نمونه قــــرارداد اجـــاره سالـــن

قــــرارداد اجـــاره سالـــن

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

اين قرارداد ………………… به نمايندگي  از سوي آقاي ………………… بعنوان طرف اول و آقاي……………………..فرزند……………….. شماره شناسنامه …………….. نماينده شركت/ اداره…………………………………….آدرس …………………………………..شماره تماس:……………………… همراه : ……………………….. بعنوان طرف دوم منعقد مي گردد  .

ماده۱- موضوع قرارداد  :  

اين قرارداد جهت استفاده سالن اجتماعات ……………… ( طبقه سوم ساختمان اداري ) با رعايت مقررات داخلي اتاق و صرفاً براي برگزاري مراسم ………………………………………  منعقد گرديد  .

ماده۲-مدت قرارداد   :  

مدت قرارداد از تاريخ  …………  لغايت   ……… براي نوبت صبح / بعداظهر ميباشد  .

توضيح  :…………….

تبصره  :   مدت محاسبه شده براي هر نوبت ۴ ساعت و حداكثر ساعت قابل استفاده در يك روز ۸ ساعت خواهد بود.

ماده ۳-  ورودي   :  

توضيح  :  ورودي سالن اجتماعات ………….ريال ( ………. ريال )  براي يك نوبت ۴ ساعته مي باشد و مبلغ به حساب جاري…………………………… واريز و اصل فيش مذكور حداكثر تا ۳ روز قبل از برگزاري مراسم به امور مالي اتاق تحويل گردد .

ماده ۴-ساير موارد  :  

۱-۴ امكانات سالن به تعداد  ۱۵۰  عدد صندلي به همراه تريبون ، سيستم صوت  و نور متعارف بوده و ساير موارد اضافي از جمله سيستم پروژكشن ،‌  ترجمه همزمان ،‌  تصوير برداري و …  به صورت جداگانه محاسبه و دريافت مي گردد  .

۲-۴ تهيه مواد مصرفي ، خدمه ، پذيرائي به عهده برگزار كننده مراسم مي باشد  كه در صورت نياز با هماهنگي قبلي تــوسط اتاق بازرگاني قابل پيش بيني است .  بديهي است خدمات فوق بصورت جداگانه محاسبه و دريافت مي گردد.

۳-۴ پس از اخذ ورودي در صورتي كه به هر دليل برنامه مورد نظر لغو گردد وجه گرفته شده به هيچ عنوان مسترد نمي گردد و براي رزرو سالن جهت روزهاي بعد طبق شرايط طرف اول اقدام مي گردد .

۴-۴ برآورد و اعلام خسارات احتمالي و هرگونه ضرر و زيان وارده به سالن و امكانات آن به عهده طرف اول قرارداد بوده و طرف دوم  تعهد مي نمايد در صورت ايجاد خسارت ، ضرر و زيان آن را پرداخت نمايد .

۵-۴ اخذ كليه مجوزهاي قانوني جهت برگزاري مراسم ( اماكن و  .. )  بر عهده طرف دوم مي باشد و در صورت لغو يا تعطيلي به هر دليل طرف اول هيچ مسئوليتي در قبال استرداد وجه نخواهد داشت .

۶-۴ برگزار كننده بايستي كليه شئونات اسلامي و قانوني ………………را در حين برگزاري مراسم حفظ نموده و كل برنامه مراسم را قبلاً در اختيار اتاق قرار دهد.

۷-۴ استفاده از برنامه هايي كه قبلاً‌ هماهنگ نشده اكيداً ممنوع و مسئوليت آن به عهده طرف دوم قرارداد است و اجراي موسيقي مطابق مجوز  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ……..بلامانع است و اخذ كليه مجـــوزهاي لازم از ارگانهـــاي ذيربط بر عهده برگزار كننده است و هرگونه تخلف بعهده طرف دوم قرارداد مي باشد.

۸-۴ امضا كننده ذيل اين قرارداد برگزار كننده مراسم بوده و حق واگذاري سالن را به شخص يا گروه و نهادي و اداره ديگري ندارد.

۹ -۴ توصيه مي شود برگزاركننده مراسم قبل از عقد قرارداد حتماً  از سالن و جزئيات مورد نظر بازديد بعمل آورده و پيش بيني هاي لازم را با نماينده اتاق در كليه موارد بنمايد و هيچ گونه عذري در رابطه يا عدم اطلاع قابل قبول نيست  .

۱۰-۴ نصب هر گونه پلاكارد ،‌ پوستر ،  تابلو ،‌  گل آرائي ثابت و  … در داخل سالن و محوطه لابي ممنوع مي باشد بنابراين در زمان نيازسنجي موارد لحاظ مي گردد .

۱۱-۴ چك شماره ……………………عهده بانك  ………………….به مبلغ ……….. ريال موضوع بند ۳-۴  بمنظور تأمين خسارات احتمالي بصورت اماني نزد اتاق بازرگاني ميباشد كه در صورت وارد آمدن هر گونه خسارت ناشي از بي احتياطي ،‌ عدم توجه به مفاد قرارداد ،‌ مبلغ خسارت از محل چك مذكور قابل برداشت است . بديهي است پس از اجراي مراسم و تأئيد نماينده اتاق بازرگاني چك مذكور عودت داده خواهد شد .

۱۲-۴ مبلـــغ كل قرارداد با احتساب كليه موارد شامل  ………………………….جمعاً ……….  ريال مي باشد كه فيش واريزي آن ضميمه قرارداد مي باشد  .

تذكر  : قراردادي كه به هر دليل فيش واريزي هزينه ها به پيوست آن نباشد از درجه اعتبار ساقط است و اتاق بازرگاني هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد  .

ماده ۵-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۶-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۷-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۸-مافورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۹-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۰-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۱-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضاء نماينده ………………                                                              امضاء برگزار كننده مراسم……………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان

قرارداد اجاره نامه ساختمان

طرفین قرارداد:

الف) موجر / موجرین خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………. صادره از ……………… متولد ………………. تلفن ……………….. به نشانی …………………………………………………….. وکالتاً با اختیارات حاصله از وکالت نامه رسمی شماره …………… مورخ ………………. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………….. تهران مبادرت به امضاء این قرارداد اجاره نموده است .

ب) مستأجر / مستأجرین خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………………. صادره از ………………………. متولد ………………………. تلفن ………………………. به نشانی ………………………. ……………………….

ماده۱- موضوع قرارداد:

عبارتست از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان / یک باب خانه به صورت …………. خوابه به زیربنای ………… متر مربع واقع در طبقه ……… واحد ضلع ………. به نشانی ………………………. و دارای انباری / پارکینگ / یک رشته تلفن اختصاصی به شماره …………………… و منصوبه های در آن شماره کنتور برق ………………………. و آب ………………………. و گاز شهری ………………………. که تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فون کوئل , نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت مستأجر رسید و از کمیت , کیفیت و وضعیت مورد اجاره کاملاً مطلع گردید و مشخصات ثبتی مورد اجاره به شماره پلاک ثبتی ………………………. فرعی از ………………………. اصلی بخش ……………………….

ماده۲- مدت قرارداد:

…………… سال شمسی ………………………. تاریخ شروع آن از ………………………. و خاتمه آن به تاریخ ………………………. هجری شمسی .

ماده۳-مبلغ قرارداد :

به قرار ماهیانه مبلغ ………………………. ریال که برای تمام مدت قرارداد اجاره مجموعاً مبلغ ………………………. ریال خواهد شد که مال الاجاره ماهانه در اوایل هرماه در قبال اخذ رسید کتبی به موجر پرداخت نماید , عدم پرداخت مال الاجاره یا عدم وصول هریک از چک های مال الاجاره ها ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید موجب فسخ باقی مدت قرارداد برای موجر خواهد بود و موجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد و تخلیه مورد اجاره اقدام نماید .

تبصره : مبلغ ……………………ریال به عنوان قرض الحسنه از سوی مستأجر به موجر به صورت نقدی / طی چک به شماره ………………………. عهده بانک ………………………. شعبه ………………………. حساب جاری ………………………. پرداخت گردید و مقرر شده که پس از انقضاء و تخلیه و تسویه حساب های احتمالی عیناً به مستأجر مسترد خواهد شد .

ماده۴- شروط قرارداد:

۱-مورد اجاره به منظور استفاده مسکونی شخص مستأجر و خانواده اش که مجموعاً ………. نفر هستند به اجاره واگذار شده است .

۲-مستأجر حق واگذاری و انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً , یا جزاً یا کلاً را به غیرندارد .

۳-پرداخت هزینه های مصرفی آب , برق , گاز شهری و تلفن اختصاصی مربوط به مورد اجاره در طی مدت قرارداد به عهده مستأجر است .

۴-پرداخت هزینه نگهداری ( شارژ ـ هزینه های مشترک ) به عهده مستأجر است در صورت تغییر و افزایش احتمالی آن از طرف هیأت مدیره ساختمان نیز مبلغ جدید مورد قبول و ملاک پرداخت برای مستأجر خواهد بود .

۵-اسقاط کافه خیارات از طرفین انجام شد .

۶-مستأجر متعهد است در زمان تخلیه مورد اجاره به همان وضعی که از هر حیث صحیح و سالم تحویل گرفته بطور صحیح و سالم تحویل موجر داده و رسید دریافت نماید . در غیر این صورت مسئول خسارات وارده می باشد .

۷-موجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخلیه یا تمدید اجاره نامه یکدیگر را مطلع سازند و در صورت عدم توافق این اجاره نامه , در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم یکن تلقی می گردد و موجر می تواند نسبت به سرویس دهی مستأجر جدید اقدام لازم را انجام دهد .

۸-مالیات مستغلات و مالیات براجاره و تعمیرات کلی به عهده موجر است .

۹-چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد موظف و مکلف است روزانه مبلغ ……………… ریال به عنوان ( اجرت المثل ) ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و برداشت مبلغ خسارات ناشی از تأخیر تخلیه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلااشکال است .

تبصره : چنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره مستأجر متمایل به فسخ قرارداد باشد علاوه بر انجام تعهدات فوق الذکر قرارداد موظف به پرداخت یک ماه اجاره بها اضافی خواهد بود .

۱۰-چنانچه تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات از قبیل تهویه , شوفاژ , کولر , آسانسور و سیستم شبکه های آب و برق و گاز باشد به عهده موجب می باشد و تعمیر و تنظیم و کسر لوازم و انکسار شیشه و درب به عهده مستأجر می باشد .

۱۱-هرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخصی بفروشد باید قبلاً مالک جدید را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره منعقده مطلع و منافع مستأجر را ملحوظ نظر دارد به نحوی که مستأجر متصرفی بتواند تا پایان مدت قرارداد از عین مستأجره استیفای منافع نماید .

۱۲-مستأجر مکلف به رعایت موازین اسلامی در مورد اجاره می باشد .

۱۳-تخلف مستأجر از هریک از مفاد و شروط این قرارداد اجاره حق فسخ و تخلیه را برای موجر ایجاد خواهد کرد .

۱۴-بقیه مواردی را که در این قرارداد ذکر نشده است طبق آیین مقررات مالک و مستأجر خواهد بود .

۱۵-این قرارداد در تاریخ …………………… تنظیم و مشمول قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ می‌باشد .

۱۶-این قرارداد اجاره در سه نسخه با اعتبار واحد تنظیم , امضاء و مبادله شد که یک نسخه نزد تنظیم کننده قرارداد باقی می ماند .

۱۷-هریک از موجر و مستأجر موظفند حق کمیسیون مشاور املاک را بپردازند .

۱۸-دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او می شود نیست ( ماده ۳۴۳ قانون تجارت )

توضیحات : در اجرای مقررات ماده ۲ قانون مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طرفین مکلفند هرکدام یک نفر به عنوان شاهد به مشاور املاک معرفی نمایند تا قرارداد به امضاء شهود برسد .

ماده ۵-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۶-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۷-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۸-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۹-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۰-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۱-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

محل امضاء و اثر انگشت موجر                                  محل امضاء و اثر انگشت شاهد موجر

محل امضاء و اثر انگشت مستأجر                                محل امضاء و اثر انگشت شاهد مستأجر

محل مهر و امضاء مشاور املاک و تنظیم کننده قرارداد

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد اجاره اماكن ورزشي

 قرارداد اجاره اماكن ورزشي

این قرارداد به استناد ماده ۸۸ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ………………… مندرج در روزنامه ……………….. با در نظر گرفتن مصوبه شماره …………… كميسيون استاني ستاد اجرایی ماده ۸۸ موضوع نامه ………….. شماره ………… و با شرایط ذیل بین متعاقبین منعقد گرديد :

ماده ۱ – طرفین قرارداد :

موجر : ……………… به مدیریت آقای ……… به نشانی ……… که در این قرارداد موجر نامیده می شود.

مستأجر :  ………………………………………………. فرزند …………………………… به شماره شناسنامه ………………صادره از ……………… به نمایندگی ………………..شرکت / مؤسسه…………………………………………………………به نشانی ………………………………………………..و شماره ثبت …………………… با معرفی نامه شماره …………………… تلفن تماس …………………………………. همراه ………………………………………….

ماده ۲ – موضوع قرارداد :

یک باب…………………….با کاربری …………………به مساحت ………………… جهت استفاده………………..واقع در ……………………….طبقه …… مشتمل بر تأسیساتی که به شرح پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشد و به رؤیت مستأجر رسیده است.

ماده ۳ – مدت قرارداد :

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت…….. از تاريخ …….. الی  ……… منعقد گردید.

تبصره: چنانچه در مدت قرارداد به هر دلیلی که از جانب موجر موجه تشخیص داده شود (نظیر انجام عملیات تعمیر، بازسازی، مرمت، قطع آب و بر و گاز و غیره) که منجر به تعطیلی مکان مورد اجاره گردد، زمان مورد نظر پس از بررسی کارشناسی و تصمیم گیری در ستاد ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می تواند به مدت قرارداد اضافه شود.

ماده ۴ – مبلغ قرارداد :

الف: مبلغ قرارداد: مبلغ اجاره مکان موضوع قرارداد حسب نظر کارشناسی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (که جزء لاینفک این قرارداد است) و با توجه به مزایده شماره صدر الذکر ………………………… ریال می باشد که به شرح مندرج در بند ب پرداخت می گردد.

ب: نحوه پرداخت: مستأجر مکلف می باشد اجاره بهای ملک را در ……. قسط از قرار هر قسط …………………… ریال به حساب شماره ………..به نام خزانه دولت نزد بانک ملی شعبه…….واریز حداکثر تا …… پس از واریز فیش های واریزی را به نماینده دستگاه موجر تحویل نماید.

تبصره ۱: حداکثر تعداد اقساط جهت پرداخت اجاره بها سالیانه ………قسط می باشد که اقساط می بایست در ابتدای هر دوره ……..ماهه پرداخت گردد.

تبصره ۲: کلیه کسورات قانونی قرارداد شامل بیمه، مالیات به عهده مستأجر می باشد.

ماده ۵ – شرايط قرارداد :

الف: شرایط و تعهدات موجر:

۱-۵ ) موجر مکلف است مورد اجاره را به رؤیت مستأجر رسانیده و نسبت به ارائه تصویر پیوست لیست فهرست شده تأسیسات و ابنیه و امکانات مورج اجاره که جزء لاینفک قرارداد است اقدام نماید.

۲-۵ ) موجر موظف می باشد درخصوص نظارت بر حفاظت، حراست و صیانت از عین مورد اجاره توسط مستأجر به صورت ماهیانه اقدام و گزارش بازرسی را در پایان هر ماه به انضمام فهرست موارد انجام شده برابر مفاد قرارداد را منضم به پرونده نماید.

۳-۵ ) موجر حق استفاده از مکان مورد اجاره را تحت عنوان خرید خدمات به هیج عنوان ندارد و می بایست کلیه اجاره بها را به حساب مربوطه واریز نماید.

ب: تعهدات مستأجر

۱-۵ ) مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری کلیه اموال اعم از اموال منقول و غیرمنقول موجود در عین مورد اجاره بعهده مستأجر می باشد.

۲-۵ ) مستأجر مکلف به حفظ کاربری ورزشی مکان مورد اجاره می باشد.

۳-۵ ) مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به هیچ صورت (کلاً یا جزعاً) به شخص یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی را ندارد در صورت انتقال موجر حق دارد نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نموده و معادل یک ماه مال الاجاره را بابت خسارت از محل تضمین سپرده مستأجر دریافت نماید و مستأجر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.

۴-۵ ) مستأجر حق هیچگونه تغییر کلی در مورد اجاره را ندارد تغییرات جزئی به منظور استفاده بهینه پس از هماهنگی با ناظر یا (نماینده دستگاه) و اخذ موافقتنامه کتبی دستگاه موجر ممکن می باشد.

۵-۵ ) مستأجر مکلف می باشد کلیه هزینه های ناشی از مصرف آب، برق، گاز، تلفن (موارد اشتراکی حسب نظریه ستاد اجرایی ماده ۸۸ در اداره کل تربیت بدنی یا اداره تربیت بدنی شهرستان مربوط مشخص و با تنظیم صورتجلسه اعمال می گردد) و عوارض شهرداری، بیمه و مالیات و سایر حقوق ناشی از قوانین موضوع را پرداخت و در پایان هر ماه فیش های واریزی را جهت ضم به پرونده تحویل دستگاه موجر نماید.

۶-۵ ) مستأجر مکلف است کلیه حق و حقوق قانونی کارگران و کارکنان را در زمان اجاره پرداخت نماید و افراد به کار گرفته شده باید دارای صلاحیت ورزشی، فنی – اجتماعی و توانمندی لازم را داشته باشند و این افراد هیچگونه رابطه استخدامی  قراردادی با اداره کل تربیت بدنی و ادارات تربیت بدنی شهرستانها نخواهند داشت.

ضمناً به کارگیری کارمندان سازمان و ادارات کل تربیت بدنی برابر قانون ممنوع می باشد مگر مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده آن نباشد.

۷-۵ ) مستأجر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد را در طی مدت اجاره در برابر حوادث غیرمترقبه نزد مؤسسات بیمه گر بیمه نموده و بیمه نامه را تحویل موجر نماید.

۸-۵ ) درخصوص کلیه حوادث و اتفاقات که در زمان اجاره رخ می دهد، مستأجر ضامن و مسئول می باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه موجر نمی باشد.

۹-۵ ) مستأجر مکلف است در پایان مدت اجاره مکان مورد اجاره را تخلیه و بدون نقص یا عیب و در زمان مقرر تحویل موجر یا نماینده آن نماید.

۱۰-۵ ) مستأجر مکلف است اجاره بها را در مواعد تعیین شده پرداخت و رسید پرداخت را در فرجه تعیین شده تحویل موجر یا نماینده آن نماید.

۱۱-۵ ) حفظ شئونات اسلامی و رعایت موازین شرعی و قانونی در زمان بهره برداری جزء وظایف مستأجر محسوب می گردد و هرگونه تخلف و تخطی حسب گزارش ناظر و بازرسین یا سایر مراجع قانونی قابل پیگیری بوده و همچنین برابر بند ۷ ماده ۹ عمل می گردد.

۱۲-۵ ) مستأجر اقرار می نماید در زمان انعقاد قرارداد مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی که مقرر می دارد انعقاد قرارداد با پدر، مادر، برادر، خواهر، زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاصی که در دستگاه مربوطه سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند ممنوع است، نمی باشد.

۱۳-۵ ) مستأجر کلیه حقوق قانونی من جمله، حق سرقفلی و کسب و پیشه را از خود سلب و ساقط نموده و اقرار به سلب هرگونه ادعایی در مراجع قانونی از خود می نماید.

۱۴-۵ ) هرگونه تغییر یا افزایش رشته ورزشی مورد فعالیت می بایست با اذن موجر صورت پذیرد.

۱۵-۵ ) مستأجر اقرار می نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حوادث و حفاظت فنی و بهداشتی و همچنین قوانین مربوط به مالیات مطلع بوده و متعهد است همه آنها را در مورد کارکنان تحت اختیار خود رعایت نماید. بدیهی است هزینه های مربوطه و مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق به عهده مستأجر است.

۱۶-۵ ) برابر با مصوبه شماره ۷۵۰۲۲/ت۱۷۴۳۶/۵ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۶ هیأت محترم وزیران استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع می باشد. لذا نصب تابلو ممنوعیت استعمال دخانیات و رعایت این موضوع الزامی می باشد. ضمناً نصب تابلوهای فرهنگی توسط مسئول فرهنگی ادارات کل جهت سالم سازی محیط بلامانع و نصب این گونه تابلوها به صورت رایگان از طرف واحد فرهنگی مربوطه میسر است.

۱۷-۵ ) مسئولیت کنترل استفاده کنندگان و تماشاچیان از مورد اجاره جهت حفظ نظم و امنیت و امکانات رفاهی و رعایت شئونات اسلامی با مستأجر می باشد. در این خصوص تربیت بدنی بنا به درخواست کتبی مستأجر مساعدت لازم جهت تأمین نیروی انتظامی را خواهد نمود. ضمناً موجر تعهدی در قبال این ماده ندارد و هرگونه مسئولیتی متوجه مستأجر می باشد.

۱۸-۵ ) مستأجر مکلف است در پایان مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار دهد. بدیهی است در صورت تأخیر می بایست به ازای هر روز ۵ برابر اجاره بهای روزانه را بابت اجرت المثل ایام تصرف و خسارت تأخیر تخلیه به موجر پرداخت نماید. این امر مانع از ضبط ضمانت نامه بانکی ارائه شده نمی باشد.

۱۹-۵ ) مستأجر مکلف است در پایان مدت قرارداد یا پس از تخلف از شرایط و مفاد قرارداد و اعلان فسخ قرارداد از جانب موجر ضمن پرداخت خسارت، مورد اجاره را سریعاً به موجر تحویل نماید. مستأجر اقرار می نماید موجر اختیار تام دارد که مورد اجاره را رأساً و بدون حضور مستأجر تصرف نموده، اموال موجود در آن و شرایط و کیفیات عین مستأجره را صورتجلسه کرده و حسب تصمیم خود اقدام نماید و مستأجر با امضاء ذیل این قرارداد حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه ادعا یا دعوی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و قانونی را از خود سلب و ساقط نمود.

۲۰-۵ ) در کلیه ایام سوگواری و مناسبتهای مذهبی با اعلام موجر وفق مقررات مستأجر موظف است نسبت به تعطیلی مکان مورد اجاره اقدام نماید و از این بابت موجر هیچگونه تعهد مالی ندارد.

۲۱-۵ ) مستأجر مکلف است حداکثر ظرف یکماه بعد از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به اخذ پروانه فعالیت از مراجع ذیربط اقدام نماید.

۲۲-۵ ) مستأجر مکلف است نرخهای تصویبی تربیت بدنی را جهت اطلاع عموم در دفتر ورزشگاه و محل سالن نصب و رعایت نماید.

۲۳-۵ ) برنده مزایده نمی تواند در آن واحد بیشتر از یک مکان ورزشی را از تربیت بدنی اجاره نماید.

۲۴-۵ ) در صورتی که برنده مزایده شخصی به غیر از هیأت های ورزشی باشد می بایست در مورد اولویت انعقاد قرارداد استفاده از مکان مورد اجاره و دادن مهلت ۳ ماهه جهت پرداخت اجاره بها با هیأت های ورزشی مستقر همکاری نماید.

۲۵-۵) مستأجر حق هرگونه اسکان و یا بیتوته را به طور شبانه روز در محل نداشته و مکان مورد اجاره صرفاً جهت استفاده ورزشی می باشد.

ج: سایر شرایط:

تعمیرات اساسی مطابق قانون در عین مورد اجاره حسب نظر کارشناس رسمی و در صورت احراز نیاز به انجام تعمیرات اساسی برعهده دستگاه موجر می باشد.

ماده ۶ – تضمین :

مستأجر مکلف است به منظور تضمین حسن اجرای مفاد این قرارداد ضمانت نامه معتبر بانکی (جهت اشخاص حقیقی یا حقوقی) سفته محضری (جهت فدراسیونها و هیأتهای ورزشی) معادل ۲۵% مبلغ قرارداد را در اختیار نماینده دستگاه موجر قرار دهد. بدیهی است این تضمین پس از اتمام مدت قرارداد و تأئید ناظر به مستأجر مسترد می گردد.

تبصره : تضمین مزبور در صورت احراز هرگونه تخلف و تخطی از مفاد قرارداد و پس از ابلاغ کتبی توسط نماینده موجر ضبط خواهد گردید.

ماده ۷ – نظارت :

تعیین ناظر به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد

موجر آقای / خانم / کمیته نظارت (مرکب از نمایندگان معرفی شده) را به عنوان ناظر معرفی می نماید. ناظر موظف است هر ماه گزارشی مبسوط از روند اجرای موارد این قرارداد را به دستگاه موجر ارائه نماید و مستأجر مکلف است همکاری لازم را با ناظر یا نماینده موجر نماید.

ماده ۸ – جریمه :

۱-۸ ) در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر مستأجر در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد:

مرتبه اول: معادل ۱۰% الی ۵۰% از تضمین سپرده شده توسط مستأجر بنا به تشخیص ستاد اجرائی ماده استان ۸۸ به نفع موجر ضبط می گردد.

مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه، نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به مستأجر و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط مجری و جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام می شود و مستأجر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده ۹ – فسخ :

در صورت وجود هر یک از موارد ذیل موجر می تواند بدون انجام تشریفات نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضمین به طور یکجانبه اقدام نماید.

اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی جهت مستأجر

 1. انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالت (حقیقی یا حقوقی) کلی یا جزئی بدون اجازه کتبی موجر
 2. اثبات این مطلب که مستأجر برای انجام موضوع قرارداد، به کارکنان یا کارشناسان سازمان یا ادارات کل دستمزد یا پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطه های آنان را در منافع خود شریک کرده است.
 3. عدم انجام تعهدات کلیه مفاد قرارداد از سوی مستأجر
 4. فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره وصول یا ایصال وجه یا مال یا سند یا پرداخت وجه
 5. پرداخت یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری پرداخت یا اخذ هرگونه مالی که در عرف غیرقانونی تلقی می شود از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن یا پرداخت پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی که خارج از ضوابط موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.
 6. عدم پرداخت اجاره بها در موعد مقرر
 7. تعدی و تفریط در استفاده از مورد اجاره
 8. مستأجر کافه خیارات قانونی نسبت به این قرارداد اعم از خیار غبن فاحش را از خود ساقط نموده است.
 9. رعایت نکردن بند ۱۰-۵ ردیف ب ماده ۵ موجب فسخ و حق پیگیری قانونی برای موجر محفوظ است.

ماده ۱۰-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۱۱-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود،صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۲-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است

ماده ۱۳-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۱۴-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۵-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفادقرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۶- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای …..نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان                                                                          مستأجر یا نماینده دستگاه مستأجر

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد اجاره خودرو

قرارداد اجاره خودرو

طرفین قرارداد

این قرارداد  ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و ……..  به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس ………… منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه …………..صادره از ……….  مجتمع مسکونی ……………. بلوک ………… واحد ……….. که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد :

ماده ۱) موضوع قرارداد

انجام کلیه خدمات سرویس دهی جهت جابجایی افراد پست و نوبت کار به شرح زیر توسط یک دستگاه پیکان سواری ساعت ۶ صبح حرکت از ……….. , ۳۰/۶ صبح جلو درب کارخانه ۳۵/۶ صبح تعویض پست انبار…… , ۷ صبح برگشت افراد نوبت کار , ۱۴ بعد از ظهر حرکت از مسیر………………..به کارخانه .

۳۰/۱۴ جلو درب به طرف کارخانه ـ مسیر…………, ۳۰/۲۲ جلو درب کارخانه , ۳۵/۲۲ تعویض پست انبار ……. ۲۳ برگشت افراد نوبت کار .

ماده ۲ ) مدت قرارداد

مدت موضوع قرارداد از تاریخ ………. لغایت پایان ……….. به مدت …….سال شمسی تعیین می گردد .

ماده ۳) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد به ازای ماهیانه …………….ریال برابر ……………. ریال برای مدت یک سال تعیین می گردد , که در پایان هر ماه با ارائه صورت وضعیت توسط موجر و تأیید ناظر قرارداد پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .

ماده ۴) ناظر قرارداد

از طرف مستأجر آقای مهندس ………. ( مدیر امور اداری ) به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردد و موجر بایستی روزانه ورود و خروج خود را به ناظر قرارداد اطلاع دهد .

ماده ۵ ) کسورات قانونی

از کلیه مطالبات موجر ۰۵/۰ به عنوان مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم کسر به حساب اداره دارایی خواهد شد .

ماده ۶ ) خسارت تأخیر

در صورت تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر روز تأخیر ۰۱/۰ ( یک درصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه تأخیر بیش از ۵ روز باشد طرف مقابل با اخطار ۱۵ روز مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارت وارده خواهد بود .

ماده ۷ ) تضمین حسن انجام کار

موجر چک شماره ……………. عهده بانک …………… شعبه ………………. به مبلغ ……….ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به مستأجر تسلیم می نماید که پس از پایان قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد .

ماده ۸ ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراء تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی ۱۰ روزه مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده ۹) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه مدت حوادث غیرمترقبه بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده ۱۰) سایر شرایط

۱-۱۰- تأمین غذای مصرفی به عهده موجر می باشد .

۲-۱۰- موجر مکلف است به رعایت ایمنی و بهداشتی و مقررات محیط کار مستاجر خواهد بود .

۳-۱۰- موجر باید جهت ورود و خروج مجوز لازم را از طریق بازرگانی , امور اداری و بازرسی کارخانه ………….. اخذ نماید .

۴-۱۰- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به موجر و وسیله نقلیه مورد اجاره در طول اجرای قرارداد به عهده وی ( موجر ) خواهد بود .

۵-۱۰- تأمین سوخت تعمیرات وسیله مورد قرارداد به عهده موجر و با هزینه وی خواهد بود.

۶-۱۰- تسویه حساب با موجر منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد می باشد .

۷-۱۰- در صورت بروز نقص فنی و غیره موجر موظف است تا رفع نقص فنی و آماده شدن وسیله نقلیه , وسیله نقلیه دیگری را جایگزین نماید .

۸-۱۰- موجر حق واگذاری موضوع قرارداد را به دیگری نخواهد داشت .

۹-۱۰- وسیله نقلیه موجر بایستی دارای بیمه سرنشین و دیگر بیمه های لازم باشد .

۱۰-۱۰- چنانچه وسیله نقلیه به دلیل پایین بودن مدل و یا نقص قادر به انجام سرویس دهی نباشد پیمانکار ملزم به تعویض و جایگزینی وسیله مناسب می باشد .

ماده۱۱)يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۱۲)تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۳)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۴) فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۱۵)تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۶)حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۷)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای مستأجر کارخانه                                                  امضای موجر

…………………                                                        ………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و ……………  به نمایندگی مهندس ……………. ( قائم مقام مدیرکارخانه ) واقع در تهران ……………… که من بعد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و استخر …….. به نمایندگی آقای …………….. واقع در ………… به عنوان موجر از طرف دیگر منعقد می گردد .

ماده ۱) موضوع قرارداد

اجاره استخر شنای …………. جهت استفاده پرسنل کارخانه ……………. و خانواده ایشان .

ماده ۲ ) مدت قرارداد

مدت اجاره …….ماه از تاریخ ………لغایت …………طبق توافق قبلی در هفته …….جلسه در روزهای ……..از ساعت …..الی …….بعد از ظهر و ……. از ساعت …..الی ………بعد از ظهر .

ماده ۳)  مبلغ قرارداد

اجاره بهاء به مبلغ …………….. ریال برای ……..جلسه از قرار هر نوبت ……… ریال که مبلغ کل در دو نوبت پرداخت خواهد شد . مرحله نخست …..درصد که طی چک شماره ………… بانک ………….. به حساب جاری ………….. واریز خواهد شد . در مرحله دوم مابقی هم طی چک شماره ………… بانک ………… به حساب جاری ………. واریز می شود .

ماده ۴)  سایر شرایط

 • مورد اجاره : استخر شنا در اوقات ذکر شده صرفاً جهت استفاده پرسنل کارخانه ………… که اسامی آنها دقیقاً مشخص خواهد شد واگذار می شود .
 • چنانچه در نتیجه استفاده مستأجر , مورد اجاره دچار عیب و نواقصی گردد مستأجر ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود .
 • تعداد پرسنل استفاده کننده در هر نوبت حداکثر دویست و پنجاه نفر می باشد و چنانچه بیش از تعداد مقرر شده شود برای هر نفر برابر آیین نامه استفاده از استخر رفتارخواهد شد .
 • همراه داشتن کارت شنا برای پرسنل استفاده کننده الزامیست و چنانچه کارت مزبور را ارائه ندهند اجازه ورود به محوطه استخر را ندارند .
 • اولیاء اطفال مکلفند در ساعات استفاده همراه فرزندان خود باشند در غیر این صورت اجازه استفاده به اطفال داده نخواهد شد . لازم به ذکر است که افراد زیر ۱۲ سال اطفال تلقی می گردند .
 • هرگونه بی انظباطی یا توهین و اعمال ضد اخلاقی نسبت به مسئولین استخر و مربیان نجات غریق و شناگران ممنوع و در صورت بروز چنین اعمال ضمن محرومیت شخص خاطی با ایشان مطابق مقررات و آیین نامه استفاده از استخر رفتار خواهد شد .
 • چنانچه ضمن هفته استخر نیاز به تعمیر و یا تعویض آب پیدا کرد , مسئولین استخر موظفند یک روز قبل از استفاده استخر طی هماهنگی با نماینده مستاجر آقای ………. اطلاع دهند در غیر این صورت به تعداد روزهای استفاده نشده باید جلسه جبرانی در نظر گرفته شود و اگر در موارد فوق الذکر تماس گرفته نشد هزینه ایاب و ذهاب برای هر جلسه از مبلغ مقرر شده کسر می گردد .
 • مسئولین استخر موظفند در زمینه سالم بودن دوش ها و تمیز رختکن ها و همچنین آب استخر کوشا باشند در غیر این صورت مکلفند زیان وارده را به صورت جلسات فوق العاده جبران نمایند .
 • مدیریت محوطه استخر , در طی جلسات شنا به عهده نماینده مستأجر ( آقای ……… ) می باشد .

ماده ۵) تعهدات موجر

طبق آیین نامه سازمان تربیت بدنی برای رفاه شناگران استخر مورد استفاده باید از مزایای بیمه مخصوص استخرها برخوردار باشد .

ماده ۶) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۷) تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۸) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۹) مافورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۱۰) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده۱۱) حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۲) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                    …………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.