قراردادهای انتقال فناوری

امروزه فناوری عنصر كلیدی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. سرمایه گذاری در ایجاد و گسترش فناوری های جدید سالهاست كه به عنوان موتور توسعه به رسمیت شناخته شده است. فناوری می تواند كارایی و اثربخشی را افزایش دهد، زمان تولید وعرضه محصولات به بازار را كوتاه كند و نیازهای انسانی را تامین كند. باایجاد محصولات جدید و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طریق نوآوریهای تكنولوژیك، بنگاههای اقتصادی می‌توانند فرصتهای جدیدی را برای دستیابی به رقابت پذیری و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهانی سازی اقتصاد به شدت این باور را تقویت كرده است كه رقابت پایدار مستلزم آن است كه شركتها، عملكرد خود را در بازار بین المللی از طریق ارتقای كارآیی، كیفیت و قابلیت اعتماد محصولات تولیدی شان افزایش دهند و این امر خود مستلزم به كارگیری فناوریهای نوین است.

فرایند انعقاد قراردادهای انتقال فناوری

تعریف واحدی از فناوری ارائه نشده است. فناوری را می توان مجموعه ای از آگاهیها، دانشها، فنون، مهارتها، تجربیات و سازماندهی دانست كه برای تولید، تجاری سازی و بهره مندی از كالاها و خدماتی كه نیازهای اقتصادی واجتماعی را تامین می كنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. لازم به ذكر است كه میان فناوری محصول و فناوری فرایند می توان تفكیك قائل شد. همچنین معمولاً میان انتقال افقی و انتقال عمودی فناوری تفاوت قائل می شوند. انتقال افقی فناوری فرایندی است كه به انتقال فناوری از فعالیتهای تحقیق و توسعه (R&D) به موسسات بهره بردار از نوآوری منجر می گردد. انتقال عمودی فناوری، فرایند حركت فناوری از یك هدف یا محل به هدف یا محلی دیگر است. انتقال بین المللی فناوری در قالب قراردادهای انتقال فناوری و سایر شیوه‌ها از این نوع است. در این مفهوم، انتقال فناوری فرایندی است كه به وسیله آن دانش مربوط به تغییر ورودیها به خروجیهای رقابتی، به وسیله یك موسسه از منبعی در كشوری دیگر به دست می آید. انتقال فناوری بین المللی از كانالها و مكانیسم های متفاوتی، اعم از رسمی و غیررسمی، امكان پذیر است.
فرایند انتخاب و مذاكره برای انتقال فناوری را می توان به طور خلاصه شامل مراحل زیر دانست:
۱ – تعیین راهبرد تكنولوژیك در بنگاه؛
۲ – كسب اطلاعات از فناوری و بازار فناوری؛
۳ – توجه به معیارهای انتخاب مناسب‌ترین فناوری؛
۴ – ملاحظه شرایط حقوقی و قراردادی كه فرایند مذاكره را شكل می دهد؛
۵ – انعقاد نهایی قراردادهای انتقال فناوری و اجرای آن.

 انواع روشها و قراردادهای انتقال فناوری

ابزارها، شیوه ها و روشهای مختلفی برای دریافت و كسب فناوری از خارج وجود دارد. این روشها را می توان از یك منظر به روشهای تجاری، قراردادی و رسمی از یك طرف و روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی از طرف دیگر تقسیم كرد . همچنین ابزارهای انتقال فناوری از نظر جامعیت و تاكید بر جنبه های ملموس و غیرملموس فناوری نیز قابل تقسیم هستند.
جامع ترین روش دریـــافت فناوری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها فناوری، بلكه مهارتهای مدیریتی، ارتباط با بازار و همین طور سرمایه را با خود به همراه می آورد. ابزار جامع دیگری نیز وجود دارد كه همانا قراردادهای «ساخت، بهره برداری و انتقال»، (BOT) نام دارند. درBOT طرفهای خارجی كارخانه ها یا دیگر پروژه های بزرگ و زیربنایی را می‌سازند، مدیریت می كنند و مورد بهره‌برداری قرار می دهند تا زمانی كه سرمایه گذاری آنها را جبران كند. روشهایی همچون قرارداد سازنده تجهیزات اصلی (OEM) ، قرارداد سازنده طراحی اصلی (ODM) و پیمانكاریهای فرعی برای ساخت قطعات نیز شیوه هایی برای انتقال فناوری محسوب می گردند. در پیمانكاری فرعی دست كم مشخصات فنی واگذار می‌شود. گاهی اوقات متدهای تولید، دانش فنی و كمكهای فنی نیز عرضه شده و انواع خاصی از تجهیزات تولیدی و اجزا و مواد ورودی نیز طراحی می‌شوند.

● انواع روشهای انتقال فناوری

الف – روشهای غیرتجاری، غیرقراردادی و غیررسمی

۱ – تقلید، كپی سازی و مهندسی معكوس؛
۲ – آموزش؛
۳ – مطالعه اسناد اختراع؛
۴ – مطالعه كتب و مقالات؛
۵ – استخدام متخصصان كلیدی خارجی؛
۶ – جاسوسی صنعتی؛
۷ – تحصیل در دانشگاههای خارجی؛
۸ – بازدید از نمایشگاهها و كارخانجات.

ب – روشهای تجاری، قراردادی و رسمی

۱ – قرارداد لیسانس اختراع؛
۲ – قرارداد لیسانس دانش فنی؛
۳ – قرارداد لیسانس علامت تجاری؛
۴ – قرارداد لیسانس كپی رایت؛
۵ – قرارداد فرانشیز و توزیع؛
۶ – قرارداد سرمایه گذاری مشترك؛
۷ – قرارداد پروژه آماده بهره برداری؛
۸ – قرارداد تحقیق و توسعه؛
۹ – قرارداد طراحی و خدمات مهندسی؛
۱۰ – قرارداد خدمات مدیریت؛
۱۱ – قرارداد همكاری فنی؛
۱۲ – قرارداد خدمات فنی؛
۱۳ – قرارداد مشاوره؛
۱۴ – قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال؛
۱۵ – قرارداد سازنده با طراح اجزاء اصلی؛
۱۶ – قرارداد پیمانكاری فرعی؛
۱۷ – قراردادهای خرید كالاهای سرمایه‌ای؛
۱۸ – سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛
۱۹ – قرارداد بازسازی و نوسازی؛
۲۰ – قرارداد تعمیر و نگهداری؛
۲۱ – كسب و ادغام؛
۲۲ – اتحاد استراتژیك؛
۲۳ – قراردادهای مربوط به رایانه (نرم افزار یا سخت افزار)؛
۲۴ – قراردادهای مهندسی، تامین و ساخت؛
۲۵ – قراردادهای تجارت متقابل (بای بك).

آشنایی با برخی از قراردادهای انتقال فناوری

۱ – قرارداد پروانه بهره برداری (لیسانس):  از طریق پروانه بهره برداری است یعنی صدور مجوز از سوی مالك یك اختراع ثبت شده به فرد یا شخص حقوقی دیگر، (در یك كشور و برای دوره زمانی اعتبارحقهای مربوط به آن اختراع) برای اجرای یك یا چند عملی كه به وسیله حقوق انحصاری مربوط به حق اختراع ثبت شده مورد نظر، در آن كشور، پوشش داده می شوند. وقتی كه این اجازه صادر می شود «پروانه بهره‌برداری» اعطا شده است.
یادآوری می شود كه اقدامات موصوف ساختن یااستفاده از محصولی است كه شامل آن اختراع می شود یا ساختن محصولاتی به وسیله فرایندی است كه شامل آن اختراع می گردد، یااستفاده از فرایندی است كه آن اختراع را در بر می‌گیرد. مفهوم «پروانه بهره برداری» (لیسانس) نیز در قوانین بسیاری از كشورها به رسمیت شناخته شده است. این روش در مورد انواع دیگر مالكیتهای صنعتی هم مورد استفاده قرار می گیرد.

۲ – قرارداد دانش فنی: از روشهای سه گانه اصلی حقوقی برای انتقال و به دست آوردن فناوری به دانش فنی مربوط می شود. در صورتی كه شروط مربوط به دانش فنی در یك نوشته یا سند مجزا و متمایز ارائه گردد آن سند یا نوشته معمولا «قرارداد دانش فنی» نامیده می شود. از طریق چنین شروطی، یك طرف یعنی عرضه كننده دانش فنی، متعهد می گردد تا دانش فنی را برای استفاده به طرف دیگر یعنی گیرنده دانش فنی، انتقال دهد.
دانش فنی ممكن است به شكل ملموس، انتقال داده شود. اسناد، عكسها، نقشه ها (اوزالید)، كارتهای رایانه ای و میكروفیلم، در میان سایر موارد، نمونه‌هایی از شكلهای ملموس هستند. مثالهای از دانش فنی كه ممكن است در چنین شكلهایی منتقل شوند، عبارتند از: نقشه های مهندسی ساختمان یك كارخانه، طرحهای جانمایی تجهیزات در كارخانه، ترسیمات یا نقشه های اوزالید ماشین آلات، فهرستهای قطعات منفصل، كتابچه های راهنما یا دستورالعملهای به كارگیری ماشین آلات یا مونتاژ قطعات، فهرستها و مشخصات مواد جدید، محاسبات زمانی كارگر و ماشین، نمودار جریان كار، دستورالعملهای بسته بندی و انبارداری، گزارشهای مربوط به پایداری و شرایط محیطی و شرح شغلهای مربوط به كاركنان فنی و متخصص. این دانش فنی در شكل ملموس، گاهی اوقات «اطلاعات با داده های فنی» نامیده می‌شود.
دانش فنی همچنین ممكن است در شكل غیرملموس منتقل شود. نمونه هایی از این شكل، این است كه یك مهندس از سوی عرضه كننده دانش فنی، فرایندی را برای مهندسی از سوی پذیرنده دانش فنی، توضیح دهد یا یك مهندس ساخت و تولید از طرف پذیرنده دانش فنی، خط تولید شركت عرضه كننده را بازدید كند. مثال دیگر، آموزش فنی كاركنان دریافت كننده دانش فنی در كارخانه دریافت كننده یا در شركت عرضه كننده، است. دانش فنی در شكل غیرملموس از طریق به نمایش گذاشتن یا ارائه مشاوره در زمینه تولید یا دیگر عملیات اجرایی، گاهی اوقات «خدمات فنی» نامیده می‌شود. دانش فنی در شكل غیرملموس از طریق آموزش فنی گاهی اوقات «دستیاری فنی» نامیده می شود. وقتی دانش فنی در شكل غیرملموس، شامل هدایت عملی عملیات ساخت و تولید یا عملیات دیگری از قبیل طراحی یا مدیریت مالی و پرسنلی یا بازاریابی، باشد. بعضا «خدمات مدیریتی» نامیده می‌شود.

منبع: ماهنامه تدبیر-سال هفدهم-شماره ۱۶۷

برای دانلود کامل مقاله اینجا را کلیک کنید.

مخابرات با ایتال تل ایتالیا قرارداد امضاء کرد

شرکت مخابرات ایران و ایتال تل ایتالیا با یکدیگر قرارداد همکاری امضاء کردند. این قرار داد در حاشیه سفر نخست وزیر ایتالیا و تیم اقتصادی همراهش به امضاء رسید.

زومیت: شرکت مخابرات ایران و ایتال تل ایتالیا در حضور نخست‌وزیر ایتالیا، مدیرعامل شرکت مخابراتی ایتال تل، رئیس هیئت مدیره مخابرات و سرپرست مخابرات با یکدیگر قرارداد همکاری امضاء کردند.

این تفاهم نامه، به منظور توسعه و نوسازی شبکه مخابراتی کشور مبتنی بر تجهیزات نسل نو و توسعه سرویس‌های نوظهور ارزش افزوده براساس آخرین فناوری روز دنیا، به صورت فاینانس، امضاء شد.

 طبق این قرارداد همکاری، ایتال تل متعهد شد تأمین تجهیزات و پیاده‌سازی شبکه‌ی مخابراتی ایران را براساس طرح‌های ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران در طول مدت ۱۸ ماه انجام دهد. پروژه‌های این تفاهم‌نامه شامل IP-NO ، IP-BB و سرویس‌های ارزش افزوده است.

قرارداد یک میلیارد یورویی مخابرات برای تامین تجهیزات ارتباطی

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از انعقاد قرارداد یک میلیارد یورویی با یکی از بزرگترین تامین کنندگان تجهیزات مخابراتی در دنیا خبر داد.

سیدمصطفی سیدهاشمی در مجمع عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با اشاره به رفع تحریمها و دوران پسابرجام اظهار داشت: طی چند ماه اخیر فضای بین المللی برای حضور وندورهای مختلف در عرصه مخابرات باز شده است. این درحالی است که در دوران تحریم برای تامین تجهیزات شبکه مخابراتی کشور، با مشکلات متعددی روبه رو بودیم و مجبور بودیم چند کشور را دور بزنیم تا بتوانیم این تجهیزات را تامین کنیم.

وی از انعقاد قرارداد یک میلیارد یورویی برای تامین تجهیزات شبکه مخابراتی کشور با دومین تامین کننده تجهیزات مخابراتی دنیا خبر داد و گفت: این قرارداد به صورت فاینانس منعقد شده است که ۱۵ درصد آن به صورت LC و ۸۵ درصد آن به صورت بازپرداخت ۵ ساله خواهد بود. در این زمینه هماهنگی با بانک های عامل داخل و خارج کشور انجام شده است و پیش بینی می شود که پروژه مربوطه ظرف ۶ ماهه اول سال ۹۵ نهایی شود.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به مکاتبات صورت گرفته این شرکت با وزارت اقتصاد و سهام عدالت به عنوان سهامداران ۲۰ درصدی مخابرات خاطرنشان کرد: برای بازکردن LC نیازمند افزایش سرمایه ریالی هستیم که در این زمینه موافقت این سهامداران را به دست آورده ایم و در صورت نارضایتی سهامداران خرد، کل سود سهامداران را پرداخت خواهیم کرد.

وی با اشاره به دلایل برگزاری مجمع عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، گفت: با توجه به مصوبه ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۴ در زمینه افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه این شرکت و نیز انتخاب اعضای هیات مدیره تکمیلی، این مجمع برگزار شد.

سیدهاشمی با اشاره به کاهش هزینه ها و یکپارچگی مدیریت، انجام توسعه متوازن و هماهنگ به عنوان اهداف اصلی اصلاح اساسنامه شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: تغییر ساختار مدیریتی در شرکت مخابرات ایران انجام می گیرد که در این زمینه از مشاوره های بین المللی و داخلی بهره گرفته ایم.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره این شرکت نیز گفت: هم اکنون شرکت مخابرات ایران با ۳ عضو هیات مدیره اداره می شود و ۲ عضو دولتی در هیات مدیره این شرکت غایب هستند. برغم مصوبه قبلی مجمع مخابرات که قرار بود اشخاص حقیقی نماینده سهامداران دولت و سهام عدالت برای عضویت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، معرفی شوند اما تاکنون این اتفاق نیافتاده است.

تصمیم گیری در خصوص موارد مطرح شده در مجمع سهامداران شرکت مخابرات ایران به دلیل ایجاد هماهنگی با سهامداران دولتی که ۴۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند براساس ماده ۱۰۴ قانون تجارت به کمتر از ۱۵ روز آینده و ۱۱ فروردین ۹۵ موکول شد.

نمونه قرارداد اشتراک خدمات ADSL (اینترنت پرسرعت)

نمونه قرارداد اشتراک خدمات ADSL (اینترنت پرسرعت)

نمونه قرارداد اشتراک خدمات ADSL (اینترنت پرسرعت)

برای دانلود نمونه قرارداد بر روی لینک زیر کلیک کنید

فایل نمونه قرارداد اشتراک خدمات ADSL

نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه (SMS)

نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه (SMS)

نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه (SMS)

ماده ۱٫ طرفين قـرارداد

اين قرارداد بين شرکت ……….. به نمايندگي ……….. كه بعد از اين خريدار خوانده مي‌شود از يك‌ طرف و شرکت ………..  به شماره ثبت ………..  به نمايندگي آقای ……….. ، مدير عامل و عضو هيأت مديره كه بعد از اين فروشنده ناميده مي‌شود از طرف ديگر، جهت انجام فعاليت‌هاي موضوع قرارداد، براساس شرايط و مقررات مشروح زير منعقد مي‌گردد.

ماده ۲٫ مـوضوع قرارداد

تأمين سرويس ارزش افزوده پيام ‌كوتاه جهت دريافت و پاسخگويي به پيام‌هاي دريافتي و انتقال پيام هاي كوتاه مربوط به خريدار، به‌صورت دوطرفه از خريدار به شبكه GSM و از شبكه GSM به خريدار، از طريق اتصال به مركز SMS شركت A .

ماده ۳٫ مـدت قرارداد

مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ ../../…. به مدت يكسال مي‌باشد و از آن تاريخ از سوي طرفين لازم‌الاجراء است.

ماده ۴٫ مـبلغ كل قرارداد

۱-۴- هزينه ثابت سروریس شرکتی : هزينه راه اندازي سامانه ارسال پیامک شرکتی ۶۰۰,۰۰۰ به همراه   ۱۰۰۰ SMS جمعاً به مبلغ (۶۰۰,۰۰۰) ريال ششصد هزار ريال مي‌باشد.

۲-۴- هزينه ثابت سروریس مراکز آموزشی : هزينه راه اندازي سامانه ارسال پیامک مخصوص مراکز آموزشی ۱,۰۰۰,۰۰۰ به همراه   ۱۰۰۰ SMS جمعاً به مبلغ (۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال یک میلیون ريال مي‌باشد.

۳-۴- جهت اضافه شدن امکان دریافت خریدار می بایست شماره اخصاصی خود را با توجه به جدول قیمت زیر انتخاب کند.

قیمت (ریال)

تعداد ارقام شماره اختصاصی

۲۰۰,۰۰۰

۱۴

۸۰۰,۰۰۰

۱۲

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۸

۴-۴- شماره های بیشتر از ۸ رقم با ۳۰۰۰۷۵۶۷ شروع میشوند. انتخاب الباقی ارقام در اختیار خریدار میباشد.

*بدیهی است شماره انتخابی توسط خریدار نباید قبلا توسط شرکت دیگری انتخاب شده باشد.

۵-۴- شماره اختصاصی ۸ رقمی توسط شرکت A انتخاب و به خریدار انتقال داده میشود.

*قیمت نهایی سرویس شامل هزینه ثابت بعلاوه هزینه شماره اختصاصی و ۴% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

تبصره ۱: در صورت تغيير در تعرفه‌هاي مرتبط با موضوع قرارداد (از جمله تعرفه هزينه ثابت و متغير) و تعيين هرگونه تعرفه جديد از سوي اپراتورهاي تلفن همراه كشور از جمله شرکت A ، شركت ارتباطات سيار، ايرانسل، تاليا و … تغييرات و تعرفه‌هاي جديد از تاريخ مصوب و مورد نظر اپراتورها در قرارداد حاضر اعمال گرديده و طي الحاقيه به قرارداد افزوده مي‌گردد.

ماده ۵٫ تعهدات فروشنده

  • فروشنده براي ارسال و دريافت پيام‌ها، پنل اختصاصي و شماره اختصاصي   ۳۰۰۰ را در طي مدت قرارداد در اختيار خريدار قرار خواهد داد.
  • در صورت تمديد قرارداد حاضر و استمرار برقراري خط ارتباطي فروشنده تعهد مي‌نمايد، شماره اختصاصي را با شرايط جديد (از جمله اخذ هزينه ثابت براي دوره مربوطه) در اختيار خريدار قرار دهد.
  • فروشنده موظف است حداكثر ۵ روز كاري پس از عقد قرارداد، سرويس ارزش افزوده پيام‌كوتاه جهت دريافت و پاسخگويي به پيام‌هاي ورودي را به خريدار تحويل نمايد.
  • فروشنده آدرس پست الکترونیک  ………..  را براي ثبت سوالات و يا مشكلات خريدار در اختيار وي قرار مي‌دهد.

ماده ۶٫ تعهدات خريدار

۱-۶- مسؤليت متن و محتواي پيام‌هاي ارسالي در راستاي انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خريدار مي‌باشد و خريدار فروشنده را از هرگونه ادعا و شكايتي در اين ارتباط مصون و مبري مي‌دارد.

۲-۶- ارسال پيام منوط به داشتن مجوز از دريافت كنندگان پيام‌ها مي‌باشد كه مسئوليت آن بر عهده خريدار مي‌باشد. بديهي است در صورت شكايت يك نفر از دريافت كنندگان پيام به فروشنده، شركت مخابرات ايران و يا شركت ارتباطات سيار و یا شرکت A و احراز عدم كسب مجوز از شخص شاكي در جهت ارسال پيام كوتاه، كليه سرويس‌هاي خريداري شده خريدار بلافاصله قطع و خريدار حق هيچگونه ادعايي نسبت به سرويس‌هاي خريداري شده را نخواهد داشت.

۳-۶- در صورتيكه به علت بروز مشكلات يا شرايط بحراني اعلام شده از سوي شركت هاي اپراتور تلفن همراه كشور و يا مراجع ذيصلاح قانوني، فروشنده مجبور به وضع محدوديت‌هايي در زمانبندي انتقال پيامك هاي مربوط به خريدار شود،‌ خريدار ضمن پذيرش شرايط بروز‌يافته، موظف به رعايت زمان‌بندي مذكور مي‌باشد.

۴-۶- خريدار مجاز به ارسال پيام كوتاه بصورت ناشناس نمي‌باشد (پيام ناشناس پيامي است كه گيرنده پيام در زمان دريافت، قادر به شناسايي هويت فرستنده پيام كوتاه نباشد). بديهي است در صورت عدم رعايت موارد فوق‌الذكر، فروشنده بنا به تشخيص خود مجاز به قطع سرويس‌هاي مربوط به خريدار، جبران ضرر و زيان وارده مي‌باشد و خريدار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مي‌نمايد.

۵-۶- خریدار سامانه ارسال پیام کوتاه مخصوص مراکز آموزشی متعهد می شود فقط به دانش آموزان و کارمندان آموزشگاه طرف قرار داد ارسال پیامک داشته و از ارسال پیامک های تبلیغاتی اجتناب کند.

تبصره ۱: مسئوليت كليه عواقب ارسال پيام كوتاه ناشناس كه نتيجتاً باعث وارد آمدن خسارت و يا اعمال جريمه از سوي شركت A به فروشنده باشد، متوجه خريدار مي‌باشد و فروشنده از اين بابت مصون و مبري است.

تبصره ۲: در صورت صلاحديد فروشنده، خريدار موظف به ارائه تضمين مورد قبول فروشنده بابت انجام تعهدات مندرج در بند فوق‌الذكر مي‌باشد. بديهي است در صورت عدم انجام تعهدات مربوط به خريدار، فروشنده مجاز به اخذ خسارات، ضرر و زيان وارده از محل تضمين مذكور خواهد بود.

۶-۶-چنانچه قانون براي فرستندگان پيام‌هاي ناخواسته در صورت عدم رضايت گيرندگان جريمه‌هاي پيش‌بيني نمايد، خريدار متعهد به پرداخت جريمه‌ها در صورت نقص قانون مي‌باشد

۷-۶-خريدار متعهد مي‌باشد كليه قوانين و مقررات مصوب كه ممكن است در آينده براي ارسال پيام‌هاي ناخواسته وضع گردد اجرا نمايد.

۸-۶- براي پيام‌هاي ناخواسته چنانچه كاربر دريافت‌ كننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party pays) شود، خريدار متعهد به جبران آن مي‌باشد.

۹-۶- خريدار بايد محدوديت‌هاي شبكه و SMS-Center را در ارائه سرويس‌ها در نظر بگيرد.

۱۰-۶- مسؤليت آثار سوء ناشي از ارسال پيام‌هاي خريدار براي مشتريان و جبران خسارت در مقابل كليه دستگاه‌هاي بازرسي و نظارتي، به عهده خريدار مي‌باشد.

۱۱-۶- فروشنده حق دارد در صورت لزوم و يا بنا به درخواست مراجع قانوني و بازرسي مطابق ضوابط آشكار نمودن پيام‌ها و مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به كاربران اقدام نمايد.

محتواي پيام ارسالي مي‌بايست با هر يك از اصول پنج‌گانه زير مطابقت داشته باشد.

  • با اصول و مباني دين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد؛
  • باعث تشويش اذهان عمومي نگردد؛
  • مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد؛
  • به اخلاق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند؛
  • با سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت نداشته باشد؛

ماده ۷ . تعليق قـرارداد

۱-۷- خريدار و يا فروشنده مي توانند با اعلام كتبي به يكديگر درهر زماني كه ضروري تشخيص دهند (طي مدت قرارداد) و با رعايت فاصله زماني ۱۵ روزه تمام و يا بخشي از فعاليت‌هاي موضوع قرارداد را به حالت تعليق درآورد.

۲-۷- طرف ديگر با دريافت اعلاميه رسمي تعليق، فورا” انجام تعهدات را بحالت تعليق در مي آورد.

۳-۷- با تعليق انجام تعهدات، فروشنده اين حق را دارد كه درخواست جبران هزينه‌هايي را بنمايد كه تا قبل از زمان تعليق انجام داده است و خريدار نيز موظف است ظرف مدت يك‌هفته نسبت به پرداخت هزينه‌هاي مربوطه طبق مفاد قرارداد اقدام نمايد.

۴-۷- طرفين با يك اعلام كتبي ۱۵ روزه مي‌توانند انجام تعهدات خود را از سر بگيرند.

۵-۷- چنانچه تعليق انجام تعهدات بيش از ۲ ماه به‌طول بكشد فروشنده اين حق را خواهد داشت كه قرارداد را فسخ نمايد.

۶-۷- چنانچه بدليل تعليق قرارداد از سوي خريدار، هزينه يا خسارتي به فروشنده تحميل گردد، خريدار موظف به پرداخت آن مي‌باشد.

ماده ۸. موارد فسخ قـرارداد و خاتمه دادن آن

– در صورت لغو مجوز اتصال فروشنده به SMSC از سوي شركت‌هاي اپراتور، خريدار موظف است به ازاء سرويس‌هاي ارائه شده تا تاريخ لغو مجوز، براساس اعلاميه فروشنده، با وي تسويه‌حساب به عمل بياورد.

۱-۸- هر يك از طرفين با اعلام قبلي يك‌ماهه مجاز به فسخ قرارداد مي‌باشند، به شرطي كه نحوه فسخ قرارداد مورد توافق قرار گيرد.

ماده ۹٫ فورس ماژور

حوادث غير مترقبه به وقوع حوادثي مانند سيل، زلزله، آتش‌سوزي و امثالهم كه ايجاد و دفع آن خارج از حيطه و اقتدار و اراده انسان باشد اطلاق مي‌شود. در صورت حدوث آن براي هر يك از طرفين، مي‌بايست ضمن اعلام كتبي مراتب مزبور ظرف مدت ۱۵ روز از تاريخ وقوع حوادث غير مترقبه نسبت به تمديد يا فسخ قرارداد با طرف ديگر توافق نمايد.

در حالت فورس ماژور هيچ‌يك از طرفين حق هيچ‌گونه ادعايي نسبت به يكديگر نخواهد داشت. در صورت عدم اعلام و توافق فوق‌الذكر ظرف مهلت تعيين شده كليه مسؤليت‌ها و جبران هزينه‌ها و خسارات وارده به طرف ديگر بر عهده متخلف از مفاد اين ماده مي‌باشد.

ماده ۱۰٫ نشاني طرفين قرارداد

نشاني خريدار: ……….. تلفن: ………..  موبایل : ………..  فکس : ………..  آدرس پست الكترونيكي: ………..

نشاني فروشنده: ……….. کد پستی : ………..  آدرس پشتيباني الكترونيكي: ………..  سامانه ارسال پیامک ………..

 

ماده ۱۱٫ قوانين حاكم بر قرارداد

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

منبع: اینفورما