شرح تعهدات پیمانکار

تاریخ : ……….

شماره : ……….

شرح تعهدات پیمانکار

نظافت روزانه کلیه اطاق های موجود در شرکت زیر :

 • تمیز نمودن در و دیوار , شیشه ها , کرکره ها , میزها و وسایل موجود در اطاق ها و شستشوی هفتگی با اسید و مواد شوینده .
 • جمع آوری آشغال ها و خرده نان ها و تخلیه آنها در محل مربوطه به صورت روزانه .
 • نظافت کلیه دستشویی ها و توالت ها , ضد عفونی کردن آنها و شستن با اسید در حد تأیید مسئول دفتر تهران .
 • شستن , تمیز کردن حباب های کلیه وسایل روشنایی سقفی و غیره
 • تمیز کردن حوض در صورت نیاز
 • جارو کردن و حمل برگ های درختان در فصل مربوطه
 • کمک و جابجایی اثاثیه اطاق ها در صورت لزوم و کمک به تخلیه اجناس وارده به شرکت هزینه کلیه ملزومات مربوطه اعم از وسایل و مواد پاک کننده به عهده پیمانکار می باشد .
 • مبنای کارمزد پرداختی در این قرارداد از بابت هر کارکرد با احتساب تمامی مزایای قانونی قید شده در قانون کار بوده و پیمانکار موظف به رعایت تمامی موارد قانونی می باشد .
 • البسه مناسب و یک رنگ و بقیه وسایل ایمنی مورد نیاز کارگران از طرف پیمانکار به کارگران تحویل داده خواهد شد در غیر این صورت از کار کردن فرد متخلف جلوگیری به عمل خواهد آمد.
 • پیمانکار موظف به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار بوده و مسئول و جوابگوی پیامد حوادث احتمالی ناشی از کار کارگران خود می باشد .
 • در صورت غیبت و یا مریضی هرکدام از کارگران شاغل , پیمانکار موظف است فرد دیگری را جایگزین نماید . رعایت کلیه حقوق کارگری ( مربوط به قوانین کار , بیمه تأمین اجتماعی ) و قوانین مالیاتی به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است فرم قراردادهای اداره کار را در حضور نماینده شرکت و توسط کارگران تکمیل و پس از امضاء طرفین یک برگ آن را به کارفرما و برگ دیگر را به اداره کار ارسال نماید .
 • ضمناً در حل و فصل اختلاف فیمابین در مورد مسائل کار و کارگری اداره کار و در مورد دعاوی حقوقی و غیره , دادگستری حاکم خواهد بود .

لیست غذاهای قابل ارائه

۱- لیست غذاهای قابل ارائه از طریق پیمانکاری رستوران با توجه به مشتریان یک غذا از نوع درجه یک برای هر نوع جنس مربوط اعم از حبوبات و مواد پروتئینی و نوشابه های مربوط .

 • زرشک پلو با مرغ با نوشابه
 • قیمه بادمجان یا قیمه با ماست
 • خورشت قرمه سبزی یا خورشت کرفس با ماست
 • چلوکباب کوبیده با نوشابه
 • چلوکباب برگ با نوشابه
 • جوجه کباب با نوشابه
 • استامبولی با آبگوشت با ماست
 • فسنجان در فصل زمستان با ماست
 • سبزی پلو با ماهی با نوشابه
 • همبرگر یا شامی یا کتلت , مخلفات مربوطه با نوشابه

۲- صبحانه به صورت نان و پنیر , کره مربا , عسل , تخم مرغ به انضمام چای

۳- بدیهی است سریال غذاهای فوق مانند عرف رستوران های سراسری با ارزیابی دقیق قابل قبول می باشد .

پیشنهاد مربوط به مناقصه شماره…..

این شرکت / اینجانب …….. به آدرس ……….. تلفن ………….. فاکس …………. که اسناد مناقصه مربوط به واگذاری رستوران کارخانجات را خریداری نموده و اسناد فنی و شرایط عمومی مناقصه و نمونه قرارداد را رؤیت و از جزئیات آنها اطلاع حاصل نموده ایم و لذا با ارائه این پیشنهاد تعهد می نماییم که موضوع مناقصه به شرح زیر را با شرایط دستگاه مناقصه گذار انجام دهیم .

شرح موضوع مناقصه………..مقدار…………..مبلغ کل طبق …….

برگ پیشنهاد فروش تهیه مواد , طبخ , سرویس دهی و توزیع غذای روزانه پرسنل به بهره برداری از آشپزخانه و تجهیزات و دستگاه های موجود آن در محل رستوران مذکور را برطبق برنامه هفتگی یا ماهیانه بر طبق پیوست ها به شرح ذیل :

۱-دو برگ شرح خدمات پیمانکار ناهارخوری کارخانجات

۲- یک برگ صورت انواع غذاها و قیمت واحد آنها
( پیوست شماره یک )

۳- چهاربرگ اوزان انواع غذاها  ( پیوست شماره ۲ )

۴-دو برگ مشخصات مواد اولیه مورد مصرف اغذیه ( پیوست شماره ۳ )

۵- چهار برگ دستورالعمل های بهداشتی ( مواد غذایی محیط , فردی ) (پیوست شمار ۴ ) .

۶-حدوداً یک هزار و ششصد و سی ( ۱۶۳۰) پرس به صورت روزانه در شش روز هفته از شنبه لغایت پنج شنبه هر هفته و تعطیلات رسمی پیش بینی شده ( به صورت کشیک ) به مدت یک سال محل اجراء و توزیع غذا در رستوران (ناهارخوری) کارخانجات ……… می باشد .

۷-در صورت قبول این پیشنهاد قیمت از طرف راه آهن از تاریخ ابلاغ برنده بودن در مناقصه تعهد می نمائیم با شرایط قرارداد که فرم آن را ضمیمه اسناد مناقصه ارائه شده بود امضاء نموده و طی مدت یک سال غذای مورد قرارداد را تحویل و اجاره نمائیم و در صورت استنکاف از امضای قرارداد و یا عدم ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهد حداکثر تا مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ کتبی کارخانه یا سازمان ………. مجاز خواهد بود که مبلغ ……….ریال سپرده مناقصه را بدون هیچگونه تشریفات قضایی به نفع خود ضبط نماید . این پیشنهاد تا مدت …….. روز از تاریخ مناقصه معتبر خواهد بود .

نمونه ضمانت نامه شماره (۱)

نظر به اینکه …………………… مایل است در مناقصه مربوط به ……………..در مقابل کارخانه یا سازمان ………………برای مبلغ ……………… ریال (……………………. ) تعهد می نماید:

که چنانچه کارخانه یا سازمان …………. به این بانک اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای قرارداد مربوطه یا تسلیم ضمانت نامه حسن اجرای قرارداد در مدت مقرر استنکاف نموده است مبلغ …………… ریال مرقوم را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه هیچگونه دلیل یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجرای اداری یا قضایی داشته باشد بلادرنگ در وجه کارخانه یا سازمان …………… بپردازد . این تعهد تا آخر ساعت اداری روز ………….. معتبر بوده و بنا به درخواست راه کارخانه یا سازمان …………….. برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت این تعهد را تمدید کند و یا …………… موجبات تمدید را فراهم نسازد و بانک موافق با تمدید ننماید در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد کارخانه یا سازمان ……………پرداخت کند .

امضاء و مهر بانک مربوطه

نمونه ضمانت نامه شماره (۲)

تعهد نامه بانک شماره ……………………

معطوفاً به قرارداد شماره ………………… مورخ …………….. منعقده بین ………………. و کارخانه یا سازمان …………..بنابه درخواست …………. این بانک برای حسن اجرای تعهداتی که به موجب قرارداد اشاره شده در قبال تعهداتی که ……………… به عهده گرفته است تعهد می کند:

در صورتی که بنا به تشخیص کارخانه یا سازمان از انجام و اجرای هریک از تعهدات ناشیه از قرارداد مذکور تخلف ورزد تا میزان ………………. ریال هر مبلغی را که کارخانه یا سازمان …………. به هر عنوان و هر جهتی که خود تشخیص خواهد داد مطالبه نماید به محض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه محتاج اظهارنامه یا اقدامی از مجرای قانونی و قضایی یا مقام دیگر داشته باشد و یا نیازی به اثبات قصور و یا تخلف …………….. داشته باشد بلادرنگ در وجه یا حواله کرد کارخانه یا سازمان ………….. بپردازد .

مدت اعتبار این تعهد تا آخر وقت اداری روز …………….است و بنا به درخواست کارخانه یا سازمان ……….. برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود در صورتی که بانک یا نتواند یا نخواهد مدت تعهد را تمدید نماید یا ………. موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک را حاضر به تمدید ننماید بانک در این صورت متعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه مجدد داشته باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد کارخانه یا سازمان …………. پرداخت کند.

امضاء و مهر بانک مربوطه

مضمون له

ضمانت نامه شماره ……………..

چون طبق قرارداد منعقده شماره ………… مورخ …………… بین ……………… و ……….. مقرر است مبلغ …………….. ریال ( …………. ریال) از طرف مضمون له آن ضمانت نامه به عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه پرداخت گردد , این بانک بنا به درخواست مضمون عنه این ضمانت نامه در مقابل مضمون له این ضمانت نامه متعهد می شود هر مبلغی را تا میزان مبلغ ………….. ريال که از طرف مضمون له این ضمانت نامه مطالبه شود به محض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه نیازی به اثبات صحت و یا سقم و یا اقامه دلیلی از طرف مضمون له این ضمانت نامه باشد بلادرنگ در وجه یا حواله کرد مضمون له این ضمانت نامه بپردازد , اعم از اینکه موارد مورد مطالبه در زمینه اجراء مواد قرارداد مورد مطالبه مضمون له این ضمانت نامه قرار گیرد یا در زمینه اجراء دستورهای مقامات قضایی و اجرایی نسبت به قرار تأمین یا دستورهای اجرایی که علیه مضمون عنه این ضمانت نامه صادر و دستور بازداشت حقوق و مطالبات او به مضمون له این ضمانت نامه داده شده است باشد .

این ضمانت نامه تا آخر ساعت اداری روز ………………. معتبر بوده و بنابه درخواست مضمون له این ضمانت نامه برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت ضمانت نامه را تمدید کند و ………….. موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک حاضر به تمدید ننماید , در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه باشد , مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد ……….پرداخت کند .

بانک شعبه ……………..

مضمون له

معطوفاً به قرارداد شماره ……….. مربوط به …………… موضوع قرارداد ……………. منعقده بین ……………… مضمون عنه این ضمانت نامه ……………. مضمون له این ضمانت نامه ……………. بدین وسیله این بانک برای حسن اجرای تعهداتی که به موجب قرارداد اشاره شده در قبال مضمون له این ضمانت نامه به عهده گرفته است ضمانت می کند و متعهد می شود در صورتی که بنا به تشخیص مضمون له , مضمون عنه این ضمانت نامه از انجام و اجرای هریک است تعهدات ناشیه از قرارداد مذکور تخلف ورزد تا میزان …………….( به حروف) نوشته شود ………….. (به عدد )نوشته شود. هر مبلغی را بابت این ضمانت نامه به هر عنوان و هرجهتی که مضمون له این ضمانت نامه تشخیص داده و مطالبه نماید , به محض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه محتاج به صدور اظهارنامه یا اقدام از مجرای قانونی و قضایی و یا مقام دیگر باشد و یا نیازی به اثبات قصور یا صحت سقم داشته باشد , بلادرنگ در وجه یا حواله مضمون له این ضمانت نامه بپردازد .

اعتباراین ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز ………………. معتبر بوده و بنابه درخواست مضمون له این ضمانت نامه برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت ضمانت نامه را تمدید کند و ………….. موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک را حاضر به تمدید ننماید , در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد ……….. مضمون له پرداخت کند .

بانک شعبه ……………..

ویژگی های قرارداد کار/ قرارداد کار را چگونه تعریف کنیم؟

قرارداد کار؛ عبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

روزنامه فرصت امروز: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور نکند.

حال به «ویژگی های قرارداد کار» بپردازیم. . . .

برای صحت قرارداد کار در زمان انعقاد قرارداد رعایت شرایط زیر الزامی است:

 • الف)مشروعیت مورد قرارداد
 • ب)معین بودن موضوع قرارداد
 • ج)عدم ممنوعیت قانونی و شرعی
 • د)طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

شایان ذکراست اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات رسد.

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد زیر نیز باشد:

 • نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
 • حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
 • ساعات کار
 • تعطیلات و مرخصی ها
 • محل انجام کار
 • تاریخ انعقاد قرارداد کار
 • مدت قرارداد

در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه هایی که فاقد شورا هستند در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد. اما ببینیم منظور از «دوره آزمایشی کار» چیست؟ طرفین با توافق یکدیگر می توانند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند.

در خلال این دوره هریک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع کند. درصورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع کند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود و مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود.

 حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالای سه ماه است.

منظور از «قراردادهای کارمزدی» چیست؟

کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحدکار تعیین و پرداخت می شود.

کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزد جمعی تعیین می شود. در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه برشغل هر یک از کارگران، سهم هر یک در میزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص شود و موضوع موردقبول کارگران باشد.

قرارداد کارمزدی: برحسب آنکه نخستین واحد یا قطعه، ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعداد مشخص باشد، ترکیبی است. در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزد ثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزد ثابت بابت آن تعیین شده است، باشد. . . .

و در صورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده ۱۵ قانون کار اجرا خواهد شد. ولی هرگاه عوامل توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد، کارفرما علاوه بر مزد ثابت در مورد قرارداد کار ترکیبی مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به ماخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخیص موراد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

نحوه محاسبه حقوق و مزایا در قراردادهای کارمزدی چگونه است؟

مجموع مزد کارمزدی که براساس آیین نامه به کارگر پرداخت می شود، نباید کمتر ازحداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد.  ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات قانون کار است.  ماخذ محاسبه فوق العاده نوبت کار یا شب کاری کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنهاست.

چنانچه به جای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت  (در مورد قرارداد کار ترکیبی) در روز جمعه ۴۰درصد اضافه می شود.  نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده ۴۳ قانون کار است.

هر گاه قرارداد کارمزدی به صورت پاره وقت  (کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار) باشد، مزایای رفاهی انگیزه ای به نسبت ساعات کار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت می شود.

ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد ۱۸، ۲۰، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۲ قانون کار در مورد کارگران کارمزد، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین ۹۰ روز کارکرد کارگر است.

موانع سرمایه گذاری در ایران

شرکت بزرگ زیمنس چندصد هزار نیرو و افراد فعال در نمایندگیها در سراسر جهان دارد جمع ارزش ماشین ها و تجهیزات کارگاه های این شرکت به یک میلیارد یورو نمی رسد اما این شرکت سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد و حدود ۴ میلیارد دلار سود خالص دارد.

ایلنا نوشت: تعداد افرادی که در کارگاه های این شرکت مشغول تولید و ساخت انواع موتور، کمپرسور و توربین و غیره هستند حدود ۳۰ هزار نفر هستند و این بدان مفهوم است که هر نفر ۱۳۰ هزار یورو در سال سود خالص برای شرکتشان ایجاد می کنند. این سود ناشی از عملکرد ماشین ها و تجهیزات شرکت نیست بلکه ناشی از عملکرد پرسنل متخصص و سخت کوش و متعهد شرکت است. آنها ضمن اینکه حقوق خود را تامین می کنند هر کدام بیش از ۱۳۰ هزار یورو سود خالص برای شرکتشان ایجاد می کنند. سایر شرکتهای مهم دنیا نیز چنین وضعیتی دارند و شرکتهای مشابه زیمنس در ایران عبارتند از فاتح صنعت،طاها قالب طوس، ماشین سازی اراک، آذرآب و چند شرکت دیگر…

این شرکتها چند نفر پرسنل دارند و هر پرسنل چقدر سود برای شرکت ایجاد می کند؟ برخی از این شرکتها همین که زیان می کنند خرسندند حاشیه سود آنها کم و پاسخگوی حجم سرمایه گذاری انجام شده نیست. در شرکتهای دیگر و مجتمع های بزرگ صنعتی ایران نیز همین وضعیت وجود دارد. حقوق پرسنل در مقابل بهره وری آنها قابل قبول نیست. برای انجام یک کار مشخص در کشورهای صنعتی ۲۰۰ نفر فعالیت می کنند در حالی که برای انجام همان میزان کار در ایران ۸۰۰ نفر کار می کنند. حقوق هر کارگر متخصص در کشورهای صنعتی ۲۰۰۰ یورو است در حالی که حقوق پرسنل کم تخصص در ایران ۱۰۰۰ یورو است اما آنجا یک چهارم شرکت مشابه ایرانی نیرو دارد لذا هزینه نیروی انسانی در ایران کمتر از کشورهای صنعتی نیست و این مزیت از ایران صلب شده خصوصا در کارخانه های بزرگ و صنایع واقع در مناطق جنوبی ایران.

قانون کار در ایران ضد کار و ضد جذب سرمایه  گذاری است قانون کار در ایران یکی از عوامل اصلی بیکاری و عدم رقبت به سرمایه گذاری است. این قانون غالبا حق را به کارگر می دهد و کارفرما را تحت فشار قرار می دهد. طبق این قانون کارفرما که سرمایه گذاری کرده و شغل ایجاد نموده نمی تواند نیروی کم کار یا پر حاشیه یا نا مناسب خود را اخراج کند اگر کارگرش را اخراج کند کارگر با حکم اداره کار بر سر کار خود باز می گردد لذا سرمایه گذاری که میلیاردها تومان هزینه کرده و با سختی بسیار صدها شغل ایجاد نموده باید در خدمت کارگر باشد. کارگرها بعضا تحصن می کنند و حقوق و شرایط بهتر می خواهند و اداره کار معمولا از کارگر حمایت می کند و به این ترتیب کارفرما را از کرده خود پشیمان می کنند و خسارت زیادی به سرمایه گذار وارد می شود برخی از کارفرمایان نیز عطای کار و تولید را به لغایش بخشیده و واحدهای تولیدی خود را می فروشند یا تعطیل می کنند. قانون کار ایران بیشتر بر گرفته گرفته از قوانین کمونسیتی است و این نوع قوانین در جهان منسوخ شده و شرکتها را به سمت ورشکستگی سوق می دهد.

قراردادهای سفید امضا از دل قراردادهای موقت بیرون می‌آید

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است، کارگران با “قراردادهای سفید امضا” همه حق و حقوق آینده را از خود سلب می‌کنند.

ایسنا : اولیاء علی بیگی، قراردادهای سفید امضا را یکی از چالش‌های مهم جوامع کارگری دانست که اگر چه بسیار کم شده، اما هنوز کارفرمایانی وجود دارند که قراردادهای سفید امضا با کارگران می‌بندند.

وی با بیان اینکه قراردهای سفید امضا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ممنوع اعلام شده، تاکید کرد: این امر باعث کاهش تعداد قراردادهای سفید امضا شده، اما هنوز هم چنین قراردادهایی وجود دارد.

به گفته این مسئول، همه قراردادهای سفید امضا از دل قراردادهای موقت بیرون می‌آیند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه خلا قانونی در خصوص مقابله با قراردادهای موقت و سفید امضا وجود ندارد، عنوان کرد: مهمترین دلیل وجود اینگونه قراردادها بی توجهی به قانون کار و عدم اجرای دقیق آن است.

علی بیگی شرایط بحرانی کار و نبود شغل را از دیگر دلایل رواج قراردادهای سفید امضا دانست و ادامه داد: کارگران به دلیل شرایط نامناسب مالی حاضرند کار با هر شرایط و قراردادی را بپذیرند.

وی در خصوص انواع قراردادهای سفید امضا نیز یادآوری کرد: در یک نوع از این قراردادها زمان آغاز به کار قید شده اما زمان پایان کار مشخص نیست و از همین رو قرارداد به دلخواه کارفرما هر لحظه ممکن است به صورت یکطرفه نقض شود.

عدم امنیت شغلی و کاهش بازدهی کارگران

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار کرد: نوع دیگر قرارداد وقتی است که کافرما روی کاغذ سفید از کارگر امضا می‌گیرد، کاغذی که هیچ متنی در آن وجود ندارد.

علی بیگی تاکید کرد: در این نوع قرارداد کارفرما می‌تواند در زمان پایان کار هرآنچه که بخواهد در قرارداد قید کند، از جمله اینکه کارگر همه حق و حقوق، مزایا و سنوات خود را دریافت کرده است.

وی با اشاره به اینکه این نوع قرارداد باعث می‌شود کارگر همه حق و حقوق آینده را از خود سلب کند، خاطرنشان کرد: اگر کارگران بخواهند به مراجع حل اختلاف اداره کار هم در خصوص قراردادشان شکایت کنند راه به جایی نمی‌برند، چون خود آنها در ابتدا قرارداد را امضا و تایید کرده اند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور راه مقابله با این نوع قراردادها را افزایش بازرسی و نظارت خصوصا در کارگاه‌های کوچک دانست و تصریح کرد: این نوع قرارداد از سوی وزارت کار ممنوع است و با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

علی بیگی عدم امنیت شغلی و کاهش بازدهی کارگران را از مهمترین پیامد قراردادهای سفید امضا دانست و تاکید کرد: در نهایت وقتی که کارگر دل به کار ندهد خود کارفرما متضرر خواهد شد.

نمونه قرارداد کار (استخدام)

نمونه قرارداد کار (استخدام)

نمونه قرارداد كار (استخدام)

اين قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون كار جمهوري اسلامي ايران بين كارفرما /نماينده قانوني كارفرما و كارگر منعقد مي شود.

۱)مشخصات طرفين: كارفرما/ نماينده قانوني كارفرما
آقاي/خانم/شركت ……….. فرزند ……….. شماره شناسنامه/شماره ثبت: ……….. به نشاني……….. و كارگر آقاي/خانم ……….. فرزند ……….. متولد……….. شماره شناسنامه……….. شماره ملي …………… ميزان تحصيلات ………… نوع و ميزان مهرات: ……….. به نشاني ……………… منعقد مي گردد.

۲) نوع قرارداد دائم□ موقت□ كار معين□

۳) نوع كار يا حرفه يا حجم كار يا وظيفه اي كه كارگر به آن اشتغال مي‌‌يابد: ………………………..

۴) محل انجام كار : …………

۵)تاريخ انعقاد قرارداد : …………

۶) مدت قرارداد : …………

۷) ساعت كار : …………
ميزان ساعت كار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين مي‌گردد، ساعت كار نمي تواند بيش از ميزان مندرج در قانون كار تعيين شود ليكن كمتر از آن مجاز است.

۸) حق السعي :
الف) مزد ثابت / مبنا روزانه/ ساعتي ……………………………. ريال.
ب) حق مسكن ماهيانه …………………………. ريال.
ج) حق اولاد ماهيانه …………………….. ريال.
د) پايه سنوات روزانه……………………… ريال.
ه) كمك هزنه اقلام مصرفي خانوار (بن كارگري)ماهيانه ………………………………. ريال.
و) ساير مزايا: ………………….. ريال.

۹) حقوق و مزايا : حقوق و مزايا بصورت هفتگي / ماهانه كارگر به حساب شماره …………………………. نزد بانك……………………… شعبه ………… توسط كارفرما يا نماينده قانوني وي پرداخت مي گردد.

۱۰)بيمه: به موجب ماده ۱۴۸ قانون كار كارفرمايان كارگاه هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.

۱۱) عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه‌هاي مشمول قانون كار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شوراي اسلامي به ازاي يك سال كار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تاسقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به كارگر پرداخت مي شود. براي كار كمتر از يك سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲) حق سنوات يا مزاياي پايان كار: به استناد ماده ۲۴ قانون كار در صورت خاتمه قراردادكار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار(حق سنوات) به وي پرداخت نمايد.

۱۳) فسخ قرارداد: به استناد ماده ۲۵ قانون كار و تبصره آن در قرارداد كار موقت و يا براي انجام كار معين هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارند و رسيدگي به اختلافات ناشي از اين نوع قرارداد در صلاحيت هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف مي باشد.

۱۴) ساير : ساير موضوعات مندرج در قانون كار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي نسبت به اين قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵) اين قرارداد در ۴ نسخه تنظيم مي شود كه يك نسخه نزد كارفرما يك نسخه نزد كارگر يك نسخه به تشكل كارگري (در صورت وجود) و يك نسخه نيز توسط كارفرما به اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي محل تحويل مي شود.

محل امضاي كارفرما                                     محل امضاي كارگر