شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

این شرایط , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از نکات در آن موارد , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مفاد شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد و بندهای درجه شده در شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .

بند ۳-۱- محل احداث واحد صنعتی ………………. است .

نام محصول ( محصولات ) و مشخصات کامل آن به شرح زیر است :

………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳-۲- ظرفیت اسمی واحد صنعتی ……………….. و شمار روزهای کارکرد قابل بهره برداری در سال ……………… است .

بند ۴-۱- شرح کلی فرایند :

……………………………………………………………………………………………………………………….

بند ۶-۱- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , عبارتند از :

ظرفیت : ……………………………………………………………………………………………………………….

ضریب اطمینان : ………………………………………………………………………………………………………

بازدهی : ………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۷- مدارک فنی زیر , توسط واگذارنده در اختیار گیرنده قرار داده می شود :

………………………………………………………………………………………………………………………….

بند ۷-۱-۲- مدت , موضوع و شمار نفرات و دیدارهای کارکنان گیرنده و پیمانکاران وی از واحدهای صنعتی واگذارنده که فرایند را مورد استفاده قرار می دهند به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۸- خدمات اضافی واگذارنده که در ازای حق الزحمه اضافی انجام خواهد شد , به صورت زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۹-۱- الف) تولید روزانه واحد صنعتی :

بند ۹-۱-۲- مهلت انجام نخستین آزمایش تضمین , مدت انجام آن و نتایجی که باید نشان داده شود , به شرح زیر است :

………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۹-۱-۴- مهلتی که پس از جلسه بین گیرنده و واگذارنده , برای اظهارنظر واگذارنده در مورد دلایل عدم دستیابی به تضمین های عملکردی تعیین شده است , (…………………. ) روز بعد از جلسه بین گیرنده و واگذارنده است .

بند ۹-۱-۷- مهلت واگذارنده برای مطلع ساختن گیرنده از توصیه های خود , برای تغییر (……………) روز است .

بند ۹-۱-۱۴- مهلتی که گیرنده باید در آن تغییرات و اصلاحات موضوع بند ۹-۱-۶- را انجام دهد ,(………………… ) روز از تاریخ عدم موفقیت نخستین آزمایش تضمین است.

بند ۱۰-۱- مبلغ جریمه ای که واگذارنده باید به سبب تأخیر در ارائه بسته طراحی مهندسی پایه بپردازد , عبارت است از :

………………………………………………………………………………………………………………………………….

جریمه هایی که واگذارنده باید به دلیل عدم دستیابی واحد صنعتی به عملکردهای تضمین شده بپردازد , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۱۱-۱- نرخ ها و شرایط مربوط به افزایش ظرفیت واحد صنعتی , یا احداث واحدهای صنعتی دیگر , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۱۲-۱-۱۳- آموزش کارکنان گیرنده در واحدهای صنعتی واگذارنده , به زبان …………………. انجام خواهد شد .

بند ۱۴-۱-۱- نخستین جلسه طراحی پایه , ظرف ( ………………….. ) روز از تاریخ تنفیذ قرارداد برگزار خواهد شد .

بند ۱۵-۱- ب) معیارهای تعیین شده برای بهبود قابل ملاحظه , همان است که زیر بند ۶-۱- ب . این شرایط خصوصی , آمده است .

بند ۱۷-۱- مدت محرمانه نگهداشتن اطلاعات  ( ……………….. ) سال از دریافت آنهاست .

ماده ۱۸- اسامی کشورهایی که در آنها گیرنده در مدت قرارداد مجاز به استفاده از محصولات یا فروش آنها نخواهد بود , عبارتند از :

………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۲۶-۱-۱- شرایط پرداخت و نرخ های خسارت تأخیر تأدیه , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۲۸-۱- تحقق شرط های زیر , برای تنفیذ قرارداد لازم است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

بند ۳۱-۱- مهلت تعیین شده برای نافذ شدن قرارداد  ( ……………. ) روز بعد از امضای قرارداد است .

بند ۳۲-۱- واگذارنده محقق به دریافت , پیش پرداخت به شرح زیر است :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۳۲-۲- مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ……………… است .

مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ……………… است .

نحوه آزاد کردن ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

بند ۳۳-۱- بیمه نامه هایی که مسئولیت تهیه و حفظ آنها به عهده گیرنده است .

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

بند ۳۴-۱- مسئولیت دو طرف در پرداخت مالیات ها و عوارض دولتی در جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

بند ۳۸-۱-۲- زبان یا زبان های مورد استفاده در مکاتبه های بین دو طرف و نیز در دستورالعمل ها و اطلاعات تهیه شده توسط  واگذارنده عبارت اند از :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

بند۴۰-۲- گیرنده می تواند حقوق و تعهدهای خود را به مؤسسات و شرکت های زیر واگذار کند :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

بند ۴۲-۲-۳- تعهد واگذارنده به داشتن کارکنان در ایران برای انجام تعهدهای موضوع این قرارداد محدود به ……………. نفر روز است .

نماینده مجازگیرنده                                                                         نماینده مجاز واگذارنده

نام و نام خانوادگی                                                                         نام و نام خانوادگی

امضا                                                                                                       امضا

قرارداد مضاربه – بازرگاني داخلي (به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

قرارداد مضاربه-بازرگاني داخلي

(به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات)

اين قرارداد بين امضا كنندگان ذيل:

الف) بانك  ……………………. شعبه  ……………………. به نشاني  …………………………………………………………….. به عنوان مالك كه در اين قرارداد بانك ناميده مي شود از يك طرف.

ب) آقاي/ خانم/شرکت  …………………………. فرزند  ……………………. به شماره شناسنامه  …………………….. صادره  ……………………. به نشاني  …………………………………………………………………………………

ثبت شده ذيل شماره  ……………………. اداره ثبت شركتها  ……………………. با امضا ……………………. به عنوان عامل از طرف ديگر كه در اين قرارداد عامل ناميده مي شود در تاريخ  ……………………. منعقد گرديد.

ج)آقاي/خانم، آقايان/ خانمها …………………….(مشخصات ذكر گردد) كه در اين قرارداد متعهد/متعهدين ناميده مي شوند.

ماده۱- بانك به استناد تقاضاي شماره  ……………………. مورخ  ……………………. عامل، مبلغ  ……………………. ريال جهت سرمايه مضاربه تحت شماره  ……………………. براي استفاده عامل تخصيص داد و عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مذكور را طبق مفاد ماده ۵ يكجا و يا به دفعات منحصرا به مصرف مندرج در ماده ۲ قرارداد برساند.

تبصره- در صورت استفاده كامل از سرمايه و واريز ماحصل فروش(به شرح ماده ۱۱ اين قرارداد) استفاده مكرر از سرمايه با موافقت بانك جمعا تا ميزان مبلغ سرماي تعيين شده در قرارداد توسط عامل مجاز مي باشد.

بانك تقاضاي عامل در اين مورد را با توجه به مدت باقيمانده در قرارداد بررسي و عنداللزوم استفاده مكرر را مورد موافقت قرار خواهد داد.

ماده۲- موضوع مضاربه عبارت است از مبادرت عامل به خريد و فروش، (نوع و مشخصات كالا ذكر شود) ……………………. از محل سرمايه موضوع ماده ۱ به ترتيبي كه ذيلا تعيين مي شود:

الف) شرايط خريد

ب) شرايط فروش

پ) خريد هر نوع كالا و يا لوازم ديگر از محل سرمايه مضاربه موضوع اين قرارداد ممنوع مي باشد.

ماده۳- مدت اين قرارداد از تاريخ امضا آن  ……………………. روز مي باشد كه در تاريخ  ……………………. منقضي مي گردد. عامل تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش را حداكثر تا تاريخ انقضا قرارداد به بانك پرداخت و مطالبات ناشي از قرارداد مضاربه را تسويه نمايد.

ماده۴- عامل حق فسخ اين قرارداد را تا تسويه كامل محاسبات و انجام تعهدات ناشي از قرارداد به شرح مندرج در ماده ۸ از خود سلب و ساقط نمود ليكن بانك در هر زمان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده۵- عامل قبول و تعهد نمود كه سرمايه مضاربه را منحصرا جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده دو اين قرارداد بابت اقلام زير مصرف نمايد:

الف) قيمت خريد كالا

ب) بيمه

پ) حمل و نقل

ت) انبارداري

ث) حقوق گمركي و سود بازرگاني

ج) هزينه بانكي

چ) هزينه هاي بسته بندي

تبصره- عامل تعهد نمود كه كليه اقدامات لازم جهت اجرا مضاربه موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت قبول كرد كه هزينه هاي اداري، دستمزد/حقوق و هر نوع هزينه مربوط ديگر را شخصا پرداخت نمايد. و از اين بابت حق مطالبه وجهي از بانك نخواهد داشت.

ماده۶- عامل قبول و تعهد نمود كه در طول مدت مضاربه موضوع اين قرارداد:

الف) از خريد و فروش نسيه خودداري نمايد.

ب) در مورد مبلغ و شرايط معامله خود نظر بانك را جلب نمايد.

پ) در مواردي كه براي انجام معامله اي قرارداد جداگانه تنظيم مي نمايد قرارداد مزبور را قبل از امضا به تصويب بانك برساند.

ت) حداقل ماهي يك مرتبه اسناد مربوط به خريد و فروش را به بانك تسليم نمايد.

ث) محل كار خود را كه نشاني آن  ……………………. مي باشد بدون موافقت قبلي بانك تغيير ندهد و چنانچه به موجب حكم دادگاه ملزم به تغيير محل كار خود گردد مراتب را به بانك اطلاع دهد.

ج) دفاتر و حسابها و اسناد و مدارك مربوط به مضاربه، اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر بانك طوري ثبت و نگهداري نمايد كه در موقع لزوم توسط بانك قابل رسيدگي باشد.

چ) شخصا به اجراي مضاربه موضوع اين قرارداد مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مضاربه را بدون موافقت بانك به ديگري واگذار ننمايد.

ماده۷- بانك حق دارد در هر موقع كه لازم بداند بدون اخطار قبلي عمليات عامل را از هر حيث و جهت و به هر نحو كه صلاح بداند راسا يا به وسيله اشخاصي كه معين مي كند مورد نظارت و بازرسي قرار دهد و عامل تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد، در اجراي اين موضوع عامل قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك، ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مضاربه را در اختيار بانك قرار دهد و تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت بانك فراهم آورد.

ماده۸- عامل قبول و تعهد نمود كه ساير هزينه هاي احتمالي مضاربه موضوع اين قرارداد از جمله هزينه هاي اداري، دستمزد و حقوق و هر نوع هزينه مربوطه ديگر را به استثناي هزينه هاي مذكور در ماده ۵ از مال خود پرداخت نمايد و جمع هزينه هاي مذكور را كه به موجب اين تعهد پرداخت خواهد شد، به بانك صلح نمود، مضافا عامل ضمن عقد صلح موضوع اين ماده كليه شرايط و تعهدات مندرج در هر يك از مواد قبلي و آتي اين قرارداد را پذيرفت و نسبت به اجرا و رعايت مفاد كليه مواد اين قرارداد قبولي و تعهد خود را اعلام نمود.

ماده۹- عامل مي تواند يك جا و يا بر حسب نياز به تدريج در مقابل تسليم اسناد و مدارك مورد لزوم بانك از سرمايه مضاربه(موضوع ماده۱ اين قرارداد) استفاده نمايد.

تبصره- چنانچه عامل به موجب ماده يك قرارداد از سرمايه مكرر استفاده نمايد ميزان استفاده شده از سرمايه مضاربه در جريان استفاده مكرر همواره و در هر نوبت

نمي تواند بيش از مبلغ سرمايه تعيين شده در قرارداد باشد.

ماده۱۰- عامل قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خريد تا زمان فروش نزد بيمه گرد مورد قبول بانك به نفع بانك و در برابر خطراتي كه بانك مشخص مي كند بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوط را به بانك تسليم كند و در صورتيكه به اين تعهد خود عمل نكند بانك اختيار دارد راسا نسبت به بيمه نمودن كالاي موضوع اين قرارداد اقدام نموده و هزينه هاي مربوطه را به حساب مضاربه منظور نمايد مفاد اين ماده در مورد تبصره ذيل ماده ۹ نيز لازم الرعايه مي باشد.

ماده۱۱- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه وجوه حاصل از فروش كالاي موضوع ماده دو اين قرارداد را در اسرع وقت، مستقيما و بدون دخل و تصرف در آن به حساب مضاربه تحت عنوان«حساب مضاربه- وجوه دريافتي بابت تسهيلات استفاده شده» واريز نمايد.

ماده۱۲- عامل قبول و تعهد نمود كه كليه امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصرا از طريق بانك….. انجام دهد.

ماده۱۳- نسبت تقسيم سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد ………….. درصد براي عامل و  …………….. درصد براي بانك مي باشد سود حاصل از اجراي موضوع اين قرارداد عبارتست از ما به التفاوت سرمايه مصرف شده و مجموع وجوه حاصله از فروش كل كالاي موضوع مضاربه.

ماده۱۴- در صورت فسخ قرارداد يا انقضا مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد:

الف) در صورتيكه در نتيجه عمليات ناشي از عقد مضاربه كالايي تحصيل شده باشد بانك حق دارد كالا را پس از تقويم به بهاي عادله به تشخيص خود تملك نموده و معادل مبلغ تقويمي را به حساب مضاربه منظور نمايد.

چنانچه بانك تمايل به تملك كالاي حاصل از مضاربه را نداشته باشد مراتب حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از فسخ يا انقضا مدت به عامل اطلاع خواهد داد در اين صورت عامل متعهد است حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از اعلام بانك كالاي موجود را به فروش برساند و رد صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود متعلق به عامل بوده و بانك متقابلا كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و قيمت تقويمي بدهي مسلم عامل به بانك خواهد بود كه از محل مورد وثيقه استيفا خواهد نمود و به هر حال حقوق بانك در مطالبه خسارات ناشيه محفوظ مي باشد.

ب) در صورتي كه مقداري از كار توسط عامل صورت گرفته و كالايي تحصيل نشده باشد عامل كليه حقوق متصوره احتمالي خود نسبت به معامله را به بانك صلح نمود.

ماده۱۵- در صورت فوت عامل بانك وصي او مي باشد كه كالاي موضوع اين مضاربه را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد.

تبصره- در صورت انحلال/ورشكستگي عامل قبل از انقضاي مدت، قرارداد منفسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه و سود متعلقه را كه به امانت به عامل سپرده است به تشخيص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه يا اموال ورشكسته برداشته و يا تامين نمايد.

ماده۱۶- پس از پايان مدت قرارداد يا فسخ آن و يا فروش كالا در زمان قرارداد در صورتي كه عامل كالا فروخت و در تاديه حصه بانك از اصل و سود تاخير كند مبلغي طبق فرمول: (۶+ نرخ سود )*تعداد روز*اصل بدهی /۳۶۰*۱۰۰ از تاريخ استفاده از سرمايه تا تاريخ وصول علاوه بر اصل سرمايه و سود مضاربه بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به بانك بپردازد و به همين منظور عامل ضمن قرارداد حاضر به نحوه غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ فروش تا تاريخ وصول معادل حاصل فرمول ياد شده را از هر گونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراييهاي عامل تملك نمايد.

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده۱۷- پس از انجام قرارداد يا فسخ آن در صورتي كه در نتيجه محاسبه طبق تشخيص بانك زياني متوجه بانك شده باشد عامل ضمن عقد صلح مذكور در ماده ۸ اين قرارداد ملتزم و متعهد گرديد معادل زيان مزبور را مجانا از مال خود به بانك تمليك نمايد و در صورت تاخير علاوه بر التزام به انجام تعهد وفق ماده ۱۶ كه بر ذمه عامل خواهد بود. صرف اظهار بانك در مورد میزان خسارت وارد معتبر بوده و عامل ضمن عقد صلح مذكور حق هر گونه ايراد و اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود.

ماده۱۸- در صورتي كه در نتيجه تخلفات عامل در اجراي هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد(به تشخيص بانك) بانك قرارداد حاضر را فسخ نمايد بانك مخير است ديون ناشي از اين قرارداد و ساير قراردادهايي كه عامل با بانك منعقد نموده حال كرده و نسبت به استيفاي مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا از هر طريق ديگر خود صلاح و مقتضي بداند اقدام نمايد.

ماده۱۹- در صورتي كه عامل از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه ها و صورت حسابهاي عامل و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه نموده صوري و خلاف واقع بوده بانك مي تواند قرار داد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك و خسارات وارده را به تشخيص بانك بپردازد و بانك از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود و عامل حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره- بدهي است چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود.

ماده۲۰- عامل با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرار داد كه اولا پرداختهاي وي را كه بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي بانك و سپس بابت بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانيا در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد بانك حق دارد عندالاقتضا نسبت به انتخاب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

ماده۲۱- بانك و عامل قبول موافقت دارند كه قرارداد حاضر يكي از قراردادهاي موضوع قرارداد رسمي تخصيص تسهيلات شماره  …………………………. مورخ ………………………………. تنظيمي دفتر اسناد رسمي شماره  ……………………. شهرستان  ………………………. مي باشد و لذا در صورتيكه عامل از هر يك از مفاد و مندرجات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد بانك حق خواهد داشت طبق شرايط و مقررات قرارداد تخصيص تسهيلات نسبت به وصول كليه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد اقدام نمايد و اقدام از اين طريق مانع از اقدام به ساير طرق براي وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

ماده۲۲- عامل ضمن عقد صلح موضوع ماده ۸ با قبول شرايط عمومي حساب جاري بانك بطور غير قابل برگشت به بانك اختيار داد كه وجوه لازم جهت وصول وجه التزام و جبران خسارات وارده موضوع مواد ۱۴ و ۱۶ اين قرارداد را از هر يك از حسابهاي موجود عامل نزد خود برداشت و يا از محل وثايق دريافتي موضوع ماده ۱۷ اين قرارداد تامين نمايد. مادام كه مطالبات بانك وصول نشده است اقدام به يك طريق مانع از اقدام به طرق ديگر نخواهد بود.

ماده۲۳- كليه وكالتهاي تفويض شده عامل به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده۲۴- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف عامل وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود.

ماده۲۵- اقامتگاه عامل از نظر ابلاغ هر گونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اين رو عامل قبول نمود در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي و يا نامه رساني بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.

ماده۲۶- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده ۱۰ قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن طبق ماده ۱۵ اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا در حكم اسناد لازم الاجرا است و تابع آئين نامه اجراي اسناد رسمي مي باشد.

متعهد/ متعهدین

حاضر شد/حاضر شدند، آقاي/آقايان، خانم/خانمها  ……………………. (مشخصات كامل ذكر گردد) بعد الحضور ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد را همراه با عامل مشتركا، منفردا، متضامنا قبول و تعهد نمودند به نحوي كه در صورت عدم ايفاي هر يك از اين تعهدات بانك حق و اختيار كامل خواهد داشت از طريق صدور اجراييه و يا از طريق ديگر نسبت به استيفاي مطالبات خود از هر يك از امضاكنندگان ذيل اين قرارداد اقدام نمايد.

محل امضاي نماينده مجاز بانك  ………………………………..

محل امضاي عامل و يا نماينده مجاز او  ………………………..

محل امضاي كليه ضامنين  …………………………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد ساخت, بهره برداری و انتقال (BOT)

نمونه قرارداد ساخت, بهره برداری و انتقال (BOT)

نمونه قرارداد ساخت, بهره برداری و انتقال (BOT)

با در نظر گرفتن قانون سرمایه گذاری خارجی کشور A که در تاریخ …… توسط مجلس ملی کشور A به تصویب رسیده و در تاریخ ……   اصلاح و تکمیل شده است و با در نظر گرفتن آیین نامه اجرایی شماره …… مورخ …… کشور A در خصوص مقررات اجرایی و تفصیلی قانون سرمایه گذاری خارجی کشور A و با در نظر گرفتن تصویب نامه شماره …… مورخ …… دولت کشور A  در خصوص تشویق سرمایه گذاری از طریق ساخت , بهره برداری و انتقال (BOT) و سایر مقررات مقررات قانونی، این قرارداد بشرح ذیل منعقد می گردد.

طرفین قرارداد شامل :

طرف (الف) : ……………. به یک نهاد ذیصلاح دولت کشور A اطلاق می شود .

طرف (ب) : ……………. به شرکتی اطلاق می شود که مطابق با قانون ……………. تشکیل و در ……………. ثبت شده است و آقای / خانم ……………. نماینده قانونی او است که تبعه کشور ……………. می باشد .

بدین وسیله توافق نمودند که از طریق قرارداد بی . او . تی یک پروژه سرمایه گذاری را مطابق با شرایط و مقررات زیر اجرا نمایند.

ماده ۱٫ اهداف اجرای پروژه

بدین وسیله طرفین توافق نمودند که طرف (ب) مجاز گردد که پروژه ……………………….(پروژه) را مطابق با مشخصات فنی مذکور در پیوست (الف) قرارداد اجرا نماید. جهت انجام فعالیت های اقتصادی مربوط , طرف (ب) نسبت به استفاده از کل پروژه حق مالکیت و استفاده خواهد داشت .

ماده ۲٫ تعهدات طرف (ب)

از طریق شرکت بی . او . تی و با این قید که کلیه هزینه ها و خطرات به عهده او است , طرف (ب) باید :

۲-۱- طراحی و ساخت پروژه را مطابق با مشخصات مذکور در پیوست (الف) که به قرارداد پیوست شده انجام دهد .

۲-۲- جهت بهره برداری کل پروژه را در مدت قرارداد تملک نماید .

۲-۳- بهره برداری و نگهداری از پروژه را در مدت قرارداد مطابق با قوانین و مقررات مربوط و مفاد قرارداد و سایر توافقات انجام شده به عهده گیرد .

۲-۴- در صورت انقضای مدت قرارداد , کل پروژه و کلیه اموال مربوط را بدون اخذ خسارت به دولت یا نهادهای ذیصلاح دولتی منتقل نماید .

۲-۵- کلیه منابع مالی لازم جهت اجرای پروژه را تأمین نماید .

۲-۶- کلیه تعهدات مالی در قبال دولت کشور A  را به تفصیلی که در مجوز سرمایه گذاری مشخص شده انجام دهد .

ماده ۳٫ تعهدات طرف (الف)

طرف (الف) باید :

۳-۱- کلیه مقدمات و شرایط لازم را در کشور میزبان برای این که طرف (ب) و شرکت بی . او.تی بتواند تعهدات مقرر در قرارداد را انجام دهد فراهم سازد .

۳-۲- مسئولیت پاکسازی محل پروژه را به هزینه طرف (ب) جهت تأمین شرایط لازم برای ساخت و اجرای پروژه مطابق با جدول مورد توافق تقبل نماید .

۳-۳- به شرکت بی . او . تی در استخدام نیروهای بومی و مشارکت در ساخت پروژه و بهره برداری از آن کمک و مساعدت نماید.

۳-۴- تضمین نماید که تجار کشور A قراردادهای لازم جهت خرید محصولات ارائه شده توسط شرکت بی . او . تی را برای کل مدت قرارداد مطابق با شرایط و مقررات این قرارداد منعقد می نمایند .

ماده ۴٫ مدت قرارداد

این قرارداد تا ………………………. ( روز ) …………….. (ماه) ……………… (سال)……………… معتبر خواهد بود مگر این که قرارداد قبل از آن مدت مطابق با شرایط مذکور در این قرارداد فسخ شود .

ماده ۵٫ تأیید قرارداد

در ظرف ……………….. روز از زمان امضای قرارداد , طرفین باید این قرارداد را به همراه اساسنامه شرکت بی.او.تی , گزارش توجیه اقتصادی پروژه و سایر اسناد و مدارک حقوقی به کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری را جهت اخذ مجوز سرمایه گذاری تسلیم نماید .

در ظرف ………………. ماه بعد از امضای قرارداد , اگر کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری از اعطای مجوز سرمایه گذاری خودداری نماید , یا مجوز اعطایی کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری نتواند درخواست های طرفین را تأمین نماید , طرفین از کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد آزاد خواهند شد و هیچ یک از طرفین در هزینه های طرف دیگر که قبلاً انجام شده شریک نخواهد شد .

ماده ۶٫ جداول ساخت و تکمیل پروژه

بعد از اخذ مجوز سرمایه گذاری , طرف (ب) خود را به ساخت پروژه متعهد می سازد و باید پروژه را مطابق با مراحل زمانی ذیل اجرا نماید :

 1. مطالعات مقدماتی و سایر بررسی های مقدماتی …………. ماه .
 2. طراحی پروژه …………… ماه .
 3. انتشار آگهی مناقصه جهت ساخت و نصب پروژه ………….. ماه .
 4. انتشار آگهی مناقصه جهت خرید تجهیزات ………….. ماه .
 5. ساخت پروژه ……………. ماه .
 6. راه اندازی پروژه ……………… ماه .
 7. تکمیل ساخت کل پروژه ……………… ماه .

اگر به دلیل فورس ماژور به نحوی که در این قرارداد مقرر شده است ظرف قرارداد در اجرای قرارداد مطابق با جدول فوق تأخیر نماید , طرف (ب) از مسئولیت ناشی از تأخیر آزاد خواهد شد ولی باید موضوع را به صورت مکتوب به طرف (الف) اطلاع دهد و ضمن بیان فورس ماژور تأییدیه مقامات محلی را به همراه دلایل لازم مبنی بر این که در حد توان جهت مقابله با اثرات فورس ماژور اقدام نموده ارائه نماید .

ماده ۷٫ استفاده همزمان از محل پروژه

 1. طرفین قرارداد موافقت می نمایند که مطابق با نقشه پیوست محل پروژه را با هماهنگی لازم مشترکاً مورد استفاده قرار دهند .
 2. طرف (ب) مسئول کلیه هزینه های مرتبط با استفاده از محل پروژه به شرح مذکور در قرارداد خواهد بود .

ماده ۸٫ مناقصه ساخت

طرفین قرارداد موافقت می نمایند که اجرای پروژه براساس مناقصه به شرح مذکور در این قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار شود [ در اینجا نحوه انجام مناقصه , نحوه انتخاب پیمانکار و مذاکرات مستقیم و غیره باید به صورت تفصیلی بیان شود ] .

مناقصه باید در کشور A و به صورت رقابتی از بین شرکت هایی انجام شود که صلاحیت فنی آنها مورد تأیید قرار گرفته است .

طرف (ب) باید شرایط انجام مناقصه را معین نموده و موافقت طرف (الف) را قبل از انتشار آگهی اخذ نماید . لیست شرکت هایی که جهت مناقصه دعوت می شوند باید توسط طرفین مورد توافق قرار گیرد .

طرفین قرارداد باید یک کمیسیون مناقصه را که دارای تعداد ……………… عضو می باشد تشکیل دهند . طرف ( الف) باید تعداد …………….. عضو و طرف (ب) باید تعداد ……………. عضو برای کمیته مزبور انتخاب نماید .

ماده ۹٫ خرید مواد , وسایل و تجهیزات

خرید مواد و تجهیزات به شیوه زیر انجام می شود :

 • در مورد خریدهایی که ارزش آنها از ……………. دلار آمریکا کمتر باشد ـ طرف (ب) حق دارد به نظر خود تصمیم گیرد با این قید که خرید کالاهایی موجود در بازار کشور A به شرط دارا بودن قیمت و مشخصات فنی مشابه اولویت داشته باشند .
 • درمورد خریدهایی که ارزش آنها بین ………………….. دلار آمریکا و ………….. دلار آمریکا باشد , طرف (ب) بعد از اخذ موافقت کتبی طرف (الف) به خرید مبادرت می نماید .
 • در مورد خریدهایی که ارزش آنها از ……………… دلار آمریکا فراتر رود , خرید باید از طریق مناقصه عمومی و به شیوه رقابیت به شرحی که در ماده ۸ بیان شده است انجام شود .

ماده ۱۰٫ به اجرا درآوردن پروژه

قبل از به اجرا کردن پروژه , طرفین یک هیأتی را به نام کمیته ناظر پروژه تشکیل می دهند که شامل تعداد ……………….. عضو خواهد بود که طرف (الف) تعداد ……………….. عضو و طرف (ب) تعداد …………….. عضو انتخاب می کند . وظایف مشخص کمیته ناظر پروژه و روش کاری آن متعاقباً توسط طرفین مورد توافق قرار می گیرد , پروژه تنها زمانی رسماً به اجرا درمی آید که کمیته ناظر پروژه مجوز انجام آن را به صورت مکتوب صادر نماید .

ماده ۱۱٫ اجرا و مدیریت پروژه

۱۱-۱- طرف (ب) از طریق شرکت بی.او.تی . وظایف مربوط به مدیریت , مالکیت , اجرا و امور اقتصادی پروژه را در مدت قرارداد انجام می دهد . فروش و بازاریابی محصولات ( خدمات ) پروژه در چهارچوب این قرارداد باید به روش های زیر انجام گیرد [ مثلاً این که به طور عمده فروشی و مطابق با قراردادی که امضاء شده به یک شرکت کشور A فروخته شود و یا مستقیماً به دست مصرف کنندگان برسد ] .

۱۱-۲- سقف قیمت فروش محصولات و یا هزینه ارائه خدمات در طول مدت قرارداد به شرح زیر تعیین می شود . [ در اینجا سقف قیمت محصولات به طور مشخص تعیین می گردد ] .

۱۱-۲-۱- طرف (ب) حق دارد به تصمیم خود و بدون نیاز به اخذ رضایت طرف (الف) قیمت محصولات و هزینه خدمات را از سقف قیمت مذکور در بند فوق کاهش دهد مشروط به این که این کاهش منجر به تغییر و یا تعدیل در شرایط قراردادی نشود .

۱۱-۲-۲- در صورت تغییر در قیمت های بازار , طرف (ب) حق دارد به تصمیم خود و بدون نیاز به اخذ موافقت قبلی طرف ( الف) قیمت ها را حداکثر تا ۱۰ درصد از سقف مقرر در فوق افزایش دهد , ولی دلایل این افزایش باید فوراً به طرف ( الف) ابلاغ شود . در صورتی که دلایل ارائه شده توسط طرف (ب) غیرمعقول باشد , طرف ( الف) حق دارد از طرف (ب) تقاضا کند که قیمت را مجدداً تعدیل نموده و آن را به یک سقف معقولی برساند و طرف (ب) باید این درخواست را رعایت نماید .

۱۱-۲-۳- هرگونه افزایش قیمت فراتر از ۱۰ درصد باید قبل از اعمال مورد موافقت طرف (الف) قرار گیرد .

ماده ۱۲٫ انتقال اموال

در زمان انقضای مدت قرارداد به شرحی که در ماده ۳ این قرارداد , طرف (ب) موظف است تا کلیه دارایی های و اموال پروژه را مجاناً و به هزینه خود به طرف (الف) و یا به سازمانی که توسط طرف (الف) مشخص می شود منتقل نماید تا اجرا و بهره برداری از پروژه به صورت ثابت و عادی به نحوی تضمین شود که حداقل تا ………… درصد از پروژه مطابق با شرایط قبل از انتقال تحقق پیدا کند .

این دارایی ها و اموال از جمله شامل ساختمان ها و تجهیزات منصوبه در آنها , تجهیزات فنی , تجهیزات اداری , وسایل حمل و نقل به همراه قطعات یدکی برای جایگزین کردن آن قطعات به مدت ……………….. ماه می باشد .

حداقل ۱۲ ماه قبل از انقضای مدت قرارداد , طرفین یک کمیته تصفیه جهت انتقال پروژه تشکیل می دهند که این کمیته دارای تعداد …………….. عضو می باشد که از طرف (الف) تعداد …………….. عضو و از طرف (ب) تعداد ………………. عضو انتخاب خواهند کرد .

کمیته تصفیه یک لیست از تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت تعمیر , تجهیزات و مواد اضافی و قطعات یدکی را که طرف (ب) قبل از انقضای مدت قرارداد و قبل از پایان مسئولیت های خود باید تأمین نماید تهیه می کند .

حداقل سه ماه قبل از انقضای مدت قرارداد , کمیته تصفیه باید اقدامات لازم برای تصفیه قرارداد را انجام داده و موضوع را برای اخذ تصمیم در خصوص اتمام اعتبار مجوز پروژه به کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری تسلیم نماید .

ماده ۱۳٫ فسخ قرارداد

قبل از این که مدت زمان مقرر در ماده ۳ این قرارداد منقضی گردد , این قرارداد ممکن است در موارد زیر فسخ گردد :

۱۳-۱- در صورت تحقق فورس ماژور به نحوی که طرفین و یا یکی از آنها قادر نباشد تعهدات مندرج در این قرارداد را اجرا نماید .

۱۳-۲- طرفین توافق نمایند که قرارداد قبل از موعد فسخ شده و هرکدام از طرفین طرف دیگر را از تعهدات خود بری سازد .

۱۳-۳- شرکت بی.او.تی خسارات جدی دیده و قادر نباشد که فعالیت های اقتصادی خود را ادامه دهد .

۱۳-۴- یکی از طرفین به نحوی مؤثر تعهداتی را که در این قرارداد مقرر شده است نقض نماید به نحوی که ادامه اجرای قرارداد غیرممکن شود .

۱۳-۵- کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری , دادگاه یا یک مقام قضایی ذیصلاح نسبت به فسخ قرارداد اتخاذ تصمیم کند .

ماده ۱۴٫ تمدید قرارداد

۱۴-۱- در صورت نیاز حداقل ۱۲ ماه قبل از انقضای مدت زمان قرارداد , طرفین ممکن است توافق نمایند که مدت زمان قرارداد را تمدید نمایند و شرایط ضروری جهت استمرار اجرای قرارداد در زمان تمدید شده را که فراتر از مدت زمان مقرر در ماده ۳ این قرارداد می باشد مشخص نمایند .

۱۴-۲- در صورتی تمدید قرارداد معتبر است که این تمدید به صورت مکتوب و حداقل شش ماه قبل از انقضای قرارداد به تأیید کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری رسیده باشد .

۱۴-۳- در صورت که طرفین نسبت به تمدید قرارداد توافق ننمایند و یا کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری از تأیید آن خودداری نماید , قرارداد سر موعد منقضی خواهد شد و نحوه حل و فصل موضوعات باقیمانده مطابق با ماده ۱۲ این قرارداد به عمل خواهد آمد .

ماده ۱۵٫ شرکت بی.او.تی

۱۵-۱- در چهارچوب این قرارداد , طرفین توافق می نمایند که طرف (ب) به هزینه خود باید شرکت بی.او.تی. را جهت اجرای پروژه تشکیل دهد .

۱۵-۲- طرف (ب) خود را متعهد می سازد که منابع مالی , تکنولوژی و تخصص لازم را که شرکت بی.او.تی جهت اجرای کامل تعهدات طرف (ب) بدان نیازمند است تأمین نماید و در چهارچوب این قرارداد نسبت به اعمال شرکت بی.او.تی در مقابل طرف (الف) مسئول است .

۱۵-۳- شرکت بی.او.تی که یک شرکت …………………. است ( شرکتی که صددرصد خارجی است یا یک شرکت مشترک سرمایه گذاری است ) , دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت یک شرکت با مسئولیت محدود سهامداران به شرح مقرر در مقررات کشور A عمل خواهد بود .

۱۵-۴- مشخصات تفصیلی شرکت بی او.تی مطابق با اساسنامه شرکت خواهد بود که به این قرارداد پیوسته است .

۱۵-۵- شرکت بی.او.تی مسئول اجرای کامل تعهدات طرف (ب) خواهد بود که در این قرارداد و اساسنامه شرکت مقرر شده است .

ماده ۱۶٫ حل و فصل اختلافات

کلیه اختلافات حاصله در نتیجه اجرای این قرارداد ابتدا باید از طریق مذاکره و سازش بین طرفین حل و فصل شود . در صورتی که پس از انجام مذاکرات , اختلاف حل و فصل نشود , موضوع جهت اتخاذ تصمیم به داوری ارجاع می شود . تصمیم هیأت داوری نهایی تلقی شده و طرفین موظف به اجرای آن خواهند بود .

ماده ۱۷٫ زبان قرارداد

این قرارداد به زبان کشور A و ( یک زبان رایج خارجی دیگر ) نوشته شده است . هر دو نسخه کشور A و …………….. (زبان خارجی دیگر ) دارای اعتبار برابر هستند .

ماده ۱۸٫ اصلاحیه و الحاقیه به قرارداد

از طریق توافق طرفین ممکن است شرایطی به قرارداد الحاق شود و یا شرایط قرارداد تغییر یا تعدیل شود . کلیه الحاقیه ها و تغییر و تعدیل ها زمانی لازم الاجرا می شوند که کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری به صورت مکتوب آنها را تأیید نماید.

ماده ۱۹٫ شرایط لازم الاجرا شدن قرارداد

این قرارداد زمانی لازم الاجرا می شود که کمیته دولتی همکاری و سرمایه گذاری مجوز پروژه را صادر نموده و قرارداد را مورد تأیید قرار دهد و اجازه دهد که شرکت بی.او.تی تشکیل شود . نسبت به کلیه شرایطی که به اجرای این پروژه بی.او.تی مرتبط بوده و به طور مشخص و روش در این قرارداد بدان اشاره نشده است , مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجرای دولت کشور A  عمل خواهد شد .

این قرارداد در …………………. روز ………………… ماه ………………….. سال …………….. امضاء شد .

از طرف (الف) ………………….. ( نام کامل و مهر )

از طرف (ب) …………………….. ( نام کامل و مهر )

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

 نمونه قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

 مقدمه:

این قرارداد با عنايت به مصوبه شوراي عالي سرمايه گذاری و مشارکت مورخ — بين ………………. به نمايندگي آقاي …………………….، به آدرس، ………………………………….. تلفن …………………. كه دراين قرارداد به اختصار ……………نامیده می شود، از يك طرف و از طرف دیگر شرکت — به شماره ثبت — ثبت شرکت های — به نمایندگی آقای —، فرزند —، به شماره شناسنامه —، صادره از —، به عنوان مدیر عامل، مستند به روزنامه رسمی شماره — مورخ — به آدرس —، تلفن —كه در این قرارداد به اختصار شریک نامیده می شود، با شرایط زیر منعقد گردید.

ماده يك (موضوع قرارداد):

مشارکت و سرمایه گذاری جهت احداث مجموعه — برروي پلاك ثبتی شماره —بخش — …………………….. به مساحت — مترمربع واقع در—، طبق نقشه های تأیید شده …………………….. منطقه — که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک این قرارداد می باشد.

ماده دو (آورده طرفين قرارداد):

 • آورده …………………….. عبارت است از :
 • زمین پلاک ثبتی — (محل اجرای قرارداد) به مساحت —متر مربع به استناد سند مالکیت که تصویر آن به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد بوده و متعلق به …………………….. …………………….. می باشد.
 • کلیه هزینه های صدور پروانه ساختمانی طبق ضوابط …………………….. ………………………
 • آورده شریک :
 • کليه هزینه های مربوط به طراحي پروژه، تهيه نقشه هاي معماري، سازه و تاسیسات همچنین مديريت نظارت پروژه ، نظارت معماری، سازه و تاسیسات بر اساس ضوابط و تعرفه های سازمان نظام مهندسی.
 • کليه هزینه های ساخت تا اتمام عملیات ساختمانی پروژه به گونه ای که …………………….. تا پایان عملیات ساختمانی و آماده شدن مجموعه برای بهره برداری هیچگونه هزینه ای پرداخت ننماید، اعم از دستمزد کارگران، پیمانکاران، مصالح ساختمانی، حق بیمه کارگران و هزینه های بیمه ساختمان، مسؤولیت مدنی پروژه به هر میزان که باشد.

ماده سه (قدرالسهم طرفین):

با عنايت به آورده طرفین که در ماده دو قرارداد ذکر شده است و بر اساس توافق انجام شده، قدر السهم طرفین به نسبت — شریک و — …………………….. از کل عرصه و اعیان تعیین گردید. نحوه تقسيم واحدهاي تجاري و دفاتر كار در طبقات مختلف به شرح جدول پیوست که به امضای طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، مشخص گردیده است.

تبصره ۱- هرگونه افزايش فضاهاي تجاري و دفتركار و يا زيربناي ساختمان به نسبت قدرالسهم طرفين تقسيم خواهد شد.

تبصره ۲- طرفین می توانند با توافق نسبت به واگذاري يا خريد سهم طرف مقابل به قیمت روز اقدام نمایند.

تبصره ۳- هزینه خرید انشعابات آب، برق، گاز و تلفن براساس قدرالسهم طرفين پرداخت مي گردد و شریک موظف به پيگيري اخذ و نصب انشعابات مي باشد.

ماده چهار (مدت قرارداد):

مدت قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت — ماه می باشد و شریک متعهد است عملیات ساختمانی را طی مدت مذکور و مطابق با برنامه زمانبندی پیوست قرارداد که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به اتمام رساند.

تبصره ۱- در صورتیکه شریک در اتمام عملیات اجرایی ساختمان تأخیر داشته باشد به ازاء هر روز تأخیر مبلغ —ریال (— ریال) به عنوان خسارت از قدر السهم شریک به قیمت روز کسر و به قدر السهم …………………….. اضافه می گردد.

تبصره ۲- اگر شریک قبل از پایان مدت زمان قرارداد عملیات اجرایی پروژه را به اتمام برساند، به ازاء هر روز تسریع مبلغ — ریال (—ریال) از قدر السهم …………………….. به قیمت روز کسر و به قدر السهم شریک اضافه می گردد.

تبصره ۳- در صورت بروز حوادث غیره مترقبه (فورس ماژور) که باعث تأخیر در عملیات اجرایی پروژه می گردد، با تأیید کتبی مرجع نظارت مدت زمان تأخیر ایجاد شده به مدت قرارداد اضافه خواهد گردید.

ماده پنج (تعهدات شریک):

 • شریک موظف است عملیات اجرایی ساختمان را مطابق با نقشه های تأیید شده که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به انجام برساند و هرگونه تغییر در نقشه ها بدون مجوز کتبی از مرجع نظارت امکان پذیر نمی باشد.
 • شریک متعهد است عمليات اجرائي را توسط افراد ذیصلاح و متخصص انجام دهد و دستمزد و بیمه کارگران را مطابق قانون كار و قانون تامین اجتماعی مرتّباً پرداخت نمايد.
 • شریک مسؤوليت كامل حسن عملیات اجراي پروژه در چهارچوب مفاد این قرارداد و ضمائم آن را بعهده دارد.
 • شریک موظف است درپايان هرماه ميزان پيشرفت يا تاخير عملیات اجرایی پروژه را نسبت به برنامه زمانبندی اولیه، همچنین مشکلات و موانع اجرائي را به اطلاع دستگاه نظارت برساند و درخصوص آنها كسب تكليف نمايد.
 • شریک باید پیش از آغاز عملیات، شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول شهرداري باشد، به عنوان مدیر پروژه به …………………….. معرفی نماید.
 • شریک پیش از عملیات اجرايی باید نقاط بر و کف را از لحاظ تطبيق با نقشه هاكنترل نمايد و پس از تائيد توسط شهرداري منطقه چهار اقدامات بعدي را انجام دهد.
 • تامین آب، برق، سوخت و بطور كلي تجهيز كامل كارگاه به نحوي كه براي اجراي كار طبق اسناد و مدارك این قرارداد لازم است بعهده شریک مي باشد و در هر صورت …………………….. در این خصوص هیچ مسؤولیتی ندارد.
 • شریک موظف است عملیات اجرایی را مطابق لیست جزئیات اجرایی که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، به انجام برساند.
 • شریک از زمان تحویل گرفتن زمین موضوع قرارداد تا زمان اتمام عملیات اجرایی و تحويل پروژه، مسؤول حفظ و نگهداري كارهاي انجام شده، مصالح، تجهيزات، ماشين آلات و ابزار و بناها بوده و به همين منظور می بایست اقدامات لازم را جهت نگهداري و حفاظت آنها در داخل كارگاه و در مقابل عوامل جوي، سرقت، حريق و مانند اينها، بعمل آورد. همچنين در چارچوب مقررات و دستور العمل هاي حفاظت فنی و بهداشت كار، مسؤول خسارت هاي وارده به اشخاص ثالث در محوطه كارگاه مي باشد و در هر حال شهرداري در اين موارد هیچگونه مسؤوليتي ندارد.
 • شریک متعهد است تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به املاك مجاور و تاسيسات زيربنائي شهری اتخاذ نموده و اگر دراثر سهل انگاري خسارتي به املاک مجاور و تاسیسات زیر بنایی شهری وارد آيد، شریک مسؤول جبران آن خواهد بود.
 • شریک موظف است پس از پايان عمليات اجرائي نسبت به جمع آوري مصالح، تاسیسات و ضایعات ساختمانی و خارج كردن آنها از کارگاه و تمیز كردن ساختمان، اقدام نمايد.
 • پرداخت هزينه تفكيك و صدور سند و غيره به نسبت قدر السهم طرفین مي باشد. ولی پيگيري هاي مورد نياز جهت صدور سند تفكيكي بعهده شریک خواهد بود.
 • شریک موظف است كليه ضوابط و مقررات كلي ساختمان مربوط به عمليات ساختماني و اصول ايمني كارگاه را رعايت كند و شهرداري در اين خصوص مسؤوليتي ندارد.
 • مسؤولیت كارگاه و بیمه مسؤولیت مدنی پروژه در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث در زمان اجرای پروژه بعهده شریک مي باشد و هرگونه حادثه اي اعم از فوت، نقص عضو و غیره در حين انجام پروژه پيش آيد، مسؤوليت آن بعهده شریک خواهد بود.
 • شریک موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی پروژه نسبت به نصب تابلو در محل پروژه با عنوان ”پروژه مشارکتی …………………….. ……………………..“ به صورت ارائه شده در فرم پیوست که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد، اقدام نماید.
 • شریک حق واگذاری موضوع این قرارداد را جزعاً و کلاً به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ندارد.

ماده شش (تعهدات …………………..):

 • …………………….. منطقه — موظف است حداكثر ۲۰ روز پس از ابلاغ قرارداد نسبت به صدور پروانه ساختمانی پروژه اقدام کرده و يك نسخه از تصویرآن را در اختیار شریک قرار دهد.
 • پرداخت هزينه های مربوط به تفكيك و صدور سند، اخذ انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و غيره به نسبت قدر السهم طرفین بوده و …………………….. موظف به پرداخت سهم خود می باشد.
 • …………………….. موظف است در پایان عملیات اجرایی ساختمان و انجام کلیه تعهدات شریک نسبت به انتقال سند واحدهای متعلق به شریک، مطابق توافق انجام شده، به ایشان یا افراد حقیقی و حقوقی معرفی شده از طرف ایشان، اقدام نماید.

ماده هفت (پيش فروش):

 • شریک مي تواند در مراحل زير و پس از تایيد كتبي مرجع نظارت نسبت به پيش فروش سهم خود از مستحدثات موضوع قرارداد اقدام نمايد:

۷-۱-۱- پس از پايان سفت كاري تا سقف — درصد از قدر السهم خود.

۷-۱-۲- پس از اتمام سفيد كاري، نماكاري و كف سازي ها بطور كامل، حداكثر تا سقف— درصد از قدر السهم خود.

تبصره ۱- بديهي است شریک حداکثر می تواند در اجرای بند ۷-۱ نسبت به پیش فروش— درصد از سهم خود اقدام نماید.

تبصره ۲- شریک موظف است حداكثر يك هفته پس از پيش فروش هر واحد که بر اساس موافقت كتبي اخذ شده از مرجع نظارت موضوع بند ۷-۱، مراتب را با ذكر شماره واحد به فروش رسيده، طبق نقشه پيوست به مرجع نظارت ارسال نمايد. بديهي است هرگونه پيش فروش بدون رعايت روند فوق تخلف از قرارداد محسوب گرديده و فاقد اعتبار خواهد بود و درصورت احراز چنین تخلفی، موضوع توسط مرجع حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفته و تصميم لازم اتخاذ می گردد.

 • شریک موظف است تعهدات خود را در قرارداد هاي فروش يا پيش فروش نسبت به اجراي پروژه در مقابل خریداران به نحوي انجام دهد كه كليه مفاد آن به درستي و در زمان هاي مقرر به مورد اجرا در آيد. در غير اينصورت مسؤوليت ناشي از عدم انجام تعهدات درمقابل خريداران بعهده شریک خواهد بود.

تبصره ۳- مسؤوليت پاسخگویی به کليه دعاوي حقوقي و كيفري افرادي كه اقدام به پیش خرید واحدهاي پروژه مي نمايند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل تأخير در تحويل واحدها در قالب قرارداد پيش فروش منعقده، كلاً بعهده شریک مي باشد.

ماده هشت (مرجع نظارت):

مدیریت امور سرمایه گذاری و مشارکت ها بعنوان نماینده …………………….. وظیفه نظارت بر اجرای کليه مفاد قرارداد را بر عهده دارد. اين امور جهت اعمال نظارت می تواند از نظرات و همكاري كارشناسان حوزه هاي مختلف شهرداري استفاده نماید، ولي در هر حال نظر نهایي در خصوص اجراي مفاد قرارداد بعهده مدیر سرمايه گذاري و مشاركت ها بوده و شریک موظف به رعايت نظرات این امور به عنوان مرجع نظارت، در چهار چوب مفاد این قرارداد مي باشد.

تبصره ۱- نظارت فنی بر حسن انجام عملیات اجرایی پروژه بر عهده …………………….. منطقه — می باشد.

ماده نه (تحويل پروژه):

پس از اتمام کامل عملیات اجرايی موضوع قرارداد و آماده بهره برداری شدن ساختمان، شریک اتمام عمليات اجرائي را به مرجع نظارت اعلام مي نمايد. در این مرحله شریک موظف به رفع نقائص احتمالی پروژه که از سوی مرجع نظارت اعلام می گردد، خواهد بود. در نهایت با تأیید اتمام کار توسط مرجع نظارت، تحويل پروژه انجام خواهد شد.

ماده ده (دوره تضمين حسن عملیات اجرایی):

حسن انجام عملیات اجرایی شریک از تاریخ تحویل پروژه براي مدت ۱۲ ماه شمسي از سوي شریک تضمین مي گردد. شریک موظف است طي اين مدت نسبت به رفع نقائص پروژه ناشي از قصور در اجراء، اقدام نمايد. تعداد — فقره سفته به مبلغ — ریال از شماره — تا شماره — توسط شریک به …………………….. تحویل گردیده است که در پایان دوره تضمین حسن عملیات اجرایی و انجام کلیه تعهدات شریک و تأیید مرجع نظارت به شریک مسترد خواهد گردید.

ماده يازده (موارد فسخ قرارداد):

درصورت بروز هريك از موارد زير شهرداري مي تواند بدون مراجعه به محاكم قضائي راساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

 • عدم انجام هر یک از تعهدات شریک موضوع ماده پنج قرارداد.
 • تاخير شریک درشروع عملیات اجرایي بيش ازيك ماه پس از انعقاد و مبادله قرارداد.
 • تأخیر شریک در تحویل پروژه و يا تعليق كارگاه بيش از چهار ماه.
 • بدون سرپرست گذاشتن كارگاه و يا تعطيل كردن كار بدون اجازه کتبی از مرجع نظارت بيش از ۱۵ روز.
 • تأخیر در اتمام هر يك از كارهاي بيش بيني شده در برنامه زمانبندي، بيش از نصف مدت تعيين شده براي آن كار.
 • واگذاری قرارداد توسط شریک به شخص ثالث.

درصورتيكه به علت بروز يك يا چند مورد از موارد فوق، …………………….. تصمیم به فسخ قرارداد بگيرد مراتب با ذكر موارد به شریک توسط اظهار نامه یا نامه کتبی ابلاغ مي گردد. شریک می تواند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت اعلام فسخ قرارداد، نسبت به ارائه دفاعیات خود به …………………….. اقدام نماید. …………………….. پس از دریافت کتبی دفاعیات شریک نسبت به ارجاع موضوع به مرجع حل اختلاف اقدام خواهد نمود. نظر مرجع حل اختلاف برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

تبصره ۱- درصورتيكه شریک طي مدت تعيين شده نسبت به تصميم ابلاغ شده درخصوص فسخ قرارداد دفاعیه ای ارائه ننماید، موضوع فسخ قطعي خواهد شد.

در صورت قطعی شدن فسخ قرارداد، شریک موظف است از تاریخ قطعی شدن فسخ قرارداد حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به معرفی نماینده خود به …………………….. جهت صورت برداری و صورت مجلس نمودن کار های انجام شده، اقدام نماید. در صورتی که ظرف مدت تعیین شده شریک نماینده خود را معرفی ننماید، …………………….. رأساً نسبت به صورت برداری اقدام خواهد نمود. پس از انجام صورت برداری، …………………….. با رعایت مفاد این قرارداد نسبت به تعیین ارزش ریالی هزینه های انجام شده توسط شریک اقدام کرده و پس از کسر جریمه و خسارات وارده به …………………….. با شریک تسویه حساب می نماید.

تبصره ۲- در صورت فسخ قرارداد هیچگونه حق مالکیتی برای شریک در پروژه متصور نمی باشد.

ماده دوازده (مرجع حل اختلاف):

در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد، شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکت به عنوان داور مرضی الطرفین مرجع رسیدگی به اختلاف پیش آمده خواهد بود. داور موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت کتبی موضوع مورد اختلاف نسبت به اعلام نظر خود به طرفین از طریق پست سفارشی دو قبضه، اقدام نماید. نظر اعلام شده برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.

ماده سیزده (آدرس طرفین قرارداد):

آدرس طرفین به شرح مندرج در مقدمه قرارداد می باشد و کلیه مکاتبات به آدرس های مذکور انجام خواهد پذیرفت. شریک موظف است در صورت تغییر آدرس، مراتب را کتباً به …………………….. اطلاع دهد و در غیر این صورت مکاتبات به آدرس قید شده در این قرارداد انجام شده و جنبه قانونی خواهد داشت.

ماده چهارده (اسناد و مدارک ضمیمه قرارداد):

 • نقشه موقعیت ملک موضوع قرارداد.
 • تصویر سند مالکیت زمین موضوع قرارداد.
 • توافقنامه چگونگی تقسیم واحدهای پروژه با توجه به قدر السهم طرفین.
 • برنامه زمانبندی عملیات اجرایی پروژه.
 • کلیه نقشه های معماری، سازه، تأسیسات، برق و غیره.
 • لیست جزئیات اجرایی ساختمان.
 • فرم مربوط به تابلوی مشخصات پروژه.

خاتمه:

طرفین با امضای این قرارداد کلیه خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط نموده و صرفاً خیار فسخ موضوع ماده یازده در اختیار …………………….. می باشد. این قرارداد در چهارده ماده و دوازده تبصره و در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد تنظیم و در حضور دو شاهد که مورد اعتماد طرفین می باشند، امضا و مبادله گردید.

                  ………………..                                        ……………………………

               …………………                                        مدیر عامل شرکت —

 

امضای شهود:

۱- نام و نام خانوادگی: ……. نام پدر: …….  شماره شناسنامه: ……. سال تولد: ……. تلفن: ……. آدرس: …………..

امضا:

۲- نام و نام خانوادگی: ……. نام پدر: ……. شماره شناسنامه: ……. سال تولد: ……. تلفن: ……. آدرس: …………..

امضا: