پرسش نامه و پيشنهاد بيمه تمام خطر مقاطعه كاري

پرسش نامه و پيشنهاد بيمه تمام خطر مقاطعه كاري

شماره …………………..

۱- موضوع قرارداد

چنانچه طرح شامل چند بخش است، بخش يا بخشهاي مورد بيمه را مشخص فرمائيد.

۲- محل كار:

كشور            استان                شهرستان                 شهر              روستا

۳- صاحبكار:

نشاني:                                                                               تلفن:

۴- پيمانكار يا پيمانكاران اصلي:

نشاني:                                                                               تلفن:

۵- پيمانكار يا پيمانكاران فرعي:

نشاني:                                                                                تلفن:

۶- مهندسين مشاور:

نشاني:                                                                                تلفن:

۷- شرح كار مورد قرارداد:

(اطلاع فني را به تفصيل شرح دهيد)

–       ابعاد(طول، ارتفاع، عمق، دهانه، تعداد طبقات):

–       پي(روش، حداكثر عمق خاكبرداري):

–       روش هاي ساختماني:

–       مصالح ساختماني:

۸- آيا پيمانكار در اين نوع كار يا روشهاي ساختماني تجربه دارد؟         آري …..   نه …..

۹- بيمه مدت:……………. تاريخ شروع كار:……………. مدت عمليات ساختماني ……………  تاريخ پايان كار:………… مدت نگهداري:  …………..

۱۰- كارهائيكه توسط پيمانكاران فرعي انجام مي شود:

۱۱- خطرات ويژه:

آتش سوزي، انفجار                                    آري …..   نه ……

سيل، طفيان آب                                        آري …..   نه ……

ريزش، طوفان، گردباد                                 آري …..   نه ……

انفجار مصنوعي(سنگ تركاني)                       آري …..   نه ….

۱۲- شرايط خاك محل كار

صخره ……… شن…………. ماسه…………. خاك رس………….. خاك دستي………….انواع ديگر:

آيا در نزديكي محل كار از لحاظ زمين شناسي اشكالي وجود دارد؟     آري …..   نه ……

۱۳- سطح آبهاي زيرزميني

۱۴- نزديكترين رودخانه، درياچه، دريا و غيره:         نام……………………. فاصله تا محل كار…………..

سطح آب:…………. پائين ……………….. متوسط ………….. بالاترين سطح آب ثبت شده

۱۵- شرايط جوي:

فصل بارندگي از ……………… تا …………………..

حداكثر ميزان بارندگي(ميليمتر) در ساعت………… در روز …………….. در ماه ………………

خطر طوفان كم……….. متوسط ……………….. زياد ………………..

۱۶- آيا مايليد در صورت بروز خسارت، هزينه هاي اضافي مربوط به اضافه كاري، كار در شب و كار هنگام تعطيلات عمومي نيز تحت پوشش قرار گيرد؟   آري …..   نه ……

حد غرامت را تعيين كنيد.

۱۷- آيا پوشش بيمه اي براي مسئوليت در مقابل اشخاص ثالث مورد نياز مي باشد؟  آري …..   نه ……

آيا پيمانكار براي مسئوليت فوق، بيمه نامه جداگانه اي تحصيل كرده است؟  آري …..   نه ….

۱۸- در مورد ساختمانهاي موجود يا اموال مجاور كه ممكن است در اثر عمليات مورد بيمه (از قبيل حفاري، شمع كوبي، ارتعاش و پايين بردن سطح آب زيرزميني و غيره) دچار خسارت گردند به تفصيل شرح دهيد.

۱۹- آيا پوشش بيمه اي براي ساختمانها و بناهاي موجود در محل كار يا مجاور آن متعلق يا در اختيار پيمانكار(يا صاحبكار) در مقابل زيان يا خسارت ناشي از عمليات موضوع قرارداد مورد نياز مي باشد؟                آري …..   نه ……

چنانچه جواب مثبت است جزئيات آن را شرح دهيد.

حد غرامت را تعيين كنيد.

۲۰- اقلام مورد بيمه و حدود غرامت مورد لزوم را به شرح زير مشخص كنيد.

نوع پول:……..

بخش يك( خسارت مالي ،اقلام مورد بيمه ،مبالغ مورد بيمه)

۱- كار موضوع قرارداد(كار دائم و موقت و كليه مصالح مربوطه)

۱/۱- مبلغ قرارداد

۲/۱- مصالح يا اقلام تهيه شده بوسيله صاحبكار

۲- لوازم و تجهيزات ساختماني

۳- ماشين آلات ساختماني (ليست ماشين آلات يا ارزشهاي تعويضي، ضميمه شود)

۴- برداشت ضايعات

(تعهد بيمه گر از حد تعيين شده تجاوز نمي كند، جمع مبلغ مورد بيمه تحت بخش يك)

خطرات ويژه مورد درخواست

زلزله، آتشفشان، زلزله دريايي ، طوفان، گردباد، سيل، طغيان آب، ريزش ، ساير خطرات

بخش دو (مسئوليت مدني اقلام مورد بيمه)

خسارت بدني براي هر شخص، حدود غرامت خسارت بدني براي كل اشخاص ، خسارت مالي ، حد كل مسئوليت تحت بخش دو ، بدينوسيله اعلام مي دارد كليه اظهارات مندرج در اين پاسخنامه و پيشنهاد مقرون به صحت و منطبق با حداكثر اطلاعات و يقين بيمه گزار مي باشد و همچنين موافقت دارد كه اين پرسشنامه اساس صدور بيمه نامه و جزء لاينفك آن قرار گيرد.

بيمه گر فقط در حدود شرايط و مقررات بيمه نامه مسئول است و خارج از آن تعهدي ندارد.

بيمه گر متعهد است كليه اطلاعات فوق را محرمانه تلقی نمايد.

تاريخ:  …………..                  امضاء…………….

فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

فرم قرارداد واگذاري فعاليت هاي پشتيباني و خدمات

(موضوع تصويبنامه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵۰۶ ه‍ـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ هيات وزيران)

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

۱ – نام دستگاه (كارفرما) :

۲ – نام نماينده دستگاه :

۳ – سمت نماينده دستگاه :

۴ – نام شركت (طرف قرارداد ) :

شماره ثبت شركت :

تاريخ ثبت شركت :

۵ – شماره و تاريخ تعيين صلاحيت شركت :

شماره :                    تاريخ :                   توسط :

۶ – نام نماينده شركت طرف قرارداد :

۷ – سمت نماينده شركت طرف قرارداد :

۸ – شماره و تاريخ صورتجلسه تشريفات مناقصه :

شماره :                   تاريخ :

* دلايل ترك تشريفات مناقصه :

۹ – موضوع قرارداد : اجاره خودروي سواري با راننده به منظور تردد در ساعات اداري و غيراداري در داخل و يا خارج شهر جهت انجام امور محوله طبق درخواست كارفرما

۱ – ۹ – نوع كار : انجام امور واگذاري نقليه از مشاغل ۴۶/۱۴ موضوع بخشنامه ۳۸۳۲۶ مورخ ۵/۹/۸۱ تصويب نامه هيات محترم وزيران

۲ – ۹ – واحد كار : ساعت

۳ – ۹ – حجم كار :

۴ – ۹ – كيفيت كار : با نظر كارفرما

۵ – ۹ – امكانات و تجهيزات مورد نياز :

۶ – ۹ – نشاني محل انجام خدمات موضوع قرارداد :

۱۰ – مدت انجام قرارداد :

مدت زمان انجام قرارداد به مدت :                        تاريخ شروع :                   تاريخ خاتمه :

۱۱ – مبلغ قرارداد :

۱ – ۱۱ – ارزش هر واحد كار :

۲ – ۱۱ – كل مبلغ قرارداد :

**درصورتيكه از روش ترك مناقصه استفاده شود مي بايست دلايل ترك تشريفات در فرم منعكس و يك نسخه نيز به……………. ارسال گردد .

۱۲ – نحوه پرداخت پس از كسر كليه كسورات قانوني :

پرداخت براساس تاييد كارفرما در دوازده مرحله ، به شرح زير صورت مي گيرد :

۱ – ۱۲ – پرداخت هاي ماهانه به مبلغ  …………   ريال درپايان هرماه ، پس از ارائه صورتحساب توسط پيمانكار و تاييد ناظر قرارداد.

۲ – ۱۲ –ساير اشكال پرداخت (درصورت توافق) .

۱۳ – روش اصلاح قرارداد :

۱ – ۱۳ – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلام به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا ۲۵ درصد كاهش يا افزايش دهد .

۲ – ۱۳ – كارفرما مي تواند درصورت دارابودن مستخدم رسمي درخدمات موضوع قرارداد با توافق شركت طرف قرارداد اجازه استفاده از اين نيروها را با كاهش مبلغ قرارداد (حداقل به ميزان حقوق و مزاياي افراد مذكور) به شركت طرف قرارداد اعطا نمايد .

۳ – ۱۳ – كارفرما مي تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قرارداد الحاق نمايد .

۱۴ – تعهدات كارفرما :

۱ – ۱۴ – كارفرما يك نفر را به عنوان نماينده تام الاختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي مي نمايد .

۲ – ۱۴ – كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات دراختيار شركت طرف قرارداد قراردهد .

۳ – ۱۴ – كارفرما مجاز است براي فسخ قرارداد , حداقل يك ماه قبل از فسخ موضوع را كتباً به پيمانكار اطلاع دهد.

۴- ۱۴  -كارفرما متعهداست نسبت به واريز ماليات متعلقه به حساب‌هاي مربوطه در راس موعد مقرراقدام لازم معمول دارد .

۱۵ – تعهدات شركت طرف قرارداد :

۱ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد…..نفر را به عنوان نماينده تام الاختيارخود جهت پاسخگويي و ايجاد هماهنگي هاي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباً به كارفرما معرفي مي نمايد .

۲ – ۱۵ –شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

۳ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد كه خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد .

۴ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد اقرارمي نمايد كه مشمول قانون منع  مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد .

۵ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيات هاي حل اختلافات كارگري و ساير تعهدات قانون كار را به عهده بگيرد . ضمنا پرداخت دستمزد و كارمزد ، حق السعي ، خسارات اخراج ، سنوات ، بيمه ، عائله بندي ، اياب و ذهاب ، بن كارگري ، پاداش و اضافه كار افراد موضوع اين بند با پيمانكاران موضوع قرارداد است .

۶ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً (اعم از حقيقي يا حقوقي) ندارد .

۷ – ۱۵ – هرگونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت ۵ روز كتباً به كارفرما اعلام گردد .

۸ – ۱۵ – درصورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد مي باشد .

۹ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد متعهد مي گردد براي نيروي انساني شركت درموارد ضروري كه به سلامت افراد مربوط است كارت سلامت و بهداشت ارائه نمايد .

۱۰ – ۱۵ – شركت متعهد مي گردد آموزش هاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

۱۱ – ۱۵ – ضمانت حسن رفتار و اخلاق كاركنان وكيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است و شركت درمقابل دستگاه پاسخگوست .

۱۲ – ۱۵ – شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه ، حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد .

۱۳ – ۱۵ – به منظورحسن اجراي قرارداد و تضمين انجام تعهدات ، طرف قرارداد موظف است به ميزان مقرر در آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي (موضوع بندهاي ب و د ماده ۵ آئين نامه مذكور) تضمين قانوني بسپارد .

* يك فقره ضمانت نامه بانكي حسن انجام تعهدات به شماره  ……………………   مورخ …………….. به مبلغ ……………..    ريال تسليم كارفرما گرديده كه در صورت رعايت كامل مفاد قرارداد و تاييد كارفرما برابر مقررات قابل استرداد است .

۱۶ – نظارت :

۱ – ۱۶ – كارفرما موظف است حسب كميت و كيفيت موضوع قرارداد فرد يا افراد (حقيقي وحقوقي) واجد شرايط را كه صلاحيت آنان به تاييد مدير واحد رسيده است ، به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفي نمايد .

۲ – ۱۶ – كليه پرداخت ها به طرف قرارداد با تاييد ناظر يا ناظرين صورت مي گيرد .

۳ – ۱۶ – نظارت براجراي تعهدات قانوني شركت و كاركنان متبوع آنها با ناظر است .

۴ – ۱۶ – ناظر به كليه كاركنان و واحدها معرفي مي شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط شركت و كارفرما نظارت نمايد و مشكلات به ناظر منعكس گردد .

۵ – ۱۶ – ناظر بايد مكانيزم اجرايي نظارت را باتوجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظرسنجي پيش بيني و اعمال نمايد .

۶ – ۱۶ – درصورتي كه كارفرما تشخيص دهدكه شركت، كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده و يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز زند ، جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هيچگونه اعتراضي را ندارد .

۱۷ – شرايط عمومي قرارداد :

۱ – ۱۷ – كارفرما درقبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه قانون كار، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد .

۲ – ۱۷ – كارفرما حق هرگونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان ، نحوه مديريت و ………از خود سلب مي نمايد .

۳ – ۱۷ – درصورتيكه براساس گزارش كتبي ناظر،طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود ازنظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد:

–      در مرحله اول ۱ درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

–      در مرحله دوم ۲ درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

–      در مرحله سوم ۳ درصد جريمه از رقم مورد تعهد كسر مي شود .

۴ – ۱۷ – درصورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي طرف قرارداد ، دستگاه مي تواند به ميزان درصدي از مبلغ قرارداد از محل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده هاي شركت اخذ خسارت نمايد .

۵ – ۱۷ – هرگونه قرارداد كه نتيجه آن بكارگيري نيروي انساني به هرشكل باشد ممنوع است .

۶-۱۷ – اين قرارداد در صورت رضايت طرفين و دريافت مجوزهاي لازم از بالاترين مقام دستگاه و با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه و قانون برگزاري مناقصات با همان شرايط قبلي به مدت ….. قابل تمديد است .

۷– ۱۷ – كارفرما حق خواهد داشت به تشخيص خود و در مواقع لزوم ، دفاتر مالي و ساير اسناد و مدارك پيمانكار را در رابطه با موضوع اين قرارداد ، از طريق حسابرسان خود حسابرسي نموده و پيمانكار متعهد است نهايت همكاري را در اين مورد با حسابرسان كارفرما مبذول دارد . هدف حسابرسي موضوع اين ماده حصول اطمينان كارفرما از حسن اجراي مفاد و شرايط و نرخهاي قرارداد حاضر بوسيله پيمانكار است .

۸ – ۱۷ – درصورتيكه از نحوه كار پيمانكار رضايت حاصل نباشد، كارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار كتبي به فاصله ……. روز  و عدم تغيير رويه نسبت به فسخ قرارداد بصورت يكجانبه اقدام و ضمانت نامه بانكي شركت را ضبط نمايد.

۹– ۱۷ – حل هرگونه اختلاف ناشي از تفسير مفاد اين قرارداد و يا اجراي هريك ازآنها بر عهده كميسيون موضوع ماده ۹۴ آئين نامه مالي ، معاملاتي دانشگاه  به عنوان حكم مشترك و مرضي الطرفين مي‌باشد و نظر مرجع مذكور كه صلحاً صادر مي شود براي طرفين لازم الاجرا است . در طول رسیدگی به اختلاف، پیمانکار مکلف است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد كماكان به فعاليت خود ادامه دهد .

۱۸ – نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات :

۱ – ۱۸ – نشاني كارفرما :

نشاني :…………….تلفن :……………..نشاني پست الكترونيك :………………….

۲ – ۱۸ – نشاني شركت طرف قرارداد :

نشاني :……………تلفن :……………نشاني پست الكترونيك :………………….

نشانـي هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسـلات از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي مي شود . درصورت تغيير نشاني ، طرفين موظفند ظرف مدت ۴۸ ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند . درغير اين صورت كليه نامه ها ، ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي باشد و مسئوليتهاي مالي و قانوني ناشي از عدم اعلام آدرس جديد به كارفرما به عهده پيمانكار است .

۱۹ – امضاء طرفين قرارداد :

اين قرارداد در ۱۹ ماده  و ۴۷ بند در………… نسخه  جهت، طرف قرارداد ، دستگاه (كارفرما) ، وزارت كارو اموراجتماعي ، ….. و ساير موارد مورد نياز تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .

ضمناً به استناد بند ۳ – ۱۳……… برگ شرايط اختصاصي شامل …… ماده و ……. بند الحاق قرارداد مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد بوده و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد .

مهر و امضاء كارفرما                                                      مهر و امضاء شركت طرف قرارداد :                                      مهر و امضا سرپرست امور مالي :

نام و نام خانوادگي نماينده :                                      نام و نام خانوادگي نماينده :                                              نام و نام خانوادگي :

سمت :                                                                         سمت :                                                                               سمت :

محل امضاء :                                                                 محل امضاء :                                                                        محل امضا ء :

شرح تعهدات پیمانکار

تاریخ : ……….

شماره : ……….

شرح تعهدات پیمانکار

نظافت روزانه کلیه اطاق های موجود در شرکت زیر :

 • تمیز نمودن در و دیوار , شیشه ها , کرکره ها , میزها و وسایل موجود در اطاق ها و شستشوی هفتگی با اسید و مواد شوینده .
 • جمع آوری آشغال ها و خرده نان ها و تخلیه آنها در محل مربوطه به صورت روزانه .
 • نظافت کلیه دستشویی ها و توالت ها , ضد عفونی کردن آنها و شستن با اسید در حد تأیید مسئول دفتر تهران .
 • شستن , تمیز کردن حباب های کلیه وسایل روشنایی سقفی و غیره
 • تمیز کردن حوض در صورت نیاز
 • جارو کردن و حمل برگ های درختان در فصل مربوطه
 • کمک و جابجایی اثاثیه اطاق ها در صورت لزوم و کمک به تخلیه اجناس وارده به شرکت هزینه کلیه ملزومات مربوطه اعم از وسایل و مواد پاک کننده به عهده پیمانکار می باشد .
 • مبنای کارمزد پرداختی در این قرارداد از بابت هر کارکرد با احتساب تمامی مزایای قانونی قید شده در قانون کار بوده و پیمانکار موظف به رعایت تمامی موارد قانونی می باشد .
 • البسه مناسب و یک رنگ و بقیه وسایل ایمنی مورد نیاز کارگران از طرف پیمانکار به کارگران تحویل داده خواهد شد در غیر این صورت از کار کردن فرد متخلف جلوگیری به عمل خواهد آمد.
 • پیمانکار موظف به رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار بوده و مسئول و جوابگوی پیامد حوادث احتمالی ناشی از کار کارگران خود می باشد .
 • در صورت غیبت و یا مریضی هرکدام از کارگران شاغل , پیمانکار موظف است فرد دیگری را جایگزین نماید . رعایت کلیه حقوق کارگری ( مربوط به قوانین کار , بیمه تأمین اجتماعی ) و قوانین مالیاتی به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است فرم قراردادهای اداره کار را در حضور نماینده شرکت و توسط کارگران تکمیل و پس از امضاء طرفین یک برگ آن را به کارفرما و برگ دیگر را به اداره کار ارسال نماید .
 • ضمناً در حل و فصل اختلاف فیمابین در مورد مسائل کار و کارگری اداره کار و در مورد دعاوی حقوقی و غیره , دادگستری حاکم خواهد بود .

لیست غذاهای قابل ارائه

۱- لیست غذاهای قابل ارائه از طریق پیمانکاری رستوران با توجه به مشتریان یک غذا از نوع درجه یک برای هر نوع جنس مربوط اعم از حبوبات و مواد پروتئینی و نوشابه های مربوط .

 • زرشک پلو با مرغ با نوشابه
 • قیمه بادمجان یا قیمه با ماست
 • خورشت قرمه سبزی یا خورشت کرفس با ماست
 • چلوکباب کوبیده با نوشابه
 • چلوکباب برگ با نوشابه
 • جوجه کباب با نوشابه
 • استامبولی با آبگوشت با ماست
 • فسنجان در فصل زمستان با ماست
 • سبزی پلو با ماهی با نوشابه
 • همبرگر یا شامی یا کتلت , مخلفات مربوطه با نوشابه

۲- صبحانه به صورت نان و پنیر , کره مربا , عسل , تخم مرغ به انضمام چای

۳- بدیهی است سریال غذاهای فوق مانند عرف رستوران های سراسری با ارزیابی دقیق قابل قبول می باشد .

پیشنهاد مربوط به مناقصه شماره…..

این شرکت / اینجانب …….. به آدرس ……….. تلفن ………….. فاکس …………. که اسناد مناقصه مربوط به واگذاری رستوران کارخانجات را خریداری نموده و اسناد فنی و شرایط عمومی مناقصه و نمونه قرارداد را رؤیت و از جزئیات آنها اطلاع حاصل نموده ایم و لذا با ارائه این پیشنهاد تعهد می نماییم که موضوع مناقصه به شرح زیر را با شرایط دستگاه مناقصه گذار انجام دهیم .

شرح موضوع مناقصه………..مقدار…………..مبلغ کل طبق …….

برگ پیشنهاد فروش تهیه مواد , طبخ , سرویس دهی و توزیع غذای روزانه پرسنل به بهره برداری از آشپزخانه و تجهیزات و دستگاه های موجود آن در محل رستوران مذکور را برطبق برنامه هفتگی یا ماهیانه بر طبق پیوست ها به شرح ذیل :

۱-دو برگ شرح خدمات پیمانکار ناهارخوری کارخانجات

۲- یک برگ صورت انواع غذاها و قیمت واحد آنها
( پیوست شماره یک )

۳- چهاربرگ اوزان انواع غذاها  ( پیوست شماره ۲ )

۴-دو برگ مشخصات مواد اولیه مورد مصرف اغذیه ( پیوست شماره ۳ )

۵- چهار برگ دستورالعمل های بهداشتی ( مواد غذایی محیط , فردی ) (پیوست شمار ۴ ) .

۶-حدوداً یک هزار و ششصد و سی ( ۱۶۳۰) پرس به صورت روزانه در شش روز هفته از شنبه لغایت پنج شنبه هر هفته و تعطیلات رسمی پیش بینی شده ( به صورت کشیک ) به مدت یک سال محل اجراء و توزیع غذا در رستوران (ناهارخوری) کارخانجات ……… می باشد .

۷-در صورت قبول این پیشنهاد قیمت از طرف راه آهن از تاریخ ابلاغ برنده بودن در مناقصه تعهد می نمائیم با شرایط قرارداد که فرم آن را ضمیمه اسناد مناقصه ارائه شده بود امضاء نموده و طی مدت یک سال غذای مورد قرارداد را تحویل و اجاره نمائیم و در صورت استنکاف از امضای قرارداد و یا عدم ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهد حداکثر تا مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ کتبی کارخانه یا سازمان ………. مجاز خواهد بود که مبلغ ……….ریال سپرده مناقصه را بدون هیچگونه تشریفات قضایی به نفع خود ضبط نماید . این پیشنهاد تا مدت …….. روز از تاریخ مناقصه معتبر خواهد بود .

نمونه ضمانت نامه شماره (۱)

نظر به اینکه …………………… مایل است در مناقصه مربوط به ……………..در مقابل کارخانه یا سازمان ………………برای مبلغ ……………… ریال (……………………. ) تعهد می نماید:

که چنانچه کارخانه یا سازمان …………. به این بانک اطلاع دهد که پیشنهاد شرکت کننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای قرارداد مربوطه یا تسلیم ضمانت نامه حسن اجرای قرارداد در مدت مقرر استنکاف نموده است مبلغ …………… ریال مرقوم را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه هیچگونه دلیل یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجرای اداری یا قضایی داشته باشد بلادرنگ در وجه کارخانه یا سازمان …………… بپردازد . این تعهد تا آخر ساعت اداری روز ………….. معتبر بوده و بنا به درخواست راه کارخانه یا سازمان …………….. برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت این تعهد را تمدید کند و یا …………… موجبات تمدید را فراهم نسازد و بانک موافق با تمدید ننماید در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد کارخانه یا سازمان ……………پرداخت کند .

امضاء و مهر بانک مربوطه

نمونه ضمانت نامه شماره (۲)

تعهد نامه بانک شماره ……………………

معطوفاً به قرارداد شماره ………………… مورخ …………….. منعقده بین ………………. و کارخانه یا سازمان …………..بنابه درخواست …………. این بانک برای حسن اجرای تعهداتی که به موجب قرارداد اشاره شده در قبال تعهداتی که ……………… به عهده گرفته است تعهد می کند:

در صورتی که بنا به تشخیص کارخانه یا سازمان از انجام و اجرای هریک از تعهدات ناشیه از قرارداد مذکور تخلف ورزد تا میزان ………………. ریال هر مبلغی را که کارخانه یا سازمان …………. به هر عنوان و هر جهتی که خود تشخیص خواهد داد مطالبه نماید به محض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه محتاج اظهارنامه یا اقدامی از مجرای قانونی و قضایی یا مقام دیگر داشته باشد و یا نیازی به اثبات قصور و یا تخلف …………….. داشته باشد بلادرنگ در وجه یا حواله کرد کارخانه یا سازمان ………….. بپردازد .

مدت اعتبار این تعهد تا آخر وقت اداری روز …………….است و بنا به درخواست کارخانه یا سازمان ……….. برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود در صورتی که بانک یا نتواند یا نخواهد مدت تعهد را تمدید نماید یا ………. موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک را حاضر به تمدید ننماید بانک در این صورت متعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه مجدد داشته باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد کارخانه یا سازمان …………. پرداخت کند.

امضاء و مهر بانک مربوطه

مضمون له

ضمانت نامه شماره ……………..

چون طبق قرارداد منعقده شماره ………… مورخ …………… بین ……………… و ……….. مقرر است مبلغ …………….. ریال ( …………. ریال) از طرف مضمون له آن ضمانت نامه به عنوان پیش پرداخت در مقابل اخذ ضمانت نامه پرداخت گردد , این بانک بنا به درخواست مضمون عنه این ضمانت نامه در مقابل مضمون له این ضمانت نامه متعهد می شود هر مبلغی را تا میزان مبلغ ………….. ريال که از طرف مضمون له این ضمانت نامه مطالبه شود به محض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه نیازی به اثبات صحت و یا سقم و یا اقامه دلیلی از طرف مضمون له این ضمانت نامه باشد بلادرنگ در وجه یا حواله کرد مضمون له این ضمانت نامه بپردازد , اعم از اینکه موارد مورد مطالبه در زمینه اجراء مواد قرارداد مورد مطالبه مضمون له این ضمانت نامه قرار گیرد یا در زمینه اجراء دستورهای مقامات قضایی و اجرایی نسبت به قرار تأمین یا دستورهای اجرایی که علیه مضمون عنه این ضمانت نامه صادر و دستور بازداشت حقوق و مطالبات او به مضمون له این ضمانت نامه داده شده است باشد .

این ضمانت نامه تا آخر ساعت اداری روز ………………. معتبر بوده و بنابه درخواست مضمون له این ضمانت نامه برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت ضمانت نامه را تمدید کند و ………….. موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک حاضر به تمدید ننماید , در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه باشد , مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد ……….پرداخت کند .

بانک شعبه ……………..

مضمون له

معطوفاً به قرارداد شماره ……….. مربوط به …………… موضوع قرارداد ……………. منعقده بین ……………… مضمون عنه این ضمانت نامه ……………. مضمون له این ضمانت نامه ……………. بدین وسیله این بانک برای حسن اجرای تعهداتی که به موجب قرارداد اشاره شده در قبال مضمون له این ضمانت نامه به عهده گرفته است ضمانت می کند و متعهد می شود در صورتی که بنا به تشخیص مضمون له , مضمون عنه این ضمانت نامه از انجام و اجرای هریک است تعهدات ناشیه از قرارداد مذکور تخلف ورزد تا میزان …………….( به حروف) نوشته شود ………….. (به عدد )نوشته شود. هر مبلغی را بابت این ضمانت نامه به هر عنوان و هرجهتی که مضمون له این ضمانت نامه تشخیص داده و مطالبه نماید , به محض دریافت اولین تقاضای کتبی بدون اینکه محتاج به صدور اظهارنامه یا اقدام از مجرای قانونی و قضایی و یا مقام دیگر باشد و یا نیازی به اثبات قصور یا صحت سقم داشته باشد , بلادرنگ در وجه یا حواله مضمون له این ضمانت نامه بپردازد .

اعتباراین ضمانت نامه تا آخر وقت اداری روز ………………. معتبر بوده و بنابه درخواست مضمون له این ضمانت نامه برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید خواهد بود و در صورتی که بانک نتواند یا نخواهد مدت ضمانت نامه را تمدید کند و ………….. موجبات تمدید را قبل از انقضای مدت مرقوم فوق نزد بانک فراهم نسازد و بانک را حاضر به تمدید ننماید , در این صورت بانک متعهد است بدون اینکه احتیاج به مطالبه مجدد باشد مبلغ مرقوم فوق را در وجه یا حواله کرد ……….. مضمون له پرداخت کند .

بانک شعبه ……………..

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی

این شرایط خصوصی , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط در شرایط عمومی است .

بند ۷-۳-۲- فهرست مراجع فنی به شرح زیر است :

 1. در رشته ………………………. شرکت / آقای …………………… به نشانی …………………………………..

ماده ۱۰-

 • زبان مدارک فنی کار , ……………… است .
 • زبان مکاتبه ها و اسناد دیگر , …………………. است .

ماده ۱۳-۱-

 1. مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ………………. است .
 2. مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ………………… است .

ماده ۱۴-۳- شرایط آزاد سازی ضمانت نامه انجام تعهدات , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۱۵-۳- مسئولیت تأمین هزینه بیمه نامه ها , به شرح زیر است :

 1. هزینه بیمه نامه های ……………………. به عهده ………………………………………………………………………

ماده ۱۶-۳- مدت اعتبار بیمه نامه ها , به شرح زیر است :

بیمه نامه ها ……………………. به مدت ……………………………………………………………………………………………

بیمه نامه ها ……………………. به مدت ……………………………………………………………………………………………

ماده ۱۸-۱- ترتیب دریافت خسارت های بیمه , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۲۵-۳- حذف می شود .

 ماده ۲۸-۲- حذف می شود .

ماده ۳۸-۱- نحوه هماهنگی پیمانکار با سایر پیمانکاران , یا گروه هایی اجرایی کارفرما و وظایف وی در قبال آنان , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۳۸-۲- حذف می شود .

ماده ۳۸-۳- حذف می شود .

ماده ۴۸ –

 1. مسئولیت هریک از دو طرف پیمان در پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای واردات و مصالح و تجهیزات موضوع پیمان , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. حذف می شود .

ماده ۵۲-۸-۸- مبلغ پیمان , از جمله شامل جبران هزینه های زیر , علاوه بر هزینه های درج شده در ماده ۵۲ است .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۵۳-۷-۱- میزان کسور حسن انجام کار برای بخش های مختلف کار , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۵۳-۸- به ازای هر ۳۰ روز تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند ۵۳-۴ شرایط عمومی در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار , مبلغ ………………… , به عنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر , به وی پرداخت می شود .

ماده ۵۴-۳-۲- به عنوان جبران هزینه های بالاسری پیمانکار , برای تهیه و تأمین مصالح و تجهیزات از محل مبالغ مشروط , ………………… درصد قیمت واقعی پرداخت شده توسط پیمانکار , به وی پرداخت می شود .

ماده ۵۵ – نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۵۶-۱-۴- در صورت تکمیل پیش از موعد کار , کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر , به پیمانکار پرداخت می کند .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۵۶-۱-۵- ( عدم شمول تعدیل به پیمان , یا نحوه مشمول تعدیل شدن پیمان درج شود ) .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۵۷-۱-۱- پیمانکار , موظف است بیمه نامه های زیر را برای مصون نگهداشتن کارفرما از زمان تحویل موقت کار به کارفرما , به هزینه خود و به نام کارفرما , دریافت و تسلیم کند :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۶۰-۵- حذف می شود .

ماده ۶۱-۱- دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان , پس از تحویل موقت کارها , ……………….. روز است .

ماده ۶۵-۳- برای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه های ناشی از آن , مبالغ زیر , به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۶۶- در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار , یا قسمت های اصلی آن , خسارت تأخیر , به شرح زیر از پیمانکار وصول می شود .

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  نماینده کارفرما                                                                                          نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی                                                                                     نام و نام خانوادگی

      امضا                                                                                                         امضا

شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C )

این شرایط خصوصی , در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی است که تعیین تکلیف برخی از مواد در آنها , به شرایط خصوصی موکول شده است . از این رو , هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی , به تنهایی و بدون توجه به ماده مربوط در شرایط عمومی , فاقد اعتبار است . شماره مواد درج شده در این شرایط خصوصی , همان شماره مواد و بندهای مربوط به شرایط عمومی است .

ماده ۳-۱-

 1. مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات , معادل ……………………. است .
 2. مدت اعتبار ضمانت نامه انجام تعهدات , ……………………. است .

ماده ۳-۲- سایر پیمانکاران طرف پیمان با کارفرما , و یا گروه های اجرایی کارفرما در محدوده کار پیمانکار , عبارت اند از :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۱۹- موعد تحویل نقشه های چون ساخت از سوی پیمانکار به کارفرما ………………… است .

ماده ۲۰-۱- مسئولیت دو طرف پیمان , در پرداخت عوارض , حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مصالح و تجهیزات و حق بیمه تأمین اجتماعی , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۲۸-۲- در شرایط زیر , پیمانکار مجاز به کار در خارج از ساعت های عادی روز و یا شب است .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۲۴-۶-۷- مبلغ پیمان , از جمله شامل جبران هزینه های زیر , علاوه بر هزینه های درج شده در ماده ۳۴ است .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۳۵-۷-۱- میزان کسورات حسن انجام کار برای بخش های مختلف کار , به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۳۵-۸ – به ازای هر ۳۰ روز , تأخیر نسبت به مدت مقرر در بند ۵۳-۴ شرایط عمومی در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار , مبلغ ……………….. به عنوان جبران هزینه های اضافی پیمانکار در مدت تأخیر , به وی پرداخت می شود .

ماده ۳۶- نرخ تسعیر بخش ارز خارجی و سایر ضوابط مربوط به پرداخت آن , به شرح زیر است:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۲۷-۱-۴ – در صورت تکمیل پیش از موعد کار , کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر , به پیمانکار پرداخت می کند :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۳۷-۱-۵- تعدیل ( عدم شمول تعدیل به پیمانکار , یا فرمول تعدیل درج شود ) .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۴۱-۱-تحویل موقت کارهای موضوع پیمان پس از  اتمام مرحله ………………. انجام می شود .

ماده ۴۲-۱-دوره مسئولیت رفع نقص کارهای موضوع این پیمان , پس از تحویل موقت کارها , ………….. روز است .

ماده ۴۶-۳-برای جبران هزینه های ناشی از نگهداری کارها در دوران تعلیق و سایر هزینه های ناشی از آن , مبالغ زیر , به وسیله کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۴۷- در صورت تأخیر پیمانکار در تکمیل طبق برنامه کار , یا قسمت های اصلی آن , خسارت تأخیر به شرح زیر از پیمانکار وصول می شود .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مجموع مبالغ خسارت تأخیر دریافتی از ………………. درصد مبلغ پیمان بیشتر نمی شود .

ماده ۵۵-۱-

حداکثر مسئولیت مالی پیمانکار و دوره ی آن به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماده ۵۶-۳- مسئولیت تأمین هزینه بیمه نامه ها , به شرح زیر است :

 1. هزینه بیمه نامه های ……………….. به عهده ……………………..میباشد.

ماده ۵۸-۱- ترتیب دریافت خسارت های بیمه , به شرح زیر است :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ماده ۶۲-۳- مرجع منصوب کننده اعضای هیئت حل اختلاف به شرح زیر است :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  نماینده کارفرما                                                                                         نماینده پیمانکار

نام ونام خانوادگی                                                                                      نام و نام خانوادگی

     امضا                                                                                                    مهر و امضا