اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد سرمایه گذاری, قرارداد مشارکت, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد سرمایه گذاری, نمونه قرارداد مشارکت

قرارداد مضاربه – بازرگاني داخلي (به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

قرارداد مضاربه-بازرگاني داخلي (به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات) اين قرارداد بين امضا كنندگان ذيل: الف) بانك  ……………………. شعبه  ……………………. به نشاني  …………………………………………………………….. به عنوان مالك كه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف. ب) آقاي/ خانم/شرکت  …………………………. فرزند  ……………………. به شماره شناسنامه  …………………….. صادره  ……………………. به نشاني  ………………………………………………………………………………… ثبت شده ذيل شماره  ……………………. اداره ثبت شركتها  ……………………. با امضا ……………………. به عنوان عامل از طرف ديگر كه در اين قرارداد عامل ناميده مي شود در تاريخ  ……………………. منعقد گرديد. ج)آقاي/خانم، آقايان/ خانمها …………………….(مشخصات ذكر گردد) كه در اين قرارداد متعهد/متعهدين ناميده مي شوند. ماده۱- بانك به استناد… ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد, قرارداد مشارکت, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد مشارکت

نمونه قرارداد مشاركت مدنی خصوصی

 قرارداد مشاركت مدنی خصوصی قرارداد حاضر به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ…………….. فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………… که ازین پس “مالک” نامیده خواهد شد و ………………………. به نمایندگی آقای ………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………………. که ازین پس “عامل” نامیده خواهد شد، منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند. ماده ۱- موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت مدنی طرفین بالمناصفه و متساویاً جهت ………………. ماده ۲- تابعیت این مشاركت مدنی… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, قرارداد خدمات, قرارداد مشارکت, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد خدمات, نمونه قرارداد مشارکت

نمونه قرارداد چاپ كتاب

نمونه قرارداد چاپ كتاب ********** طرفین قرارداد: قرارداد حاضر فیمابين خانم/آقاي ……….. فرزند ……….. داراي شناسنامه شماره ……….. صادره از ……….. متولد ……….. ساكن ……….. و خانم/آقاي ……….. فرزند ……….. داراي شناسنامه شماره ……….. صادره از ……….. متولد ……….. ساكن ……….. كه ذيلا به ترتيب مولف و ناشر ناميده مي شوند در تاريخ زير قراردادي به شرح ذيل منعقد مي گردد: ماده۱- موضوع قرارداد: چاپ و انتشار كتاب ……………… مي باشد كه به وسيله مولف تهيه شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گرديد. ماده۲- تيراژ: چاپ اول كتاب موضوع اين قرارداد به ميزان ……………… نسخه مي باشد. ماده۳-… ادامه مطلب… »

قرارداد, قرارداد ساخت, قرارداد سرمایه گذاری, قرارداد مشارکت, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد ساخت, نمونه قرارداد سرمایه گذاری, نمونه قرارداد مشارکت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

 نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز  مقدمه: این قرارداد با عنايت به مصوبه شوراي عالي سرمايه گذاری و مشارکت مورخ — بين ………………. به نمايندگي آقاي …………………….، به آدرس، ………………………………….. تلفن …………………. كه دراين قرارداد به اختصار ……………نامیده می شود، از يك طرف و از طرف دیگر شرکت — به شماره ثبت — ثبت شرکت های — به نمایندگی آقای —، فرزند —، به شماره شناسنامه —، صادره از —، به عنوان مدیر عامل، مستند به روزنامه رسمی شماره — مورخ — به آدرس —، تلفن —كه در این قرارداد به اختصار شریک نامیده می شود، با شرایط زیر… ادامه مطلب… »

1 2