نمونه قرارداد مشترکین خدمات ارتباطی ایرانسل

نمونه قرارداد مشترکین خدمات ارتباطی ایرانسل

ضوابط و شرایط استفاده مشترکین (ایرانسل) از خدمات

۱٫ تعریف واژگان

عبارات و اصطلاحات به کار برده شده در این قرارداد هر یک دارای معنایی به شرح ذیل می باشد مگر آنکه به نحو دیگری تصریح شده باشد.

۱-۱- «اپراتور» عبارت است از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل («ایرانسل») که به موجب موافقت نامه پروانه شماره ۹۶۰۴/۱۰ صادره از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه فعالیت دارد. نام تجاری این شرکت ام تی ان ایرانسل است و دفتر مرکزی آن در ………… واقع است.

۲-۱- «اعتبار مکالمه» عبارت است از زمان قابل استفاده برای کارت یا فیش شارژ برای مشترک بر اساس هزینه های قابل اعمال. هر گونه اعتباری که (بر اساس بند ۱۱) تا زمان غیر فعالسازی سیم کارت استفاده نشود از دست رفته تلقی خواهد شد.

۳-۱- «بارگذاری» عبارت است از بارگذاری فیزیکی اطلاعات مورد نیاز بر روی یک کارت یا فیش شارژ دارای اعتبار یا یک کارت تقویتی معتبر در سیستم پیش پرداخت اپراتور به نحوی که حساب مشترک از اعتبار لازم برای مکالمه، دوره دسترسی و یا تخفیفات مقرره برخوردار گردد.

۴-۱- «برگه تعرفه» عبارت است از فرم درخواستی که ام تی ان ایرانسل هر زمان بر اساس آن و پس از تایید اپراتور هزینه خدمات خود را از مشترک دریافت می کند. در صورت درخواست مشترک ام تی ان ایرانسل برگه تعرفه را در اختیار وی قرار خواهد داد.

۵-۱- «بسته» عبارت است از بسته مشتمل بر برگه اطلاعات حاوی شرح خدمات شبکه و سیم کارت که مشترک هنگام خرید سیم کارت دریافت می کند.

۶-۱- «تجدید» عبارت است از تجدید یک یا چند باره این قرارداد توسط طرفین (مشترک و اپراتور) به طریقی که با هم توافق خواهند کرد.

۷-۱- «تجهیزات پایانه» عبارت است از یک پایانه ارتباطات سیار و لوازم جانبی آن که مشترک از آن برای ارسال و دریافت پیام از طریق شبکه استفاده می کند(عموما از آن تحت عنوان دستگاه تلفن همراه یاد می شود).

۸-۱- «تمدید» عبارت است از تمدید زمان اعتبار این قرارداد به دفعات متعدد و برای مدتی معین.

۹-۱- «ثبت نام» عبارت است از تکمیل فرم یا فرم درخواست خاص ثبت نام یا هر روش دیگری که هر زمان شرکت ام تی ان ایرانسل تعیین می کند. اطلاعات مورد نیاز جهت درج در این فرم را شرکت ام تی ان ایرانسل معین می کند و به عنوان پیش نیازی برای فعالسازی سیم کارت منظور می باشد.

۱۰-۱- «جی.اس.ام.» عبارت است از سیستم جهانی ارتباطات سیار به نحوی که ساختار مشخصات آن توسط موسسه استانداردهای فنی اروپا (ETSI)تعریف شده است.

۱۱-۱- «خدمات ارزش افزوده» عبارت است از خدمات ثانویه که توسط ام تی ان ایرانسل یا اپراتور ارائه شده و بخشی از خدمات شبکه است با این تفاوت که این خدمات ممکن است تحت گزینه های خاص و با صرفنظرکردن از دیگر گزینه ها یا اینکه به موجب پرداخت هزینه های اضافه در اختیار مشترک قرار گیرد. ام تی ان ایرانسل می تواند هر زمان به صلاحدید خود خدمات مذکور را عرضه و یا ازارائه آن خودداری نماید.

۱۲-۱- «خدمات شبکه» عبارت است از خدمات شبکه مخابرات ارتباطات سیار از جمله خدمات ارزش افزوده که ام تی ان ایرانسل بر اساس شرایط و مفاد این قرارداد در اختیار مشترک قرار می دهد.

۱۳-۱- «درخواست» عبارت است از درخواستی که مشترک بر اساس فرم درخواست یا به هر نحو دیگری برای تامین و یا نصب تجهیزات پایانه، سیم کارت و یا خدمات شبکه به ام تی ان ایرانسل ارائه میدهد.

۱۴-۱- «دسترسی» عبارت است از توانایی مشترک برای ارسال و دریافت پیام از طریق شبکه که از طرف ام تی ان ایرانسل در اختیار مشترک قرار می گیرد.

۱۵-۱- «دفتر ام تی ان ایرانسل» عبارت است از دفتر مرکزی شرکت که نشانی آن در بند ۱-۱ ذکر شد. این عبارت شامل شعب ام تی ان ایرانسل و دفاتر هر یک از کارگزاران یا شرکت های وابسته که ازسوی ام تی ان ایرانسل یا دیگر شرکتها فعالیت می کنند نمی شود.

۱۶-۱- «دوره اعتبار» عبارت است از دوره اعتبار محصول، خدمات شبکه یا خدمات ارزش افزوده که هر زمان در برگه تعرفه یا تبلیغات فروش مشخص می شود.

۱۷-۱- « دوره اولیه» عبارت است از یک دوره نود (۹۰) روزه که طی آن با رعایت مقررات مواد ۲ ( آغاز قرارداد)، ۵ (تعلیق قرارداد) و ۷ (نقض قرارداد) مشروط به انجام تعهدات مشترک ام.تی.ان.ایرانسل به مشترک اجازه دسترسی به شبکه را می دهد. این دوره از زمان قبول فرم ثبت نام مشترک یا فعال کردن سیم کارت مشترک– هر کدام که زودتر باشد – محاسبه می شود.

۱۸-۱- «دوره دسترسی» به شرح ذیل تعریف می شود:

۱-۱۸-۱- در رابطه با تعرفه پرداخت ماهیانه، دوره دسترسی عبارت است از هر دوره یک ماهه در طول اجرای این قرارداد که طی آن ام تی ان ایرانسل اجازه دسترسی مشترک به شبکه را می دهد مشروط بر اینکه مشترک نیز به تعهدات خود به شرح مندرج در این قرارداد عمل نماید. این دوره های یک ماهه از تاریخی که مشترک فرم های ثبت نام را تکمیل می کند محاسبه خواهد شد.۲-۱۸-۱- در رابطه با تعرفه پیش پرداخت، دوره دسترسی عبارت است ازیک دوره دسترسی (که مدت آن) بر روی کارت شارژ که توسط مشترک مورد استفاده قرار می گیرد مشخص شده است به این شرط که هر بار حداکثر نود روزاعتبار در اختیار حساب مشترک قرار گیرد.
این دوره از تاریخ آغاز استفاده از کارت شارژ (یا از زمان تایید دریافت اعتبار مقتضی ازمشترک) محاسبه می شود. چنانچه دوره دسترسی در بالاترین حد خود(۹۰ روز) قرار داشته باشد و دوره دسترسی جدیدی خریداری شده و به حساب واریز شود این دوره جدید از دست رفته تلقی خواهد شد. معذالک در صورت از دست رفتن دوره دسترسی، اعتبار واریز شده به حساب مشترک برای حساب وی منظور خواهد شد.

۱۹-۱- «سازمان» عبارت است از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به موجب قانون، امر نظارت بر کار اپراتور را به عهده دارد.

۲۰-۱- «سیم کارت» عبارت است از قطعه هویت مشترک که حاوی شماره شناسایی بین المللی سیم کارت و شماره اختصاصی مشترک (شماره تلفن همراه) است که پس از فعال شدن آن توسط ام.تی.ان. ایرانسل به مشترک که در حال استفاده از تجهیزات پایانه است اجازه می دهد به خدمات شبکه دسترسی پیدا کند.

۲۱-۱- «شبکه» عبارت است از سیستم دیجیتال تلفن همراه که توسط اپراتور ایجاد و مدیریت می شود.

۲۲-۱- «شماره اختصاصی مشترک(MSISDN)» عبارت است از شماره تلفن همراه که بر روی هر سیم کارت تعبیه شده است.

۲۳-۱- «شماره شناسایی بین المللی سیم کارت (ICC)» عبارت است از شماره شناسه خاص هر سیم کارت که توسط تولید کننده سیم کارت بر روی آن تعبیه می‌شود.

۲۴-۱- «طرح تعرفه» عبارت است از هر یک از طرحهای تعرفه که بر اساس آن خدمات شبکه در اختیار مشترک قرار می گیرد. طرحهای تعرفه در برگه تعرفه شرح داده شده است. این طرحها بر اساس نرخ یا هزینه های کاربری، خدمات ارزش افزوده و دیگر متغیرهایی که هر زمان توسط ام.تی.ان.
ایرانسل یا اپراتور تعیین می شود با یکدیگر متفاوت هستند. تعیین این عوامل بر اساس قیود و شرایط و پس از تایید «سازمان» انجام می گیرد.

۲۵-۱- «فرم درخواست» عبارت است از فرم درخواست یا ثبت نام که در هنگام ثبت نام توسط مشترک یا از جانب وی تکمیل می شود.

۲۶-۱- «فعالسازی» عبارت است از فرایندی که بر اساس آن ام تی ان ایرانسل اجازه می دهد که یک سیم کارت بر اساس شرایط مندرج دراین قرارداد در شبکه فعال شود.

۲۷-۱- «فیش شارژ»: به کارت شارژ مراجعه کنید.

۲۸-۱- «قرارداد» عبارت است از ضوابط و شرایط مندرج و مورد قبول در این توافق نامه به همراه هر سند دیگری که در ارتباط با اشتراک شبکه و یا خدمات شبکه فیمابین مشترک و اپراتور تنظیم شده است.

۲۹-۱- «کارت تقویتی» عبارت است از یک کارت یا فیش شارژ که مشترک را قادر می سازد که با رعایت مفاد ماده ۶ (حدود مسئولیت ها) هزینه های تماس را بر اساس موارد مندرج در تعرفه های تبلیغاتی برای دوره اعتبار مورد نظر کاهش دهد.

۳۰-۱- «کارت شارژ» عبارت است از کارتی که مشترک به واحد پول رایج جمهوری اسلامی ایران (ریال) خریداری می کند و به موجب آن اجازه دسترسی به خدمات شبکه و استفاده از این خدمات را تا حد اعتبار تعیین شده بر روی کارت و یا در طول دوره دسترسی تعیین شده بر روی کارت در اختیار می گیرد.

۳۱-۱- «کیت» (Kit): به «بسته» مراجعه کنید.

۳۲-۱- «مشترک» عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد، دسترسی شبکه اپراتور را در اختیار داشته و به این شبکه متصل است. مشخصات مشترک در فرم درخواستی که به نحو مقتضی تکمیل شده درج شده است.

۳۳-۱- «نصب» عبارت است از نصب تجهیزات پایانه در یک وسیله نقلیه یا دیگر نقاطی که در فرم
درخواست مشترک مشخص شده است.

۳۴-۱- «هزینه» یا «هزینه ها» عبارت است از وجوهی که اپراتور هر زمان در قبال خدمات شبکه بر اساس جزئیات مندرج در برگه تعرفه وضع می کند.

۳۵-۱- «هزینه اتصال» عبارت است از هزینه ای که ام تی ان ایرانسل در قبال فعالسازی سیم کارت مشترک به حساب وی منظور می نماید.

۳۶-۱- «هزینه ماهانه خدمات» عبارت است از هزینه ماهانه ای که ام تی ان ایرانسل در قبال دسترسی مشترک به خدمات شبکه و استفاده وی از این خدمات مطابق برگه تعرفه به حساب وی منظور می کند.

۳۷-۱- «هزینه های کاربری» عبارت است از هزینه هایی که ام تی ان ایرانسل در ازای خدمات ثبت شده شبکه مطابق با برگه تعرفه از مشترک دریافت می کند.

۳۸-۱- «یک ماه» عبارت است از دوره ای که راس ساعت صفر در روزی خاص از تقویم شمسی ( که ام تی ان ایرانسل تعیین می کند) شروع شده و تا ساعت صفر روز مشابه در ماه بعد ادامه می یابد.

۲- آغاز و خاتمه قرارداد:

۱-۲- این قرارداد از تاریخ فعالسازی سیم کارتی که ام تی ان ایرانسل در اختیار مشترک قرار داده است آغاز می شود و باید با رعایت مفاد ماده ۵ (تعلیق قرارداد) و ماده ۷ (نقض قرارداد) در طول دوره اولیه به اجرا گذاشته شود و پس از خاتمه این دوره ادامه قرارداد منوط به تمدید آن توسط اپراتور است مگر آنکه قرارداد به یکی از دو نحو ذیل خاتمه پیدا کند:

۱-۱-۲- فسخ توسط مشترک با اعلان کتبی سی روزه به ایرانسل.

۲-۱-۲- چنانچه به هر دلیلی از جمله به دلیل انقضای اعتبار پروانه ای که به موجب آن ام.تی.ان. ایرانسل به مشترک اجازه دسترسی به خدمات شبکه را داده است ام تی ان ایرانسل بلافاصله به صورت مکتوب به مشترک از خاتمه این قرارداد خبر دهد.

۲-۲- درخواست مشترک از اشخاص ثالث یا واسطه های تعیین شده توسط ام.تی.ان.ایرانسل درخواست از ام تی ان ایرانسل محسوب می شود و این درخواست پس از ارائه به دفتر این شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد. پذیرش این درخواست توسط ام تی ان ایرانسل از طریق فعالسازی سیم کارت به موجب بند ۱-۲ مشخص می شود. در این صورت صرفنظر از اینکه مشترک از پذیرش سفارش خود آگاهی یافته است یا خیر این قرارداد مابین ام تی ان ایرانسل و وی لازم الاجرا خواهد بود. بدینوسیله مشترک صراحتاً از حق دریافت ابلاغیه ای در خصوص پذیرش درخواست خود صرفنظر می کند.

۳-۲- چنانچه بر اساس دیگر قراردادهای ما بین ام تی ان ایرانسل و مشترک سیم کارت جدیدی در اختیار مشترک قرار گرفته و فعال شود سیم کارت جدید تابع شرایط قرارداد جدید خواهد بود.

۳- عرضه سیم کارت، نصب و خدمات شبکه:

۱-۳- ام تی ان ایرانسل در حدود امکانات فنی یا ملاحظات تجاری خویش پاسخگوی تقاضای متقاضیان بوده و افزون بر آن تکلیفی در مقابل آنان نخواهد داشت.

۲-۳- ام تی ان ایرانسل باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا بلافاصله شرایط تهیه، تحویل و یا نصب مذکور در درخواست را برآورده سازد اما در قبال هر گونه تاخیر یا لغو تهیه، تحویل و یا نصب به هر دلیل که باشد هیچ گونه تعهدی نسبت به مشترک ندارد. ام تی ان ایرانسل می تواند به تشخیص خود مشترک را به شخص ثالث که به صورت مستقل و نه به عنوان کارگزار این شرکت نصب را بر عهده می گیرد ارجاع دهد.

۳-۳- در صورتی که خدمات مورد نظر مشترک نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد ،اخذ آن به عهده مشترک خواهد بود و در صورت عدم اخذ مجوز، خسارات احتمالی بعهده مشترک بوده و نمی تواند ادعایی علیه ام تی ان ایرانسل داشته باشد.

۴-۳- تمامی موارد احتمال وارد آمدن خسارت به سیم کارت باید در هنگام تحویل سیم کارت به مشترک توسط ام تی ان ایرانسل به وی اطلاع داده شود.

۵-۳- مشترک باید در صورت آسیب، مفقودی یا سرقت سیم‌کارت خود، مراتب را بلافاصله به نحو مقتضی به ایرانسل اطلاع دهد. درغیراینصورت، عواقب ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی و مسئولیت های متعاقب آن به عهده وی خواهد بود. چنانچه سیم کارتی سرقت یا مفقود شده یا آسیب ببیند مشترک باید بلافاصله کتبا ام تی ان ایرانسل را از این موضوع آگاه کند. مشترک باید تمامی هزینه های مربوط به سیم کارت را تا زمان ابلاغ سرقت، گم شدن یا آسیب دیدن سیم کارت پرداخت کند. پس از درخواست مشترک ام تی ان ایرانسل در اسرع وقت مبادرت به صدور سیم‌کارت جایگزین برای وی می کند. اما این شرکت می تواند برابر تعرفه هزینه ای برای صدور سیم کارت جایگزین از مشترک مطالبه کند. سرقت، گم شدن یا آسیب دیدن سیم کارت یا صدور سیم کارت جدید یا ارائه شماره جدید به هر دلیلی که باشد نمی تواند منجر به فسخ این قرارداد شود و این قرارداد همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

۶-۳- چنانچه مشترک مالکیت سیم کارت خود را به فرد دیگری انتقال دهد باید بلافاصله ام تی ان ایرانسل را به نحو مقتضی از این موضوع آگاه نموده و مراحل انتقال مالکیت را انجام دهد. تا زمان انجام چنین ابلاغی مشترک در قبال تمامی هزینه های مرتبط با سیم کارت مسئول خواهد بود. مالک جدید سیم کارت باید مشخصات خود را در فرم هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده است ثبت کند. در صورت احراز هرگونه انتقال سیم‌کارت به اشخاص ثالث بدون رعایت ضوابط نقل و انتقال، ایرانسل مجاز به غیرفعالسازی سیم‌کارت بوده و هیچگونه ادعایی از سوی مشترک در این خصوص مسموع نخواهد بود.

۷-۳- بدینوسیله مشترک متعهد می شود که:

۱-۷-۳- از خدمات شبکه برای مقاصد نامناسب، غیر اخلاقی یا غیر قانونی استفاده نکند. وی همچنین متعهد می شود از خدمات شبکه به نحوی که موجب وارد آمدن خسارت به اشخاص یا داراییهای آنها شده یا منجر به ایجاد اختلال در شبکه یا خدمات شبکه ام تی ان ایرانسل یا دیگر اپراتورها می شود استفاده نکند در این صورت مشترک مسئول تمام پیامدهی ناشی از عمل خود خواهد بود.۲-۷-۳- از تجهیزات پایانه مورد تایید ام تی ان ایرانسل استفاده کند و از تمامی قوانین و مقررات مراجع ذیصلاح و نیز دستورالعملهای ام تی ان ایرانسل برای استفاده از تجهیزات پایانه، خدمات شبکه و سیم کارت متابعت و پیروی کند.

۳-۷-۳- مشترک هیچ گونه حق مالکیت معنوی یا منافعی در خصوص نرم افزار، شماره اختصاصی مشترک و شماره شناسایی بین المللی سیم کارتی که در اختیار وی قرار گرفته ندارد.

۴-۷-۳- مشترک یا افرادی از جانب وی نباید به هیچ وجه مبادرت به دستکاری یا تغییر نرم افزار، شماره اختصاصی مشترک و شماره شناسایی بین المللی سیم‌کارت کنند. در این صورت مشترک مسئول تمام پیامدهای ناشی از عمل خود می باشد.

۸-۳- ام تی ان ایرانسل می تواند به تشخیص خود مبادرت به ارائه خدمات ارزش افزوده و تعیین هرگونه هزینه بر مبنای تعرفه ها برای این خدمات کند یا اینکه به ارائه چنین خدماتی پایان دهد. چنانچه ام تی ان ایرانسل به ارائه خدمات ارزش افزوده ای که در قبال آن هزینه اشتراک دریافت می شود پایان دهد پس از آن در قبال این خدمات هیچگونه هزینه ای از مشترک دریافت نخواهد شد. هنگامی که مشترک از یکی از تعرفه هایی استفاده می کند که شامل ارائه خدمات ارزش افزوده رایگان است، ام تی ان ایرانسل می تواند به تشخیص خود و بدون ابلاغ به مشترک بدون آنکه هزینه های ماهانه خدمات را کاهش دهد یا مبالغی را به مشترک مسترد کند، مبادرت به تغییر، قطع یا جایگزینی چنین خدماتی کند.

۹-۳- علیرغم فعال بودن سیم کارت نمی توان از آن برای برقراری ارتباط از طریق سرویس رومینگ بین المللی استفاده کرد و تنها در صورتی که مشترک به نحو مقتضی و مدنظر ام تی ان ایرانسل و از پنج (۵) روز کاری قبل کتبا از این شرکت درخواست کرده باشد، برای دوره محدودی از چنین خدماتی برخوردار خواهد شد. ام تی ان ایرانسل می تواند بدون نیاز به ارائه دلیلی به مشترک از ارائه چنین خدماتی به وی امتناع کند و نیز می تواند به تشخیص خود از مشترک بخواهد پیش از آنکه این خدمات به وی ارائه شود مبلغی را به عنوان سپرده به حساب ام تی ان ایرانسل واریز کند.

۱۰-۳- ام تی ان ایرانسل همچنین این حق را برای خود محفوظ می دارد که چنانچه تشخیص دهد از سرویس رومینگ بین المللی سوء استفاده می شود بدون آنکه نیاز به توضیح به مشترک داشته باشد مانع از برقراری تماسهای بین المللی توسط سیم کارت مدنظرشود.

۱۱-۳- مشترک باید به محض آگاهی از ارتکاب جرایم و تخلفات جهت مبادله و انتقال غیرمجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه‌ای با سیم‌کارت ذیل نام خود، مراتب را به ایرانسل اطلاع دهد؛ درغیراینصورت عواقب ناشی از آنها به عهده مشترک خواهد بود.

۴- هزینه ها:

۱-۴- مشترک باید در قبال برخورداری از خدمات شبکه، سیم کارت و هر یک از محصولات و یا خدماتی که توسط ام تی ان ایرانسل ارائه می شود خواه وی از این خدمات استفاده می کند یا خیر هزینه ای بر اساس برگه تعرفه به ام تی ان ایرانسل پرداخت کند.

۲-۴- ام تی ان ایرانسل می تواند پس از ابلاغ کتبی به مشترک مبادرت به تغییر این هزینه ها کند و تغییر هزینه ها را از تاریخ تعیین شده در این ابلاغیه اعمال کند.

۳-۴- به جز در مواردی که کتبا توافقات دیگری با ام. تی.ان. ایرانسل به عمل آمده باشد، مشترک باید پرداختهای خود را به ام تی ان ایرانسل به نحو ذیل انجام دهد:

۱-۳-۴- پرداخت بابت ارائه و تحویل تجهیزات پایانه و یا سیم کارت به صورت کامل و در هنگام تحویل و در قبال دریافت رسید.۲-۳-۴- در مورد خدمات ماهانه در صورت اعمال پذیر بودن قبلا و در مورد دیگر هزینه ها یک ماه بعد به صورت کامل و در مدت ۲۱ روز پس از تاریخ صورتحساب موضوع بند ۷-۴. پرداخت باید در دفاتر ام تی ان ایرانسل یا در بانکهایی که هر زمان این شرکت تعیین می کند انجام گیرد. در شرایطی که پرداخت از طریق دستور پرداخت بدهی، دیگر ابزار الکترونیکی یا دیگر انواع واسطه صورت می گیرد بانک مشترک یا دیگر واسطه ها باید به عنوان عامل مشترک عمل کرده و مشترک تنها در صورتی به تعهدات خود عمل کرده است که پرداختها به دفاتر ام تی ان ایرانسل یا به بانکهای طرف قرارداد آن ارائه شده باشد. ام تی ان ایرانسل این پرداخت را به عنوان مبلغی که مشترک برای حساب خود پرداخت کرده در نظر می گیرد.

۴-۴- صرفنظر از مفاد بند ۳-۴ ام تی ان ایرانسل می تواند پس از ارائه ابلاغ کتبی به مشترک تشریفات و شرایط صدور صورتحساب و پرداخت آن را تغییر دهد.

۵-۴- چنانچه ام تی ان ایرانسل خواستار پرداخت هزینه خدمات ارائه شده به مشترک از طریق دستور پرداخت بدهی گردد مشترک در موارد ذیل مبادرت به نقض این قرارداد کرده است:

۱-۵-۴- در صورتی که بدون کسب موافقت کتبی ام تی ان ایرانسل مبادرت به لغو دستور پرداخت بدهی کند.۲-۵-۴- در صورتی که بدون ابلاغ کتبی به ام تی ان ایرانسل و بدون آنکه این شرکت را از مشخصات بانکی جدید خود آگاه کند مبادرت به تغییر سیستم بانکی خود که دستور پرداخت بدهی بر مبنای آن صادر شده نماید.

۶-۴- صرفنظر از مشخصات بانکی که در فرم درخواست ذکر شده است بدینوسیله مشترک به ام تی ان ایرانسل این حق رامی دهد که بر اساس مفاد این قرارداد بدهی های مشترک به شرکت را از حسابهای وی کسر و برداشت کند.

۷-۴- مشترک باید صورتحسابهای ماهانه خود را در محلی که در هنگام ارائه درخواست مشخص شده و یا هر مکان دیگری که ام تی ان ایرانسل ممکن است هر زمان با اعلان در صورتحساب جاری مشترک یا به هر طریق دیگری مشخص کند پرداخت نماید. مشترک باید صورتحساب را کنترل کند تا از صحت محتوای آن اطمینان حاصل کند. مشترک می تواند پس از پرداخت هزینه های مربوطه خواستار صدور ریز صورتحساب خود شود. چنانچه در طول ۳۰ روز پس از صدور صورتحساب ایرادی به محتوای آن صورت نگیرد فرض بر این خواهد بود که محتوای آن صحیح می باشد.

۸-۴- هر گونه درخواست تغییر طرح تعرفه در سیستم پرداخت ماهیانه در طول مدت این قرارداد باید به تایید ام تی ان ایرانسل برسد و ام تی ان ایرانسل می تواند از مشترک هزینه تغییر تعرفه و یا هزینه اجرایی دریافت کند. چنین هزینه ای نباید بیش از مبالغی باشد که «سازمان» تعیین کرده است. علاوه بر این هر گونه تغییر طرح تعرفه یا ارتقاء برای مشترک باید بر اساس خط مشی ها وروندهای ام تی ان ایرانسل مورد ارزیابی قرار گیرد.

۹-۴- در هر زمان، احتمال تغییر و اعمال مفاد دیگر در مورد محاسبه قیمتها وجود دارد:

۱-۹-۴- محاسبه و اعمال هزینه مدت مکالمات محلی، داخلی و رایگان به یکی از طرق زیر انجام میگیرد:
در واحدهای ۶۰ ثانیه ای (دقیقه ای) و یا هر کسری از آن و همینطور به صورت ثانیه ای.
بر اساس مفاد بند ۴.۸ ، کلیه مشترکین طرح پیش پرداخت و یا پرداخت ماهانه باید امکان انتخاب نحوه محاسبه هزینه مکالمات خود را داشته باشند.

۲-۹-۴- محاسبه و اعمال هزینه تماسهای بین المللی به هر یک از طرق زیر امکانپذیر میباشد:
در واحدهای ۶۰ ثانیه ای (دقیقه ای) و یا هر کسری از آن و همینطور به صورت ثانیه ای.
بر اساس مفاد بند ۴.۸ ، کلیه مشترکین طرح پیش پرداخت و یا پرداخت ماهانه باید حق داشته باشند نحوه محاسبه هزینه مکالمات خود را انتخاب

کنند، البته هزینه مکالمات بین المللی مشترکین طرح پرداخت ماهانه علیرغم انتخاب گزینه محاسبه ثانیه ای، بر اساس تعرفه دقیقه ای محاسبه خواهد شد.

۵- تعلیق:

۱-۵- در صورت وقوع موارد ذیل ام تی ان ایرانسل می تواند هر زمان و بدون ابلاغ به مشترک و به هر نحو ممکن دسترسی مشترک به خدمات شبکه را به حال تعلیق درآورد:

۱-۱-۵- چنانچه نیاز به انجام اقداماتی در ارتباط با تغییر، نگهداری یا اصلاح شبکه یا خدمات شبکه باشد.۲-۱-۵- چنانچه مشترک نتواند به تعهدات خود عمل کرده یا چنانچه وی برخی از شرایط قرارداد را نقض کند.

۳-۱-۵- چنانچه میزان استفاده مشترک هر زمان از حد اعتباری که ام تی ان ایرانسل به تشخیص خود تعیین و در هر مورد به مشترک اعلام می نماید فراتر رود.

۲-۵- در صورت وقوع هرگونه تخلف یا سوء استفاده مشترک از سیم کارت خود، ایرانسل می‌تواند بدون ابلاغ به مشترک سیم‌کارت را به صورت تعلیق درآورده و در صورت احراز قطعی تخلف به تشخیص خود سیم‌کارت را به صورت دائم غیرفعال نماید.

۳-۵- ام تی ان ایرانسل این حق را برای خود محفوظ می دارد که برای ارائه آن دسته از خدمات شبکه که بر اساس شرایط موضوع بندهای ۲-۱-۵ و ۳-۱-۵ به حال تعلیق درآمده از مشترک هزینه ای بابت اتصال مجدد دریافت کند.

۴-۵- به جز در مورد تعلیق موضوع بند ۱-۵ ، اجرای قرارداد در مدت زمان اعتبار آن نباید با وقفه مواجه شود مگر اینکه ایرانسل خلاف این روند را بپذیرد. مشترک باید در طول دوره تعلیق نیز هزینه ماهانه خدمات را بپردازد.

۶- حدود مسئولیت ها:
ام تی ان ایرانسل بدون کاستن از آثار دیگر مفاد این قرارداد در موارد ذیل هیچ گونه مسئولیتی نسبت به خسارتی که در نتیجه قصور یا ترک فعل مستقیم یا غیر مستقیم خود، کارکنان و یا کارگزاران آن به مشترک وارد شده است ندارد:

۱-۶- چنانچه ام تی ان ایرانسل به هر دلیلی نتواند در تاریخ تعیین شده یا به هر نحو دیگر تجهیزات پایانه یا سیم کارت را فراهم کرده یا تحویل دهد.

۲-۶- چنانچه ارائه خدمات شبکه به هر دلیلی متوقف شود، به حال تعلیق درآید یا پایان پذیرد.

۳-۶- چنانچه با وجود آنکه مشترک برای کاهش هزینه ها خواستار تعلیق خدمات شبکه شده است، شرکت ام تی ان ایرانسل ارائه خدمات شبکه به مشترک را به حال تعلیق در نیاورد.

۷- نقض قرارداد:

۱-۷- چنانچه مشترک مبادرت به نقض هر یک از شرایط این قرارداد یا تضمیناتی که بر اساس این شرایط داده کند یا چنانچه نتواند به تعهدات خود عمل کند مثلا چنانچه نتواند در موعد مقرر مبالغ مدنظر را به ام تی ان ایرانسل پرداخت کند، ام تی ان ایرانسل می تواند بدون لطمه به سایر حقوق قراردادی خود بلافاصله و بدون ابلاغ به مشترک مبادرت به تعلیق تمام یا بخشی ازخدمات به مدت یک هفته کند و پس از آن قرارداد را فسخ نماید یا خواستار ایفای تعهدات مشترک و پرداخت تمامی بدهی های معوقه وی شود و بطور همزمان و بدون اینکه خدشه ای به سایر حقوق قراردادیش وارد شود جبران خسارات وارده را درخواست نماید. به استثنای رویه ای که ام تی ان ایرانسل بر اساس مفاد این بند برای جبران خسارت خود برمی گزیند این شرکت مجبور به انجام تعهدات خود در این قرارداد نبوده و مشترک باید تمامی هزینه های موضوع این قرارداد را اعم از اینکه زمان پرداخت آن فرا رسیده باشد یا خیر بپردازد.

۲-۷- ام تی ان ایرانسل می تواند در صورتی که اموال مشترک چه به صورت موقت یا دائمی یا چه به صورت اختیاری یا اجباری ضبط شده یا تصفیه شود یا اداره آن در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد بلافاصله و بدون اخطار به مشترک مبادرت به فسخ این قرارداد کند.

۳-۷- بدون کاستن از آثار دیگر شرایط مندرج در ماده ۷ چنانچه مشترک مفاد قرارداد را نقض یا پیش از موعد فسخ نماید و چنانچه ام تی ان ایرانسل نیزتصمیم به فسخ قرارداد بگیرد مشترک باید تمامی هزینه های ماهانه خدمات را تا پایان دوره اولیه یا دوره تجدید شده (هر یک که بر این قرارداد قابل اعمال باشد) به ام تی ان ایرانسل پرداخت کند.

۴-۷- مشترک می تواند هر گونه اختلافی را که در ارتباط با در دسترس بودن خدمات شبکه میان وی و ام تی ان ایرانسل به وجود آمده است به «سازمان» یا نماینده برگزیده آن سازمان ارجاع دهد.

۸- شرایط عمومی:
۱-۸- چنانچه مشترک نتواند در موعد مقرر بدهی های خود را به ام تی ان ایرانسل پرداخت کند آنگاه ضمن حفظ سایر حقوق ام تی ان ایرانسل موضوع بند ۷، مشترک باید ماهانه خسارتی معادل ۲ درصد از مبلغ بدهی را به این شرکت پرداخت کند.

۲-۸- تمامی هزینه ها و قیمتهای این قرارداد یا هر برگه تعرفه بدون در نظر گرفتن هر نوع مالیات و حقوق دیوانی (در فروشهای کلی، خدمات، مشارکت یا هر نوع مالیات یا حقوق دیوانی متصور) محاسبه شده و در صورت وجود مسئولیت پرداخت آن به عهده مشترک است.

۳-۸- حقوق و تعهدات مشترک در چارچوب این قرارداد قابل انتقال به غیر نیست. اما ام تی ان ایرانسل می تواند حقوق وتعهدات خود را در چارچوب این قرارداد پس از ابلاغ کتبی به مشترک به هر شخص ثالث دیگری واگذار نماید.

۴-۸- ام تی ان ایرانسل می تواند در صورت بروز هر گونه تغییر در مالیاتها، قوانین، مقررات، قیود وام تی ان ایرانسل مشترک را کتبا از چنین تغییراتی مطلع می کند.

۵-۸- این سند حاوی تمامی توافقات حاصل شده میان طرفین در مورد مسائل مندرج در قرارداد است و هیچگونه تضمین، تعهد یا ادعای دیگری از جانب ام تی ان ایرانسل یا کارگزاران یا عاملان این شرکت به مشترک اعمال نمی شود.

۶-۸- تساهل، مدارا و تمدید زمان این قرارداد که ام تی ان ایرانسل در قبال مشترک نشان دهد به هیچ وجه به حقوق ایرانسل خد شه ای وارد ننموده و یا آن شرکت را از اعمال چنین حقوقی در آینده محروم نمی سازد.

۷-۸- این قرارداد مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و اجرای آن و حل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای آن تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۸-۸- مشترک با امضای این قرارداد و استفاده از خدمات شبکه الف) صحت تمامی اطلاعات و اسنادی را که در اختیار ام.تی.ان.ایرانسل قرار داده تضمین می کند، ب) موافقت خود با صلاحیت محاکم ایران در رابطه با دعاوی و محاکماتی که علیه مشترک بر اساس مقررات این قرارداد طرح می شود را اعلام می دارد علاوه بر این ام تی ان ایرانسل اختیار مطلق دارد که چنین دعاویی را در محاکم صالحه جمهوری اسلامی ایران علیه مشترک مطرح نماید.

۹-۸- هر سندی که هر یک از مدیران ام تی ان ایرانسل صادر کرده و مبین میزان بدهی مشترک به شرکت امقضایی از ناحیه ام تی ان ایرانسل علیه مشترک دلیل کافی محسوب می شود.

۱۰-۸- چنانچه هر یک از قیود، شرایط، توافقات، التزامات یا مفاد این قرارداد توسط دادگاه صالحی غیر قابل

اجرا، غیر قانونی، فاقد اعتبار یا مغایر با نظم عمومی تشخیص شود چنین قیود، شرایط، توافقات، التزامات یا مفادی هیچگونه تاثیری بر الزام آور بودن دیگر مفاد این قرارداد نخواهد داشت. در چنین شرایطی فرض بر این است که طرفین مبادرت به امضای قراردادی کرده اند که فاقد چنین قیود و شرایطی است.

۱۱-۸- بدینوسیله مشترک به ام تی ان ایرانسل اجازه می دهد که نام، نشانی و مشخصات فردی وی و هرگونه اطلاعات دیگری را که از طریق شبکه در دسترس است در صورت لزوم و در موارد ذیل در اختیار شخص ثالث قرار دهد: الف) به منظورانجام تعهدات خود در چارچوب این قرارداد یا موافقت نامه پروانه، ب) به منظور حفاظت از منافع خود و ج) به منظور ارائه خدمات ضروری شبکه به مشترک یا به منظور شماره دهی و ارائه خدمات و اطلاعات مربوط به تعمیر شبکه یا ارائه خدمات به عموم کاربران شبکه. مشروط بر اینکه ام تی ان ایرانسل اطلاعات محرمانه مشترک را منحصرا با رعایت اصل حفظ حریم خصوصی افراد افشا کند.

۱۲-۸- طرفین اعلام می دارند که نشانی اعلام شده در ماده ۱ این قرارداد یا ضمائم آن اقامتگاه دائمی آنان تلقی شده و محل ابلاغ هر گونه اخطار یا اوراق مر بوط به این قرارداد می باشد.

۱۳-۸- هر یک از طرفین می تواند در هر زمان با ارسال ابلاغ کتبی به طرف مقابل نشانی خود را به هر نشانی دیگری به استثنای صندوق پستی یا دایره امانات پستی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.

۱۴-۸- تغییر تمام یا بخشی از مندرجات فرم ثبت نام مادامی که از سی روز قبل کتبا به ام تی ان ایرانسل اطلاع داده نشده باشد فاقد اعتبار خواهد بود.

۱۵-۸- در مورد ابلاغیه هایی که هر یک از طرفین برای طرف مقابل (مخاطب) صادر کرده است:

۱-۱۵-۸- زمان تحویل ابلاغیه هایی که راسا و در طول ساعات اداری مخاطب به اقامتگاه واقعی وی تحویل داده می شود همان زمان تحویل به مخاطب در نظر گرفته می شود مگر آنکه مخاطب بتواند خلاف آن را ثابت کند. چنانچه مشترک یا نماینده وی این ابلاغیه را در اقامتگاه واقعی ام تی ان ایرانسل دریافت کرده باشد تنها در صورتی که تحویل گیرنده در قبال دریافت ابلاغیه رسیدی داده باشد زمان تحویل ابلاغیه همان زمان تحویل به مخاطب در نظر گرفته می شود.

۲-۱۵-۸- در مواردی که ابلاغیه ها از طریق پست سفارشی و از جمهوری اسلامی ایران به نشانی اقامتگاه دائمی مخاطب ارسال شود مادامی که مخاطب خلاف آن را ثابت نکرده تاریخ دریافت ابلاغیه هفت روز پس از تاریخ ارسال فرض می شود.

۱۶-۸- در مواردی که مطابق شرایط این قرارداد ابلاغیه باید کتبی باشد کتبی بودن شامل فکس نیز می باشد به شرط آنکه مشترک وصول آن را اعلام کرده باشد.

۱۷-۸-چنانچه ام تی ان ایرانسل برای دریافت مبالغی که مشترک باید به این شرکت پرداخت کند یا برای اتخاذ دیگر تدابیر حقوقی ناشی از این قرارداد مبادرت به اقامه دعوا علیه مشترک کند جبران تمامی هزینه های این روند بر عهده مشترک خواهد بود.

۱۸-۸- چنانچه مشترک در پرداخت مبالغ تعیین شده یا در عمل به دیگر تعهدات مندرج در قرارداد قصور کند پرداخت هر گونه هزینه های بانکی و یا اداری در خصوص مورد به عهده مشترک خواهد بود.

۹- سپرده:

۱-۹- در صورت درخواست ام تی ان ایرانسل از مشترک برای ارائه ودیعه ای به عنوان سپرده پرداخت هزینه های اتصال، هزینه های ماهانه خدمات، هزینه های کاربری و دیگر هزینه های مربوط به ارائه خدمات شبکه، سیم کارت و هر گونه خدمات دیگری که تا کنون شرح داده شده است قیود و شرایط موضوع مواد ۲ و ۳ بر چنین سپرده ای حاکم خواهد بود.

۲-۹- هیچ گونه بهره ای به مبالغی که ام تی ان ایرانسل به عنوان سپرده و برای مقاصد مندرج در بند ۱-۹ ازطرف مشترک دریافت می نماید تعلق نخواهد گرفت.

۳-۹- ام تی ان ایرانسل می تواند به تشخیص خود این سپرده را تا مدت زمان مدنظر خود و به عنوان ودیعه ای در قبال عمل مشترک به تعهدات مندرج در ماده ۹ در اختیار داشته باشد. بنابراین مشترک نمی تواند مادامی که این قرارداد فسخ نشده است خواهان استرداد این مبالغ شود و ام تی ان ایرانسل می تواند مبالغی را که مشترک باید به این شرکت پرداخت کند از مبلغ سپرده کسر کند و چنانچه ازسپرده چیزی باقی ماند ام تی ان ایرانسل آن را یک ماه پس از فسخ قرارداد به مشترک پرداخت خواهد کرد. ام تی ان ایرانسل می تواند این پرداخت را به شیوه مدنظر خود انجام دهد.

۱۰- تغییر از طرح «تعرفه پیش پرداخت» به طرح «تعرفه پرداخت ماهیانه»:
۱-۱۰- چنانچه مشترک خواستار تغییر روش پرداخت هزینه خدماتی شود که توسط ام تی ان ایرانسل ارائه می شود خصوصا اینکه چنانچه مشترک خواستار تغییر روش پرداخت صورتحساب از روش پیش پرداخت به روش پرداخت ماهیانه شود و چنانچه ام تی ان ایرانسل درخواست مشترک را بپذیرد، مشترک بر اساس مفاد ذیل می تواند مبادرت به تغییر روش پرداخت هزینه خدمات ایرانسل کند:می شود پرداخت کند.

۲-۱-۱۰- ام تی ان ایرانسل می تواند این هزینه را از حساب مشترک که جزئیات آن پیشتر ذکر شد برداشت کند.۳-۱-۱۰- هرگونه خدمات ارزش افزوده که مشترک خواستار انتقال از تعرفه پیشین خود به تعرفه جدید است باید تا زمانی که طرفین کتبا در مورد خلاف آن به توافق نرسیده اند بر اساس تعرفه جدید انجام گیرد.

۴-۱-۱۰- مشترک باید پیش از تغییر سیستم پرداخت هزینه، تمامی اعتبار و دوره دسترسی را که در اختیار دارد مصرف کند و چنانچه پس از تغییر سیستم پرداخت، اعتبار و روزهای دسترسی قابل انتقال به سیستم جدید نباشد ام تی ان ایرانسل هیچگونه تعهدی در قبال جبران خسارت مشترک نخواهد داشت.

۵-۱-۱۰- مشترک صحت اطلاعاتی را که در هنگام ثبت نام در اختیار ام تی ان ایرانسل قرار داده است از جمله شماره سیم کارت و شماره اختصاصی مشترک را تضمین می کند. چنانچهاطلاعاتی که مشترک در اختیار ام تی ان ایرانسل قرار داده به هر دلیل نادرست باشدمشترک باید جبران تمامی هزینه هایی را که ام تی ان ایرانسل برای اصلاح این وضعیت متقبل می شود بر عهده بگیرد. مشترک همچنین این حق را به ام تی ان ایرانسل می دهد که چنین هزینه هایی را ازحساب وی کسر کند. علاوه بر این مشترک باید خسارت ها، هزینه ها و دعاوی ای را که به دلیل استفاده از این اطلاعات به ام تی ان ایرانسل وارد شده است جبران کند.

۲-۱۰- مشترک هنگام تکمیل فرم تقاضای خرید خدمات و سیم کارت باید دارای اهلیت یا اختیار قانونی در خصوص خرید خدمات یا سیم کارت باشد.

۱۱- غیرفعالسازی سیم کارت:

«در صورتی که مشترک ظرف مدت ۹۰ روز از تاریخ ثبت نام سیم کارت، اقدام به فعال سازی آن ننموده یا پس از فعال سازی، به مدت ۹۰ روز متوالی هیچ تراکنشی (به جز تراکنش های رایگان) نداشته باشد، شرکت ایرانسل می تواند به روش زیر اقدام نماید:

الف) در صورت وجود مانده اعتبار در حساب مشترکین سیم کارت های اعتباری، پس از گذشت یک دوره سه ماهه و نداشتن تراکنش، مبلغی معادل حداکثر تعرفه ۲۰ دقیقه نرخ مکالمه پایه تلفن همراه دائمی را از اعتبار مشترک کسر نموده و پس از آن در صورت ادامه روند نداشتن تراکنش، به ازای هر دو ماه و تا زمان اتمام اعتبار مشترک، معادل همین مبلغ را از حساب مشترک کسر نماید.
ب) در صورت نبود مانده اعتبار در حساب مشترکین اعتباری یا اتمام اعتبار ایشان پیرو کسر اعتبار به شرح بند فوق، ایرانسل مختار است نسبت به قطع دو طرفه یا سلب امتیاز مشترک اقدام نماید.»

ضوابط و مقررات سرویس پیام چندرسانه‌ای (MMS) و تعهدات پذیرفته شده توسط متقاضی

اینجانب به عنوان مشترک ایرانسل متعهد گردیدم که در استفاده از سرویس پیام چندرسانه‌ای (MMS)، نکات زیر را رعایت نموده و متعهد به عدم تخلف از آنها باشم. بدیهی است که هرگونه تخلف از این موارد موجب پیگرد قانونی اینجانب مطابق موازین قانونی جاری کشور خواهد بود:

۱- در زمان درخواست استفاده از سرویس پیام چندرسانه‌ای (MMS) مشخصات دقیق فردی و نشانی کامل خود را ارائه کرده و هرگونه تغییر آدرس خود را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به ایرانسل اطلاع خواهم داد.

۲- در ارائه اطلاعات از اسم مستعار یا غیر واقعی استفاده نکنم.

۳- درصورت انتقال، فروش یا سرقت تلفن همراه (سیم کارت) می‌بایست نسبت به انجام مراحل قانونی (بر اساس مقررات مربوطه) اقدام نمایم. در غیر اینصورت، عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده از سیم کارت و سرویس‌های مرتبط به عهده شخص من خواهد بود.

۴- مجاز به انجام تبلیغات انبوه تجاری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی با استفاده از این سرویس نمی‌باشم و انجام تبلیغات از این طریق، تنها با عقد قرارداد بر اساس مقررات جاری کشور با ایرانسل امکان پذیر خواهد بود. همچنین، درصورتیکه تمایل به دریافت تبلیغات نداشته باشم، باید مراتب را به ایرانسل اطلاع دهم.

۵- مطلع هستم که ارسال پیام‌های چندرسانه‌ای (MMS) حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده، اطلاعات منافی امنیت ملی، اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد یا پیام‌هایی که به هر نحو موجب تخریب و یا هتک حرمت افراد (حقیقی یا حقوقی) شود، پیام‌های حاوی ویروس، نرم‌افزارهای مخرب، بازی‌های حاوی ویروس، کرم و هرزنامه، پیام‌های مستهجن و خلاف شئونات ایرانی/اسلامی، پیام‌های تهدیدآمیز و یا ارسال هرگونه پیام حاوی اطلاعاتی که موجب خدشه‌دار شدن امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی شود به لحاظ قانونی اکیدا ممنوع است و اینجانب متعهد به رعایت محدودیت‌های مذکور می‌باشم. بدیهی است تشخیص این موارد مطابق با قوانین با قوانین و مقررات جاری کشور بر عهده مراجع ذیصلاح قانونی خواهد بود.

به منظور صیانت از ارزش‌های اسلامی و اخلاقی و همچنین، حفظ حریم خصوصی اشخاص، مشترکین می‌توانند در صورت دریافت پیام‌های چندرسانه‌ای غیرمجاز (از جمله موارد فوق‌الذکر) حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از دریافت، پیام مذکور را بصورت رایگان به شماره «گزاش تخلف» ایرانسل (یعنی ۲۱۱۷ از خط ایرانسل)، ارجاع دهند.

نمونه قرارداد اشتراک خدمات ADSL (اینترنت پرسرعت)

نمونه قرارداد اشتراک خدمات ADSL (اینترنت پرسرعت)

نمونه قرارداد اشتراک خدمات ADSL (اینترنت پرسرعت)

برای دانلود نمونه قرارداد بر روی لینک زیر کلیک کنید

فایل نمونه قرارداد اشتراک خدمات ADSL

نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه (SMS)

نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه (SMS)

نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه (SMS)

ماده ۱٫ طرفين قـرارداد

اين قرارداد بين شرکت ……….. به نمايندگي ……….. كه بعد از اين خريدار خوانده مي‌شود از يك‌ طرف و شرکت ………..  به شماره ثبت ………..  به نمايندگي آقای ……….. ، مدير عامل و عضو هيأت مديره كه بعد از اين فروشنده ناميده مي‌شود از طرف ديگر، جهت انجام فعاليت‌هاي موضوع قرارداد، براساس شرايط و مقررات مشروح زير منعقد مي‌گردد.

ماده ۲٫ مـوضوع قرارداد

تأمين سرويس ارزش افزوده پيام ‌كوتاه جهت دريافت و پاسخگويي به پيام‌هاي دريافتي و انتقال پيام هاي كوتاه مربوط به خريدار، به‌صورت دوطرفه از خريدار به شبكه GSM و از شبكه GSM به خريدار، از طريق اتصال به مركز SMS شركت A .

ماده ۳٫ مـدت قرارداد

مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ ../../…. به مدت يكسال مي‌باشد و از آن تاريخ از سوي طرفين لازم‌الاجراء است.

ماده ۴٫ مـبلغ كل قرارداد

۱-۴- هزينه ثابت سروریس شرکتی : هزينه راه اندازي سامانه ارسال پیامک شرکتی ۶۰۰,۰۰۰ به همراه   ۱۰۰۰ SMS جمعاً به مبلغ (۶۰۰,۰۰۰) ريال ششصد هزار ريال مي‌باشد.

۲-۴- هزينه ثابت سروریس مراکز آموزشی : هزينه راه اندازي سامانه ارسال پیامک مخصوص مراکز آموزشی ۱,۰۰۰,۰۰۰ به همراه   ۱۰۰۰ SMS جمعاً به مبلغ (۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال یک میلیون ريال مي‌باشد.

۳-۴- جهت اضافه شدن امکان دریافت خریدار می بایست شماره اخصاصی خود را با توجه به جدول قیمت زیر انتخاب کند.

قیمت (ریال)

تعداد ارقام شماره اختصاصی

۲۰۰,۰۰۰

۱۴

۸۰۰,۰۰۰

۱۲

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۸

۴-۴- شماره های بیشتر از ۸ رقم با ۳۰۰۰۷۵۶۷ شروع میشوند. انتخاب الباقی ارقام در اختیار خریدار میباشد.

*بدیهی است شماره انتخابی توسط خریدار نباید قبلا توسط شرکت دیگری انتخاب شده باشد.

۵-۴- شماره اختصاصی ۸ رقمی توسط شرکت A انتخاب و به خریدار انتقال داده میشود.

*قیمت نهایی سرویس شامل هزینه ثابت بعلاوه هزینه شماره اختصاصی و ۴% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

تبصره ۱: در صورت تغيير در تعرفه‌هاي مرتبط با موضوع قرارداد (از جمله تعرفه هزينه ثابت و متغير) و تعيين هرگونه تعرفه جديد از سوي اپراتورهاي تلفن همراه كشور از جمله شرکت A ، شركت ارتباطات سيار، ايرانسل، تاليا و … تغييرات و تعرفه‌هاي جديد از تاريخ مصوب و مورد نظر اپراتورها در قرارداد حاضر اعمال گرديده و طي الحاقيه به قرارداد افزوده مي‌گردد.

ماده ۵٫ تعهدات فروشنده

 • فروشنده براي ارسال و دريافت پيام‌ها، پنل اختصاصي و شماره اختصاصي   ۳۰۰۰ را در طي مدت قرارداد در اختيار خريدار قرار خواهد داد.
 • در صورت تمديد قرارداد حاضر و استمرار برقراري خط ارتباطي فروشنده تعهد مي‌نمايد، شماره اختصاصي را با شرايط جديد (از جمله اخذ هزينه ثابت براي دوره مربوطه) در اختيار خريدار قرار دهد.
 • فروشنده موظف است حداكثر ۵ روز كاري پس از عقد قرارداد، سرويس ارزش افزوده پيام‌كوتاه جهت دريافت و پاسخگويي به پيام‌هاي ورودي را به خريدار تحويل نمايد.
 • فروشنده آدرس پست الکترونیک  ………..  را براي ثبت سوالات و يا مشكلات خريدار در اختيار وي قرار مي‌دهد.

ماده ۶٫ تعهدات خريدار

۱-۶- مسؤليت متن و محتواي پيام‌هاي ارسالي در راستاي انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خريدار مي‌باشد و خريدار فروشنده را از هرگونه ادعا و شكايتي در اين ارتباط مصون و مبري مي‌دارد.

۲-۶- ارسال پيام منوط به داشتن مجوز از دريافت كنندگان پيام‌ها مي‌باشد كه مسئوليت آن بر عهده خريدار مي‌باشد. بديهي است در صورت شكايت يك نفر از دريافت كنندگان پيام به فروشنده، شركت مخابرات ايران و يا شركت ارتباطات سيار و یا شرکت A و احراز عدم كسب مجوز از شخص شاكي در جهت ارسال پيام كوتاه، كليه سرويس‌هاي خريداري شده خريدار بلافاصله قطع و خريدار حق هيچگونه ادعايي نسبت به سرويس‌هاي خريداري شده را نخواهد داشت.

۳-۶- در صورتيكه به علت بروز مشكلات يا شرايط بحراني اعلام شده از سوي شركت هاي اپراتور تلفن همراه كشور و يا مراجع ذيصلاح قانوني، فروشنده مجبور به وضع محدوديت‌هايي در زمانبندي انتقال پيامك هاي مربوط به خريدار شود،‌ خريدار ضمن پذيرش شرايط بروز‌يافته، موظف به رعايت زمان‌بندي مذكور مي‌باشد.

۴-۶- خريدار مجاز به ارسال پيام كوتاه بصورت ناشناس نمي‌باشد (پيام ناشناس پيامي است كه گيرنده پيام در زمان دريافت، قادر به شناسايي هويت فرستنده پيام كوتاه نباشد). بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق‌الذكر، فروشنده بنا به تشخيص خود مجاز به قطع سرويس‌هاي مربوط به خريدار، جبران ضرر و زيان وارده مي‌باشد و خريدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مي‌نمايد.

۵-۶- خریدار سامانه ارسال پیام کوتاه مخصوص مراکز آموزشی متعهد می شود فقط به دانش آموزان و کارمندان آموزشگاه طرف قرار داد ارسال پیامک داشته و از ارسال پیامک های تبلیغاتی اجتناب کند.

تبصره ۱: مسئوليت كليه عواقب ارسال پيام كوتاه ناشناس كه نتيجتاً باعث وارد آمدن خسارت و يا اعمال جريمه از سوي شركت A به فروشنده باشد، متوجه خريدار مي‌باشد و فروشنده از اين بابت مصون و مبري است.

تبصره ۲: در صورت صلاحديد فروشنده، خريدار موظف به ارائه تضمين مورد قبول فروشنده بابت انجام تعهدات مندرج در بند فوق‌الذكر مي‌باشد. بديهي است در صورت عدم انجام تعهدات مربوط به خريدار، فروشنده مجاز به اخذ خسارات، ضرر و زيان وارده از محل تضمين مذكور خواهد بود.

۶-۶-چنانچه قانون براي فرستندگان پيام‌هاي ناخواسته در صورت عدم رضايت گيرندگان جريمه‌هاي پيش‌بيني نمايد، خريدار متعهد به پرداخت جريمه‌ها در صورت نقص قانون مي‌باشد

۷-۶-خريدار متعهد مي‌باشد كليه قوانين و مقررات مصوب كه ممكن است در آينده براي ارسال پيام‌هاي ناخواسته وضع گردد اجرا نمايد.

۸-۶- براي پيام‌هاي ناخواسته چنانچه كاربر دريافت‌ كننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party pays) شود، خريدار متعهد به جبران آن مي‌باشد.

۹-۶- خريدار بايد محدوديت‌هاي شبكه و SMS-Center را در ارائه سرويس‌ها در نظر بگيرد.

۱۰-۶- مسؤليت آثار سوء ناشي از ارسال پيام‌هاي خريدار براي مشتريان و جبران خسارت در مقابل كليه دستگاه‌هاي بازرسي و نظارتي، به عهده خريدار مي‌باشد.

۱۱-۶- فروشنده حق دارد در صورت لزوم و يا بنا به درخواست مراجع قانوني و بازرسي مطابق ضوابط آشكار نمودن پيام‌ها و مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به كاربران اقدام نمايد.

محتواي پيام ارسالي مي‌بايست با هر يك از اصول پنج‌گانه زير مطابقت داشته باشد.

 • با اصول و مباني دين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد؛
 • باعث تشويش اذهان عمومي نگردد؛
 • مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد؛
 • به اخلاق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند؛
 • با سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت نداشته باشد؛

ماده ۷ . تعليق قـرارداد

۱-۷- خريدار و يا فروشنده مي توانند با اعلام كتبي به يكديگر درهر زماني كه ضروري تشخيص دهند (طي مدت قرارداد) و با رعايت فاصله زماني ۱۵ روزه تمام و يا بخشي از فعاليت‌هاي موضوع قرارداد را به حالت تعليق درآورد.

۲-۷- طرف ديگر با دريافت اعلاميه رسمي تعليق، فورا” انجام تعهدات را بحالت تعليق در مي آورد.

۳-۷- با تعليق انجام تعهدات، فروشنده اين حق را دارد كه درخواست جبران هزينه‌هايي را بنمايد كه تا قبل از زمان تعليق انجام داده است و خريدار نيز موظف است ظرف مدت يك‌هفته نسبت به پرداخت هزينه‌هاي مربوطه طبق مفاد قرارداد اقدام نمايد.

۴-۷- طرفين با يك اعلام كتبي ۱۵ روزه مي‌توانند انجام تعهدات خود را از سر بگيرند.

۵-۷- چنانچه تعليق انجام تعهدات بيش از ۲ ماه به‌طول بكشد فروشنده اين حق را خواهد داشت كه قرارداد را فسخ نمايد.

۶-۷- چنانچه بدليل تعليق قرارداد از سوي خريدار، هزينه يا خسارتي به فروشنده تحميل گردد، خريدار موظف به پرداخت آن مي‌باشد.

ماده ۸. موارد فسخ قـرارداد و خاتمه دادن آن

– در صورت لغو مجوز اتصال فروشنده به SMSC از سوي شركت‌هاي اپراتور، خريدار موظف است به ازاء سرويس‌هاي ارائه شده تا تاريخ لغو مجوز، براساس اعلاميه فروشنده، با وي تسويه‌حساب به عمل بياورد.

۱-۸- هر يك از طرفين با اعلام قبلي يك‌ماهه مجاز به فسخ قرارداد مي‌باشند، به شرطي كه نحوه فسخ قرارداد مورد توافق قرار گيرد.

ماده ۹٫ فورس ماژور

حوادث غير مترقبه به وقوع حوادثي مانند سيل، زلزله، آتش‌سوزي و امثالهم كه ايجاد و دفع آن خارج از حيطه و اقتدار و اراده انسان باشد اطلاق مي‌شود. در صورت حدوث آن براي هر يك از طرفين، مي‌بايست ضمن اعلام كتبي مراتب مزبور ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ وقوع حوادث غير مترقبه نسبت به تمديد يا فسخ قرارداد با طرف ديگر توافق نمايد.

در حالت فورس ماژور هيچ‌يك از طرفين حق هيچ‌گونه ادعايي نسبت به يكديگر نخواهد داشت. در صورت عدم اعلام و توافق فوق‌الذكر ظرف مهلت تعيين شده كليه مسؤليت‌ها و جبران هزينه‌ها و خسارات وارده به طرف ديگر بر عهده متخلف از مفاد اين ماده مي‌باشد.

ماده ۱۰٫ نشاني طرفين قرارداد

نشاني خريدار: ……….. تلفن: ………..  موبایل : ………..  فکس : ………..  آدرس پست الكترونيكي: ………..

نشاني فروشنده: ……….. کد پستی : ………..  آدرس پشتيباني الكترونيكي: ………..  سامانه ارسال پیامک ………..

 

ماده ۱۱٫ قوانين حاكم بر قرارداد

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

منبع: اینفورما

نمونه قرارداد طراحي صفحات وب سایت

نمونه قرارداد طراحي صفحات وب سایت

نمونه قرارداد طراحي صفحات وب سایت

ماده ۱)- طرفين قرارداد:

اين قرارداد فيمابين شرکت ……………………… به آدرس تهران خيابان ……………………………………………………………………. از يك سو با عنوان كارفرما و آقاي ………………………..به شماره شناسنامه …………….. به عنوان ………..منعقد مي‌گردد.

ماده ۲)- موضوع قرارداد:

تهيه يك وب‌سايت ديناميك بصورتي‌كه توان به روزآوري اطلاعات را داشته باشد كه به تفصيل در ذيل شرح داده شده است.

 1. مدير سايت بتواند با ورود به سايت كليه اطلاعات مندرج در آن را به صورت online تغيير دهد و در صورت نياز بتواند صفحات را به روزآوري نمايد.
 2. hosting سايت مربوطه وابسته به تعداد صفحات سايت و Traffic آن انتخاب گردد و در صورت نياز قابليت افزوده شده را داشته باشد.
 3. كليه اطلاعات سايت مذكور مي‌بايست در بانك اطلاعاتي ذخيره گردد و بتوان از آنها نسخه پشتيبان تهيه نمود.

ماده ۳)- امكانات سايت:

 • ارائه نمودار شاخه درختي كه جهت ايجاد سهولت در دسترسي به تمامي صفحات سايت طراحي گرديده شده باشد.
 • بخش اخبار كه در آن اخبار روزانه درج گردد و امكان ايجاد تغييرات در آن نيز ممكن باشد.
 • بخش ارتباطات كه در آن ليستي از كليه سايت‌هايي كه در همين راستا فعاليت دارند ليست گردد.

ماده ۴)- مدت زمان اجراي قرارداد:

مدت زمان تخمين زده شده براي اجراي سايت مذكور از تاريخ عقد قرارداد به مدت ….. مي‌‌باشد.

ماده ۵)- مبلغ قرارداد:

مبلغ اين سايت با در نظر گرفتن امكانات فوق …….. ريال (معادل ……..   ريال) در نظر گرفته شده است كه به صورت ذيل پرداخت خواهد شد.

الف- ۲۵ % پس از امضاي قرارداد

ب- ۶۰ % پس از تحويل و آپلود سايت

ج- و ۱۵ % در صورت تائيد پس از پايان قرارداد

ماده ۶)- تعهدات كارگزار:

 1. كارگزار متعهد مي‌گردد در زمان تعيين شده براي قرارداد، وب‌سايت را بصورت كامل آماده ساخته و در اختيار كارفرما قراردهد.
 2. كارگزار متعهد مي‌گردد صفحات كاملا اختصاصي بوده و آنها را در اختيار هيچ كارفرماي ديگري قرار ندهد.
 3. كارگزار متعهد مي‌گردد كه در صورت بروز هر گونه مشكل در وب‌سايت فورا در جهت رفع آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
 4. كارگزار متعهد مي‌گردد كه كليه اطلاعات كارفرما در وب‌سايت قرار داده شود.

ماده ۷)- تعهدات كارفرما:

 1. كارفرما متعهد مي‌شود مبلغ تعيين شده در قرارداد را پرداخت نمايد.
 2. كارفرما متعهد مي‌شود كه كليه اطلاعات مورد نياز جهت ساخت وب سايت را به صورت طبقه بندي شده و كامل در اختياركارگزارقرار دهد.
 3. كارفرما متعهد ميشود كه صفحات وب سايت خود را در اختيار غير قرار ندهد.
 1. كارفرما متعهد ميشود كه پسورد سايت خود را جهت حفظ امنيت در اختيار غير قرار ندهد.

ماده ۸)- پشتيباني :

كارگزار متعهد ميشود پس از طراحي كامل و اجرا به مدت يكسال بصورت رايگان خدمات پشتيباني سايت را بر عهده گيرد و در صورت بروز مشكل كارگزار موظف به رفع آن مي باشد.

همچنين كارگزار متعهد ميشود در صورت عقد قرارداد به مدت ۵ سال خدمات پشتيباني را انجام دهد.

ماده ۹)-فضاي سايت:

فضاي سايت وابسته به حجم سايت برآورده شده و پس از اجرا به كارفرما اعلان خواهد شد.

ماده ۱۰) آدرس و محل اجرايي :

طرفين قرارداد متعهد ميشوند در صورت تغيير مكان با يكديگر هماهنگي كرده در غير اين صورت اين كار تخلف محسوب ميگردد.

ماده ۱۱ )- شرايط فسخ :

 • در صورت تخلف در اجرا و عدم اجراي مناسب از طرف كارگزار حق فسخ به كارفرما ارجاع داده ميشود و كارگزار متعهد در پرداخت كليه خساراتي كه از طرف كارفرما محاسبه ميگردد،ميباشد.
 • در صورت خلاف وعده در پرداخت و عدم پرداخت مناسب از طرف كارفرما حق فسخ به كارگزار ارجاع داده شده و كارفرما متعهد در پرداخت كليه خسارات محاسبه شده از طرف كارگزار ميباشد.

ماده ۱۲)- داوری و حل اختلاف

چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

 

ماده ۱۳)- وقايع قهريه :

در صورت بروز وقايع قهريه مانند سيل ، زلزله و موارد ديگري كه از دست طرفين قرارداد خارج است قرارداد به حالت تعلق خواهد درآمد.

اين قراداد دردر دو نسخه مشتمل بر ۱۳ماده در تاريخ………………امضاء و مبادله گرديد كه هر دو نسخه حكم واحد را دارند.

         كارگزار:                                                                        كارفرما:

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ نرم افزار

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ نرم افزار

 قرارداد نرم افزاری

 

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی سامانه/ تهیه نرم افزار …………………………..

طرفین قرارداد :

طرف اول (کارفرما): خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

طرف دوم (پیمانکار):خانم/آقای ……. فرزند …….. به شماره شناسنامه …… صادره از …… متولد……………به نشانی ……………………

 براساس نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ” طراحی و راه اندازی سامانه / تهیه نرم افزار ……………………………” با استفاده از استانداردها، فراروش، روش ها و شرح خدمات مورد توافق در شرایط اختصاصی و پیوست‌های قرارداد.

تبصره ۲: در طول مدت اجرای قرارداد و پس از تحویل سامانه / نرم افزار ، از تاریخ پایان قرارداد به مدت یکسال خدمات پشتیبانی به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده ۲: مدت اجرای قرارداد

مدت اجرای قرارداد از تاریخ ……………. تا تاریخ ………………… است که پیمانکار باید کلیه خدمات موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زمانی مورد توافق، در شرایط اختصاصی قرارداد، انجام داده و به تایید کارفرما برساند. مدت پشتیبانی موضوع قرارداد ، پس از پایان مدت اجرای پروژه به مدت یکسال می باشد.

تبصره : پس از انتقضای مدت ذکر شده در ماده فوق قرارداد پشتیبانی منعقد خواهد شد .

ماده ۳: مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برابر ……………………………… ریال است که بر اساس شرایط تعیین شده در شرایط اختصاصی قرارداد در مقابل انجام خدمات موضوع قرارداد توسط پیمانکار ، مبالغ به شرح ماده ۴ پس از کسر کسورات قانونی به پیمانکار پرداخت می گردد.

ماده ۴: صدور صورتحساب و پرداخت ها

 • پیمانکار صورت وضعیت نهایی را تنظیم و برای کارفرما ارسال می نماید.
 • پس از تایید ناظر تعیین شده ( موضوع ماده ۱۱ ) از سوی کارفرما ، کارفرما بر اساس نامه شماره     مورخ       ” موضوع تعهد پرداخت هزینه اجرای طرحهای فناوری اطلاعات ” نسبت به تایید انجام کار اقدام خواهد نمود.
 • پس از تایید …………………………… مبلغ قرارداد با احتساب کسورات ذیل به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

۴-۱ – کلیه پرداختهای کارفرما به پیمانکار مشمول کسور ذیل خواهد بود :

الف مالیات و کسور قانونی :

پرداخت هرگونه مالیات، بیمه و عوارض که طبق قانون به هر نحوی از انحاء به این قرارداد تعلق می گیرد، به عهده پیمانکار است.

ب- سایر کسورات :

 • ده درصد مبلغ کل قرارداد به منظور تضمین حسن انجام کار پس از تحویل پروژه در طول مدت پشتیبانی قرارداد کسر خواهد شد . ( پیمانکار می‌تواند تضمین قابل قبول را جایگزین این بند نماید)
 • پیش پرداخت: پیش پرداخت به میزان ۲۰ درصد مبلغ کل قرارداد است که در صورت در خواست کتبی پیمانکار پس از مبادله قرارداد ( با تضمین لازم ) پرداخت خواهد شد.

۴-۲- کارفرما موظف است کلیه کسور قانونی را پس از کسر در وجه سازمانها و ارگانهای ذیربط پرداخت نموده ، مدارک پرداخت وجوه فوق را در اختیار پیمانکار قرار دهد .

۴-۳- کارفرما آخرین قسط پیمانکار را پس از کسر کلیه کسورات قانونی و همچنین کسر یا افزایش جریمه های مربوط به طرفین (در صورت وجود ) پرداخت خواهد نمود .

ماده ۵ : تاریخ شروع قرارداد

۵-۱- پیمانکار پس از امضاء و مبادله قرارداد، باید ضمانت نامه های توافق شده قرارداد را به کارفرما ارائه نماید، همچنین کارفرما پس از دریافت ضمانتنامه پیش پرداخت و درخواست کتبی پیمانکار نسبت به پرداخت پیش پرداخت انجام پروژه به میزان ۲۰ درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نماید.

۵-۲- در صورتی که پیمانکار در مدت مقرر نتواند ضمانتنامه خود را ارائه نماید ، و یا از امضای قرارداد بدون ذکر دلیل موجه سر باز زند، کارفرما می تواند به شکل یک طرفه قرارداد را فسخ نماید .

۵-۳- در صورتی که کارفرما از پرداخت پیش پرداخت در مدت مقرر امتناع نماید کارفرما باید ظرف مدت ۲ هفته نسبت به آزاد سازی ضمانتنامه های پیمانکار اقدام نماید .

۵-۴- دریافت پیش پرداخت منوط به درخواست کتبی پیمانکار خواهد بود و پیمانکار می تواند انجام تعهدات خود را بدون دریافت پیش پرداخت آغاز نماید که در این صورت، زمان شروع قرارداد همان زمان مبادله قرارداد خواهد بود.

ماده ۶: محدوده تعهدات

محدوده خدمات و تعهدات قرارداد شامل مواردی است که از طرف کارفرما به پیمانکار براساس صلاحدید خود و شرایط مندرج در شرایط اختصاصی قرارداد محول می شود. این محدوده خدمات ممکن است در چارچوب مواد ۱۴ (چهارده) و ۱۹ (نوزده) قابل تغییر می باشند.

ماده ۷: تعهدات کارفرما

۷-۱- کارفرما موظف به تأمین و ارائه تمام اطلاعاتی است که در شرایط اختصاصی قرارداد مشخص گردیده است.

۷-۲- کارفرما ممکن است برای بهبود خدمات قرارداد در هر زمان توصیه هایی به پیمانکار نماید.

۷-۳- کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد براساس شرایط اختصاصی قرارداد، به پیمانکار می‌باشد.

۷-۴- کارفرما ، کارشناسان پیمانکار را به واحدهای ذیربط معرفی و دستورات و توصیه‌های لازم را جهت همکاری با آنان صادرخواهد کرد .

۷-۵- در صورت نیاز و تشخیص پیمانکار و تایید کارفرما به استقرار تیم کارشناسی پیمانکار در محل ها و اماکن وابسته به کارفرما ، کارفرما محل کار و امکانات لازم را در حداقل عرف کاری برای استقرار تیم پیمانکار در اختیار قرار خواهد داد.

۷-۶- کارفرما متعهد می گردد که تا پایان دوره ضمانت قرارداد، از جذب کارشناسان پیمانکار بدون اجازه کتبی وی، خودداری نماید.

ماده ۸: تأئیدات پیمانکار

پیمانکار اعلام کرده است :

۸-۱- پیمانکار رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور درقانون مصوب ۲۲ دی ماه۱۳۳۷ ( منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ) نمی باشد. پیمانکار تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچ یک از اشخاص و افرادی که در قانون مذکور پیش بینی شده یا بشود از آن استنباط نمود ، انتقال نداده و یا ورود آنان را به شرکت قبول نکند . در صورت تخلف از مراتب فوق ،کارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با پیمانکار رفتار نماید .

۸-۲- کلیه اسناد و مدارک و نیازمندیها را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن کلاً و جزئاً اطلاع حاصل کرده است.

۸-۳- نسبت به جمع آوری اطلاعات در مورد موضوع قرارداد و ابعاد و حجم و کیفیت وظایف و خدمات آن اقدام نموده است.

۸-۴- نسبت به امکان تأمین نیروی کارشناسی و تخصصی با کیفیت و توان لازم به تعداد کافی برای تکمیل وظایف در محدوده برنامه زمانی قرارداد اطمینان حاصل نموده و همچنین میزان دستمزدها و سایر هزینه ها را در محاسبه خود از هر حیث منظور کرده است.

۸-۵- نسبت به شرایط انجام موضوع قرارداد و مسائل مطرح در جمع آوری اطلاعات مورد نیاز اجرای پروژه، مطالعات لازم را انجام و شناخت کافی از آن بدست آورده است.

۸-۶- از میزان هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار و تأمین اجتماعی و قوانین و آئین نامه های مربوط به مالیاتها و عوارض اطلاع داشته و قیمت پیشنهادی خود را برای انجام کلیه تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده گرفته است کافی دانسته و سود عادلانه برای خود منظور داشته است.

۸-۷- در تهیه پیشنهاد خود علاوه بر هزینه های ناشی از مفاد بندهای فوق سایر هزینه ها را نیز در نظر گرفته و از هیچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت. به طور خلاصه پیمانکار تأکید می نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد خود مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطلاع خود شود.

ماده ۹: تعهدات پیمانکار

۹-۱- مستقل از هر شرط صریحی در قرارداد ، پیمانکار در مقابل کارفرما به ازای هر پی آمد ناشی از تأخیر، ضعف عملکرد، نقض قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول است. و این خسارتهای وارده از تضمین ها یا عدم پرداخت کامل حق الزحمه انجام کار قابل وصول می باشد.

۹-۲- پیمانکار در هر حالتی مسئول و متعهد نسبت به اعمال و کوتاهی کارکنان جزء خود در مقابل کارفرما بر طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب می باشد.

۹-۳- پیمانکار ، کارفرما را در مقابل هر ادعا،‌ خسارت، مخارج و هزینه شامل آنهائی که توسط کارکنان پیمانکار و یا هر شخص ثالثی در ارتباط با اجرای پروژه مطرح می‌گردند مصون و مبری می سازد.

۹-۴- تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار در قرارداد تحت هیچ شرایطی براساس مدرک، اطلاعات و یا توصیه انجام شده توسط هیچ طرف ثالثی محدود نمی گردد. مگر به موجب قانون و دستورات مراجع قانونی ذیصلاح

۹-۵- پیمانکار متعهد می شود که از بکارگیری یا استخدام کارکنان و یا سایر افراد طرف قرارداد با کارفرما بدون اجازه کتبی کارفرما خودداری می نماید .

۹-۶- پیمانکار کلیه اطلاعات و مدارک دریافت شده از کارفرما را محرمانه تلقی کرده و بدون اجازه کارفرما حق افشاء یا واگذاری آنها را به غیر ندارد . در غیر اینصورت مشمول مقررات افشای اسرار و مقررات جزایی مربوطه می باشد. جزئیات مربوطه در قرارداد NDA پیوست خواهد آمد.

۹-۷- از تاریخ تحویل نهایی سامانه / نرم افزار به مدت یکسال سامانه/ نرم افزار مذکور دارای گارانتی بوده و پشتیبانی از سامانه / نرم افزار و رفع مشکلات و نواقص احتمالی آن در این مدت بصورت رایگان برعهده پیمانکار می باشد و درصورت بروز اشکالات غیر قابل پیش بینی و ارائه خدمات بمنظور رفع اشکالات احتمالی سیستم اقدام نماید و در صورت تمایل کارفرما ، قرارداد پشتیبانی در سالهای آینده با توافق طرفین توسط کارفرما انجام خواهد شد.

۹-۸- پیمانکار موظف به رفع مشکلات احتمالی در جریان عملکرد صحیح موضوع قرارداد بصورت تلفنی و حضوری پس از درخواست کارفرما می باشد .

۹-۹- پیمانکار موظف است نسبت به پشتیبانی سامانه / نرم افزار در صورت بروز مشکلات غیر قابل پیش بینی و ارائه خدمات به منظور رفع اشکالات احتمالی سیستم اقدام نماید .

۹-۱۰- در صورت نیاز به هر گونه تغییر ، پیمانکار موظف است قبل از انجام هر گونه اقدام ، مستندات و کلیه موارد مربوط به آن را به تائید کارفرما، ناظر و یا شخصیت های حقیقی و یا حقوقی معرفی شده توسط کارفرما رسانده و نظرات اصلاحی را مورد عمل قرار دهد .

۹-۱۱- پیمانکار متعهد می گردد نسبت به ارائه گزارش کار در جلسات با زمانها و مکانهای تعیین شده توسط کارفرما اقدام نماید .

۹-۱۲- پیمانکار موظف است در کلیه موارد مطابقت کار با استانداردهای بین المللی، ملی و فناوری روز و پیشرفته را از جنبه های مختلف مد نظر قرار دهد. و این اقدامات باید به امضای ناظر برسد.

۹-۱۳- پیمانکار موظف است در حین انجام کار در صورت نیاز به استقرار تیم در محل تعیین شده توسط کارفرما پیش بینی لازم را در این زمینه انجام دهد.

۹-۱۴- کلیه اشخاصی که تحت هر عنوان از طرف پیمانکار به منظور انجام مفاد قرارداد به کارفرما معرفی می شوند، جزء پرسنل پیمانکار محسوب شده و کارفرما هیچ گونه تکلیف و مسئولیتی در قبال ایشان نخواهد داشت .

۹-۱۵- تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز به منظور اجرای صحیح موضوع قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .

۹-۱۶ – پیمانکار موظف است نسبت به تهیه نسخه های پشتیبان هفتگی و ماهانه از بانک اطلاعاتی و فایل های سامانه / نرم افزار موضوع قرارداد اقدام نماید و در صورت عدم تهیه نسخه پشتیبان توسط پیمانکار و از بین رفتن بانک اطلاعاتی ، پیمانکار موظف است علاوه بر بازسازی اطلاعات به دلیل قصور و ایجاد وقفه در روندکار و عدم اجرای صحیح تعهدات خود ، خسارتی که مناسب با وضعیت پیش آمده می باشد از محل تضمین ها یا کسرمطالبات به کارفرما بپردازد.

۹- ۱۷- پیمانکار موظف است نسبت به ارائه خدمات آموزش کاربران ، پیمانکاره و راهنمایی به منظور افزایش کارایی سایت و بررسی نیازهای جدید کاربران بنا به درخواست کارفرما اقدام نماید و در صورت نیاز کارفرما مبنی بر افزودن امکانات و قابلیت های جدید اقدام نماید. پیمانکار موظف است نسبت به ایجاد امکانات جدید درخواستی از سوی کارفرما اقدام نماید.

۹- ۱۸- پیمانکار مسئولیت تمام موارد امنیتی ( از جمله امنیت IIS) در خصوص موضوع قرارداد را بر عهده دارد و موظف به پایش مداوم موارد امنیتی سایت/ نرم افزار است. تهیه و نگهداری فایل logاز تمامی ارتباطات با سرور به منظور تشخیص موارد امنیتی و تلاش برای ورود غیر مجاز و جلوگیری از آن بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۹- ۱۹- پیمانکار مسئولیت اجرا و ارائه خدمات تمامی موارد ذکر شده در شرایط خصوصی قرارداد را برعهده دارد.

ماده ۱۰: کیفیت خدمات ارائه شده از طرف پیمانکار

۱۰-۱- پیمانکار وظایف و خدمات خود را دقیقاً مطابق با شرایط خواسته شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات مملکتی انجام داده و تمام مهارت، دقت و سعی و تلاش خود را برای ارائه خدمات یادشده بکار خواهد برد.

۱۰-۲- پیمانکار در تمام موضوعات تخصصی و کاری پروژه ، بعنوان یک پیمانکار صادق و امین کارفرما عمل کرده و تمام تجارب و امکانات فنی و تکنیکی و مهارتهایی که بطور معمول برای ارائه بهتر خدماتی که در آن مشغول است، مورد نیاز می باشد را فراهم خواهد نمود.

۱۰-۳- مدیران ستادی پیمانکار ، کارشناسان دائم و کارشناسانی که بطور موقت با پیمانکار همکاری می‌کنند، تمام مسئولیتها و وظایف خود را با بکارگیری عالیترین استانداردهای فنی به انجام می رسانند.

۱۰-۴- پیمانکار تمام گزارش هایی را که در طی مراحل انجام کار و براساس شرایط اختصاصی قرارداد ملزم به ارائه و تحویل آنها می باشد و هم چنین گزارش نهائی را در سه نسخه به همراه نسخه الکترونیکی، تهیه کرده و به کارفرما ارائه می دهد.

۱۰-۵- پیمانکار این امکان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان که کارفرما ضروری تشخیص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل انجام فعالیتهای موضوع قرارداد و دسترسی کامل به جزئیات آنها اقدام نماید. کارفرما این حق را خواهد داشت که در هر لحظه نسبت به چگونگی انجام کار، نظارت حضوری داشته باشد.

۱۰-۶- پیمانکار ، سازمان و تیم کارشناسی مناسب برای ارائه خدمات موردنیاز پروژه را که براساس شرایط اختصاصی قرارداد مشخص گردیده است، در طول پروژه حفظ خواهد کرد. هر گونه تغییری در سازمان و تیم کارشناسی یاد شده با هماهنگی کارفرما صورت می پذیرد.

ماده ۱۱: ناظر

کارفرما متعهد می‌گردد که شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) معرفی خواهد نمود تا بر انجام تعهدات پیمانکار، کارفرما و امور مربوط به قرارداد نظارت نماید. اهم شرح وظایف ناظر عبارتست از :

 • برقراری ارتباط مناسب و لازم بین کاربران پروژه و کارشناسان پیمانکار
 • نظارت بر نحوه انجام کار و تعهدات توسط پیمانکار و کارفرما
 • تایید خروجی های ارسالی توسط پیمانکار حداکثر تا ۲ هفته پس از تحویل
 • محاسبه خسارات و تاخیرات پروژه و احتساب زمانی و ریالی آنها در چارچوب قرارداد چه این موارد از طرف کارفرما صورت گرفته باشد چه از طرف پیمانکار
 • جمع آوری نظرات کلیه عوامل کارفرما ( که به این پروژه مربوط می شوند ) و انعکاس آنها به پیمانکار و پیگیری انجام امور و اصلاحات نهایی لازم
 • در فرآورده های قرارداد نظارت مستمر تا تحویل نهایی پروژه و همکاری با کاربران به منظور آزمون پذیرش سامانه / نرم افزار نهایی پروژه

ماده ۱۲: هماهنگی با سایر پیمانکاران

۱۲-۱- هرگاه پیمانکاران دیگری در حال انجام کاری با کارفرما باشند که به تشخیص کارفرما به موضوع این قرارداد ربط پیدا می کند پیمانکار متعهد است ، بدلیل همبستگی پروژه ها در جلسات هماهنگی شرکت نموده و هماهنگیهای لازم را با پیمانکاران دیگر با هماهنگی ناظر پروژه به عمل آورده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم آورد .

۱۲-۲- پیمانکار موظف است در مواردی که پروژه تحت مسئولیت وی نیاز به ایجاد هماهنگی یا تغییر در سایر پروژه های کارفرما را داشته باشد، مورد نیاز را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و متقابلاً در صورتی که طراحی های سایر پیمانکاران مستلزم انجام هماهنگی یا تغییراتی در طراحی های موضوع این قرارداد باشد، پیمانکار موظف به همکاری در جهت اعمال اصلاحات لازم است. (هماهنگی و یکپارچه سازی کلی این تغییرات بعهده ناظر و کارفرماست)

ماده ۱۳: نماینده پیمانکار

۱۳-۱- پیمانکار با توافق کارفرما یک فرد با توان و تخصص و کیفیت لازم را بعنوان نماینده خود و مدیر پروژه تعیین کرده و به کارفرما معرفی می نماید. این فرد بعنوان نقطه ارتباط بین پیمانکار و کارفرما در اجرای پروژه عمل خواهد نمود. این معرفی می بایستی ظرف ۲ هفته از انعقاد قرارداد صورت بگیرد. پیمانکار قبل از تعیین و انتصاب نماینده جدید خود، کارفرما را رسماً در جریان خواهد گذاشت. نماینده پیمانکار تنها پس از کسب موافقت کارفرما قابل تعویض می باشد. کارفرما این اختیار را خواهد داشت تا با معرفی انجام شده مخالفت نموده و ضمن ارائه دلایل به پیمانکار تکلیف نماید که نماینده خود را تعویض نماید. در چنین حالتی پیمانکار فرد مذکور را با شخص مناسب و ذی صلاح دیگری و بدون تحمیل هزینه اضافی به کارفرما تعویض خواهد نمود.

۱۳-۲- پیمانکار موظف است که علاوه بر معرفی مدیر پروژه ، شخص دیگری را نیز به عنوان قائم مقام مدیر پروژه معرفی نماید تا در موارد اضطرار در انجام وظایف مدیر پروژه خللی ایجاد نگردد. درخصوص قائم مقام مدیر نیز مقررات بند ۱۳- ۱ درخصوص تعویض حکم کارفرماست.

۱۳-۳- نماینده پیمانکار این اختیار را خواهد داشت که از طرف پیمانکار هر تصمیمی را در چارچوب قرارداد منعقده، برای اجرای خدمات موضوع قرارداد اتخاذ نماید .

ماده ۱۴: تغییرات در خدمات

کارفرما این اختیار را خواهد داشت که براساس صلاحدید خود در خدماتی که باید از طرف پیمانکار ارائه گردند،‌ تغییراتی بدهد. در چنین حالتی طرفین، موضوع را مشترکاً مورد بحث قرار داده تا راه حل مناسبی برای تغییر در چارچوبهای تنظیم شده برای زمان و مبلغ قرارداد که طرفین روی آن توافق کرده اند، بیابند. چنانچه توافقی در این زمینه حاصل نگردد، قرارداد بدون تغییر ادامه خواهد یافت.

ماده ۱۵: تعلیق انجام خدمات

۱۵-۱- چنانچه کارفرما به دلایلی به غیر از قصور پیمانکار و یا حوادث غیر مترقبه، کار را موقتاً و با اعلام کتبی معلق نماید، موظف است بابت هر روز تعلیق کار مبلغی برابر با هزینه های پرسنلی کارکنان شاغل در آن مرحله بابت خسارت تعلیق کار به پیمانکار پرداخت نماید . پیمانکار موظف است در این مدت نیروی شاغل در پروژه را در سازمان خود حفظ کند .

۱۵-۲- پیمانکار با دریافت یادداشت رسمی تعلیق ، فورا ارائه خدمات را به حالت تعلیق درآورده و هزینه ها را به حداقل مورد توافق طرفین کاهش خواهد داد.

۱۵-۳- با تعلیق ارائه خدمات، پیمانکار این حق را خواهد داشت که درخواست جبران هزینه هایی را نماید که بطور واقعی تا قبل از زمان تعلیق انجام داده است. میزان هزینه باید به تایید ناظر برسد .

۱۵-۴- کارفرما با یک اعلام قبلی ۱۰ روزه می تواند از پیمانکار بخواهد که انجام وظایف و ارائه خدمات خود را از سر بگیرد.

۱۵-۵- اگر تعلیق اجرای وظایف و ارائه خدمات بیش از سه ماه طول بکشد پیمانکار این حق را خواهد داشت که مطابق با ماده ۳۱ قرارداد را فسخ نمایند.

ماده ۱۶: گواهینامه انجام کار و دوران ضمانت آن

بعد از تکمیل وظایف و خدمات و تحویل آخرین گزارش نهائی به کارفرما و تأئید کارفرما و ناظر ، ظرف مدت ۳۰ روز یا از طرف کارفرما گواهینامه انجام تعهدات برای پیمانکار صادر می گردد و یا وی بصورت مکتوب و با ارائه دلایل مشخص با جزئیات لازم آن بخشی از خدمات را که به شکل مطلوب انجام نپذیرفته به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار در مدت ۳۰ روز نسبت به رفع نقایص گزارش شده اقدام نماید.

ماده ۱۷: ضمانت انجام تعهدات            

پیمانکار مدعی توانمندی ایفاء تعهدات مصرحه در قرارداد حاضر ، به منظور اجرای دقیق و بدون نقص موضوع قرارداد می باشد . فلذا چنانچه به علت قصور در اجرای به موقع و یا عدم کارایی موارد مطروحه ، خسارتی به کارفرما وارد آید ، پیمانکار ضامن بوده و ملزم به تامین خدمات به تشخیص کارفرما خواهد بود و بدین منظور همزمان با انعقاد قرارداد ، پیمانکار موظف است معادل ۱۰% کل مبلغ قرارداد را بصورت ضمانت نامه بانکی در اختیار کارفرما ( یا استانداری) قرار دهد ، تضمین مرقوم پس از انجام کامل تعهدات پیمانکار به موجب این قرارداد مسترد می گردد .و تضمین حسن انجام کار در طول مدت پشتیبانی (منطبق بر ماده ۴ ) جایگزین آن می گردد .

کارفرما این حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام یا قسمتی از این مبالغ در مقابل عدم ارائه مطلوب و کامل تمام یا بخشی از فعالیتهای موضوع قرارداد با ذکر دلایل موجه و تایید ناظر، خودداری نماید.

ماده ۱۸: جریمه تأخیر

الف : تاخیرات پیمانکار

۱۸-۱- پیمانکار موظف به پشتیبانی فنی و رفع کلیه نواقص احتمالی در هر زمان می باشد و در صورت بروز هر گونه مشکلی ، حداکثر ظرف مدت ۸ ساعت پس از اعلام دفتر فناوری اطلاعاتIT  نسبت به رفع مشکلات و نواقص اقدام نماید و در صورت عدم اجرای قرارداد در زمان مشخص(مطابق با برنامه زمانی مشخص شده) ، به ازای هر روز تاخیر، پیمانکار موظف به پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان دیرکرد می باشد که این مبلغ راساً توسط کارفرما از مطالبات پیمانکار کسر می گردد .

۱۸-۲- کارفرما میتواند بدون خدشه وارد آوردن به هیچ یک از حقوق و روشهای وصول، مبالغ جریمه (جرایم) تأخیر را از مطالبات پیمانکارکسر نماید. پرداخت و یا کسر چنین جرایمی منجر به اسقاط تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار درچارچوب قرارداد نخواهد شد.

۱۸-۳- بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخیر پیمانکار به ۲۵ درصد زمان پروژه برسد، کارفرما میتوانند قرارداد را بدون هیچگونه پرداختی به پیمانکار و بدون توجه به ادعای غرامت خسارت که درچنین حالتی ممکن است از طرف پیمانکار تقاضا گردد، فسخ کرده ومبالغ حسن انجام کار(موضوع ماده ۳۱) رابه نفع خود ضبط نماید.

ب : تاخیرات کارفرما

۱۸-۴- چنانچه به علت قصور کارفرما، و با تایید ناظر هرگونه تاخیری در کار پیمانکار ایجاد گردد، کارفرما موظف است که به ازای هر روز تاخیر، یک روز به زمان پروژه افزوده و مبلغی به میزان هزینه ی واقعی که پیمانکار با لحاظ اینکه اقدامات مقتضی در جهت تقلیل هزینه را انجام داده و این امر به تایید ناظر رسیده باشد به وی پرداخت نماید

۱۸-۵- بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخیر کارفرما به ۲۵ درصد زمان پروژه برسد، پیمانکار میتواند قرارداد را به شکل یکطرفه فسخ نموده و کلیه هزینه ها و مطالبات خود را تا زمان فسخ قرارداد که به تایید کارفرما و ناظر می رسد، درخواست نماید. در این صورت کارفرما موظف است ، نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکار ظرف مدت یک ماه اقدام نماید

ماده ۱۹: تغییرات در قرارداد

۱۹-۱- در صورتی که در حین اجرای کار ، پیمانکار ضرورت تغییراتی را در شرایط اختصاصی قرارداد، احساس نماید، موظف است موضوع را کتباً به کارفرما اعلام نماید. کارفرما موضوع در خواست شده توسط پیمانکار را در اسرع وقت بررسی و نتیجه را در ظرف مدت دو هفته به پیمانکار اطلاع خواهد داد . هر گونه تغییر در قرارداد طی یک الحاقیه جداگانه که بـه تایید طرفین می رسـد ، صورت خواهد گـرفت . در صورت توافـق با تـغییرات در خواست شده در مستندات پروژه ، کارفرما تغییرات پذیرفته شده را کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند .

۱۹-۲- کارفرما می تواند در طول مدت اجرای پروژه ، با اطلاع کتبی به پیمانکار ، تا میزان ۲۵درصد مبلغ قرارداد را به تعهدات موضوع قرارداد اضافه نماید. در این صورت مدت و مبلغ قرارداد بدون تغیر در نرخهای پایه قرارداد با توافق طرفین متناسباً اصلاح خواهد شد.

ماده ۲۰: پیمانکار جزء

بکارگیری هر پیمانکار جزء برای سپردن بخشی ازاختیارات و تعهدات پیمانکار برای ارائه خدمات خود درقالب موضوع قرارداد ، درصورت دارابودن کیفیت و تخصص ها و توانمندیهای لازم و پس از اعلام رسمی توسط پیمانکار به کارفرما عملی می باشد. کارفرما این حق رابرای خود محفوظ خواهد داشت تا چنانچه نسبت به توانایی پیمانکار(های ) جزء یاد شده مطمئن نگردد موضوع رابه پیمانکار جهت اصلاح اعلا‌م نماید. پیمانکار جزء هیچ نوع رابطه استخدامی و حقوقی با کارفرما نداشته و کارفرما در قبال وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت علیرغم انتخاب پیمانکار جز، ، پیمانکار کماکان مسئول انجام کل خدمات مشخص شده در قرارداد می باشد.

ماده ۲۱ : انتقال تعهدات به غیر

پیمانکار این حق رانخواهد داشت که منافع و تعهدات این قرارداد یا بخشی از آن را به طرف (های) ثالثی واگذار نماید، مگر آنکه قبلاً تأئید صریح و قطعی کارفرما را که منحصراً براساس صلاحدید خود کارفرما صادر خواهد شد،‌ بصورت کتبی دریافت نماید.

ماده ۲۲: حق طبع و نشر

۲۲-۱- پیمانکار بایستی برای انجام وظایف و ارائه خدمات موضوع قرارداد، به هزینه های خود در محدوده پروژه ، مجوزهای ضروری را برای دریافت حق استفاده از صاحبان لیسانس، مدلها، نامهای تجاری، حقوق نرم افزار و دیگر حقوقی که استفاده از آنها منوط به کسب مجوز است، را کسب کرده و کارفرما را در مقابل هرگونه ادعا، دادخواهی، غرامت،‌ هزینه ها و مخارج (شامل و نه منحصر به هزینه های قانونی) برای کسب و یا نقض حقوق یاد شده مصون نگاه دارد.

۲۲-۲- چنانچه امکان دریافت مجوز حق استفاده به هر دلیلی برای پیمانکار ، موجود نباشد، طرفین برای یک راهکار توافق خواهند نمود.

۲۲-۳- کلیه مدارکی که درجریان ارائه خدمات موضوع قرارداد توسط پیمانکار تولید می گردند جزء دارائیهای کارفرما محسوب می گردند. این امر کلیه منابع اصلی و مستندات کامل پروژه را نیز شامل می گردد.

۲۲-۴- پیمانکار بدون دریافت مجوز رسمی کارفرما حق انتشار مطالعات یا موضوعات مطرح شده در خلال انجام خدمات قرارداد و ارائه اطلاعات مربوط به هر شکل را ندارد.

ماده ۲۳: امور محرمانه

پیمانکار کلیه موضوعات مرتبط به قرارداد را محرمانه تلقی کرده و تحت هیچ شرایطی اطلاعات، مدارک، داده های تکنیکی، تجارب و دانش فنی ای که توسط کارفرما در اختیار وی گذاشته شده است، را فاش نخواهد کرد، مگر اینکه مجوز رسمی و کتبی کارفرما را در این رابطه اخذ کرده باشد.

علاوه بر این پیمانکار متعهد می گردد دستیابی به اطلاعات محرمانه را محدود به آن کارشناسان، پیمانکاران و طرفهای قرارداد خود نماید که برای انجام درست وظایف و ارائه خدمات، واقعاً به آنها نیاز دارند. به هر حال پیمانکار باید ماهیت محرمانه بودن اطلاعات را به اشخاص فوق اطلاع داده و نسبت به عدم افشای موارد، کنترل و نظارت لازم بعمل آورد. موضوع محرمانه بودن امور یاد شده برای مدت ده (۱۰) سال از زمان دریافت گواهینامه نهایی تأئید انجام کار ، باقی خواهد ماند.

ماده ۲۴: روشها و استانداردها

۲۴-۱- کارفرما استانداردهای خود را قبل از شروع قرارداد به پیمانکار اعلام می نماید. پیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد را در چارچوب استانداردهای تعیین شده کارفرما (مندرج در متن قرارداد و شرایط خصوصی قرارداد) که قبلاً با پیمانکار در مورد آنها توافق شده است انجام دهد .

۲۴-۲- در صورتی که پیمانکار بخش یا بخشهایی از استانداردهای کارفرما را در طول پروژه قابل اجرا ندانست می تواند نظر خود را کتباً به کارفرما منعکس نموده و در صورت تایید کتبی کارفرما، آن بخش، یا بخشی از لیست استانداردهای کارفرما حذف و رعایت آنها از طرف پیمانکار الزامی نخواهد بود .

۲۴-۳- درصورتی که در مرحله ای استانداردی تعریف نشده باشد ، کارفرما و پیمانکار برای تعریف آن با هم توافق می کنند .

ماده ۲۵: طرحهای مدیریتی پروژه و گزارش پیشرفت کار پیمانکار

۲۵-۱- پیمانکار موظف است ظرف مدت سه هفته پس از انعقاد قرارداد ، طرح مدیریت پروژه و طرح کیفیت پروژه و طرح پیکربندی پروژه را تهیه و تسلیم نماید، و پس از اخذ نقطه نظرات کارفرما ، آن را نهایی و به تائید کارفرما برساند . همچنین پیمانکار موظف است قبل از شروع هر مرحله طرح کنترل پروژه و صحت سنجی و اعتبارسنجی آن مرحله را به روز نموده و به کارفرما تسلیم نماید .

۲۵-۲- پیمانکار موظف است از طریق گزارشهای پیشرفت کار ماهانه، کارفرما را از اقدامات انجام شده و پیشرفت و تاخیرات احتمالی پروژه و در صورت وجود تاخیر، از راهکارهای ارائه شده به جهت مقابله با آن تاخیر، مطلع نماید .

ماده ۲۶: قوانین کار و تأمین اجتماعی و مالیاتها

۲۶-۱- پیمانکار تأئید می نماید که از جمیع قوانین و مقررات ناظر بر این قرارداد از جمله مقررات و قوانین مربوط به کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه پیمانکار خواهد بود.

۲۶-۲- پیمانکار مکلف است کلیه کارکنانی را که برای اجرای این قرارداد بکار می گمارد طبق قوانین و مقررات بیمه نموده و حق بیمه های متعلق را صحیحاً و مرتبا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و رسید آنرا به کارفرما تسلیم نماید. کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار مطابق قانون درصدی بعنوان ودیعه حق تأمین اجتماعی کسر و نگهداری و در مقابل ارائه مفاصا حساب به پیمانکار مسترد خواهد نمود (در مورد کسر ودیعه حق تأمین اجتماعی هرگاه که قانون تغییر یابد و قابل تسری براین قرارداد باشد مطابق قانون جدید عمل خواهد شد).

۲۶-۳- پرداخت هرگونه مالیات و عوارض که به موضوع این قرارداد تعلق گیرد منحصراً بعهده پیمانکار است. کارفرما در هر پرداخت به پیمانکار علی الحساب مالیاتی متعلق را طبق قانون کسر و به وزارت دارائی پرداخت خواهد کرد که رسید پرداخت وجه مربوطه را حداکثر ظرف مدت ۱۵ (پانزده) روز به پیمانکار تسلیم نماید.

۲۶-۴- چنانچه پس از انعقاد موضوع قرارداد قوانین به گونه ای تغییر یابند که برای پرداخت عوارض و مالیاتهای موضوع این ماده هزینه اضافه ای به پیمانکار تحمیل گردد. مبلغ قرارداد با توافق طرفین و براساس مانده موضوع خدمات تعدیل خواهد گردید.

ماده ۲۷: قوه قاهره (فورس ماژور)

هر گاه بعلت حوادث قهری و غیر مترقبه هر یک از طرفین قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات ، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد بقوت خود باقی خواهد بود. جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومی، شیوع بیماریهای واگیر دار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، خشکسالیهای بی سابقه و همچنین آتش سوزیهای دامنه دار که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزو حوادث قهری محسوب شده و در مورد خسارات ناشی از آنها بترتیب ذیل عمل خواهد شد.

۲۷-۱- پیمانکار در صورت بروز شرایط فورس ماژور بایستی بلافاصله موضوع را به اطلاع کارفرما برساند. کارفرما به تشخیص خود و همفکری با پیمانکار تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود. در طول مدت تعذر پیمانکار موظف است حداکثر تلاش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام شده و مدارک تولید شده به بهترین نحو مطلوب و با کمترین تأخیر بعمل آورد. کلیه این اقدامات باید به تایید ناظر برسد.

۲۷-۲- چنانچه مدت فورس ماژور بیش از سه ماه گردد، در آنصورت هر یک از طرفین چنانچه تمایل داشته باشد، اختیار فسخ قرارداد را با ارائه یادداشت کتبی دارد. در این شرایط پیمانکار محق به دریافت هزینه هایی است که به طور واقعی تا لحظه وقوع فورس ماژور در ارتباط با عملیات موضوع قرارداد انجام داده است.

ماده ۲۸: قانون حاکم بر قرارداد

کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران که در ارتباط با موضوع قرارداد می باشد براین قرارداد حاکم خواهد بود.

ماده ۲۹: رعایت قوانین

پیمانکار مکلف است کلیه قوانین مملکتی و مقررات و آئین نامه های جاری اعم از مملکتی و شرکتی را رعایت نماید. درهیچ صورتی پیمانکار نمی تواند با عذر عدم اطلاع از قوانین و مقررات مزبور متعذر گردد.

ماده ۳۰: مرجع حل اختلاف

کلیه دعاوی و ابهامات و اختلافاتی که در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف پیش آمده و طرفین نتوانند ظرف مدت سی (۳۰) روز از زمان مطرح شدن آنرا بین خود حل کنند، موضوع به شورایعالی انفورماتیک کشور یا کمیته حل اختلاف انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران ارجاع و رای صادره برای طرفین قطعی، نهایی و لازم الاجرا است. پیمانکار نمی تواند به بهانه وجود اختلاف، اجرای مطلوب موضوع قرارداد را متوقف یا معلق نماید .

ماده ۳۱: فسخ قرارداد

۳۱-۱- قرارداد در شرایط ذیل قابل فسخ می باشد :

الف) با اختیار کارفرما در صورتیکه میزان جریمه تأخیر پیمانکار موضوع ماده ۱۸ به ۲۵ درصد زمان اجرای قرارداد برسد.

ب) با اختیار کارفرما در شرایطی که پیمانکار قادر به تکمیل و انجام کل یا بخشی از تعهدات خود مطابق قرارداد و برطبق برنامه زمانی نشده و قادر به رفع نقایص خود ظرف مدت دو هفته از دریافت یادداشت در این زمینه نگردیده باشد.

پ) براساس اختیار یکی از طرفین در حالتی که طرف دیگر اعلام ورشکستگی نموده و یا اینکه قادر به انجام تعهدات خود نباشد.

ت) براساس اختیار یکی از طرفین در صورتیکه طرف دیگر منحل گردیده و یا درخواست انحلال نماید.

ث) براساس توافق طرفین.

ج) براساس اختیار هر یک از طرفین در صورتیکه حالت فورس ماژور ایجاد شده و مطابق ماده ۲۷ مدت آن از سه ماه طولانی تر گردیده باشد.

چ) براساس اختیار پیمانکار در صورتیکه موضوع تعلیق اجرای وظایف و ارائه خدمات موضوع قرارداد بیش از سه ماه مطابق ماده ۱۵ طول بکشد.

ح) با اختیار پیمانکار در صورتیکه میزان جریمه تأخیر کارفرما موضوع ماده ۱۸ به ۲۵ درصد زمان اجرای قرارداد برسد.

۳۱-۲- چنانچه حالات (الف) و (ب) در فوق اتفاق بیفتد کارفرما این اختیار را خواهد داشت که ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده ۱۷ را به نفع خود ضبط نماید. بعلاوه کارفرما اختیار خواهد داشت که مبالغی را که از صورتحسابهای پیمانکار ، بهر دلیلی تا زمان فسخ قرارداد کسر کرده است (در صورت وجود)، بدون خدشه وارد آوردن به حقوق کارفرما برای ادعای غرامت و دریافت هر هزینه یا مخارجی که برای جبران لطمات وارده می نماید، به نفع خود ضبط نماید.

۳۱-۳- در صورت وقوع حالات (پ) و (ت) فوق مقررات ذیل اعمال خواهند گردید:

الف) اگر فسخ براساس اختیار کارفرما صورت گرفته باشد ، کارفرما علاوه بر اعمال حق فسخ می تواند خسارت عدم ایفای به موقع تعهدات را از ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده ۱۷ برداشت نماید.

ب) اگر فسخ براساس اختیار پیمانکار صورت گرفته باشد، کارفرما ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده ۱۷ با کسر هزینه و خسارات وارده و هزینه ی واقعی اقدامات انجام شده که به تایید ناظر رسیده تا زمان فسخ را به پیمانکار می پردازد.

۳۱-۴- چنانچه فسخ بر مبنای بند (ث) ماده ۳۱-۱ صورت بگیرد طرفین در مورد چگونگی پایان دادن به کار با یکدیگر توافق می کنند.

۳۱-۵- فسخ قرارداد براساس بند (ج) ماده ۳۱-۱، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته از طرف پیمانکار تا قبل از حالت فورس ماژور و با ملاحظه کسر کسورات قانونی و خساراتی که از طرف پیمانکار به کارفرما وارد شده ، هزینه واقعی این اقدامات را خواهد پرداخت.

۳۱-۶- در صورت فسخ قرارداد براساس بند (چ) و (ح) ماده ۳۱-۱، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته توسط پیمانکار کلیه هزینه ها و مطالبات پیمانکار که به تایید ناظر رسیده باشد را می پردازد.

۳۱-۷- با دریافت اعلام فسخ قرارداد ، با هر یک از روشهای فوق، پیمانکار ارائه خدمات را متوقف کرده و از پذیرش تعهد برای شروع هر کار جدید در ارتباط با خدمات یاد شده خودداری کرده و چنانچه درخواست شود هر تلاش معقولی را برای فسخ کلیه تعهدات جاری براساس شرایط مورد رضایت کارفرما فراهم کرده و بعد از آن فقط اقداماتی را انجام خواهد داد که ممکن است برای حفظ و نگهداری اقداماتی که قبلاً کرده، ضروری باشد. در طی یک ماه بعد از تاریخ اعلام فسخ ، پیمانکار گزارش نهایی خود را به کارفرما ارائه خواهد داد.

۳۱-۸- در هر یک از حالات فسخ، پیمانکار براساس درخواست کارفرما قرارداد های فرعی خود با طرفهای ثالث را به کارفرما یا افراد (حقیقی یا حقوقی) که از طرف وی معرفی می گردند،‌ منتقل می نماید.

۳۱-۹- پیمانکار اسناد و مدارک تهیه شده در موضوع قرارداد را تحویل کارفرما داده و تمام اقداماتی را که لازم است انجام میدهد تا تمام حقوق، عناوین و دیگر امتیازاتی را که در ارتباط با انجام وظایف پروژه کسب کرده است، به کارفرما واگذار نماید.

ماده ۳۲: تغییرات

هر گونه تغییر و یا اضافه شدن به موضوع قرارداد رسمیت نخواهد داشت مگر آنکه به صورت مکتوب و صریح به امضای طرفین برسد.

ماده ۳۳: عدم اعتبار

چنانچه هر یک از شروط قرارداد غیر مؤثر شده و یا در بخشی از آن قابل اعمال نباشد، قابلیت اعمال سایر شروط خدشه دار نخواهد شد. طرفین تلاش می کنند شرط غیر قابل اعمال را با یک شرط قابل اعمال بنحوی که نتایج حتی الامکان مشابه با نتایج حاصل از شرط اولیه باشد، جایگزین نمایند.

ماده ۳۴: یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده ۳۵: زبان

زبان بکار گرفته شده و مورد پذیرش در اجرای قرارداد، زبان فارسی می باشد. کلیه مکاتبات و گزارشها بایستی به زبان فارسی تهیه و ارائه گردند، مگر اینکه با درخواست پیمانکار و توافق کارفرما انجام پذیرد. در مورد اصطلاحات و واژگان لازم است علاوه بر معادل فارسی اصل اصطلاحات و واژگان یاد شده نیز ارائه گردند. و درصورت استفاده از تعابیر تخصصی و فنی معانی آنها نیز به صورت صریح بیان گردد.

ماده ۳۶: یادداشت ها و مکاتبات

کلیه یادداشتها و مکاتباتی که در ارتباط با انجام موضوع قرارداد از یکی از طرفین برای طرف دیگر ارسال می گردد باید یا مستقیما به دفتر طرف دیگر تحویل گردیده و رسید دریافت شده و یا از طریق دورنگار، نمابر یا دیگر روشهای انتقال اطلاعات و یا بوسیله پست سفارشی به نشانی که در قرارداد مشخص گردیده است ارسال گردد. برای یادداشت هایی که بوسیله دورنگار یا نمابر ارائه می گردند، با اعلام خودکار دستگاه گیرنده، موارد تحویل شده تلقی می گردند.

ماده ۳۷: نافذ بودن

در صورت وجود تناقض یا عدم سازگاری بین شرایط عمومی و اختصاصی قرارداد، شرایط اختصاصی نافذ باشد .

ماده ۳۸: محل اجرای پروژه

محل اجرای پروژه ……………………………….. می باشد.

ماده ۳۹: نشانی طرفین

نشانی کارفرما : …………….

نشانی پیمانکار : ………………

ماده ۴۰: تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

امضای طرف اول                                                                             امضای طرف دوم

امضای شاهد اول                                                                           امضای شاهد دوم

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا به جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها بوده است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره اینترنتی مراجعه بفرمایید