اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد آموزش, قرارداد خدمات, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد آموزشی, نمونه قرارداد خدمات, نمونه قرارداد همکاری

نمونه قرارداد خدمات تخصصي ارزيابي طرح پژوهشي

قرارداد خدمات تخصصي ارزيابي طرح پژوهشي (در قالب نيازهاي محلي استان) طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس «دانشگاه»نامیده خواهد شد،و خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….،تلفن همراه ……………………….، به آدرس ……………………………………………………که ازین پس « ارزياب »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند. ماده ۱: موضوع قرارداد  ارزيابي‌ و ‌بررسي كامل فرم پيشنهاد طرح‌ پژوهشي با عنوان …………………………………………………………………………………. ماده ۲: مبلغ قرارداد  در صورتي كه ارزيابي… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها

بيمه تمام خطر مقاطعه كاران

( شركت سهامي بيمه ………….. ) بيمه تمام خطر مقاطعه كاران بر اساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار مذكور در جدول مشخصات(پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه…………… كه از اين پس بيمه گر خوانده مي شود تسليم مي گردد) و نيز به استناد پاسخهاي مندرج در پرسشنامه تكميل شده از طرف بيمه گذار و ساير اظهارات كتبي او كه به منظور درج در بيمه نامه صورت مي گيرد، بيمه گر خسارت وارد به مورد بيمه و متوجه به بيمه گذار را (در صورتيكه حق بيمه را در زمان مقرر پرداخت كرده باشد) به موجب اين بيمه نامه و با رعايت استثنائات… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد, قرارداد خدمات, قراردادهای حقوقی

نمونه بيمه نامه تمام خطر نصب

(شركت سهامي بيمه ………….) بيمه نامه تمام خطر نصب با توجه به اينكه بيمه گزار نامبرده در جدول مشخصات، با تكميل پرسشنامه مربوط كه به انضمام اظهارات كتبي ديگر بيمه گزار در رابطه با انجام این بيمه، جزء لاينفك بيمه نامه محسوب مي شود از شركت سهامي بيمه …..كه از اين پس بيمه گر ناميده مي شود درخواست بيمه كرده است، بيمه گر به موجب اين بيمه نامه تعهد مي كند به شرط پرداخت حق بيمه مندرج در جدول مشخصات از طرف بيمه گر و با رعايت شرايط و مقررات و استثنائاتي كه در ذيل مقرر شده و يا به… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, قرارداد, قرارداد استخدام, قرارداد کار, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد استخدام, نمونه قرارداد کار

نمونه قرارداد كار/استخدام

نمونه قرارداد كار اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون كار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۳) الحاقي به ماده (۷) قانون كار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي- مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود . ۱) طرفين قرارداد : كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما: آقاي/خانم/شركت ………….. فرزند ………….. شماره شناسنامه/ شماره ثبت …………. به نشاني : ………… كارگر: آقاي/خانم …………………….. فرزند …………………….. متولد …………………….. شماره شناسنامه …………………….. شماره ملي …………………….. ميزان تحصيلات …………………….. نوع و ميزان مهارت …………………….. به نشاني :… ادامه مطلب… »

اخبار حقوقی, اخبار قراردادها

ممانعت دولت از انعقاد قرارداد شركت های ایرانی با بيمه هاي خارجي

رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به نزديك شدن به لغو تحريم ها از دولت خواست كه از انعقاد قرارداد بيمه اي شركت بزرگ ايراني با بيمه هاي خارجي ممانعت كند. فارس: محمدابراهيم امين در بيست و دومين همايش بيمه و توسعه، توانگري مالي و مديريتي را مهمترين مسئله در صنعت بيمه عنوان كرد و اظهار داشت: در حال حاضر سرمايه به چالشي اساسي در صنعت بيمه تبديل شده است.وي افزود: شركت هاي بيمه به دليل عدم توانايي براي تجديد سرمايه مناسب توانايي پوشش ريسك ندارند در حالي كه بر اساس مصوبه دولت حداقل سرمايه ثبت شركت ها تعيين شده… ادامه مطلب… »