شود).

حداكثر غرامت مورد نظر را در رديف ۲۸ بخش دوم مشخص فرماييد.۲۶- در صورت بروز خسارت آيا مايليد        هزينه حمل سريع ……         اضافه كاري …….      كار در شب …….

پوشش شامل اين موارد نيز باشد؟               كار در ايام تعطيلي …..        هزينه حمل هوايي …….۲۷- هر گونه پوشش اضافي ديگري كه مورد درخواست است، شرح دهيد:

۲۸- خواشمند است مبالغ مورد بيمه و در صورت لزوم حد غرامت را مشخص فرماييد:

نوع پول

بخش يك خسارات مالي

بخش دو مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث

 اقلام مورد بيمه

۱- كارهاي مورد نصب به تفكيك بشرح زير:

۱/۱- اقلام مورد نصب

۲/۱- هزينه حمل

۳/۱- حقوق و عوارض گمركي

۴/۱- هزينه نصب

۲- كارهاي ساختماني

۳- تجهيزات ساختماني/ يا نصب

۴- ماشين آلات ساختماني/يا نصب

۵- برداشت ضايعات (با تعيين حد غرامت)

۶- اموال موجود در محل كار يا در مجاورت آن متعلق يا در اختيار صاحبكار (با تعيين حد غرامت)مبلغ مورد بیمه به تفكيك كل مبلغ مورد در بخش يك: خواهشمند است میزان خسارتهاي مربوط به خطرات زير را برآورد كنيد.نوع خطرحد غرامت زلزله، آتشفشان، زلزله دريايي، طوفان، گردباد، سيل، صغيان آب- ريزش اقلام بيمه شده حدود غرامت غرامت جاني براي هر شخص

جمع غرامت جاني

جمع خسارات مالي

جمع غرامت جاني و مالي بدينوسيله اعلام مي داريم كليه اظهارات مندرج در اين پيشنهاد و پرسشنامه، كامل و مقرون به صحت است و نيز موافقت داريم كه اين پرسشنامه، اساس و مبناي صدور بيمه نامه قرارگيرد، بيمه گر فقط در چارچوب مقررات و شرايط بيمه نامه، مسئوليت دارد. بيمه گذار موظف است هر گونه تغيير در مورد بيمه كه موجب تشديد خطر شود، به بيمه گر اطلاع دهد و بيمه گر حق دارد متناسب با اين تغيير نرخ بيمه را تعديل كند.

بيمه گر متعهد است كليه اطلاعاتي را كه بيمه گزار بدينوسيله در اختيار او قرار مي دهد، محرمانه تلقي كند.

نمونه بيمه نامه تمام خطر نصب

(شركت سهامي بيمه ………….)

بيمه نامه تمام خطر نصب

با توجه به اينكه بيمه گزار نامبرده در جدول مشخصات، با تكميل پرسشنامه مربوط كه به انضمام اظهارات كتبي ديگر بيمه گزار در رابطه با انجام این بيمه، جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي شود از شركت سهامي بيمه …..كه از اين پس بيمه گر ناميده مي شود درخواست بيمه كرده است، بيمه گر به موجب اين بيمه نامه تعهد مي كند به شرط پرداخت حق بيمه مندرج در جدول مشخصات از طرف بيمه گر و با رعايت شرايط و مقررات و استثنائاتي كه در ذيل مقرر شده و يا به موجب الحاقي مقرر خواهد شد، خسارت وارد به بيمه گر را به نحو و تا حدودي كه مشخص شده جبران كند.

استثنائات عمومي

بيمه گر خسارت از بين رفتن، آسيب ديدگي يا مسئوليت مدني را كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بعلت يا در نتيجه عوامل زير وارد آمده يا افزايش يافته باشد جبران نخواهد كرد.

الف- جنگ، هجوم، عمل نيروي دشمن خارجي، عمليات خصمانه(خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد)، جنگ داخلي ياغيگري، بلوا، انقلاب با قيام، شورش، اعتصاب يا ممانعت از كار كارگران بوسيله كارفرما، جنبشهاي دسته جمعي، در دست گرفتن قدرت با استفاده از نيروي نظامي يا از راه غير قانوني يا از طرف گروهي از اشخاص بدخواهانه بنام يا به تحريك سازمانهاي سياسي عمل مي كنند، دسيسه چيني، ضبط، مصادره، توقيف براي ارتش، يا خرابي يا آسيب وارد به اموال بنا به دستور دولت عملي يا قانوني (DE JURE OR DE FACTO) يا هر مقام عمومي ديگر.

ب- واكنشهاي هسته اي، تشعشعات يا آلودگي هاي راديواكتيو.

پ- عمل يا سهل انگاري عمدي بيمه گزار يا نمايندگان وي.

ت- توقف كار به طور كلي يا جزئي.

هر گاه در جريان طرح يا تعقيب دعواي قضائي يا هر گونه دادرسي ديگر، بيمه گر به استناد بند الف بالا اعلام دارد كه از بين رفتن، خرابي، آسيب ديدگي يا مسئوليت مشمول اين بيمه نيست، اثبات اينكه چنين مواردي مشمول بيمه مي باشد بعهده بيمه گزار است.

مدت بيمه

مسئوليت بيمه گر ولو اينكه تاريخ مقدم ديگري در جدول مشخصات قيد شده باشد پس از شروع كار يا پس از آنكه اشياء مذكور در جدول مشخصات در محل نصب تخليه شد آغاز مي شود و به محض تحويل كار يا انجام نخستين آزمايش ساده يا آزمايش با بار، بنابر اينكه كدام زودتر انجام مي شود و حداكثر چهار هفته بعد از شروع آزمايشها پايان مي پذيرد، مگر آنكه قبلا بطور كتبي توافق ديگري شده باشد.

اگر آزمايش و يا بهره برداري يا تحويل تنها نسبت به بخشي از كارخانه يا نسبت به يك يا چند ماشين انجام گيرد، تامين بيمه گر و كليه مسئوليتهاي مربوط در مورد اين بخش كارخانه و اين ماشين يا ماشين ها خاتمه مي پذيرد و نسبت به قسمتهاي ديگر كارخانه يا ماشين هاي ديگر ادامه مي يابد.

اعتبار بيمه حداكثر در تاريخي كه در جدول مشخصات قيد شده منقضي مي شود و تمديد مدت آن تنها با موافقت قبلي و كتبي بيمه گر ممكن مي باشد.

شرايط عمومي

 • مسئوليت بيمه گر براي هر گونه پرداختي به موجب اين بيمه نامه مشروط بر اين است كه بيمه گزار مقررات بيمه نامه را رعايت كرده و به سوالات مطرح شده در پرسشنامه درست پاسخ داده و كليه وظايفي را كه بعهده دارد انجام داده باشد.
 • جدول مشخصات و بخش يا بخشهاي متضمن اين بيمه نامه جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي شود و اصطلاح«اين بيمه نامه» هر بار كه در اين قرارداد بكار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش يا بخشها نيز خواهد بود. هر واژه يا اصطلاحي كه در يك قسمت از بيمه نامه يا جدول مشخصات يا بخش يا بخشهاي اين بيمه نامه به معناي خاصي بكار برده شود، همه جاي بيمه نامه داراي همان معني خواهد بود.
 • بيمه گزار بايد به منظور جلوگيري از تلف و يا آسيب ديدگي اموال بيمه شده و يا زيان وارد به اشخاص ثالث به هزينه خود كليه اقدامات لازم را بعمل آورد و توصيه هاي معقول بيمه گر را انجام دهد و مقررات قانوني و توصيه هاي كارخانه سازنده را رعايت كند.
 • نمايندگان بيمه گر مي توانند در هر زمان مناسب، خطر موضوع بيمه را مورد بازرسي و ارزيابي قرار دهند و بيمه گزار موظف است كليه اطلاعات ضروري را جهت ارزيابي خطر در اختيار نمايندگان بيمه گر بگذارد.
 • بيمه گزار ملزم است هر گونه تغيير در ماهيت خطر را بلافاصله بطور تلگرافي و كتبي به آگاهي بيمه گر برساند و به هزينه خود كليه پيشگيري هاي تكميلي مناسب با اوضاع و احوال را معمول دارد. در صورت اقتضا ممكن است به تبع اين تغييرات نسبت به دامنه تامين يا حق بيمه تجديد نظر بعمل آيد.
 • در صورت وقوع هر گونه حادثه اي كه بر طبق اين بيمه نامه موجب طرح ادعاي خسارت شود بيمه گزار بايد:

الف- بلافاصله بوسيله تلفن و يا تلگراف مراتب را با ذكر نوع و حدود خسارت به آگاهي بيمه گر برساند و كتبا نيز آنرا مورد تاييد قرار دهد.

ب- به منظور جلوگيري از گسترش دامنه خسارت كليه اقداماتي را كه براي وي امكان دارد بعمل آورد.

پ- قسمتهاي خسارت ديده را به همان حال حفظ كند و به منظور رسيدگي در اختيار نماينده يا كارشناس بيمه گر قرار دهد.

ت- كليه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بيمه گر را تهيه و در دسترس او بگذارد.

ث- در موردي كه خسارت معلول سرقت ساده يا سرقت با شكستن حرز باشد مراجع انتظامي را مطلع سازد.

بيمه گر در هيچ يك از موارد مسئوليتي در قبال خسارت و آسيب و يا مسئوليتي كه ظرف چهارده روز پس از وقوع حادثه به وي اطلاع داده نشده باشد، نخواهد داشت.

پس از آنكه بيمه گزار بر طبق مقررات بالا وقوع خسارت را به اطلاع بيمه گر رساند مي تواند در مورد خسارتهاي جزئي كه حدود آن توسط بيمه گر تعيين و ابلاغ مي شود نسبت به تعمير يا تعويض اقدام كند در ساير موارد بايد به نماينده بيمه گر فرصت داده شود كه قبلا هر گونه تعمير يا تغييري خسارت را مورد رسيدگي قرار دهد.

هر گاه نماينده بيمه گر ظرف مدت معقولي پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسيدگي قرار ندهد بيمه گزار حق دارد نسبت به تعمير يا تعويض قسمتهاي خسارت ديده اقدام كند.

چنانچه اشيا خسارت ديده به موقع و به نحو مناسب تعمير نشود، تامين بيمه گر نسبت به آن قطع مي شود.

 • بيمه گزار متعهد است به هزينه بيمه گر هر گونه اقداماتي را كه بيمه گر به منظور حفظ حقوق خود و يا دريافت خسارت از اشخاص ثالث(بجز آنها كه به موجب اين بيمه نامه بيمه شده اند) لازم مي داند انجام دهد و يا اجازه انجام آنرا بدهد. بيمه گر ممكن است مستقيما داراي حقوقي باشد يا به سبب پرداخت خسارت بعنوان جانشين بيمه گزار صاحب چنين حقي شده باشد. اين اقدامات مي تواند قبل يا بعد از جبران خسارت به بيمه گزار لازم شناخته شود و مورد درخواست بيمه گر قرار گيرد.
 • هر گونه اختلاف درباره مبلغي كه بايد به موجب اين بيمه نامه پرداخت شود(با فرض عدم اختلاف در خصوص اعتبار بيمه نامه) به تصميم كارشناسي كه كتبا با توافق طرفين برگزيده مي شود احاله خواهد شد. اگر طرفين نسبت به كارشناسي واحد به توافق نرسند اختلاف به دو كارشناس كه هر يك از طرفين ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست كتبي طرف ديگر يكي را انتخاب خواهد كرد ارجاع مي شود. در صورتيكه كارشناسان مزبور به توافق نرسند، قبل از بررسي ماهوي موضوع اختلاف كتبا كارشناس سومي را بعنوان سركارشناس انتخاب خواهند كرد. جلسه كارشناسي تحت رياست سركارشناس تشكيل خواهد شد. قبل از صدور راي كارشناس هيچ دعوايي عليه بيمه گر در مراجع قضائي قابل طرح نمي باشد.
 • اگر خسارتي مورد ادعا قرار گيرد كه به جهتي از جهات عاري از حقيقت يا توام با قصد تقلب تشخص داده شده باشد يا اظهاراتي در جهت حمايت ادعاهايي از اين قبيل عنوان گردد و يا به منظور استفاده از اين بيمه نامه از طرف بيمه گزار يا هر شخص ديگري به نمايندگي بيمه گزار است و مدارك و وسايل و تدابير نادرست و تقلب آميز بكار برده شود، يا اگر بيمه گزار نسبت به ادعاي مردود و اعلام شده ظرف مدت سه ماه از تاريخ رد اقدامي به عمل نياورد و يا در صورتيكه موضع به كارشناسي ارجاع شده است سه ماه پس از صدور راي از ناحيه كارشناس يا كارنشاسان يا سركارشناس هيچگونه اقدامي بعمل نيايد بيمه گزار كليه حقوق ناشي از اين بيمه نامه را از دست مي دهد.
 • اگر در زمان وقوع خسارت مشمول اين بيمه نامه براي جبران خسارت يا دعاوي اشخاص ثالث بيمه نامه ديگري نيز وجود داشته باشد، بيمه گر فقط به نسبت سهم خود مسئول جبران يا شركت در جبران خسارت خواهد بود.

نمونه قرارداد كار/استخدام

نمونه قرارداد كار

اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۳) الحاقي به ماده (۷) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود .

۱) طرفين قرارداد :

كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما: آقاي/خانم/شركت ………….. فرزند ………….. شماره شناسنامه/ شماره ثبت …………. به نشاني : …………

كارگر: آقاي/خانم …………………….. فرزند …………………….. متولد …………………….. شماره شناسنامه …………………….. شماره ملي …………………….. ميزان تحصيلات …………………….. نوع و ميزان مهارت …………………….. به نشاني : ……………………..

۲) نوع قرارداد : دائم/موقت/كارمعين

۳) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي يابد : ………………………………………..
۴) محل انجام كار : ………………………………….
۵) تاريخ انعقاد قرارداد : ………………………………….
۶) مدت قرارداد : ………………………………….
۷) ساعات كاری : ………………………………….
ميزان ساعات كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي گردد . ساعات كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است .

۸) حق السعي :

الف : مزد ثابت/ مبنا/ روزانه/ ساعتي ……….. ريال (حقوق ماهانه : ……….. ريال )
ب : پاداش افزايش توليد و يا بهره وري ……….. ريال كه طبق توافق طرفين قابل پرداخت است .

ج : ساير مزايا ………..

 

۹) حقوق و مزاياي كارگر : بصورت هفتگي/ ماهانه به حساب شماره ……….. نزد بانك ……….. شعبه ……….. توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد .

۱۰) بيمه : به موجب ماده (۱۴۸) قانون كار ، كارفرما مكلف است كارگر را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاه هاي بيمه گر بيمه نمايد .

۱۱) عيدي و پاداش سالانه : به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاي مشمول قانون كار- مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شواري اسلامي ، به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/ مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران ) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود . براي كار كمتر از يك سال ، ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد .

۱۲) حق سنوات يا مزاياي پايان كار : به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد كار حق سنوات ، مطابق قانون و مصوبه
مورخ ۲۵/۸/۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام به نسبت كاركرد كارگر پرداخت مي شود .

۱۳) شرايط فسخ قرارداد : اين قرارداد در موارد ذيل ، توسط هر يك از طرفين قابل فسخ است .

فسخ قرارداد ……………. روز قبل به طرف مقابل كتباً اعلام مي شود .

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

۱۴) ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي ، كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله مندي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد .

۱۵) اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما ، يك نسخه نزد كارگر ، يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما از طريق نامه الكترونيكي يا اينترنت و يا ساير طرق به اداره كار و امور اجتماعي محل تحويل مي شود .

محل امضاء كارفرما                                                     محل امضاء كارگر

ممانعت دولت از انعقاد قرارداد شركت های ایرانی با بيمه هاي خارجي

رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به نزديك شدن به لغو تحريم ها از دولت خواست كه از انعقاد قرارداد بيمه اي شركت بزرگ ايراني با بيمه هاي خارجي ممانعت كند.

فارس: محمدابراهيم امين در بيست و دومين همايش بيمه و توسعه، توانگري مالي و مديريتي را مهمترين مسئله در صنعت بيمه عنوان كرد و اظهار داشت: در حال حاضر سرمايه به چالشي اساسي در صنعت بيمه تبديل شده است.وي افزود: شركت هاي بيمه به دليل عدم توانايي براي تجديد سرمايه مناسب توانايي پوشش ريسك ندارند در حالي كه بر اساس مصوبه دولت حداقل سرمايه ثبت شركت ها تعيين شده است اما به دليل عدم آورده سرمايه از سوي سهامداران و توجيه نداشتن از لحاظ اقتصادي اين سرمايه حداقل در برخي شركت ها تامين نمي شود.

وي افزود: راه حل مطلوب اين است كه به جاي تعيين حداقل سرمايه با توجه به بحث توانگري مالي معيار دقيق براي ايفاي تعهدات است، حاشيه توانگري را ملاك قرار دهيم و از دولت بخواهيم اين مصوبه را لغو كند.امين ادامه داد: جنگ قيمتي يكي از آسيب هاي جدي است كه مديران صنعت بيمه بايد براي آن چاره انديشي كنند.

رئيس كل بيمه مركزي با بيان اينكه صنعت بيمه توانايي ايجاد اشتغال در سطح گسترده را دارد، افزود: با تاسيس يك شركت بيمه با سرمايه ۱۰۰ميليارد، ۳۰۰ نفر اشتغال مستقيم و ۱۰۰۰ اشتغال غيرمستقيم از طريق تاسيس نمايندگي ها ايجاد مي كند.