قرارداد مضاربه – بازرگاني داخلي (به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

قرارداد مضاربه-بازرگاني داخلي

(به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

اين قرارداد بين امضا كنندگان ذيل:

الف) بانك  ……………………. شعبه  ……………………. به نشاني  …………………………………………………………….. به عنوان مالك كه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف.

ب) آقاي/ خانم/شرکت  …………………………. فرزند  ……………………. به شماره شناسنامه  …………………….. صادره  ……………………. به نشاني  …………………………………………………………………………………

ثبت شده ذيل شماره  ……………………. اداره ثبت شركتها  ……………………. با امضا ……………………. به عنوان عامل از طرف ديگر كه در اين قرارداد عامل ناميده مي شود در تاريخ  ……………………. منعقد گرديد.

ج)آقاي/خانم، آقايان/ خانمها …………………….(مشخصات ذكر گردد) كه در اين قرارداد متعهد/متعهدين ناميده مي شوند.

ماده۱- بانك به استناد تقاضاي شماره  ……………………. مورخ  ……………………. عامل، مبلغ  ……………………. ريال جهت سرمايه مضاربه تحت شماره  ……………………. براي استفاده عامل تخصيص داد و عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده ۵ يكجا و يا به دفعات منحصرا به مصرف مندرج در ماده ۲ قرارداد برساند.

تبصره- در صورت استفاده كامل از سرمايه و واريز ماحصل فروش(به شرح ماده ۱۱ اين قرارداد) استفاده مكرر از سرمايه با موافقت بانك جمعا تا ميزان مبلغ سرماي تعيين شده در قرارداد توسط عامل مجاز مي باشد.

بانك تقاضاي عامل در اين مورد را با توجه به مدت باقيمانده در قرارداد بررسي و عنداللزوم استفاده مكرر را مورد موافقت قرار خواهد داد.

ماده۲- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خريد و فروش، (نوع و مشخصات كالا ذكر شود) ……………………. از محل سرمايه موضوع ماده ۱ به ترتيبي كه ذيلا تعيين مي شود:

الف) شرايط خريد

ب) شرايط فروش

پ) خريد هر نوع كالا و يا لوازم ديگر از محل سرمايه مضاربه موضوع اين قرارداد ممنوع مي باشد.

ماده۳- مدت اين قرارداد از تاريخ امضا آن  ……………………. روز مي باشد كه در تاريخ  ……………………. منقضي مي گردد. عامل تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش را حداكثر تا تاريخ انقضا قرارداد به بانك پرداخت و مطالبات ناشي از قرارداد مضاربه را تسويه نمايد.

ماده۴- عامل حق فسخ اين قرارداد را تا تسويه كامل محاسبات و انجام تعهدات ناشي از قرارداد به شرح مندرج در ماده ۸ از خود سلب و ساقط نمود ليكن بانك در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده۵- عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را منحصرا جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده دو اين قرارداد بابت اقلام زير مصرف نمايد:

الف) قيمت خريد كالا

ب) بيمه

پ) حمل و نقل

ت) انبارداري

ث) حقوق گمركي و سود بازرگاني

ج) هزينه بانكي

چ) هزينه هاي بسته بندي

تبصره- عامل تعهد نمود كه كليه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت قبول كرد كه هزينه هاي اداري، دستمزد/حقوق و هر نوع هزينه مربوط ديگر را شخصا پرداخت نمايد. و از اين بابت حق مطالبه وجهي از بانك نخواهد داشت.

ماده۶- عامل قبول و تعهد نمود كه در طول مدت مضاربه موضوع اين قرارداد:

الف) از خريد و فروش نسيه خودداري نمايد.

ب) در مورد مبلغ و شرايط معامله خود نظر بانك را جلب نمايد.

پ) در مواردي كه براي انجام معامله اي قرارداد جداگانه تنظيم مي نمايد قرارداد مزبور را قبل از امضا به تصويب بانك برساند.

ت) حداقل ماهي يك مرتبه اسناد مربوط به خريد و فروش را به بانك تسليم نمايد.

ث) محل كار خود را كه نشاني آن  ……………………. مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد و چنانچه به موجب حكم دادگاه ملزم به تغيير محل كار خود گردد مراتب را به بانك اطلاع دهد.

ج) دفاتر و حسابها و اسناد و مدارك مربوط به مضاربه، اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگهداري نمايد كه در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد.

چ) شخصا به اجراي مضاربه موضوع اين قرارداد مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مضاربه را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد.

ماده۷- بانك حق دارد در هر موقع كه لازم بداند بدون اخطار قبلي عمليات عامل را از هر حيث و جهت و به هر نحو كه صلاح بداند راسا يا به وسيله اشخاصي كه معين مي كند مورد نظارت و بازرسي قرار دهد و عامل تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد، در اجراي اين موضوع عامل قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك، ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مضاربه را در اختيار بانك قرار دهد و تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورد.

ماده۸- عامل قبول و تعهد نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مضاربه موضوع اين قرارداد از جمله هزينه هاي اداري، دستمزد و حقوق و هر نوع هزينه مربوطه ديگر را به استثناي هزينه هاي مذكور در ماده ۵ از مال خود پرداخت نمايد و جمع هزينه هاي مذكور را كه به موجب اين تعهد پرداخت خواهد شد، به بانك صلح نمود، مضافا عامل ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي و آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد كليه مواد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود.

ماده۹- عامل مي تواند يك جا و يا بر حسب نياز به تدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم بانك از سرمايه مضاربه(موضوع ماده۱ اين قرارداد) استفاده نمايد.

تبصره- چنانچه عامل به موجب ماده يك قرارداد از سرمايه مكرر استفاده نمايد ميزان استفاده شده از سرمايه مضاربه در جريان استفاده مكرر همواره و در هر نوبت

نمي تواند بيش از مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد باشد.

ماده۱۰- عامل قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خريد تا زمان فروش نزد بيمه گرد مورد قبول بانك به نفع بانك و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوط را به بانك تسليم كند و در صورتيكه به اين تعهد خود عمل نكند بانك اختيار دارد راسا نسبت به بيمه نمودن كالاي موضوع اين قرارداد اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را به حساب مضاربه منظور نمايد مفاد اين ماده در مورد تبصره ذيل ماده ۹ نيز لازم الرعايه مي باشد.

ماده۱۱- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كالاي موضوع ماده دو اين قرارداد را در اسرع وقت، مستقيما و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه تحت عنوان«حساب مضاربه- وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده» واريز نمايد.

ماده۱۲- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصرا از طريق بانك….. انجام دهد.

ماده۱۳- نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد ………….. درصد براي عامل و  …………….. درصد براي بانك مي باشد سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارتست از ما به التفاوت سرمايه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش كل كالاي موضوع مضاربه.

ماده۱۴- در صورت فسخ قرارداد يا انقضا مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد:

الف) در صورتيكه در نتيجه عمليات ناشي از عقد مضاربه كالايي تحصيل شده باشد بانك حق دارد كالا را پس از تقويم به بهاي عادله به تشخيص خود تملك نموده و معادل مبلغ تقويمي را به حساب مضاربه منظور نمايد.

چنانچه بانك تمايل به تملك كالاي حاصل از مضاربه را نداشته باشد مراتب حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از فسخ يا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در اين صورت عامل متعهد است حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را به فروش برساند و رد صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود متعلق به عامل بوده و بانك متقابلا كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و قيمت تقويمي بدهي مسلم عامل به بانك خواهد بود كه از محل مورد وثيقه استيفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانك در مطالبه خسارات ناشيه محفوظ مي باشد.

ب) در صورتي كه مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته و كالايي تحصيل نشده باشد عامل كليه حقوق متصوره احتمالي خود نسبت به معامله را به بانك صلح نمود.

ماده۱۵- در صورت فوت عامل بانك وصي او مي باشد كه كالاي موضوع اين مضاربه را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد.

تبصره- در صورت انحلال/ورشكستگي عامل قبل از انقضاي مدت، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را كه به امانت به عامل سپرده است به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه يا اموال ورشكسته برداشته و يا تامين نمايد.

ماده۱۶- پس از پايان مدت قرارداد يا فسخ آن و يا فروش كالا در زمان قرارداد در صورتي كه عامل كالا فروخت و در تاديه حصه بانك از اصل و سود تاخير كند مبلغي طبق فرمول: (۶+ نرخ سود )*تعداد روز*اصل بدهی /۳۶۰*۱۰۰ از تاريخ استفاده از سرمايه تا تاريخ وصول علاوه بر اصل سرمايه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و به همين منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحوه غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ فروش تا تاريخ وصول معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراييهاي عامل تملك نمايد.

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده۱۷- پس از انجام قرارداد يا فسخ آن در صورتي كه در نتيجه محاسبه طبق تشخيص بانك زياني متوجه بانك شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذكور در ماده ۸ اين قرارداد ملتزم و متعهد گرديد معادل زيان مزبور را مجانا از مال خود به بانك تمليك نمايد و در صورت تاخير علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده ۱۶ كه بر ذمه عامل خواهد بود. صرف اظهار بانك در مورد میزان خسارت وارد معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذكور حق هر گونه ايراد و اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده۱۸- در صورتي كه در نتيجه تخلفات عامل در اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير قراردادهايي كه عامل با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت به استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر خود صلاح و مقتضي بداند اقدام نمايد.

ماده۱۹- در صورتي كه عامل از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه ها و صورت حسابهاي عامل و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري و خلاف واقع بوده بانك مي تواند قرار داد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره- بدهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

ماده۲۰- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرار داد كه اولا پرداختهاي وي را كه بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عندالاقتضا نسبت به انتخاب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

ماده۲۱- بانك و عامل قبول موافقت دارند كه قرارداد حاضر يكي از قراردادهاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره  …………………………. مورخ ………………………………. تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره  ……………………. شهرستان  ………………………. مي باشد و لذا در صورتيكه عامل از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام از اين طريق مانع از اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده۲۲- عامل ضمن عقد صلح موضوع ماده ۸ با قبول شرايط عمومي حساب جاري بانك بطور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران خسارات وارده موضوع مواد ۱۴ و ۱۶ اين قرارداد را از هر يك از حسابهاي موجود عامل نزد خود برداشت و يا از محل وثايق دريافتي موضوع ماده ۱۷ اين قرارداد تامين نمايد. مادام كه مطالبات بانك وصول نشده است اقدام به يك طريق مانع از اقدام به طرق ديگر نخواهد بود.

ماده۲۳- كليه وكالتهاي تفويض شده عامل به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده۲۴- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف عامل وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود.

ماده۲۵- اقامتگاه عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو عامل قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رساني بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده۲۶- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن طبق ماده ۱۵ اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجرا است و تابع آئين نامه اجراي اسناد رسمي مي باشد.

متعهد/ متعهدین

حاضر شد/حاضر شدند، آقاي/آقايان، خانم/خانمها  ……………………. (مشخصات كامل ذكر گردد) بعد الحضور ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با عامل مشتركا، منفردا، متضامنا قبول و تعهد نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاي هر يك از اين تعهدات بانك حق و اختيار كامل خواهد داشت از طريق صدور اجراييه و يا از طريق ديگر نسبت به استيفاي مطالبات خود از هر يك از امضاكنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد.

محل امضاي نماينده مجاز بانك  ………………………………..

محل امضاي عامل و يا نماينده مجاز او  ………………………..

محل امضاي كليه ضامنين  …………………………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد مشاركت مدنی خصوصی

 قرارداد مشاركت مدنی خصوصی

قرارداد حاضر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ…………….. فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………… که ازین پس “مالک” نامیده خواهد شد و ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………………. که ازین پس “عامل” نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت مدنی طرفین بالمناصفه و متساویاً جهت ……………….

ماده ۲- تابعیت این مشاركت مدنی ایرانی است.

ماده ۳- مركز اصلی این مشاركت مدنی در تهران است به نشانی : ……………………………………………………………..

ماده ۴- مدت این مشاركت از تاریخ ………………… شمسی به مدت ………….. سال تمام خورشیدی می باشد .

ماده ۵- سرمایه این مشاركت مدنی مبلغ ………. ریال است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و متساویاً از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تادیه و پرداخت گردیده است .

ماده ۶- مدیر داخلی این مشاركت مدنی شخص عامل بالمباشره می باشد كه اعمال مدیریت عامل اعم از مدیریت یا اشتغال و غیره رایگان و مجانی می باشد.

ماده ۷- مالک تمامی شش دانگ :…………………………………………………….ملكی و تصرفی خود واقع در مركز اصلی این مشاركت مدنی را بدون دریافت هیچ گونه وجه یا مالی تحت عنوان : حق كسب، پیشه یا تجارت و سر قفلی یا صنفی در اخبار استفاده این مشاركت مدنی به مدت فوق قرار داده است .

ماده ۸- عامل صریحاً اقرار و اظهار می­نماید بر اینكه تمامی شش دانگ ملک مرقوم و مندرج در ماده ۷ را از مالک تحویل گرفته است كه صرفاً و فقط جهت امور موضوع قرارداد از آن طی مدت بالا استفاده نماید ونیز عامل اقرار و اعتراف نموده و می نماید كه هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین : سر قفلی، ‌صنفی، ‌حق كسب، ‌پیشه یا تجارت و غیره بابت آن ملک به مالک پرداخت نكرده است و ید او (ید عامل) در مورد آن ملک ید امانی است .

ماده ۹- عامل اقرار و اظهار كرده و می نماید كه تمامی سرمایه این مشاركت مدنی مذكور در ماده ۵ این قرارداد را دریافت نموده است .

ماده ۱۹- وظایف عامل عبارت است از :

 • مدیریت مستمر و دایم در این مشاركت مدنی در مدت مرقوم
 • افتتاح حساب جاری مشترکه نزد یكی از بانکهای كشور به نام طرفین
 • تمركز عملیات ریالی و ارزی این مشاركت در حساب جاری مزبور
 • تهیه و خرید و سخت و توزیع و فروش در مركز اصلی این مشاركت نسبت به امور موضوع این قرارداد
 • تادیه هزینه ای ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از : دستمزد، ‌كارمزد، ‌بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری
 • تادیه مالیات،‌ عوارض،‌ بیمه، ‌هزینه های سوخت
 • حفاظت از ابواب جمعی تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینكه عامل برای حفاظت مزبور ضامن است .
 • جلوگیری از تضییع و تفریط و اسراف و تفریط و همچنین عامل ضامن اموالی كه در رابطه با این قرارداد تحویل وی از حال لغایت تصفیه گردیده و می گردد، ‌خواهد بود.
 • بستن حساب های این مشاركت در پایان هر سال شمسی ونیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضاء تراز نامه عملیات سالیانه در پایان هر سال شمسی و در صورت حساب های سود و زیان

۱۰- موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و ارزی و جنسی و اعم از مواد اولیه و كالا های در حال ساخت و یا ساخته شده به قیمت خرید جهت ضمیمه نمودن صورت آن به تراز نامه عملیات سالانه مزبور .

۱۱- تسلیم سهم سود سالانه این مشاركت مدنی به مالک در ازای دریافت رسید كتبی در پایان هر سال.

۱۲- تحویل تمامی سهمیه مالکاعم از ریالی و ارزی و جنسی و سود حاصله در زمان انقضای مدت یا فسخ این قرارداد به مالک در مقابل اخذ رسید كتبی .

۱۳- تحویل دادن ملک مركز اصلی این مشاركت موضوع ماده ۷ این قرارداد با الزام به رعایت مفاد ماده ۸ این قرارداد .

۱۴- تصفیه حساب كامل این قرارداد در پایان مدت با مالک با دریافت گواهی كتبی مفاصا حساب از مالک.

۱۵ انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد .

ماده ۱۱- دارندگان حق امضاء‌كلیه چکهای صادره عهده حساب جاری مشترک موضوع بند ( ۲ ماده ۱۰ این قرارداد ،‌طرفین این قرارداد می باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفین است .

ماده ۱۲- كلیه عملیات محاسباتی و حسابداری و مالی این مشاركت مدنی باد در دفاتر روزنامه و كل به طریقه حسابداری دوبل از طرف عامل ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر روزنامه و كل مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداری باید با قید تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاری كردن به امضا طرفین برسد و ارائه هر دفتر حسابداری یا دفاتر دیگر روزنامه و كل از سوی هر یکاز طرفین كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضا طرفین نرسیده باشد ،‌فاقد اعتبار است .

ماده ۱۳- تراز نامه عملیات تنظیمی موضوع بند ۹ ماده ۱۰ این قرارداد و موضوع بند ۱۰ همان ماده باید منطبق با نتایج حاصله از عملیات محاسباتی ،‌مالی ،‌و حسابداری ثبت شده در دفاتر روزنامه و كل موضوع ماده ۱۲ این قرارداد باشد .

ماده ۱۴- عامل حق هیچ گونه عملا خدشه ،‌تراشیدگی ، الحاق و نظایر اینها را كه از مصادیق جعل به شمار می رود در دفاتر روزنامه و كل و صورت حساب های موجودی ها و تراز نامه عملیات تنظیمی ندارد .

ماده ۱۵- عامل حق هیچ گونه واگذاری نسبت به ملک مركز اصلی این مشاركت را كه امانتاً به وی سپرده شده است تحت هیچ عنوانی از عناوین از قبیل : نمایندگی و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غیره را ولو مشاعاً و مفروز ، جزاً یا كلاً اعم از اصل یا مازاد به دیگری حتی به اقربای نسبی و یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوی از انحاء ندارد .

ماده ۱۶- قبل از بستن حساب ها و تراز نامه عملیات ،‌عامل مكلف است معدل مقدار بیست درصد سود ویژه سالانه را جهت پرداخت علی الحساب مالیاتی عملكرد همان سال ذخیره كرده تا به موقع به وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به تشخیص مالک پرداخت نماید .

ماده ۱۷- مالک در همه حال و در طول مدت و تا زمان تصفیه حساب های فی مابین حق اعمال نظارت در كار عامل نسبت به موضوع این قرارداد را شخصاً یا به توسط اعطای نمایندگی به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به صورت وكالت و حتی به هر یک از فرزندان خویش دارد .

ماده ۱۸- چنانچه مالک در طریقه اعمال مدیریت عامل بنا به تشخیص خود تخلف یا ایرادی مشاهده نمود و یا ‌آنكه با درایتی كه در باب اشتغال به تجارت دارد عملیات موضوع این قرارداد را به طریقی كه عامل آن را اداره می نماید مقرون به صلاح و صرفه نباید صرفاً بنا به تشخیص خود حق فسخ این قرارداد را به طور یک جانبه و بدون انتظار هیچگونه حكمی از مراجع ذیصلاح دارد و تشخیص مالک در این مورد قاطع و غیر قابل اعتراض بوده و لازم الاجراء است و عامل حق فسخ ندارد.

ماده ۱۹- از انقضای مدت این قرارداد و یا از تاریخ وقوع فسخ موضوع ماده ۱۸ این قرارداد عامل متعهد و ملزم به تصفیه حساب این قرارداد بوده و سهمیه مالک را به انضمام ملک مرقوم كه باید تخلیه شده باشد طبق مفاد این قرارداد در مقابل دریافت رسید به مالک تادیه و تحویل دهد و به هر حال از انقضای مدت یا از تاریخ وقوع فسخ مالک حق دارد .جهت تحویل گرفتن ملک و سهمیه خود اعم از سود و نقدینگی ها و موجودی های اعم از مواد اولیه و كالای در حال ساخت و یا ساخته شده از عامل اقدام یا به طرق دیگر قانونی جهت اجرای مفاد این قرارداد رجوع نماید .

ماده ۲۰- زیان احتمالی ناشی از بحران اقتصادی یا فرس ماژور( قوه قهریه ) نیز بر مبنای سهمیه سرمایه باید محاسبه گردد .

ماده ۲۱- آنچه كه موجودی های كالا اعم از مواد اولیه و كالای در حال ساخت و ساخته شده در پایان مدت این قرارداد یا لدی الفسخ در مركز اصلی شركت یا در نزد عامل موجود باشد نیز باید بالامناصفه تقسیم گردد ، همچنین است كلیه دارایی های موضوع این قرارداد به استثناء عین و منافع ملک موضوع مواد ۷و۸ این قرارداد كه فقط متعلق به مالک است .

ماده ۲۲- دریافت مفاصا حساب های مالیاتی ، بیمه ، عوارض ناشی از انجام این قرارداد نیز از جمله وظایف عامل است .

ماده ۲۳- در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

ماده ۲۴- طرفین می توانند در صورت توافق و تراضی نسبت به تمدید كتبی این قرارداد قیام نمایند .

ماده ۲۵- این قرارداد در ۲ نسخه و در ۲۵ ماده كه هر دو نسخه متحد المتن و دارای اعتبار یكسان و واحد است تنظیم و امضاء شده و پس از امضا مبادله گردید و لازم الاجرا است .

امضای طرف اول                                                                     امضای طرف دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای شاهد اول                                                                     امضای شاهد دوم

آقای …………………                                              آقای ………………..

امضای وکیل تنظیم کننده قرارداد

……………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد چاپ كتاب

نمونه قرارداد چاپ كتاب

**********

طرفین قرارداد:

قرارداد حاضر فیمابين خانم/آقاي ……….. فرزند ……….. داراي شناسنامه شماره ……….. صادره از ……….. متولد ……….. ساكن ……….. و خانم/آقاي ……….. فرزند ……….. داراي شناسنامه شماره ……….. صادره از ……….. متولد ……….. ساكن ……….. كه ذيلا به ترتيب مولف و ناشر ناميده مي شوند در تاريخ زير قراردادي به شرح ذيل منعقد مي گردد:

ماده۱- موضوع قرارداد:

چاپ و انتشار كتاب ……………… مي باشد كه به وسيله مولف تهيه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گرديد.

ماده۲- تيراژ:

چاپ اول كتاب موضوع اين قرارداد به ميزان ……………… نسخه مي باشد.

ماده۳- حق التاليف:

ناشر بابت حق التاليف كتاب موضوع قرارداد مبلغي معادل ……………… درصد از بهاي پشت جلد كتاب را بر مبناي ……………… نسخه تيراژ متعهد پرداخت به مولف به ترتيب زير است:

الف- مبلغ ……………… ريال هنگام تحويل متن كامل كتاب

ب- نيمي از مبالغ باقيمانده، هنگام انتشار كتاب.

پ- بقيه مبلغ دو ماه پس از انتشار كتاب.

تبصره- علاوه بر حق التاليف فوق ناشر تعداد ……………… نسخه از كتاب را تقديم مولف خواهد نمود و در مقابل تاديه حق التاليف و كتابهاي موضوع اين تبصره ارائه رسيد مولف ضروري است.

ماده۴- چاپهاي بعدي كتاب مزبور و انتشار آن نيز منحصرا به وسيله ناشر اين قرارداد انجام خواهد شد و بهرحال مولف حق چاپ و انتشار كتاب فوق را شخصا يا بتوسط ديگري ندارد.

ماده۵- مولف متعهد مي گردد كه در هر تجديد چاپ، مطالب تازه را بر متن اوليه كتاب بيفزايد و هر گونه تغييرات ديگري را نيز كه در زمينه موضوع كتاب مربوطه پيش آيد در چاپهاي بعدي مورد تجديد نظر قرار دهد.

ماده۶- در هر تجديد چاپ از حيث تيراژ و حق التاليف بر مبناي اين قرارداد رفتار خواهد شد.

ماده۷- ناشر مكلف است حداكثر تا چهارماه از تاريخ(تحويل كتاب از سوي مولف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نمايد همچنين در هر تجديد چاپ نيز رعايت مفاد اين ماده الزامي است.

ماده۸- چنانچه بنا به هر علت، ناشر از چاپ يا تجديد چاپ و انتشار كتبا موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده۷ اين قرارداد خودداري يا تعلل نمايد، مولف حق دارد جهت فسخ اين قرارداد اقدام ورزد.

ماده۹- ناشر نيز محق است در صورتي كه مولف از تحويل متن كتاب با تغييرات بعدي در آن به موقع خود امتناع نمايد نسبت به فسخ اين قرارداد اقدام نمايد.

ماده۱۰- چنانچه اختلافي در تفسير و اجراي هر يك از مواد اين قرارداد بروز نمايد موضوع اختلاف به خانم/آقاي ……………… به عنوان داور مرضي الطرفين ارجاع خواهد شد و راي داور براي طرفين قاطع و لازم الاجرا مي باشد.

ماده۱۱- هر گونه قرارداد مغايري در اين زمينه كه از طرف هر شخص حقيقي يا حقوقي ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده۱۲- اين قرارداد در ۱۲ ماده و يك تبصره تنظيم و امضا گرديده و لازم الاجرا است.

امضاي مولف                                          امضاي ناشر

*********

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

برای دانلود فایل نمونه قرارداد مشارکت در ساخت روی لینک زیر کلیک کنید

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

 نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

 مقدمه:

این قرارداد با عنايت به مصوبه شوراي عالي سرمايه گذاری و مشارکت مورخ — بين ………………. به نمايندگي آقاي …………………….، به آدرس، ………………………………….. تلفن …………………. كه دراين قرارداد به اختصار ……………نامیده می شود، از يك طرف و از طرف دیگر شرکت — به شماره ثبت — ثبت شرکت های — به نمایندگی آقای —، فرزند —، به شماره شناسنامه —، صادره از —، به عنوان مدیر عامل، مستند به روزنامه رسمی شماره — مورخ — به آدرس —، تلفن —كه در این قرارداد به اختصار شریک نامیده می شود، با شرایط زیر منعقد گردید.

ماده يك (موضوع قرارداد):

مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث مجموعه — برروي پلاك ثبتی شماره —بخش — …………………….. به مساحت — مترمربع واقع در—، طبق نقشه های تأیید شده …………………….. منطقه — که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک این قرارداد می باشد.

ماده دو (آورده طرفين قرارداد):

 • آورده …………………….. عبارت است از :
 • زمین پلاک ثبتی — (محل اجرای قرارداد) به مساحت —متر مربع به استناد سند مالکیت که تصویر آن به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد بوده و متعلق به …………………….. …………………….. می باشد.
 • کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمانی طبق ضوابط …………………….. ………………………
 • آورده شریک :
 • کليه هزینه های مربوط به طراحي پروژه، تهيه نقشه هاي معماري، سازه و تاسیسات همچنین مديريت نظارت پروژه ، نظارت معماری، سازه و تاسیسات بر اساس ضوابط و تعرفه های سازمان نظام مهندسی.
 • کليه هزینه های ساخت تا اتمام عملیات ساختمانی پروژه به گونه ای که …………………….. تا پایان عملیات ساختمانی و آماده شدن مجموعه برای بهره برداری هیچگونه هزینه ای پرداخت ننماید، اعم از دستمزد کارگران، پیمانکاران، مصالح ساختمانی، حق بیمه کارگران و هزینه های بیمه ساختمان، مسؤولیت مدنی پروژه به هر میزان که باشد.

ماده سه (قدرالسهم طرفین):

با عنايت به آورده طرفین که در ماده دو قرارداد ذکر شده است و بر اساس توافق انجام شده، قدر السهم طرفین به نسبت — شریک و — …………………….. از کل عرصه و اعیان تعیین گردید. نحوه تقسيم واحدهاي تجاري و دفاتر كار در طبقات مختلف به شرح جدول پیوست که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، مشخص گردیده است.

تبصره ۱- هرگونه افزايش فضاهاي تجاري و دفتركار و يا زيربناي ساختمان به نسبت قدرالسهم طرفين تقسيم خواهد شد.

تبصره ۲- طرفین می توانند با توافق نسبت به واگذاري يا خريد سهم طرف مقابل به قیمت روز اقدام نمایند.

تبصره ۳- هزینه خرید انشعابات آب، برق، گاز و تلفن براساس قدرالسهم طرفين پرداخت مي گردد و شریک موظف به پيگيري اخذ و نصب انشعابات مي باشد.

ماده چهار (مدت قرارداد):

مدت قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت — ماه می باشد و شریک متعهد است عملیات ساختمانی را طی مدت مذکور و مطابق با برنامه زمانبندی پیوست قرارداد که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به اتمام رساند.

تبصره ۱- در صورتیکه شریک در اتمام عملیات اجرایی ساختمان تأخیر داشته باشد به ازاء هر روز تأخیر مبلغ —ریال (— ریال) به عنوان خسارت از قدر السهم شریک به قیمت روز کسر و به قدر السهم …………………….. اضافه می گردد.

تبصره ۲- اگر شریک قبل از پایان مدت زمان قرارداد عملیات اجرایی پروژه را به اتمام برساند، به ازاء هر روز تسریع مبلغ — ریال (—ریال) از قدر السهم …………………….. به قیمت روز کسر و به قدر السهم شریک اضافه می گردد.

تبصره ۳- در صورت بروز حوادث غیره مترقبه (فورس ماژور) که باعث تأخیر در عملیات اجرایی پروژه می گردد، با تأیید کتبی مرجع نظارت مدت زمان تأخیر ایجاد شده به مدت قرارداد اضافه خواهد گردید.

ماده پنج (تعهدات شریک):

 • شریک موظف است عملیات اجرایی ساختمان را مطابق با نقشه های تأیید شده که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به انجام برساند و هرگونه تغییر در نقشه ها بدون مجوز کتبی از مرجع نظارت امکان پذیر نمی باشد.
 • شریک متعهد است عمليات اجرائي را توسط افراد ذیصلاح و متخصص انجام دهد و دستمزد و بیمه کارگران را مطابق قانون كار و قانون تامین اجتماعی مرتّباً پرداخت نمايد.
 • شریک مسؤوليت كامل حسن عملیات اجراي پروژه در چهارچوب مفاد این قرارداد و ضمائم آن را بعهده دارد.
 • شریک موظف است درپايان هرماه ميزان پيشرفت يا تاخير عملیات اجرایی پروژه را نسبت به برنامه زمانبندی اولیه، همچنین مشکلات و موانع اجرائي را به اطلاع دستگاه نظارت برساند و درخصوص آنها كسب تكليف نمايد.
 • شریک باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول شهرداري باشد، به عنوان مدیر پروژه به …………………….. معرفی نماید.
 • شریک پیش از عملیات اجرايی باید نقاط بر و کف را از لحاظ تطبيق با نقشه هاكنترل نمايد و پس از تائيد توسط شهرداري منطقه چهار اقدامات بعدي را انجام دهد.
 • تامین آب، برق، سوخت و بطور كلي تجهيز كامل كارگاه به نحوي كه براي اجراي كار طبق اسناد و مدارك این قرارداد لازم است بعهده شریک مي باشد و در هر صورت …………………….. در این خصوص هیچ مسؤولیتی ندارد.
 • شریک موظف است عملیات اجرایی را مطابق لیست جزئیات اجرایی که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به انجام برساند.
 • شریک از زمان تحویل گرفتن زمین موضوع قرارداد تا زمان اتمام عملیات اجرایی و تحويل پروژه، مسؤول حفظ و نگهداري كارهاي انجام شده، مصالح، تجهيزات، ماشين آلات و ابزار و بناها بوده و به همين منظور می بایست اقدامات لازم را جهت نگهداري و حفاظت آنها در داخل كارگاه و در مقابل عوامل جوي، سرقت، حريق و مانند اينها، بعمل آورد. همچنين در چارچوب مقررات و دستور العمل هاي حفاظت فنی و بهداشت كار، مسؤول خسارت هاي وارده به اشخاص ثالث در محوطه كارگاه مي باشد و در هر حال شهرداري در اين موارد هیچگونه مسؤوليتي ندارد.
 • شریک متعهد است تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به املاك مجاور و تاسيسات زيربنائي شهری اتخاذ نموده و اگر دراثر سهل انگاري خسارتي به املاک مجاور و تاسیسات زیر بنایی شهری وارد آيد، شریک مسؤول جبران آن خواهد بود.
 • شریک موظف است پس از پايان عمليات اجرائي نسبت به جمع آوري مصالح، تاسیسات و ضایعات ساختمانی و خارج كردن آنها از کارگاه و تمیز كردن ساختمان، اقدام نمايد.
 • پرداخت هزينه تفكيك و صدور سند و غيره به نسبت قدر السهم طرفین مي باشد. ولی پيگيري هاي مورد نياز جهت صدور سند تفكيكي بعهده شریک خواهد بود.
 • شریک موظف است كليه ضوابط و مقررات كلي ساختمان مربوط به عمليات ساختماني و اصول ايمني كارگاه را رعايت كند و شهرداري در اين خصوص مسؤوليتي ندارد.
 • مسؤولیت كارگاه و بیمه مسؤولیت مدنی پروژه در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث در زمان اجرای پروژه بعهده شریک مي باشد و هرگونه حادثه اي اعم از فوت، نقص عضو و غیره در حين انجام پروژه پيش آيد، مسؤوليت آن بعهده شریک خواهد بود.
 • شریک موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه نسبت به نصب تابلو در محل پروژه با عنوان ”پروژه مشارکتی …………………….. ……………………..“ به صورت ارائه شده در فرم پیوست که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، اقدام نماید.
 • شریک حق واگذاری موضوع این قرارداد را جزعاً و کلاً به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارد.

ماده شش (تعهدات …………………..):

 • …………………….. منطقه — موظف است حداكثر ۲۰ روز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به صدور پروانه ساختمانی پروژه اقدام کرده و يك نسخه از تصویرآن را در اختیار شریک قرار دهد.
 • پرداخت هزينه های مربوط به تفكيك و صدور سند، اخذ انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و غيره به نسبت قدر السهم طرفین بوده و …………………….. موظف به پرداخت سهم خود می باشد.
 • …………………….. موظف است در پایان عملیات اجرایی ساختمان و انجام کلیه تعهدات شریک نسبت به انتقال سند واحدهای متعلق به شریک، مطابق توافق انجام شده، به ایشان یا افراد حقیقی و حقوقی معرفی شده از طرف ایشان، اقدام نماید.

ماده هفت (پيش فروش):

 • شریک مي تواند در مراحل زير و پس از تایيد كتبي مرجع نظارت نسبت به پيش فروش سهم خود از مستحدثات موضوع قرارداد اقدام نمايد:

۷-۱-۱- پس از پايان سفت كاري تا سقف — درصد از قدر السهم خود.

۷-۱-۲- پس از اتمام سفيد كاري، نماكاري و كف سازي ها بطور كامل، حداكثر تا سقف— درصد از قدر السهم خود.

تبصره ۱- بديهي است شریک حداکثر می تواند در اجرای بند ۷-۱ نسبت به پیش فروش— درصد از سهم خود اقدام نماید.

تبصره ۲- شریک موظف است حداكثر يك هفته پس از پيش فروش هر واحد که بر اساس موافقت كتبي اخذ شده از مرجع نظارت موضوع بند ۷-۱، مراتب را با ذكر شماره واحد به فروش رسيده، طبق نقشه پيوست به مرجع نظارت ارسال نمايد. بديهي است هرگونه پيش فروش بدون رعايت روند فوق تخلف از قرارداد محسوب گرديده و فاقد اعتبار خواهد بود و درصورت احراز چنین تخلفی، موضوع توسط مرجع حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته و تصميم لازم اتخاذ می گردد.

 • شریک موظف است تعهدات خود را در قرارداد هاي فروش يا پيش فروش نسبت به اجراي پروژه در مقابل خریداران به نحوي انجام دهد كه كليه مفاد آن به درستي و در زمان هاي مقرر به مورد اجرا در آيد. در غير اينصورت مسؤوليت ناشي از عدم انجام تعهدات درمقابل خريداران بعهده شریک خواهد بود.

تبصره ۳- مسؤوليت پاسخگویی به کليه دعاوي حقوقي و كيفري افرادي كه اقدام به پیش خرید واحدهاي پروژه مي نمايند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل تأخير در تحويل واحدها در قالب قرارداد پيش فروش منعقده، كلاً بعهده شریک مي باشد.

ماده هشت (مرجع نظارت):

مدیریت امور سرمایه گذاری و مشارکت ها بعنوان نماینده …………………….. وظیفه نظارت بر اجرای کليه مفاد قرارداد را بر عهده دارد. اين امور جهت اعمال نظارت می تواند از نظرات و همكاري كارشناسان حوزه هاي مختلف شهرداري استفاده نماید، ولي در هر حال نظر نهایي در خصوص اجراي مفاد قرارداد بعهده مدیر سرمايه گذاري و مشاركت ها بوده و شریک موظف به رعايت نظرات این امور به عنوان مرجع نظارت، در چهار چوب مفاد این قرارداد مي باشد.

تبصره ۱- نظارت فنی بر حسن انجام عملیات اجرایی پروژه بر عهده …………………….. منطقه — می باشد.

ماده نه (تحويل پروژه):

پس از اتمام کامل عملیات اجرايی موضوع قرارداد و آماده بهره برداری شدن ساختمان، شریک اتمام عمليات اجرائي را به مرجع نظارت اعلام مي نمايد. در این مرحله شریک موظف به رفع نقائص احتمالی پروژه که از سوی مرجع نظارت اعلام می گردد، خواهد بود. در نهایت با تأیید اتمام کار توسط مرجع نظارت، تحويل پروژه انجام خواهد شد.

ماده ده (دوره تضمين حسن عملیات اجرایی):

حسن انجام عملیات اجرایی شریک از تاریخ تحویل پروژه براي مدت ۱۲ ماه شمسي از سوي شریک تضمین مي گردد. شریک موظف است طي اين مدت نسبت به رفع نقائص پروژه ناشي از قصور در اجراء، اقدام نمايد. تعداد — فقره سفته به مبلغ — ریال از شماره — تا شماره — توسط شریک به …………………….. تحویل گردیده است که در پایان دوره تضمین حسن عملیات اجرایی و انجام کلیه تعهدات شریک و تأیید مرجع نظارت به شریک مسترد خواهد گردید.

ماده يازده (موارد فسخ قرارداد):

درصورت بروز هريك از موارد زير شهرداري مي تواند بدون مراجعه به محاكم قضائي راساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

 • عدم انجام هر یک از تعهدات شریک موضوع ماده پنج قرارداد.
 • تاخير شریک درشروع عملیات اجرایي بيش ازيك ماه پس از انعقاد و مبادله قرارداد.
 • تأخیر شریک در تحویل پروژه و يا تعليق كارگاه بيش از چهار ماه.
 • بدون سرپرست گذاشتن كارگاه و يا تعطيل كردن كار بدون اجازه کتبی از مرجع نظارت بيش از ۱۵ روز.
 • تأخیر در اتمام هر يك از كارهاي بيش بيني شده در برنامه زمانبندي، بيش از نصف مدت تعيين شده براي آن كار.
 • واگذاری قرارداد توسط شریک به شخص ثالث.

درصورتيكه به علت بروز يك يا چند مورد از موارد فوق، …………………….. تصمیم به فسخ قرارداد بگيرد مراتب با ذكر موارد به شریک توسط اظهار نامه یا نامه کتبی ابلاغ مي گردد. شریک می تواند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت اعلام فسخ قرارداد، نسبت به ارائه دفاعیات خود به …………………….. اقدام نماید. …………………….. پس از دریافت کتبی دفاعیات شریک نسبت به ارجاع موضوع به مرجع حل اختلاف اقدام خواهد نمود. نظر مرجع حل اختلاف برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

تبصره ۱- درصورتيكه شریک طي مدت تعيين شده نسبت به تصميم ابلاغ شده درخصوص فسخ قرارداد دفاعیه ای ارائه ننماید، موضوع فسخ قطعي خواهد شد.

در صورت قطعی شدن فسخ قرارداد، شریک موظف است از تاریخ قطعی شدن فسخ قرارداد حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به معرفی نماینده خود به …………………….. جهت صورت برداری و صورت مجلس نمودن کار های انجام شده، اقدام نماید. در صورتی که ظرف مدت تعیین شده شریک نماینده خود را معرفی ننماید، …………………….. رأساً نسبت به صورت برداری اقدام خواهد نمود. پس از انجام صورت برداری، …………………….. با رعایت مفاد این قرارداد نسبت به تعیین ارزش ریالی هزینه های انجام شده توسط شریک اقدام کرده و پس از کسر جریمه و خسارات وارده به …………………….. با شریک تسویه حساب می نماید.

تبصره ۲- در صورت فسخ قرارداد هیچگونه حق مالکیتی برای شریک در پروژه متصور نمی باشد.

ماده دوازده (مرجع حل اختلاف):

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد، شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکت به عنوان داور مرضی الطرفین مرجع رسیدگی به اختلاف پیش آمده خواهد بود. داور موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت کتبی موضوع مورد اختلاف نسبت به اعلام نظر خود به طرفین از طریق پست سفارشی دو قبضه، اقدام نماید. نظر اعلام شده برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده سیزده (آدرس طرفین قرارداد):

آدرس طرفین به شرح مندرج در مقدمه قرارداد می باشد و کلیه مکاتبات به آدرس های مذکور انجام خواهد پذیرفت. شریک موظف است در صورت تغییر آدرس، مراتب را کتباً به …………………….. اطلاع دهد و در غیر این صورت مکاتبات به آدرس قید شده در این قرارداد انجام شده و جنبه قانونی خواهد داشت.

ماده چهارده (اسناد و مدارک ضمیمه قرارداد):

 • نقشه موقعیت ملک موضوع قرارداد.
 • تصویر سند مالکیت زمین موضوع قرارداد.
 • توافقنامه چگونگی تقسیم واحدهای پروژه با توجه به قدر السهم طرفین.
 • برنامه زمانبندی عملیات اجرایی پروژه.
 • کلیه نقشه های معماری، سازه، تأسیسات، برق و غیره.
 • لیست جزئیات اجرایی ساختمان.
 • فرم مربوط به تابلوی مشخصات پروژه.

خاتمه:

طرفین با امضای این قرارداد کلیه خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط نموده و صرفاً خیار فسخ موضوع ماده یازده در اختیار …………………….. می باشد. این قرارداد در چهارده ماده و دوازده تبصره و در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم و در حضور دو شاهد که مورد اعتماد طرفین می باشند، امضا و مبادله گردید.

                  ………………..                                        ……………………………

               …………………                                        مدیر عامل شرکت —

 

امضای شهود:

۱- نام و نام خانوادگی: ……. نام پدر: …….  شماره شناسنامه: ……. سال تولد: ……. تلفن: ……. آدرس: …………..

امضا:

۲- نام و نام خانوادگی: ……. نام پدر: ……. شماره شناسنامه: ……. سال تولد: ……. تلفن: ……. آدرس: …………..

امضا: