شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

این شرایط خصوصی , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط به شرایط عمومی است .

ماده ۳-۱-

  1. مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ……………………. است .
  2. مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ……………………. است .

ماده ۳-۲- سایر پیمانکاران طرف پیمان با کارفرما , و یا گروه های اجرایی کارفرما در محدوده کار پیمانکار , عبارت اند از :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۱۹- موعد تحویل نقشه های چون ساخت از سوی پیمانکار به کارفرما ………………… است .

ماده ۲۰-۱- مسئولیت دو طرف پیمان , در پرداخت عوارض , حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات و حق بیمه تأمین اجتماعی , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۲۸-۲- در شرایط زیر , پیمانکار مجاز به کار در خارج از ساعت های عادی روز و یا شب است .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۲۴-۶-۷- مبلغ پیمان , از جمله شامل جبران هزینه های زیر , علاوه بر هزینه های درج شده در ماده ۳۴ است .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۳۵-۷-۱- میزان کسورات حسن انجام کار برای بخش های مختلف کار , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۳۵-۸ – به ازای هر ۳۰ روز , تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند ۵۳-۴ شرایط عمومی در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار , مبلغ ……………….. به عنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر , به وی پرداخت می شود .

ماده ۳۶- نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن , به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۲۷-۱-۴ – در صورت تکمیل پیش از موعد کار , کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر , به پیمانکار پرداخت می کند :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۳۷-۱-۵- تعدیل ( عدم شمول تعدیل به پیمانکار , یا فرمول تعدیل درج شود ) .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۴۱-۱-تحویل موقت کارهای موضوع پیمان پس از  اتمام مرحله ………………. انجام می شود .

ماده ۴۲-۱-دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان , پس از تحویل موقت کارها , ………….. روز است .

ماده ۴۶-۳-برای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه های ناشی از آن , مبالغ زیر , به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۴۷- در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار , یا قسمت های اصلی آن , خسارت تأخیر به شرح زیر از پیمانکار وصول می شود .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مجموع مبالغ خسارت تأخیر دریافتی از ………………. درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی شود .

ماده ۵۵-۱-

حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار و دوره ی آن به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۵۶-۳- مسئولیت تأمین هزینه بیمه نامه ها , به شرح زیر است :

  1. هزینه بیمه نامه های ……………….. به عهده ……………………..میباشد.

ماده ۵۸-۱- ترتیب دریافت خسارت های بیمه , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۶۲-۳- مرجع منصوب کننده اعضای هیئت حل اختلاف به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  نماینده کارفرما                                                                                         نماینده پیمانکار

نام ونام خانوادگی                                                                                      نام و نام خانوادگی

     امضا                                                                                                    مهر و امضا

نمونه قرارداد ساخت و نصب کلیه کانال های هوا (کولر)

نمونه قرارداد ساخت و نصب کلیه کانال های هوا (کولر)

طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. تلفن ……………….  که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

 

ماده یک –موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و نصب کلیه کانال های هوا ، نصب دریچه ها ، همراه با راه اندازی و کلیه کارهای مربوط به ساخت و نصب کانال طبق نقشه ها و مشخصات فنی بشرح ذیل :

۱- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۵۰

۲- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۸۰

۳- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت ۱۰۰ ( ۱  میلی متر )

۴- ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره

۵- ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره

۶- ساخت و نصب چهارچوب

۷- نصب دریچه هوا با دمپر

۸- عایق پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه

۹- عایق پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک

۱۰- ساخت و نصب دودکش

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد .

۲-۳- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ………. ریال پیش بینی میگردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تایید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

بر اساس : نرخنامه ذیل

۱- ساخت و نصب کانال هوا ازورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۵۰ ………. ریال

۲- ساخت و نصب کانال هوا ازورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۸۰ ………. ریال

۳- ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت ۱۰۰ ( ۱ میلی متر ) ……….  ریال

۴- ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره ………. هر کیلوگرم ………. ریال

۵- ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره ………. هر کیلوگرم  ………. ریال

۶- ساخت و نصب چهارچوب هر عدد ………. ریال

۷- نصب دریچه هوا ………. ریال

۸- عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با سیم گالوانیزه متر مربع ………. ریال

۹- عایق کاری حرارتی با پشم شیشه دور کانال با متقال ماستیک متر مربع ………. ریال

۱۰- دستمزد استاد کار و شاگرد هر روز ………. ریال

۱۱- دستمزد ساخت و نصب دودکش ………. ریال

تبصره یک – به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

ماده چهار –نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده  اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره یک – ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از یکسال راه اندازی دستگاهها با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره دو- ۱۰ درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعا ……. روز / ماه شمسی از تاریخ ……. لغایت ……. می باشد.

ماده شش – تعهدات پیمانکار

۶-۱- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

۶-۲-پیمانکار می بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد .

۶-۳- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……. ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد میگردد .

۶-۴- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی میگردد .

۶-۵- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

۶-۶- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات و در صورت هرگونه تاخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد ، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

۶-۷- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام الاختیار خواهد داشت .

۶-۸- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

۶-۹- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند .

۶-۱۰- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و بجای آنها افراد مورد تائید را بکار گمارد .

 ۶-۱۱- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

۶-۱۲-پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید که تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد .

۶-۱۳- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

۶-۱۴- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم بعهده پیمانکار می باشد .

۶-۱۵- کلیه کنده کاری ها بعهده پیمانکار می باشد ( داخل ساختمان )

ماده هفت – تعهدات کارفرما

۷-۱- تامین آب و برق مورد نیاز کار

۷-۲ – چنانچه تاخیری بواسطه کارفرما باشد ، پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد .

ماده هشت- موارد فسخ قرارداد

۸-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

۸-۲-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده

۸-۳- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

۸-۴- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا مسئولیت پیمانکار بنماید .

۸-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

۸-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .

۸-۷- نقص هر یک از موارد قرارداد عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه

این قرارداد در نه ماده و چهار تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد .

کارفرما                                                                         پیمانکار

ماخذ:انبوه‌سازان

نمونه قرارداد طراحی و ساخت سازه یک سوله

نمونه قرارداد طراحی و ساخت سازه سوله

طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. تلفن ……………….  که در این قرارداد خریدار (کارفرما) نامیده می شود از یک طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر فروشنده (پیمانکار) نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک – موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- کلیه دستور کارهائی که در حین اجراء توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد .

ماده سه – مبلغ قرارداد

بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد بشرح ذیل میباشد .

بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت ……… ریال با احتساب وزن تقریبی ……… کیلوگرم اسکلت معادل ……… ریال می باشد . وزن نهایی اسکلت بر اساس قبوض باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب میباشد .

ماده چهار – نحوه پرداخت

۴۰ درصد بهای این قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد به مبلغ ……… ریال بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی ، پرداخت می شود .

۲۰ درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

۲۰ درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه ، بارنامه و قبوض باسکول و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .

۱۰ درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تایید نماینده فروشنده .

۱۰ درصد بهاء اسکلت بعنوان حسن انجام کار نگهداری می شود .

تبصره – به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت .

ماده پنج – مدت قرارداد

مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تاسیسات مکانیکی و برقی جمعا ……… روز و برای تولید اسکلت جمعا ……… روز کاری تعیین می گردد.

ماده شش- تعهدات فروشنده

۶-۱- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت و صفحه ستونها ، ستونها ، تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد .

۶-۲- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها  st-37 فولاد مبارکه باشد

۶-۳-پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325  یا خشکه ۸٫۸ باشد .

۶-۴- کلیه اتصالات ورقهای بال به بال و یا جان به جان بصورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد .

۶-۵- اتصال E.P به تیر و ستون در بال و جان بصورت نفوذی انجام گیرد

۶-۶- جوشهای پای ستون و انتهای مقاطع حداقل ۸۰ سانتی متر و در کلیه گوشه ها انجام گیرد .

۶-۷- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود ۳٫۲۵ نفوذی ۶۰۱۰ و برای بقیه موارد از الکترود نمره ۴ نوع ۶۰۱۳ استفاده گردد.

۶-۸- جوشها در مقاطع تیرها و ستونها همپوشانی داشته باشد .

۶-۹- ورقها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربیها و …. پاک شود .

۶-۱۰- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت ۵۰ میکرون انجام گیرد .

۶-۱۱- رعایت جوشکاری جوشهای گوشه با ساقهای مساوی

۶-۱۲- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند ( چنانچه محاسبات ، جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود .)

۶-۱۳- رعایت اصول صحیح جوشکاری ( عدم بریدگی حاشیه جوش )

۶-۱۴- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات

۶-۱۵- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش بعمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هر گونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه و عدم تساوی ساقها و …. فروشنده موظف به رفع معایب مورد نظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه های آزمایشات بعهده فروشنده خواهد بود ، در صورت تایید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .

۶-۱۶- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید . ( کلاه ایمنی ، دستکش ، کمربند ، کفش ایمنی ، …. ) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند ، ضمنا رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) نیز اجباری می باشد .

۶-۱۷- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده ، فروشنده مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

۶-۱۸- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

 ماده هفت – موارد فسخ قرارداد

۷-۱-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده

۷-۲- تاخیر در شروع بکار بیش از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده

 ماده هشت – نظارت فنی

کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تایید نامبرده قابل پرداخت میباشد .

۵ درصد از ۱۰ درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تایید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و ۵ درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت ۶ ماه قابل پرداخت می باشد .

 تبصره یک – در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود ، خریدار مورد را کتبا به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .

تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول ۲۵ درصد کاهش یا افزایش میباشد .

 ماده نه – داوری و حل اختلاف

چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

 ماده ده

این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه شده که هریک از نسخه ها جداگانه حکم واحد را دارند ، تنظیم و مبادله گردیده است .

فروشنده                                                                      خریدار

نمونه قرارداد ساخت، نصب و مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی

نمونه قرارداد ساخت، نصب و مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی

نمونه قرارداد ساخت، نصب و مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی

طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین شرکت ………………… به نمایندگی ………………. به نشانی …………………………………….. تلفن ………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

تهیه مصالح , ساخت و نصب و مونتاژ، و جوشکاری اسکلت فلزی پروژه …………… واقع در ………………. طبق نقشه و مشخصات فنی ارائه شده به پیمانکار .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

۲-۱- قرارداد حاضر

۲-۲- نقشه و مشخصات فنی

۲-۳- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد .

ماده سه ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً ……………. روز از تاریخ …………….. الی …………… می باشد .

ماده چهار ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کلی قرارداد ………………. ریال پیش بینی می گردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تأییدیه دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

ماده پنج ـ نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر ۱۰ درصد حسن انجام کار و ۵ درصد مالیات اقدام خواهد نمود .

تبصره یک : ۵ درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و ۵ درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره دو : ۱۰ درصد کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می گردد .

ماده شش ـ تعهدات پیمانکار

۶-۱- قبل از شروع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی , کلیه وسایل و ابزارهای اندازه گیری فشار , شدت جریان و نظایر آن و همچنین شیلنگ های گاز و هوا باید کنترل شوند .

۶-۲- کارگران جوشکار باید در هنگام کار , لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و نیز مجهز به سایر وسایل حفاظت فردی از جمله عینک , نقاب , دستکش ساقه دار حفاظتی باشند . همچنین لباس کار جوشکاران باید عاری از مواد روغنی , نفتی و سایر مواد قابل احتراق و اشتعال باشد .

۶-۳- در مکان هایی که مواد قابل احتراق و اشتعال نگهداری می شود و یا در نزدیکی مواد یا دستگاه هایی که گرد و غبار , بخار و یا گازهای قابل اشتعال و قابل انفجار ایجاد می کنند , باید از عملیات جوشکاری و برش حرارتی جلوگیری به عمل آید .

۶-۴- در مواقعی که جوشکاری روی فلزات دارای پوشش قلع , روی و نظایر آن صورت می گیرد , لازم است , دود و گازهای ناشی از جوشکاری به طرق مناسب و مؤثر سریعاً به خارج از محل کار هدایت شوند .

۶-۵- جوشکاران نباید از ظروف و بشکه هایی که قبلاً محتوی مواد نفتی و روغنی و سایر مواد قابل اشتعال و انفجار بوده اند , به عنوان تکیه گاه و زیرپایی استفاده نمایند .

۶-۶- از هر نوع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی روی ظروف و مخازن محتوی مواد قابل انفجار و قابل اشتعال باید جلوگیری به عمل آید . همچنین عملیات جوشکاری یا برش حرارتی روی ظروف و مخازن خالی که قبلاً حاوی اینگونه مواد بوده و ممکن است در آن گازهای قابل انفجار ایجاد شود , باید با رعایت نکات ایمنی زیر انجام شود .

داخل آن بطور کامل بوسیله بخار یا مواد مؤثر دیگر شستشو شده و دریچه های آن کاملاً باز باشد .

قسمتی از حجم آن به وسیله آب پر شود .

۶-۷- برای نشت یابی به روی شیلنگ های برشکاری و جوشکاری و اتصالات آنها فقط باید از کف صابون استفاده شود .

۶-۸- در هنگام تعویض مشعل برشکاری و جوشکاری , جریان گاز باید از طریق شیر و رگلاتور قطع گردد و از روش های خطرناک و غیرایمن از قبیل خم کردن شیلنگ جهت انسداد آن باید اکیداً خودداری به عمل آید .

۶-۹- برای روشن کردن مشعل برشکاری و جوشکاری باید از فندک یا شعله پیلوت ( گیرانه ) استفاده شود .

۶-۱۰- در هنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای مسدود و مرطوب , دستگاه جوشکاری باید در خارج از محیط بسته قرار گیرد .

۶-۱۱- بدنه دستگاه جوشکاری برقی باید دارای اتصال زمین مؤثر بوده و همچنین کابل های آن دارای روکش عایق محکم و مقاوم و فاقد هرگونه خوردگی و زدگی باشد .

۶-۱۲- در پایان هرگونه عملیات جوشکاری و برشکاری , باید محل بازرسی و پس از اطمینان از عدم وقوع آتش سوزی در اثر جرقه های ناشی از جوشکاری و برشکاری , محل را ترک نمایند .

۶-۱۳- سطل های آب و ماسه و کپسول های خاموش کننده و سایر وسایل قابل حمل که به منظور اطفاء حریق بکار می روند , باید در قسمت های مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که در معرض دید و دسترس باشند , نصب و آماده استفاده باشند .

۶-۱۴- جعبه کمک های اولیه که دارای وسایل ضروری اعلام شده از طریق مراجع ذیربط باشد , باید در جای مناسب نصب و از هرگونه آلودگی و گرد و غبار دور نگه داشته شود و همیشه در دسترس کارگران باشد .

۶-۱۵- در کلیه عملیات ساختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی به سر افراد در اثر سقوط فرد از ارتفاع یا سقوط وسایل , تجهیزات و مصالح وجود دارد , باید از کلاه های ایمنی استاندارد استفاده شود .

۶-۱۶- برای کارهایی از قبیل جوشکاری ( در ارتفاع بیش از ۵/۳ متر ) که امکان تعبیه سازه های حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگران وجود نداشته باشد , باید کمربند ایمنی و طناب مهار از نوع استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود .

۶-۱۷- قبل از هربار استفاده از کمربند ایمنی و طناب مهار , کلیه قسمت ها و اجزاء آن باید از نظر داشتن خوردگی , بریدگی و یا هرگونه عیب و نقص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیرد .

۶-۱۸- به هنگام جوشکاری و نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطرهایی برای صورت و چشم کارگران می شود , باید عینک و نقاب حفاظتی استاندارد مناسب با نوع کار و خطرات مربوطه تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد .

۶-۱۹- برای کلیه کارگرانی که هنگام کار پاهایشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و برنده و یا سقوط اجسام قرار دارد , باید کفش و پوتین ایمنی استاندارد تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد .

۶-۲۰- برای جوشکارانی که در معرض پرتاب جرقه و سوختگی قرار دارند , باید لباس کار مقاوم در برابر جرقه و آتش تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد .

۶-۲۱- برپا نمودن و نصب اعضاء فلزی سازه و انجام سایر کارهای فلزی , باید توسط اشخاص ذیصلاح صورت گیرد .

۶-۲۲- در موقع نصب و برپایی اعضای فلزی سازه از قبیل ستون ها , تیرها یا خرپاها , باید قبل از جداکردن نگهدارنده ها و رها کردن آنها , حداقل نصف پیچ و مهره ها بسته شده یا جوشکاری لازم انجام گرفته باشد , همچنین قبل از نصب هر عضو سازه بر روی سازه دیگر , عضو زیرین سازه باید صددرصد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد .

۶-۲۳- برای بالا بردن تیرآهن و سایر اجزای فلزی باید از کابل ها و طناب های مخصوص استفاده شود همچنین برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل فلزی در اثر خمش بیش از حد , باید قطعات چوب یا مواد مشابه بین تیرآهن و کابل قرار داده شود و نیز استفاده از زنجیر برای بستن تیرآهن و سایر اجزای فلزی مجاز نمی باشد .

۶-۲۴- در شرایط نامساعد جوی از قبیل باد , طوفان و بارندگی شدید و یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان دید , باید از ادامه کار روی اسکلت فلزی جلوگیری به عمل آید . همچنین تیرآهن ها و سایر قطعات فولادی نباید در هنگام نصب , آغشته به برف , یخ و یا سایر مواد لغزنده باشند .

۶-۲۵- در هنگام نصب و برپا نمودن اسکلت فلزی , محوطه زیر و اطراف کار باید محصور و از ورود افراد به داخل محوطه مذکور جلوگیری به عمل آید .

۶-۲۶- قبل از بالا کشیدن تیرآهن ها و قطعات فولادی , اشیاء و قطعات واقع بر روی اسکلت که درمعرض سقوط باشند , باید برداشته شوند و درشرایط خاص در محل خود محکم بسته شوند .

۶-۲۷- در هنگام بالابردن تیرآهن ها و سایر قطعات فولادی بوسیله بالابر و جرثقیل , باید بوسیله چند رشته طناب و بطور دستی حرکت آنها را کنترل و از نوسانات خطرناک آنها جلوگیری نمود .

۶-۲۸- در قسمت های مناسبی از قطعات فولادی و اجزاء تشکیل دهنده اسکلت های فلزی باید نقاط اتصال مناسبی برای قلاب طناب مهار و داربست ها معلق پیش بینی شود .

۶-۲۹- قطعات فولادی مرکب که باید در ارتفاع زیاد نصب گردند , حتی الامکان باید در روی زمین مونتاژ و متصل گردند .

ماده هفت ـ مشخصات فنی

۷-۱- پیمانکار باید قبل از شروع عملیات ساختمانی کلیه اندازه گذاری ها را در نقشه های معماری و استراکچر , برق و تأسیسات را با همدیگر هماهنگ نماید .

۷-۲- فولاد مورد استفاده جهت ساخت سازه ها از نوع St37-2 مطابق استاندارد (DIN) آلمان می باشد .

۷-۳- آنکربولت های مورد استفاده از نوع مقاومت بالا (AII) می باشد .

۷-۴- مهره های مورد مصرف جهت بستن آنکربولت ها از نوع اعلاء (DIN8.8) می باشد .

۷-۵- الکترودهای مصرفی در ساخت اسکلت فلزی از نوع (AMA-1118) و یا (AMA-2000) استاندارد شده یا حداقل با مشخصات (ASTM-E6013) می باشد .

۷-۶- سایز الکترودهای مصرفی ۲۵/۳ و ۴ و ۵ برحسب مورد جوشکاری براساس دستور کار مهندس ناظر مقیم تعیین خواهد شد .

۷-۷- الکترودهای مصرفی باید کاملاً خشک باشد .

۷-۸- جوشکاری پایین تر از ۵- درجه سانتیگراد غیرمجاز می باشد .

۷-۹- جوشکاری در معرض کوران هوا غیرمجاز می باشد .

۷-۱۰- وصله در اعضای اصلی سازه ( ستون و پل و … ) تنها با اجازه دستگاه نظارت و با استفاده از جوش نفوذی و با فاصله مناسب از نقاط حداکثر تنش ایجاد گردد . محل وصله بایستی رادیوگرافی شود .

۷-۱۱- سازنده باید روش جوشکاری قطعات در کارخانه و کارگاه را جهت تأیید کارفرما ارائه نموده و تا دریافت تأییدیه , مجاز به هیچگونه عملیات جوشکاری نمی باشد .

۷-۱۲- کلیه جوش های نفوذی باید توسط آزمایش های غیرمخرب (NDT) بازرسی گردد .

۷-۱۳- جوش های گوشه در تیرهای اصلی و ستون ها باید توسط روش ذره مغناطیسی و یا رنگ نافذ کنترل شوند .

۷-۱۴- کنترل سختی فلز جوش و فلز مبنا در منطقه جوشکاری براساس حداکثر سختی انجام شود .

۷-۱۵- کلیه جوشکاری های ورق , ناودانی , نبشی و غیره توسط گیوتین و ماشین برش برقی انجام می گیرد .

۷-۱۶- جهت ساخت ستون ها , پل ها , تیرها , خرپاها از شابلون استفاده می گردد تا از هرگونه اعوجاج و تغییر شکل در حین ساخت جلوگیری به عمل آید .

۷-۱۷- جوشکاری قطعات ( ستون ها , تیرها ) نباید قطعه را با زور وارد شابلون کرده و جوشکاری نمائیم تا تنش های حبس شده در قطعات به وجود نیاید . بطور کلی کلیه اعضا هر قطعه باید به صورت راحت جوشکاری شود .

۷-۱۸- رعایت کلیه تلرانس های ساخت و نصب اسکلت براساس آیین نامه های موجود ( نشریه ۵۵ سازمان مدیریت ) اجباری می باشد .

۷-۱۹-کلیه جوش های عمقی به صورت نفوذ کامل و جوش های تخت به صورت زنجیری انجام گیرد .

۷-۲۰- قبل از جوشکاری و بعد از جوشکاری و قبل از اجرای ضد زنگ کلیه قطعات باید تمیزکاری گردد .

۷-۲۱- بعد از پخ خوردن ورق های ستون ها و اتصالات و سایر قطعات , محل پخ ها با دستگاه فرز سنگ زده شود .

۷-۲۲- بعد از پاس جوشکاری گل جوش با برس ( فرچه ) برقی برداشته و تمیز می شود و پاس بعدی اجرا می گردد .

۷-۲۳- تنظیم نوبت جوشکاری می بایست طوری باشد که از هرگونه تغییر فرم قطعات از شکل هندسی کامل به شکل غیرهندسی جلوگیری شود .

۷-۲۴- مینیم بعد جوش ها در این اسکلت ۶ میلی متر می باشد .

۷-۲۵- جهت بازرسی و کنترل کیفیت جوش می بایست از روش های زیر استفاده گردد :

الف) روش ماورای صوت

ب) روش پرتونگاری

ج) روش ذرات مغناطیسی

۷-۲۶- کلیه جوشکاری ها اعم از نفوذی , تخت , گوشه و … باید توسط دستگاه دینام یا دیزل انجام گیرد .

۷-۲۷- نحوه تنظیم آمپر و نوع الکترود و سایر عوامل باید طوری باشد که بعد از هر پاس جوشکاری , روباره جوش راحت از روی جوش بلند شود .

۷-۲۸- آمپر جوشکاری نباید طوری باشد که نحوه ذوب باعث خوردگی فلز جوش شونده گردد و اگر این اتفاق بیافتد پیمانکار مسئول خسارت های ناشی از جوشکاری اسکلت خواهد بود .

۷-۲۹- سطوح جوشکاری ها ( چه نفوذی , چه گوشه و تخت ) کاملاً باید صاف باشد .

۷-۳۰- کلیه جوشکاری ها باید عاری از هرگونه تخلخل باشد .

۷-۳۱- کلیه پیچ های مصرفی در ساخت و نصب اسکلت باید از نوع اعلاء گالوانیزه (A325) و یا (DIN  ۸٫۸) باشد .

۷-۳۲- کلیه پیچ ها با واشر مناسب نصب و سفت می گردد .

ماده هشت ـ تعهدات کارفرما

۸-۱- تأمین آب و برق مورد نیاز کار .

۸-۲- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأیید قابل پرداخت است .

۸-۳- چنانچه تأخیری بواسطه کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز حق مطالبه مبلغی به عنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می باشد .

ماده نه ـ موارد فسخ قرارداد

۹-۱- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .

۹-۲- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .

۹-۳- تأخیر در شروع به کار بیش از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ قرارداد .

۹-۴- تأخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

۹-۵- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما .

۹-۶- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان بندی انجام شود .

تبصره یک : در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

تبصره دو : کارفرما حق خواهد داشت کلیه خساراتی که در اثر فسخ قرارداد متوجه او می گردد از سپرده های پیمانکار و یا مطالبات وی کسر نماید .

ماده ده

این قرارداد در ده ماده و پنج تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می‌باشد.

کارفرما                                                                                      پیمانکار

نمونه قرارداد ساخت و نصب پنجره UPVC دوجداره

نمونه قرارداد ساخت و نصب پنجره UPVC دوجداره

ماده ۱- طرفين قرارداد :

این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. تلفن ……………….  که در این قرارداد فروشنده (پیمانکار) نامیده می شود از یک طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر خریدار (کارفرما) نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده ۲- موضوع قرارداد :

عبارتست از طراحی ، ساخت و نصب تعداد ۱۴۹ عدد پنجره UPVC دوجداره ، به متراژ تقریبی …………. متر طول با مارک پروفیل Wintech  ساخت ترکیه تحت لیسانس آلمان و یراق‌آلات ساخت آلمان و ترکیه و شیشه دوجداره ۴×۱۲×۴ و همچنین طبق مشخصات‌ فنی ذیل که هر دو جزءلاینفک این قرارداد می‌باشند، بدیهی است که قیمت نهایی درب و پنجره و شیشه دوجداره بر مبنای متراژ اعلام‌شده از سوی پیمانکار در انتها محاسبه و اعلام می‌گردد.

تبصره ۱: محل تحویل و نصب در پروژه ……………  واقع در : ……………

ماده ۳- مشخصات‌فنی :

۱- پروفیل مصزفی در درب و پنجره UPVC  موضوع قرارداد فوق با مارک Winteck ترکیه تحت لیسانس آلمان ، درجه‌یک ، سفیدرنگ ، که از نظر طراحی از قسمت افقی سه حفره می‌باشد.

۲- یراق‌آلات مصرفی در درب و پنجره UPVC  موضوع قرارداد فوق ، با مارک GU  ترکیه درجه‌یک و یک حالته ( TURN) دارای ضامن ایمنی و ساخت ترکیه می‌باشد.

۳- لاستیکهای آب‌بندی از نوع EPDM  از شرکت  ADOPEN  ساخت ترکیه می‌باشد.

۴- مشخصات شیشه دوجداره :

ضخامت شیشه داخلی ۴ میلی‌متر از نوع شیشه فلوت ساده ایران می‌باشد.

ضخامت شیشه بیرونی ۴ میلی‌متر از نوع شیشه فلوت ساده ایران می‌باشد.

ضخامت اسپیسر ۱۲ میلی‌متر ساخت ایتالیا می‌باشد.

سیلیکاژل از کمپانی Fenzi ایتالیا می‌باشد.

فضای بین شیشه‌ها با گاز آرگون پر می‌شود.

۵- ابعاد و اندازه درب و پنجره‌ها طبق برداشت از وضع موجود در پروژه …………… می‌باشد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد :

مبلغ تقریبی کل …………… پنجره‌ها جهت هر پنج بلوک …………… جمعاً به مبلغ …………… ريال می‌باشد.

الف – شیشه دوجداره : با اجرت نصب از قرار هر مترمربع  …………… ريال  ، جمعاً به مبلغ …………… ريال می‌باشد.

تبصره ۱: جمع کل مبلغ قرارداد به میزان …………… ريال می‌باشد.

تبصره ۲ : نحوه پرداخت : در قبال مبلغ این قرارداد مقرر شد یک واحد آپارتمانی مسکونی از پروژه …………… به پیمانکار واگذار گردد که آپارتمان مذبور پس از انجام موضوع این قرارداد و تسویه‌حساب کامل در خصوص مبلغ آپارتمان مذبور به پیمانکار تحویل داده خواهد شد.

تبصره ۱: بنا به توافق فی‌مابین کارفرما و پیمانکار مقرر شد از مبلغ نهایی فاکتور پنجره به میزان ۵ درصد به عنوان تخفیف پیمانکار به کارفرما کسر و سپس پرداخت شود.

ماده ۵ – زمان تحویل :

حسب توافق و رضایت طرفین زمان تحویل محصولات از تاریخ …………… به مدت …………… می‌باشد.

ماده ۶ – تعهدات فروشنده :

۱- درب و پنجره UPVC  موضوع قرارداد فوق ، باید منطبق با استانداردهای لازم و معتبر بین‌المللی و منطبق با ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مقررات‌ملی ساختمان ایران طراحی ، ساخته و نصب گردد، درب و پنجره‌های فوق باید دارای گواهی کیفیت تولید از آلمان باشد و درجه تولید از لحاظ آب‌بندی و هوابندی و اُفت صوت از مرکز تحقیقات و ساختمان و مسکن ایران مورد تأیید باشد.

۲- تمامی مصالح مصرفی در ساخت درب و پنجره‌های فوق از نوع درجه‌یک و استاندارد باشد.

۳- طرح و فرم پنجره‌ها و شیشه آن ، باید به لحاظ Structure  ( سطح ابعاد پنجره و بازشوها ) مطابق با اصول ‌فنی و مهندسی  و استاندارد باشد.

۴- درب و پنجره‌های فوق در برابر باد و طوفان مقاوم بوده و از لحاظ آب‌بندی و هوابندی طبق آزمایشات تا ۳۰۰ پاسکال فشار هوا و پاشش آب مقاومت دارد.

۵- درب و پنجره‌های فوق در مقابل نفوذ گردوغبار و پاشش باران ۱۰۰% ، و در مقابل آلودگی‌های‌صوتی تا db 42 و در مقابل انتقال حرارت و برودت تا ۵۰% عایق می‌باشد.

۶- پروفیل مصرفی در درب و پنجره‌های فوق در مقابل حرارت مقاوم باشد.

۷- پروفیل UPVC درب و پنجره‌های موضوع قرارداد فوق ، در برابر عوامل جوی در محیط باز از دمای ۳۶- درجه تا ۷۵+ درجه و درمناطق آب‌وهوایی خاورمیانه هیچگونه تغییر شکل و تغییر رنگ ندارد.

۸- شیشه‌های دوجداره درب و پنجره‌های فوق بصورت اتوماتیک کارخانه‌ای و با  گاز آرگون و مواد درجه‌یک واستتاندارد ساخته شود.

۹- طراحی فرم درب و پنجره‌ها بعهده فروشنده و با نظر خریدار می‌باشد.

۱۰- درصورت تأخیر در تحویل مورد موضوع قرارداد فوق ، فروشنده متعهد است به ازای هر روز دیرکرد مبلغ ……………..ريال به خریدار بپردازد.

۱۱- فروشنده متعهد می‌گردد کلیه عملیات‌اجرایی را مطابق نقشه‌ها و دستورات ارائه شده از سوی خریدار با کیفیت مرغوب و با تأیید خریدار و رعایت کامل مشخصات‌فنی مندرج در استانداردهای مربوطه مقررات‌ملی ساختمان اجراء نماید.

۱۲- فروشنده باید به منظور اجرای مراحل مختلف موضوع قرارداد در کارهای خود نیروی‌انسانی صلاحیت‌دار به تعداد کافی و مناسب داشته‌باشد.

۱۳- فروشنده متعهد است در طول زمان ساخت و نصب درب و پنجره‌ها از تیمهای فنی با تجربه و دارای تخصص کافی که قبلاً مورد تأیید خریدار قرار گرفته است ، استفاده نماید و از تغییر آنها حتی‌الامکان خودداری نموده و در صورت لزوم تغییر ، اقدام لازم را برای تائید اکیپ جدید توسط خریدار در زمان مناسب انجام گردد.

۱۴- هر گاه به تشخیص خریدار یک یا عده‌ای از کارگران فروشنده صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته باشند خریدار حق خواهد داشت تعویض آنها را بدون اینکه تعهدی برای خریدار ایجاد کند از فروشنده بخواهد و فروشنده ملزم به اجرای آن خواهد بود.

۱۵- فروشنده حق واگذاری کار را به صورت دست دوم به هر شخص حقیقی یا حقوقی را به طور کلی یا جزئی یا به نحو اشاعه را ندارد و کار باید با حضور شخص فروشنده در کارگاه و تحت سرپرستی و نظارت مستقیم وی انجام شود و در اجرای عملیات قرارداد مواردپیش‌بینی لازم در آیتمهایی که بعهده او نبوده و قرار است توسط دیگر فروشندگان همزمان و یا در آینده انجام پذیرد به نحوی بعمل آورد که موجب ایجاد خسارت به خریدار نگردد.

۱۶- فروشنده قبول نموده است که مشخصات و شرایط کار را به دقت بررسی نموده و از کیفیت انجام کار اطلاعات کافی کسب نموده و هیچ نکته و موضوع مبهمی باقی نمانده که بعداً در پیشرفت و کیفیت انجام کار اثر بگذارد و اقرار و تأیید می‌نماید که از جمیع مقررات و قوانین‌عمومی دولت اعم از قوانین کار ، بیمه ، مالیاتها ، عوارض و غیره مطلع بوده و در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین مذکور متوجه خریدار نمی‌باشد.

۱۷- چنانچه فروشنده در طول مدت اجرای موضوع این قرارداد نسبت به تعهدات و اجرای وظایفی که بر عهده دارد سهل‌انگاری یا تساهل و یا تسامح بورزد به نحوی که در کیفیت کار اثر بگذارد پس از تشخیص موارد مزبور توسط خریدار ، خریدار حق فسخ قرارداد را بطور یک جانبه دارد و فروشنده حق هرگونه اعتراض و ادعای خسارت را از خود سلب و اسقاط نموده و ۱۰% حسن انجام کار به نفع خریدار ضبط خواهد شد و خریدار در صورت صلاحدید کار را به فروشنده دیگری واگذار می‌نماید.

۱۸- فروشنده موظف و متعهد است که در طول اجرای موضوع قرارداد نسبت به رعایت کلیه نکات و موازین و دستورات و بخشنامه‌ها و قوانین مربوط به ایمنی کار و آنچه از طرف خریدار در خصوص رعایت موارد ایمنی در حین کار به مشارالیه ابلاغ می‌گردد رعایت هرگونه عدم رعایت و یا تخلفی که موجب بروز  درگیری یا ایجاد خسارت به خود فروشنده یا کارگران به کارگمارده شده از طرف وی به خریدار گردد، فروشنده مسئول مستقیم می‌باشد و باید از عهده جبران خسارت و ضرر و زیان وارده برآید و خریدار هیچگونه مسئولیت‌قانونی در این خصوص ندارد.

۱۹- فروشنده موظف به هماهنگی و همکاری با گروه ساختمانی به منظور تقدم و تاخیر زمانی عملیات بوده و هرگونه خسارتی که ناشی از دوباره‌کاری و عدم تامین پیش‌نیاز عملیات ساختمانی باشد مستقیماً متوجه فروشنده است .

۲۰- فروشنده مکلف به حفظ و حراست از موضوع عملیات اجرائی پیمان می باشد و در صورت بروز هرگونه خسارت و ضرر و زیان متعهد به جبران خسارت وارده می باشد.

۲۱- در صورت اجرای کار بطوریکه مورد تأیید خریدار نباشد فروشنده موظف است بدون هیچگونه عذری کارهای اجراشده را تخریب و مجدداً با مشخصات فنی و اجرائی بطور دقیق اجرا نماید و حق مطالبه هیچگونه وجهی جهت اجرای مجدد را نخواهد داشت.

تبصره ۱: در کلیه موارد فوق نظر نهایی خریدار قطعی و لازم‌الرعایه است و فروشنده حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب می‌نماید.

۲۲- فروشنده مکلف است تمام مصالح مورد نیاز را از نوع درجه‌یک استاندارد ساخت معتبرترین شرکت مورد تأیید خریدار تهیه و استفاده نماید.

۲۳- خریدار می‌تواند بر مبنای قرارداد ۲۵% افزایش یا کاهش در عملیات اجرائی را به فروشنده ابلاغ نماید.

۲۴- هزینه حمل کل موضوع قرارداد فوق از کارخانه تا محل پروژه بعهده خریدار می‌باشد.

تبصره ۲: کلیه تأخیرهای موجه بایستی ۲۴ ساعت قبل از تاخیر کتباً به خریدار اعلام و تاییدیه آن اخذ گردد در غیر اینصورت بعنوان تاخیرات غیرموجه تلقی می‌شود.

۲۵- پروفیل مصرفی در درب و پنجره‌های UPVC  مورد قرارداد در برابر تغییر شکل و تغییر رنگ ( در اثر عوامل جوی در محیط باز) بمدت …………… سال گارانتی می‌باشد.

۲۶- شیشه‌های دوجداره مصرفی در درب و پنجره‌های UPVC   مورد قرارداد از نظر بخارکردن بمدت …………… سال گارانتی میباشد.

۲۶-  یراق‌آلات و لاستیک‌های آب‌بندی مصرفی در درب و پنجره‌های UPVC  موضوع قرارداد فوق دارای …………… سال گارانتی می‌باشد.

ماده ۷ – تعهدات کارفرما :

۱- تسویه‌حساب نهایی و پرداخت ۱۰% حسن انجام کار بعد از تحویل قطعی و انجام دوره تضمین در صورت عدم وجود نقص در کیفیت کار صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۸- دوره تضمین انجام کار:

موضوع قرارداد فوق به مدت …………… ماه پس از تاریخ تحویل از سوی فروشنده تضمین می‌گردد و در صورت بروز و مشاهده هرگونه ایراد و عیب و نقص ناشی از طراحی ، ساخت و نصب درب و پنجره‌های مذکور ، فروشنده مکلف است با اعلام خریدار نسبت به رفع نقص در اسرع وقت اقدام نماید.

ماده ۹– داوری و حل و فصل اختلافات

هرگونه اختلاف در اجراي اين قرارداد ابتدا از طريق مذاكره طرفین یا نمایندگان آنها حل و فصل میگردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضي الطرفين حل خواهد شد. طرفین قرارداد موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند. قرارداد حاضر پس از امضای طرفین باید به امضای داور نیز برسد.

 ماده ۱۰- نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و …. تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

امضای طرف اول                                                                       امضای طرف دوم