اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد اجاره, قرارداد خدمات, قراردادهای حقوقی, قراردادهای مالی و اقتصادی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد اجاره, نمونه قرارداد خدمات

نمونه قــــرارداد اجـــاره سالـــن

قــــرارداد اجـــاره سالـــن طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ اين قرارداد ………………… به نمايندگي  از سوي آقاي ………………… بعنوان طرف اول و آقاي……………………..فرزند……………….. شماره شناسنامه …………….. نماينده شركت/ اداره…………………………………….آدرس …………………………………..شماره تماس:……………………… همراه : ……………………….. بعنوان طرف دوم منعقد مي گردد  . ماده۱- موضوع قرارداد  :   اين قرارداد جهت استفاده سالن اجتماعات ……………… ( طبقه سوم ساختمان اداري ) با رعايت مقررات داخلي اتاق و صرفاً براي برگزاري مراسم ………………………………………  منعقد گرديد  . ماده۲-مدت قرارداد   :   مدت قرارداد از تاريخ  …………  لغايت   ……… براي نوبت صبح / بعداظهر ميباشد  . توضيح  :……………. تبصره  :   مدت محاسبه شده براي هر نوبت ۴… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد اجاره, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد اجاره

نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان

قرارداد اجاره نامه ساختمان طرفین قرارداد: الف) موجر / موجرین خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………. صادره از ……………… متولد ………………. تلفن ……………….. به نشانی …………………………………………………….. وکالتاً با اختیارات حاصله از وکالت نامه رسمی شماره …………… مورخ ………………. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………….. تهران مبادرت به امضاء این قرارداد اجاره نموده است . ب) مستأجر / مستأجرین خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………………. صادره از ………………………. متولد ………………………. تلفن ………………………. به نشانی ………………………. ………………………. ماده۱- موضوع قرارداد: عبارتست از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان / یک باب خانه به صورت ……………. ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد اجاره, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد اجاره

نمونه قرارداد اجاره اماكن ورزشي

 قرارداد اجاره اماكن ورزشي این قرارداد به استناد ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ………………… مندرج در روزنامه ……………….. با در نظر گرفتن مصوبه شماره …………… كميسيون استاني ستاد اجرایی ماده ۸۸ موضوع نامه ………….. شماره ………… و با شرایط ذیل بین متعاقبین منعقد گرديد : ماده ۱ – طرفین قرارداد : موجر : ……………… به مدیریت آقای ……… به نشانی ……… که در این قرارداد موجر نامیده می شود. مستأجر :  ………………………………………………. فرزند …………………………… به شماره شناسنامه ………………صادره از ……………… به نمایندگی ………………..شرکت / مؤسسه…………………………………………………………به… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد اجاره, قرارداد پیمانکاری, قراردادهای حقوقی, قراردادهای شرکتی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد اجاره, نمونه قرارداد شرکت ها و موسسات, نمونه قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد اجاره خودرو

قرارداد اجاره خودرو طرفین قرارداد این قرارداد  ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و ……..  به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس ………… منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه …………..صادره از ……….  مجتمع مسکونی ……………. بلوک ………… واحد ……….. که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد : ماده ۱) موضوع قرارداد انجام کلیه خدمات سرویس دهی جهت جابجایی افراد پست و نوبت کار به… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد آموزش, قرارداد اجاره, قراردادهای حقوقی, قراردادهای شرکتی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد آموزشی, نمونه قرارداد اجاره, نمونه قرارداد شرکت ها و موسسات

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و ……………  به نمایندگی مهندس ……………. ( قائم مقام مدیرکارخانه ) واقع در تهران ……………… که من بعد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و استخر …….. به نمایندگی آقای …………….. واقع در ………… به عنوان موجر از طرف دیگر منعقد می گردد . ماده ۱) موضوع قرارداد اجاره استخر شنای …………. جهت استفاده پرسنل کارخانه ……………. و خانواده ایشان . ماده ۲ ) مدت قرارداد مدت اجاره …….ماه از تاریخ ………لغایت …………طبق توافق قبلی در هفته …….جلسه… ادامه مطلب… »

1 2 3 4