نمونه قرارداد فروش خدمات نرم افزاري

قرارداد فروش خدمات نرم افزاري

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «كارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «پيمانكار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده ۱ – موضوع قرارداد :

عبارتست از: فروش خدمات نرم افزاري

ماده ۲- مدت  قرارداد :

۲-۱- مدت قرارداد از تاريخ تنفيذ به مدت … ماه/سال شمسي ميباشد .

۲-۲- تنفيذ قرارداد و شروع كار از تاريخ پرداخت مبلغ اوليه مندرج در بند ۴-۱ خواهدبود .

۲-۳- سپري شدن مدت رافع تعهدات كارفرما نخواهد بود .

۲-۴-هرگونه تمديد مدت قراداد به هر دليلي (افزايش حجم كار ، تاخير در اجراي تعهدات طرفين ) بجز بروز شرائط غير قابل پيش بيني و اضطراري (مندرج در ماده ۱۲ قرارداد حاضر) بايستي بصورت كتبي و با توافق طرفين انجام پذيرد.

ماده ۳ – مبلغ قرارداد :

۳-۱- كل مبلغ معين قرارداد ………………… ريال برابر …………………. تومان ميباشد .

۳-۲- مبلغ نامعين قرارداد (براي كاركرد در شرائط ……………. ) از قرار هر ساعت …………………. ريال ميباشد كه صرفا به ساعات اضافي كار در شرائط فوق الذكر تعلق خواهد گرفت .

۳-۳- با توجه به ماهيت قرارداد كه فروش خدمات كارشناسي نرم افزاري مي‌باشد ، كليه كسورات قانوني قرارداد حاضر صرفا شامل علي الحساب ماليات برابر ۵% بوده كه از هر پرداخت به پيمانكار كسر خواهد گرديد و پرداخت ساير مبالغ بجز آن در تعهد پيمانكار نبوده و مبلغ مندرج در ماده سه قرارداد بصورت خالص و بدون كسر كسورات ديگري در وجه پيمانكار (مطابق ماده چهار اين قرارداد) پرداخت خواهد گرديد .

۳-۴- كليه ماليات هاي مربوطه ، هزينه هاي گمركي ، ماليات بردرآمد ، عوارض ، اظهارنامه مالياتي و ساير موارديكه  دولت در نتيجه فعاليت هاي كارفرما در راستاي تهيه و توزيع محصولات تحت اين قرارداد براي آن ماليات وضع مي كند و همچنين ماليات هاي وضع شده طبق خدماتي كه توسط كارفرما به مشتريان ارائه مي گردد و ماليات هاي اشتغال كه براي كارمندان كارفرما وضع مي شود ، به استثناي ماليات بردرآمد خالص و ماليات كارمندان پيمانكار ، همگي (اين مالياتها) به عهده كارفرما مي باشد.

۳-۵- چنانچه و در هر مقطعي از اجرا و يا پس از پايان قرارداد حاضر پيمانكار درخواست گواهي هاي فروش مجدد يا هر سند و مدرك ديگري كه نشانگر مجوز معاف از ماليات مصرف يا فروش محلي يا استاني محصولات و يا نشانگر پرداخت مالياتهاي مربوطه توسط كارفرما به دولت باشد ، كارفرما متعهد ميگردد موارد گواهي هاي مربوطه را (در صورت وجود) به پيمانكار ارائه دهد .

ماده ۴ – نحوه پرداخت :

مراحل پرداخت در قرارداد حاضر بشرح زير خواهد بود:

۴-۱- ۳۰%  كل مبلغ معين قرارداد (معادل ……………………….. ريال) بعنوان( قسط اول) پيش پرداخت قرارداد توسط كارفرما در زمان انعقاد قرارداد به پيمانكار پرداخت ميگردد .

۴-۲- ….% كل مبلغ معين قرارداد (معادل ……………….. ريال) پس از اجراي ….

تبصره : ( در صورت عقد قرارداد توسعه/پشتيباني با پرداختهاي ماهانه )مبلغ پرداخت شده تحت عنوان قسط اول (بند ۴-۱) از صورت وضعيت اولين ماه پرداخت كسر خواهد گرديد.

ماده  ۵ – تعهدات طرفین قرارداد:

الف-تعهدات پيمانكار:

۱- پيمانكار متعهد است پروژه في مابين را تحت مدل فني و با استفاده از ابزار مندرج در پيوست فني شماره يك اين قرارداد (كه جزء لاينفك قرارداد ميباشد ) به انجام رساند و مستندات و محصولات فني قرارداد را در موعد مقرر (زمان اعلام شده پس از هر سفارش كارفرما توسط نماينده پيمانكار) تهيه و در اختيار نماينده معرفي شده كارفرما قراردهد.

تبصره : نمايندگان معرفي شده از سوي كارفرما و پيمانكار (از هر طرف يك نفر) در زمينه ارائه سفارش و تحويل محصولات بايستي حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ عقد قرارداد و بصورت كتبي به طرفين قرارداد معرفي گردند .

۲- پيمانكار مكلف خواهد بود پيكربندي سخت افزاري مورد نياز خود در محل كارفرما را حداكثر يك هفته پس از شروع قرارداد به نماينده كارفرما اعلام نمايد .

۳- پيمانكار متعهد ميگردد برنامه و جدول زمان بندي مورد استفاده در اجراي هر يك از سفارشات كارفرما در موضوع اين قرارداد را (ماده يك) حداكثر پنج روز پس از دريافت هر سفارش به كارفرما اعلام نمايد .

۴-پيمانكار موظف است يك كپي از كليه محصولات قرارداد (مندرج در پيوست يك) را در پايان هر فاز از پياده سازي سفارشات كارفرما به نماينده معرفي شده كارفرما تحويل نمايد و بديهي است مسئوليتي از بابت تغييرات بوجود آمده پس از آن تاريخ در محصولات مورد نظر متوجه پيمانكار نخواهد بود .

۵-پيمانكار كليه محصولات تهيه شده را به مدت سه ماه شمسي گارانتي نموده و اين بدان معني است كه در صورت بروز هر گونه اشكال در كاركرد فراورده هاي تحويل شده كه مربوط به محصول تحويل شده اوليه (زمان تحويل قطعي) باشد ، مسئوليت رفع آن بعهده پيمانكار مي باشد و ساير موارد نيازمند انعقاد قرارداد پشتيباني جداگانه خواهد بود .

۶-در صورت بروز تاخير در برگزاري جلسات كارشناسي مورد نظر از سوي كارشناسان كارفرما (بر اساس مكاتبات انجام شده پيمانكار با نامبردگان) و يا تاخير در تائيد مستندات و محصولات تحويلي از سوي پيمانكار به كارشناسان كارفرما ، پيمانكار تعهدي در قبال تاخيرات بوجود آمده در پيشبرد پروژه نخواهد داشت و در صورتيكه زمان تاخيرات مورد نظر كمتر از ده روز در هر فاز باشد زمان مورد نظر به زمان اجراي تعهدات پيمانكار افزوده شده و از اين بابت مسئوليتي متوجه پيمانكار نخواهد بود . در صورت وجود هرگونه تاخير بيش از ده روز در اجراي پيشبرد كار از سوي كارشناسان كارفرما پيمانكار مخير به توقف پيشبرد پروژه تا رفع مشكل بوجود آمده بوده و كارفرما متعهد ميگردد ضمن رفع مشكل و تاخيرات موجود در سازمان بهره بردار از طرق مقتضي ، آمادگي شرائط جهت شروع مجدد پروژه را كتبا به اطلاع پيمانكار برساند .نيز با توجه به محدوديت در زمان پروژه ، در صورت وجود تاخير بيش از بيست روز در روند اجرايي پروژه ، پيمانكار مخير به فسخ قرارداد و اجراي كليه مفاد ماده ۱۰ قرارداد حاضر خواهد بود.

۷-در صورت بروز تاخير از سوي پيمانكار در اجراي تعهدات موضوع قرارداد و تحويل محصولات مطابق برنامه زمان بندي اعلام شده پيمانكار (برابر ماده ۵-۲) ، كارفرما مخير خواهد بود پس از گذشت ۱۰ روز از موعد تاخير و عدم اجراي تعهدات توسط پيمانكار ، تا سقف بيست روز معادل يك درصد كل مبلغ قرارداد و پس از آن تا سقف سي روز معادل پنج درصد قرارداد را بعنوان جريمه از مبالغ مربوط به همان فاز در زمان پرداخت كسر نموده و مابقي را در وجه پيمانكار پرداخت نمايد . در صورت وجود تاخير بيش از سي روز در اجراي تعهدات توسط پيمانكار و احراز آن توسط داور مرضي الطرفين ، مراتب توسط وي قابل پيگيري و داوري بوده و راي نامبرده براي طرفين قرارداد لازم الاجرا ميباشد .

۸- با توجه به ماهيت كار مورد نياز كارفرما ، پيمانكار تعهدي در قبال توسعه و برنامه سازي نرم افزار در موارد غير ضروري (بنا به تشخيص پيمانكار) در محيط كارفرما را نداشته و حضور پيمانكار و كارشناسان وي در سايت كارفرما صرفا محدود به نصب و راه اندازي نرم افزار ، تبديل داده ها ، tuning بانك اطلاعاتي ، آموزش و جلسات هماهنگي پيشبرد كار يا دريافت نيازمندي كارفرما خواهد بود .

ب – تعهدات كارفرما :

۱- كارفرما متعهد ميگردد كه مبلغ هر صورت وضعيت را حداكثر يك هفته پس از دريافت صورت وضعيت ، پرداخت نمايد. بديهي است ملاك تسويه حساب پيمانكار اين قرارداد ، صرفا تائيديه نماينده معرفي شده كارفرما بر انجام امور محوله از سوي وي به پيمانكار خواهد بود و تسويه حساب كاركرد پيمانكار منوط به بررسي ، تائيد يا هيچ فرايند ديگري از سوي شخص يا مرجع ديگري بجز نماينده معرفي شده كارفرما نخواهد بود  .

۲- باتوجه به اينكه بستر اجراي نرم افزارهاي موضوع اين قرارداد ، سخت افزار ميباشد ، نماينده كارفرما متعهد ميگردد اقدامات لازم براي برپاداشتن و عملكرد صحيح سخت افزارهاي نصب شده در محل كارفرما را در هنگام اجراي عمليات موضوع قرارداد و بنا بر اعلام پيمانكار بعمل آورد .

۳-كليه هزينه هاي اياب و ذهاب ، اسكان و نهار پرسنل پيمانكار در تمامي اماكن كارفرما و در تمام طول مدت قرارداد بعهده كارفرما مي باشد كه از طريق تسويه حساب هفتگي صورت هزينه هاي اعلام شده از سوي پيمانكار و عوامل وي ، در وجه نامبرده پرداخت خواهد گرديد .

۴- كارفرما متعهد ميگردد كليه مستندات ، فراورده هاي نرم افزاري ، نرم افزارهاي پايه و كليه موارد پيش نياز شروع كار را (بنا به تشخيص پيمانكار) به تمامي در ابتداي پروژه و طي يك صورتجلسه رسمي ، در اختيار پيمانكار قرارداده و لذا پيمانكار در قبال توليد محصولاتي كه ناشي از عدم تحويل يا تاخير در تحويل مستندات و پيش نيازهاي شروع كار به وي خواهد بود ، مسئوليتي نخواهد داشت . بديهي است اين موارد شامل كليه محصولات نرم افزاري و مكتوب توليد شده پيشين و تمامي مواردي كه به نحوي با سيستم مورد سفارش كارفرما در ارتباط بوده اند يا ميباشند گرديده و هر نوع خودداري از ارائه مستندات و ماژولهاي نرم افزاري ويا محصولات توليد شده پيشين ، باعث لغو تعهدات پيمانكار و عدم توانائي اجراي سفارش مورد نظر خواهد گرديد .

۵- كارفرما متعهد ميگردد كليه هماهنگي هاي لازم در خصوص تردد و دسترسي پيمانكار و كارشناسان وي را به عوامل اجرائي ، مديريتي ، داده ها و ساير موارد مورد نياز پيمانكار در سازمان كارفرما را فراهم نمايد . تاخيرات ناشي از عدم هماهنگي به موقع در اين موارد بر عهده كارفرما بوده و مسئوليتي از اين ناحيه متوجه پيمانكار نخواهد بود .

۶-كارفرما متعهد ميگردد از انجام هرگونه عمليات مهندسي معكوس ، روند معكوس جمع آوري اطلاعات يا اعمال تغييرات بر روي محصولات نرم افزاري توليدي توسط پيمانكار در موضوع اين قرارداد تا قبل از تسويه حساب و اتمام كامل قرارداد حاضر خودداري نمايد .

۷- كارفرما متعهد ميگردد نشانه تجاري پيمانكار را كه با نظر پيمانكار در محل مشخصي بر روي تمامي محصولات مكتوب ، الكترونيكي ، نرم افزاري و ساير موارد ارائه شده (متعاقب اجراي قرارداد حاضر) درج شده است را برنداشته ، حذف و دستكاري يا مخفي ننمايد ، مگر اينكه توافق كتبي در اين مورد في مابين كارفرما و پيمانكار وجود داشته باشد .

۸- اجراي هرگونه مشاركت بر روي فروش يا ارائه محصولات اين قرارداد از سوي كارفرما به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي يا سازمانها ، نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي در داخل يا خارج از جمهوري اسلامي ايران ، منوط به عقد قرارداد مشاركت و توافق جداگانه ميباشد و اين مورد در قرارداد حاضر پيش بيني نشده است .

ماده ۶- افزايش يا کاهش قرارداد :

۶-۱- درصورتيكه كارفرما براي بهينه سازي و بهبود و تكميل وضعيت محصولات موضوع اين قرارداد و يا خارج از موضوع اين قرارداد ، ارائه خدمات بيشتري را از سوي پيمانكار لازم بداند ، مراتب را بطور كتبي به پيمانكار اعلام وپس از توافق كتبي طرفين مبني بر افزايش عمليات مورد نياز و تنظيم الحاقيه قرارداد به مبلغي معادل افزايش كار تعيين شده ، پيمانكار مكلف به اجراي خدمات مذكور خواهد بود . شايان ذكر است انجام چنين خدماتي نمي تواند متضمن افزايشي بيش از ۲۵% مبلغ قرارداد باشد . با توجه به نحوه تسويه حساب تعيين شده در اين قرارداد و در صورت وجود مقادير كاري بيشتر از ۸۰ ساعت در ماه ، صورت وضعيت كار اضافه در پايان همان ماه از سوي پيمانكار براي كارفرما ارسال و تسويه حساب به ميزان مورد نظر و بر اساس حق الزحمه مذكور در ماده ۳-۲ قرارداد حاضر ، در همان مقطع انجام خواهد پذيرفت .

۶-۲- در صورتيكه تغييرات مورد نياز كارفرما بيشتر از ۲۵% كل حجم قرارداد بوده و يا توافق طرفيني كتبي در خصوص افزايش عمليات در حد كمتر از ۲۵% حجم كل قرارداد از سوي طرفين حاصل نگردد ، اجراي تغييرات اعلام شده نيازمند عقد قرارداد جداگانه اي بوده و در حيطه قرارداد حاضر نخواهد بود .

ماده ۷  – ناظرقرارداد:

۷-۱- ناظر قرداد آقاي/خانم …………………….. با سمت …………………………… مي باشد.

۷-۲- ناظر قرارداد متعهد خواهد بود كليه عمليات نظارتي خود را بر مبناي متدولوژي و روش پيشبرد كار كه در ابتداي پروژه في مابين كارفرما و پيمانكار توافق شده است انجام داده و از اعمال هر روشهاي نظارتي غير از روش پيشبرد پروژه و خارج از محيط ابزارهاي فني/نرم افزاري مورد استفاده در اجراي اين پروژه كه در پيوست فني شماره يك اين قرارداد آورده شده است خودداري كند .

۷-۳- ناظر قرارداد متعهد خواهد بود رونوشت كليه گزارشات نظارت و مميزي قرارداد حاضر را همزمان با تهيه و ارسال براي كارفرما ، بدون كم و كاست براي پيمانكار نيز ارسال نمايد .

ماده ۸ – قانون منع مداخله :

پيمانكار معترف است كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب ديماه ۱۳۳۷ نمي باشد و در صورت احراز خلاف اين امر كارفرما قرارداد را فسخ و پيمانكار مشمول مقررات قانون مزبور خواهد بود .

ماده ۹ – فسخ قرارداد :

۹-۱- درصورتيكه پيمانكار بنا به تشخيص داور مرضي الطرفين و به اعتراف خود قادر به انجام تعهدات طبق شرايط اين قرارداد نباشد ، بنا به پيشنهاد داور مرضي الطرفين و تصويب كارفرما  ، قرارداد با سه هفته اعلام كتبي قبلي از سوي كارفرما فسخ ميگردد و طبق برآورد انجام شده توسط داور مرضي الطرفين تا آن تاريخ با پيمانكار تسويه حساب بعمل مي آيد .

۹-۲- درصورتيكه كارفرما تعهدات خود را به انجام نرساند و پرداختهاي هر صورت وضعيت مطابق ماده ۴ قرارداد و يا از پانزده روز پس از ارائه صورت وضعيت فاز مربوطه ، انجام نشود ، پيمانكار مجاز خواهد بود با اعلام كتبي قبلي قرارداد را فسخ و يا پيشبرد پروژه را متوقف نمايد . بديهي است كارفرما ملزم به پرداخت صورت وضعيتهاي تائيد شده و انجام تسويه حساب تا تاريخ مذكور مطابق بند ۳ ماده حاضر (ماده ۱۱ قرارداد) مي باشد .

۹-۳- در صورت اعلام كتبي فسخ قرارداد از سوي طرفين قرارداد (پيمانكار يا كارفرما) ، كليه وجوه نقدي يا اسناد بهادار پرداخت شده به پيمانكار تا تاريخ اعلام فسخ (مطابق ماده چهار قرارداد حاضر) در مالكيت پيمانكار بوده و كارفرما حق مطالبه هيچ وجهي از پيمانكار را در هيچ زمينه اي نخواهد داشت . همچنين كارفرما مكلف خواهد بود تا تاريخ مذكور تسويه حساب كامل بابت ميزان كار انجام شده از آخرين پرداخت تا زمان اعلام فسخ را با پيمانكار انجام دهد . در اين زمان ، ‌پيمانكار موظف به صدور صورت وضعيت ميزان كار انجام شده تا آن تاريخ به كارفرما خواهد بود .

۹-۴- در كليه حالات فوق و يا در هر زمان كه نياز به محاسبه ميزان كار انجام شده از سوي كارفرما بوجود آيد (بنا بر وجود ابهام در ميزان كار اعلام شده توسط پيمانكار) ، انجام اين كار بر عهده داور مرضي الطرفين بوده و هزينه هاي داوري نيز بر عهده كارفرما ميباشد .

ماده ۱۰– خيارات :

به موجب اين ماده اسقاط كافه خيارات و خصوصا خيار غبن از اين قرارداد و براي طرفين قـــرارداد بعمل مي آيد .

ماده ۱۱ – حقوق و مالکيت:

۱۱-۱- اسناد فنی شامل گزارشهای فنی، برنامه ها، فهرست کالاها، نقشه ها، شرايط و مشخصات عمومی و اختصاصی مربوط به اين قرارداد که توسط كارفرما در اختيار پيمانکار قرار گرفته است  و يا در طول انجام کار توليد می شود در مالکيت کارفرما باقی خواهد ماند و پيمانکار نبايد هيچيک از اطلاعات فوق الذکر را به جز در ارتباط با اجرای کار موضوع اين قرارداد مورداستفاده قراردهد .

۱۱-۲- كد منبع كتابخانه ها (libraries source codes) و روشهاي برنامه سازي و نيز روشهاي پيشبرد كار و كليه اسناد الكترونيكي و كاغذي مرتبط با اين موارد در مالكيت پيمانكار باقي مانده و كارفرما متعهد ميگردد موارد فوق را (بجز با اخذ مجوز كتبي پيمانكار) به هيچ نحوي افشاء ، منتشر ، كپي برداري يا هرگونه بهره برداري ديگري ننمايد.

ماده ۱۲- اطلاعات فني، دانش فني و افشاي آنها:

۱۲-۱- كليه اطلاعات و اسناد فني شامل گزارشهاي فني، برنامه ها، فهرست کالاها، نقشه ها، شرايط و مشخصات عمومي و اختصاصي مربوط به اين قرارداد که توسط طرف کارفرما در اختيار پيمانکار قرار گرفته است در مالکيت کارفرما باقي خواهد ماند و پيمانکار نبايد هيچيک از اطلاعات فوق الذکر را به جز در ارتباط با اجراي کار موضوع اين قرارداد مورداستفاده قراردهد يا بدون رضايت نامه کتبي کارفرما براي اشخاص ثالث فاش کند و يا در پروژه هاي ديگر استفاده نمايد. اطلاعات عمومي پروژه شامل نوع سيستم كاربردي ، نوع سيستم عامل، سيستم مديريت پايگاه داده ها و ابزارهاي مورد استفاده ، بازه و دامنه اجراي پروژه ، گستره جغرافيائي اجراي پروژه ، پيكربندي فني و فناوريهاي مورد استفاده در پروژه شامل بند حاضر نبوده و پيمانکار مجاز به ذکر آن موارد در رزومه فني خود خواهد بود.

۱۲-۲- كليه اطلاعات از قبيل اطلاعات مربوط به محصولات ، خدمات ، روش هاي ساخت يا توليد ، اختراعات ، كشفيات ، رموز تجارت ، مجوزاشخاص ثالث ، عمليات كار ، نمودارها ، برنامه هاي كامپيوتري ، ليست مشتريان ، سيستمهاي برنامه ريزي كاري يا اطلاعات مربوط به كار يا امور پيمانكار كه به نحوي در اختيار كارفرما قرار گرفته است يا كارفرما ممكن است به نحوي از آنها اطلاع كسب كرده باشد بطوريكه اين اطلاعات بعنوان موارد محرمانه مورد استفاده در مجموعه پيمانكار شناخته شده يا اينكه تحت شرايطي حاصل شده كه بايستي محرمانه تلقي گردد و بسادگي نبايستي در اختيار عموم قرارگيرد ، نبايستي از سوي كارفرما در اختيار عموم يا شركتهاي رقيب يا شركتهاي همكار در زمينه هاي موضوع كاري پيمانكار قرار گيرد و در صورت نياز ، بايستي مجوز كتبي انتشار موارد فوق از پيمانكار اخذ گردد . البته موارد زير جزء اطلاعات محرمانه به حساب نمي آيند :

الف) اطلاعاتي كه در اختيارعموم قرارمي گيرد در حاليكه طرف كارفرما در انتشار آن بي تقصير است .

ب) اطلاعاتي كه از قبل قانونا ( بطور موجه ) دراختيارطرف ديگر بوده قبل از اينكه طرف ديگر اين اطلاعات رابه او بدهد.

ج ) اطلاعاتي كه متعاقب يك حكم دادگاه بر همگان فاش شود.

۱۲-۳-  هر يک از طرفين طبق قرارداد توافق ميکنند که در حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه طرف ديگر کوشا باشد . طرفين قرارداد توافق ميکنند که اطلاعات محرمانه طرف ديگر را براي اشخاص ثالث فاش نکرده ، انتقال ندهند ، يا اين اطلاعات را در اختيار آنها قرار ندهند ، به استثناي اين اشخاص ثالث يعني کارمند ،نماينده ، پيمانکار ، عضو وابسته به طرفي از قرارداد که قرارداد کتبي حفظ اطلاعات محرمانه را امضا کرده است ، و آن اشخاص ثالثي که در رابطه با استفاده از حقوق يا عمل به تعهدات خود در قبال قرارداد به اين اطلاعات نياز دارند. طرفين طبق قرارداد توافق ميکنند که کليه اطلاعات ، مکاتبات ، مذاکرات ، يا مطالب مکتوب مربوط به پروژه و اين قرارداد را در طول مدت پيشبرد كار کاملاً محرمانه نگهدارند و فقط اين اطلاعات را براي کارمنداني که به اين اطلاعات نياز دارند فاش سازند.

ماده ۱۳- ساير شرائط قرارداد:

۱۳-۱- كليه اطلاعيه ها و مكاتبات اين قرارداد ميتوانند بصورت مكتوب ويا بصورت پست الكترونيكي (با اخذ رسيد دريافت) يا نمابر (با دريافت تائيديه دريافت) انجام شوند .

۱۳-۲- مديريت و محرمانگي هزينه ها ، روشهاي كاري داخلي ، درآمدها ، مديريت پرسنل (پيمانكار)، انتساب كار به پرسنل (پيمانكار) و تسويه حساب با پرسنل پيمانكار در موضوع اين قرارداد صرفا در اختيار و مالكيت پيمانكار بوده و انعقاد اين قرارداد هيچ اختياري را براي كارفرما در رسيدگي يا اطلاع از اسناد و عمليات مالي و مديريتي پيمانكار را در هيچ زمينه اي پديد نخواهد آورد.

۱۳-۳- دو سال پس از انقضا يا اتمام اين قرارداد ، پيمانكار و كارفرما همديگر را از زير دين و تعهد متعاقب بندهاي ماده ۱۵ اين قرارداد ، بري الذمه (آزاد) ميکنند.

۱۳-۴- کليه پرداختي هاي اين قرارداد و مبناي پولي بين طرفين اين قرارداد برحسب ريال ايران ميباشد مگر آنكه در مواردي خاص براي بكارگيري ارز ديگري بين طرفين قرارداد توافق كتبي وجود داشته باشد.

۱۳-۵- هر يک از طرفين اين قرارداد مستقل از هم عمل ميکنند و در قرارداد نبايستي آنها را بعنوان شريک در نظر گرفت ، مگر اينكه در اين زمينه سندي كتبي و با امضاي طرفين وجود داشته باشد. علاوه بر اين ، هيچيک از طرفين حق ندارند که مستقيماً يا بطور ضمني بعنوان نماينده طرف ديگر عمل نمايند يا اينکه سعي کنند که بعنوان نماينده طرف ديگر باشند يا اينکه وانمود به اين کار کنند، يا به گونه اي تعهدي را از طرف يا بنام طرف ديگر بعهده بگيرند و هيچيک از طرفين در اين قرارداد بعنوان نماينده يا کارمند طرف ديگر نمي باشند.

۱۴-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

۱۵-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

۱۶-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

۱۷-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

۱۸-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

۱۹-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

۲۰-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     ……………………

امضای شاهد اول                                                  امضای شاهد دوم

…………………                                                   ……………………..

پيوستها :

 • پيوست شماره ۱ : پيكربندي ابزار و محيط فني مورد استفاده
 • پیوست شماره ۲: شرح محصولات قابل تحويل

پيوست شماره ۱: پيكربندي ابزار و محيط فني

پيكربندي فني محيط توسعه موضوع سفارشات كارفرما در قرارداد حاضر بشرح زير ميباشد :

 • Oracle 10g as RDBMS
 • OIAS 10g as application server
 • Oracle Designer as CASE tools
 • MSWindows/Linux as server O.S. (negotiable)
 • MSWindows XP as client O.S.
 • MS Internet explorer v6.0 (or higher) as web browser
 • MS Visual source safe v6.0 as source codes version management tools
 • Oracle JDeveloper 10g r9.0.4 as WEB IDE (development tools)
 • MSVC or Oracle developer as C/S programs development tools
 • J2EE as development framework
 • Top link as DBConnection layer
 • WEB environment as UI/Application environment
 • MSOffice as documentation tools

پیوست شماره ۲: شرح محصولات قابل تحويل

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « پیمانکار »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده ۱ : موضوع قرارداد

طراحي وب سايت اينترنت

ماده ۲ : مدت قرارداد

۱۵ روز کاری پس از عقد قرارداد و اجرای بندهای ۱-۳ و ۲-۵ .

ماده ۳ : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

………………… ریال معادل ………………… تومان میباشد که طی ۳ مرحله به شرح زیر پرداخت خواهد شد.

 ۱-۳ : مبلغ …………………….. ریال در زمان عقد قرارداد.

 ۲-۳ : مبلغ ……………………… ریال در زمان پایان طراحی و برنامه نویسی و قبل از راه اندازی نهایی.

۳-۳ : مبلغ ………………………. ریال بعد از راه اندازی و تایید نهایی کارفرما.

ماده ۴ : مشخصات فنی پروژه

از آنجایی که طراحی و برنامه نویسی وب سایت اینترنت، امری کاملا تخصصی میباشد، بمنظور جلوگیری از ابهامات احتمالی، مشخصات ریز فنی مورد قرارداد، به شرح ذیل درج گردیده است:

 ۱-۴ : سطح تکنولوژی مورد قرارداد:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۴ : زبانهای برنامه نویسی مورد استفاده:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۴ : وب سایت مورد قرارداد، در ……. زبان ………………………………………………..تهیه خواهد شد.

۴-۴ : نحوه استفاده از تکنیکهای انیمیشن :

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵-۴ : استفاده از عکس ها ، چیدمان، ترکیب و رنگ بندی وب سایت مورد قرارداد بصورت حرفه ای بوده و سعی بر آن است که تا حد امکان نظر کارفرما در این خصوص جلب نموده شود. بدیهی است این ویژگی متناسب با قابلیتهای بند ۱-۴ خواهد بود.

ماده ۵ : تعهدات طرفین

۱-۵: مطابق با این قرارداد، پیمانکار متعهد میشود در راستای جلب رضایت کارفرما، سایت اینترنتی با مشخصاتی که در ماده ۴ به آنها اشاره شده است، ظرف مدت ۱۵ روز پس از عقد قرارداد، طراحی ، برنامه نویسی و پیاده سازی نموده و تحویل کارفرما نماید.

۲-۵:مطابق با این قرارداد، کارفرما متعهد میشود مطابق با نیاز پیمانکار در تهیه و تحویل عکس، کاتالوگ، فرآیند ها ، اطلاعات علمی و فنی مربوطه و دیگر نیازمندیها مانند آرم شرکت، رنگهای سازمانی و … بمنظور طراحی یک وب سایت اینترنت، حداکثر همکاری را ظرف مدت قرارداد، بعمل آورد.

ماده ۶ : پشتیبانی موضوع قرارداد

 ۱-۶: پشتیبانی وب سایت: پس از اتمام قرارداد و تحویل وب سایت از سوی پیمانکار، کارفرما بمدت ۱۵ روز بمنظور بررسی نهایی و یا تغییرات مورد نیاز احتمالی، زمان خواهد داشت، تا نظرات و نیازهای خود را بصورت کتبی به پیمانکار اعلام نماید. بدیهی است بعد از گذشت ۱۵ روز از اتمام مدت قرارداد و تحویل وب سایت، پیمانکار هیچگونه تعهدی در قبال تغییرات و یا ایرادات احتمالی، نداشته و در صورت نیاز انجام تغییرات، طبق تعرفه و خارج از مبلغ قرارداد، هزینه های مربوطه اخذ خواهد شد.

۲-۶:پیمانکار متعهد میگردد، پس از اتمام مدت قرارداد،در صورت نیاز کارفرما به انجام هرگونه تغییرات، اساسی و یا جزئی، در قبال وصول هزینه های مربوطه، نیاز کارفرما را درخصوص وب سایت موضوع قرارداد، مرتفع و نهایت همکاری را با کارفرما در جلب رضایت وی، داشته باشد.

ماده ۷:يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۸:تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۹:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۰:فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۱۱:تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۲:حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۳:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول (کارفرما)                                                     امضای طرف دوم (پیمانکار)

 …………………                                                                   ……………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد اتصال به شبكه اينترنت (بي سيم – Wireless)

قرارداد اتصال به شبكه اينترنت (بي سيم – Wireless)

طرفین قرارداد:

اين قرارداد در تاريخ………تهران بين شركت ……………… به شماره ثبت   …………… به مديريت ……….كه از اين پس ………. ناميده ميشود از يك طرف و شركت …….. به شماره ثبت……… و کد اقتصادی:……..به آدرس: ………. به مديريت …………كه منبعد در اين قرارداد مشترك ناميده ميشود از سوي ديگر،  با رعايت مواد و شرايط زير منعقد گرديد.

  ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از :

برقراري اتصال دو طرفه به شبكه جهاني اينترنت  با سرعت kbps….. به تفكيك مقدارkbps ….. دريافت وkbps …..  ارسال براساس استاندارد  ( (Protocol TCP/IP به صورت اختصاصي (Dedicated) ، همراه با ….. عددIP  معتبر.

تبصره ۱: تخصيص تعداد بيشتر شناسه فيزيكي خصوصي منوط به تكميل فرم ارائه شده ……….، توسط مشترک و تاييد كارشناسان فني ………. مي باشد.

ماده ۲ : مدت قرارداد

مدت زمان اين قرارداد از تاريخ تحويل موضوع قرارداد، براساس صورتجلسه تحويل، به مدت يكسال شمسي مي‌باشد.

ماده ۳ : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن بشرح زير است:

۱-۳- مبلغ قرارداد ماهيانه …………….. ( …………….)  ريال و مبلغ كل آن ……………. ( …………….. ) ريال مي باشد كه با ارائه صورتحسابهاي ماهيانه (۱۲ صورتحساب) توسط ……….، در آغاز هر ماه توسط مشترك به ………. پرداخت خواهد شد.

۲-۳-  مبلغ ……………  ( ………………) ريال عنوان وديعه، معادل يكماه موضوع قرارداد، در زمان برقراري موضوع قرارداد نقدا” به ………. پرداخت خواهد گرديد.

تبصره ۲: طبق ماده ۱۶ و  ۳۸ قانون “ماليات بر ارزش افزوده”، مصوب۱۷/۲/۱۳۸۷ کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در تمامي صورتحسابهاي صادره توسط ………. و  براي هر مرحله پرداخت ۱٫۵% ماليات و ۱٫۵% عوارض محاسبه و از مشترک اخذ ميگردد.

تبصره ۳: مبلغ مندرج در ماده ۳ بند ۱، صرفا” مربوط به اشتراك پهناي باند در مدت زمان يكساله ميباشد و تهيه و تامين تجهيزات و دستگاههاي مخابراتي مربوطه و همچنين هزينه نصب و راه‌اندازي بعهده مشترك بوده و صورتحساب آن بصورت جداگانه صادر و همزمان با برقراري ارتباط به ………. پرداخت خواهد شد.

در صورت درخواست كتبي مشترك مبني بر ارتقاء پهناي‌ باند و وجود امكانات واگذاري خدمات بيشتر، ارتقاء خدمات (پهناي‌ باند) انجام خواهد گرفت، بديهي است مبلغ قرارداد نيز متناسبا” تعيين و اصلاح و صورتحسابهاي ذيربط ارسال خواهد شد.

ماده ۴:  وظايف و تعهدات ……….

۱-۴- نصب و راه‌اندازي تجهيزات Wireless در مدت زمان ۷ روز از تاريخ تحويل مكان (دكل‌ها در صورت لزوم) توسط مشترك.

تبصره۴: چنانچه به دلائل فني، پس از تحويل مكان،  امكان برقراري ارتباط ميسر نگردد و يا كيفيت خط پاسخگوي پهناي باند مورد نظر نباشد، ………. وجوه دريافتي را مسترد نموده و قرارداد لغو خواهد گرديد.

۲-۴- ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد با ضريب اطمينان ۹۵% جهت برقراري ارتباط با اينترنت بشرح فوق بدون در نظر گرفتن اشكالات ناشي از مشترك و شبكه مخابرات و نظاير آن.

۳-۴-رفع اشكالات ناشي از ارائه خدمت موضوع  قرارداد كه مشترك كتباً به ………. اعلام مي نمايد.

تبصره۵ : در زمان بروز مشكل و بمنظور سهولت در امر پاسخگوئي مشترك، مي تواند با تلفن مستقيم ………….. و …………… و ………………. (بخش …………..) تماس و يا مراتب را به پست الكترونيك ………..اعلام نمايند، تا متعاقبا” از زمان تقريبي رفع اشكال مطلع گردند.

۴-۴- ارائه خدمات مربوط به موضوع قرارداد بصورت ۲۴ ساعته و هفت روز در هفته.

در صورت كاهش كيفيت خدمات ارائه شده بطوريكه بهره‌برداري از اين خدمات امكانپذير نباشد و يا قطع احتمالي آن به مدت بيش از يك ساعت ممتد (بشرط ثبوت قصور ……….)، جهت جبران آن، دو برابر مدت قطعي بطور رايگان به مدت قرارداد افزوده ميگردد.

………. يك نفر را به عنوان نماينده فني خود كتبا” به مشترك معرفي مي نمايد. بديهي است هرگونه هماهنگي و توافق با وي در امور فني مورد قبول طرفين خواهد بود.

ماده ۵ : وظايف و تعهدات مشترك

۱-۵- مشترك اقدامات لازم جهت جلوگيري از اختلال نرم افزاري و سخت افزاري در شبكه ………. را انجام خواهد داد.

۲-۵- مشترك حق واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از اين قرارداد را جزئاً و يا كلاً بغير ندارد مگر با موافقت كتبي ……….. در هر حال مسئوليت هرگونه استفاده غير قانوني و غيرمجاز و يا اخلال در شبكه، مطابق بند فوق، بعهده مشترك ميباشد.

۳-۵- مشترك متعهد مي گردد كليه مقررات قانوني و جاري و آتي شركت مخابرات در زمينه استفاده از خط اينترنت را رعايت نمايد.

۴-۵-مشترك مكلف است جهت جلوگيري از دسترسي كاربران شبكه خود به سايتها و موضوعات خلاف اخلاق و عفت عمومي از قبيل تصاوير مستهجن و ترويج بي بند و باري و مغاير شئونات اسلامي، اقدامات لازم را بكار برد.

مشترك حق ارائه سرويس هاي تلفني را بدون كسب مجوز از شركت مخابرات از طريق موضوع اين قرارداد؛ را ندارد.

۶-۵-مشترك مشخصات فني تعريف شده بر روي شبكه خود، كه به موضوع قرارداد مرتبط مي باشد را به صورت كتبي به ………. اعلام خواهد نمود و بدون اطلاع كتبي به ……….، تغيير نخواهد داد. ضمن آنكه هرگونه فرم اطلاعاتي و يا گزارش مورد درخواست ………. را كه مربوط به موضوع اين قرارداد است بطور كامل تكميل و ارائه خواهد نمود.

۷-۵-مشترك يك نفر را بعنوان نماينده فني خود كتباً به ………. معرفي مينمايد. هرگونه هماهنگي و توافق با وي در امور فني مورد قبول طرفين خواهد بود.

۸-۵-كليه مسئوليت هاي اخلاقي و قانوني ناشي از استفاده مشترك و كاربران وي از شبكه بر عهده مشترك مي‌باشد.

۹-۵- مشترك متعهد است صورتحسابهاي ماهيانه را حداكثر ۱۵ روز پس از تاريخ دريافت آن، در وجه ………. پرداخت نمايد. در غير اينصورت ………. محق است كليه امكانات واگذاري سرويسهاي مربوطه را قطع نمايد و نسبت به برداشت طلب خود از وديعه موجود اقدام نمايد.

تبصره ۶: وصل مجدد منوط به پرداخت كليه بدهي هاي معوقه از طرف مشترك خواهد بود و در زمان قطع بعلت بدهي، مشترك ملزم به پرداخت هزينه هاي ثابت از قبيل آبونمان و … مي باشد.

در صورت تمايل مشترك به فسخ قرارداد (قبل از پايان مدت قرارداد)، ايشان متعهد است درخواست خود را حداقل يكماه قبل كتبا” به ………. اعلام نمايد. در غيراينصورت وديعه موضوع بند ۲ ماده ۳ به عنوان جريمه فسخ قرارداد متعلق به ………. خواهد شد.

۱۱-۵- در طول مدت قرارداد مشترک حق مطالبه جريمه و يا خسارت تحت هر عنوان و شرايطي بيش از معادل يک ماه مبلغ قرارداد را نخواهد داشت.

ماده ۶ :  فسخ قرارداد

اين قرارداد از تاريخ امضاء براي طرفين معتبر و لازم الاجراست و قابل فسخ نمي‌باشد مگر در موارد زير:

۱-۶- توافق كتبي طرفين.

۲-۶- چنانچه هر يك از طرفين به بخشي يا تمام تعهدات خود عمل ننمايد، طرف مقابل ميتواند يك ماه پس از اخطار كتبي،قرارداد را بطور يكجانبه فسخ نمايد. در اينصورت تسويه حساب بر اساس ميزان استفاده از خدمات تا تاريخ فسخ به شرح زير انجام خواهد شد:

مدت استفاده به ماه × (هزينه پرداختي اشتراك ماهيانه)

۳-۶- چنانچه حوادث غير مترقبه و ديگر عوامل خارج از اختيار ………. (به شرح ماده ۷ اين قرارداد) بيش از يك ماه بطول انجامد، مشترك ميتواند قرارداد را فسخ نمايد. در اينصورت هزينه اشتراك ماهيانه (طي دوره بهره برداري) بر اساس  بند ۲ همين ماده محاسبه و تسويه خواهد شد.

ماده ۷:يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۸:تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۹:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۰:فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۱۱:تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۲:حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۳:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                ………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

ماده ۱) تعریف ها

در این قرارداد , کلمات و عبارت های زیر به معنایی به کار رفته اند که در زیر به آنها اطلاق شده است , مگر این که نیاز متن چیزی غیر از آن را ایجاب کند .

۱-۱- « قرارداد » , شامل موافقت نامه بین گیرنده و واگذارنده و سایر اسناد و مدارک قرارداد , به شرح درج شده در ماده ۴ موافقت نامه است .

۱-۲- « واگذارنده » , به معنی طرفی از قرارداد است که واگذار کننده لیسانس و حقوق به گیرنده و تأمین کننده اطلاعات فنی و خدمات , براساس مفاد قرارداد است .

۱-۳- « گیرنده » , به معنی طرفی از قرارداد است که گیرنده لیسانس , دانش فنی , اطلاعات فنی و خدمات , براساس مفاد قرارداد است .

۱-۴- « آزمایش تضمین » , به معنی عملیات آزمایش واحد صنعتی در انطباق با بند ۹-۱ شرایط عمومی است و منظور از آن , نمایش تضمین های عملکردی است .

۱-۵- « آغاز به کار واحد صنعتی » , تاریخی است که در آن عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی , به پایان رسیده است و واحد صنعتی آغاز به تولید محصول می کند .

۱-۶- « اطلاعات محرمانه » یعنی اطلاعاتی که براساس بند ۱۷-۱ شرایط عمومی محرمانه شناخته شده است .

۱-۷- « افزایش ظرفیت » به معنی چنان افزایشی در ظرفیت واحد صنعتی در مقایسه با ظرفیت اسمی آن است که نتیجه نصب تجهیزات اصلی اضافی یا تعویض تجهیزات اصلی با تجهیزات که دارای ظرفیت بیشتر هستند , باشد .

۱-۸- « بهبود » , به معنی هرگونه تغییر ایجاد شده یا کسب شده در مدت قرارداد است , که موجب بهبود بخشیدن به مشخصات فنی و یا اقتصادی فرایند یا ایمنی فرایند یا محصول , و همچنین افزایش مقدار محصول یا کیفیت یا کارکرد محصول و تجهیزات مربوط به آن شود . بهبود ممکن است به عنوان اختراع ثبت شده یا ثبت نشده باشد .

۱-۹- « بسته طراحی مهندسی فرایند » , حاوی دانش فنی تعریف شده در این قرارداد بوده و به طور مشروح در پیوست ۱۰ , توصیف شده است .

۱-۱۰- «پیمانکار » به معنای سازمان (های) مهندسی است که به وسیله گیرنده و با توافق واگذارنده برای انجام مهندسی تفصیلی و نصب واحد صنعتی بر طبق دانش فنی به کار گرفته می شود .

۱-۱۱- « تأییدیه » و « تأیید » , به معنای تأیید و تأییدیه کتبی است .

۱-۱۲- « تاریخ تنفیذ » به معنی تاریخ فاقد شدن قرارداد در انطباق با ماده ۲۸ شرایط عمومی است .

۱-۱۳- « تضمین های عملکردی » , عبارت از تضمین های عملکرد واحد صنعتی به شرح درج شده در بند ۹-۱ شرایط عمومی و پیوست ۱۳ است .

۱-۱۴- « تکمیل مکانیکی » , به معنای اتمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه اندازی طبق پیوست ۱۴ است , به نحوی که کار موردنظر آماده راه اندازی باشد .

۱-۱۵- « حقوق اختراع » , عبارت است از گواهی های اختراع و درخواست های ثبت اختراع حال و آینده واگذارنده , در انطباق با پیوست ۳ , که در ارتباط با فرایند بوده و واگذارنده حق واگذاری آنها به غیر را داراست .

۱-۱۶- « داده های طراحی پایه » به معنی اطلاعات تهیه شده توسط گیرنده , به شرح درج شده در پیوست ۸ است .

۱-۱۷- « دانش فنی » عبارت است از داده های فنی , اطلاعات و مهارت های فنی , نقشه ها ,   طرح ها , دستورالعمل ها و نرم افزارهای مربوط به فرایند , که در تاریخ تنفیذ قرارداد در تملک واگذارنده بوده , دارای استفاده تجاری است و در واحدهای صنعتی واگذارنده یا سایر گیرندگان , مورد استفاده است . دانش فنی , جزئی از بسته طراحی مهندسی فرایند است و باید یک پیمانکار یا تجربه را با استفاده از آن , قادر به انجام مهندسی تفصیلی و ساخت واحد صنعتی کند دانش فنی , همچنین باید کارکنان گیرنده را قادر به بهره برداری از واحد صنعتی نماید , به نحوی که واحد صنعتی , محصول را در تطابق با تضمین های عملکردی تولید کند .

۱-۱۸- « ساختگاه » به معنی زمینی است که واحد صنعتی براساس مندرجات پیوست ۷ , در آن ساخته می شود .

۱-۱۹- « فرایند » , عبارت از جدیدترین فرایندی است که قابلیت استفاده تجاری از آن ثابت شده , توسط واگذارنده ایجاد یا کسب شده و در تاریخ تنفیذ در تملک واگذارنده بوده است و موضوع این قرارداد به شمار می رود . جزئیات فرایند در پیوست ۴ آمده است .

۱-۲۰- « کارشناس » به معنی شخصیت حقیقی یا حقوقی است که توسط دو طرف , براساس بند ۳۶-۱ شرایط عمومی , منصوب شود .

۱-۲۱- « لیسانس » , به معنی انتقال حق ساخت , استفاده و فروش اختراعاتی است که به عنوان حق اختراع , مورد حمایت قانونی هستند و شرح جزئیات آن در اسناد و مدارک پیمان آمده است . هرجا متن پیمان ایجاب نماید , لیسانس همچنین به معنی حق استفاده از دانش فنی و اطلاعات فنی مربوط , براساس مفاد پیمان خواهد بود .

۱-۲۲- « مدارک فنی » به معنی آن دسته از مدارک فنی است که تفصیل آنها در پیوست های موافقت نامه آمده است .

۱-۲۳- « مشخصات فنی » , عبارت از معیارهای فنی , تعاریف و پارامترهای حاکم بر واحد صنعتی , به شرح درج شده در این قرارداد است .

۱-۲۴- « محصول » , به معنی محصول یا محصولات واحد صنعتی مورد اشاره در بند ۳-۱ شرایط عمومی است , که براساس فرایند و مشخصات فنی تعیین شد ه در پیوست ۶ تولید می شود .

۱-۲۵- « محصولات تأسیسات جانبی » , به معنی آب , برق , بخار , سوخت , هوای فشرده و سایر موارد مشابه است .

۱-۲۶- « واحد صنعتی » , به معنی تأسیسات تولیدی است که باید توسط گیرنده در ساختگاه , به منظور استفاده از فرایند برای تولید محصول با ظرفیت اسمی تعیین شده در این قرارداد , ساخته شود .

ماده ۲) تفسیرها

۲-۱- دراین قرارداد , منظور از روز , روز تقویمی و منظور از ماه و سال , ماه و سال شمسی , طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران است .

۲-۲- هرجا در این قرارداد ایجاب کند , کلمات مفرد , معنی جمع و کلمات جمع , معنی مفرد دارد.

۲-۳- عنوان های درج شده در شرایط عمومی , تنها به منظور راهنمایی و اطلاع از مفاد موادی است که زیر آن عنوان قرار گرفته اند , و نمی توان در تفسیر مفاد پیمان از آنها استفاده کرد .

۲-۴- هرنوع اشاره به « موافقت نامه » , « پیوست » , « شرایط خصوصی » و « شرایط عمومی» منظور موافقت نامه , پیوست ها , شرایط خصوصی و شرایط عمومی این قرارداد است , مگر اینکه به صراحت طور دیگری درج شده باشد .

واحد صنعتی و فرآیند

ماده ۳) واحد صنعتی

۳-۱-  واحد صنعتی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در محلی که در شرایط خصوصی درج شده است , به منظور تولید محصول یا محصولاتی که مشخصات کامل آنها در شرایط خصوصی تعیین شده است , احداث خواهد شد . نقشه ساختگاه , درپیوست ۷ آمده است .

۳-۲- ظرفیت اسمی واحد صنعتی , در شرایط خصوصی درج شده است . واحد صنعتی , به نحوی طراحی خواهد شد که ظرفیت اسمی آن , حداقل برای مدت تعیین شده در شرایط خصوصی قرارداد , قابل بهره برداری باشد .

۳-۳- واحد صنعتی , به نحوی طراحی خواهد شد که قادر به تولید محصول با درجات گوناگون , براساس مشخصات داده شده در پیوست ۶ باشد .

۳-۴- واحد صنعتی , به تناسب با محل و مواد اولیه آن طراحی خواهد شد .

۳-۵- مواد اولیه واحد صنعتی , دارای مشخصات درج شده در پیوست ۱۳ خواهد بود .

ماده ۴) فرایند

۴-۱-  واحد صنعتی , فرایندی را که شرح کلی آن در شرایط خصوصی و جزئیات آن در پیوست ۴ آمده است , مورد استفاده قرار خواهد داد . بخش های جداگانه واحد صنعتی , در پیوست ۵ تعیین شده است .

۴-۲- فرایند , پوشش دهنده تمام تأسیساتی است که در یک سوی آن نقاط ورودی مواد اولیه و محصولات تأسیسات جانبی , و در سوی دیگر آن , نقاط خروجی محصول و ضایعات قراردارد , محدوده واحد صنعتی , در پیوست ۵ مشخص شده است .

تعهدها و مسئولیت های واگذارنده

ماده ۵)حقوق اختراع

۵-۱-  واگذارنده , باید ظرف چهل و پنج (۴۵) روز از تاریخ امضای قرارداد , مدارکی را که حاکی از اقدام به ثبت یا درخواست ثبت حقوق اختراع وی , موضوع بند ۱-۱۵ شرایط عمومی , نزد مراجع صالح جمهوری اسلامی ایران است , به گیرنده ارائه دهد . ثبت یا درخواست ثبت حقوق اختراعات آینده در جمهوری اسلامی ایران , در هر مورد , در اسرع وقت توسط واگذارنده انجام خواهد شد .

۵-۱-۱- واگذارنده , موظف است در هر مورد که گیرنده درخواست کند , ظرف بیست و یک (۲۱) روز پس از درخواست خریدار , نسبت به انجام تشریفات قانونی برای ثبت اجازه استفاده گیرنده از حقوق اختراع , برابر مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام کند . هزینه های ثبت موضوع این بند , به عهده واگذارنده است .

۵-۲- واگذارنده , تعهد می کند که در صورت درخواست گیرنده , در هر موقع در مدت قرارداد , فهرست کاملی را از حقوق اختراع , موضوع بند ۱-۱۵ شرایط عمومی , در کشورهایی که گیرنده در درخواست خود تعیین می کند , به گیرنده ارائه کند و پس از آن نیز , در صورت اعلام گیرنده , نسبت به تجدید فهرست ها در فاصله هایی که از شش (۶) ماه تجاوز نخواهد کرد , اقدام نماید .

ماده ۶) بهبود در فرایند

۶-۱- واگذارنده , متعهد می شود که هرگونه بهبود در فرایند را که در مدت قرارداد توسط وی ایجاد یا اخذ گردیده و مجاز به انتقال آن باشد , به شرح زیر در دسترس گیرنده قرار دهد . واگذارنده , به ویژه تعهد می کند که :

الف) هرگونه پیشرفت و بهبود در تکنیک های بهره برداری , تدابیر پیشگیرانه در زمینه نگهداری و ایمنی , و نیز توسعه فرایند را که مشمول بند « ب » زیر نبوده و قابل به کارگیری در واحد صنعتی باشد , به رایگان در دسترس گیرنده قرار دهد . همچنین , سایر اطلاعات متعلق به واگذارنده و دیگر داده های مرتبط , که به رایگان در اختیار دیگر گیرندگان فرایند گذارده می شود مجاناً توسط واگذارنده , در دسترس گیرنده قرار خواهد گرفت .

ب) در ازای بهای معقول و تحت شرایط مورد توافق دو طرف , حق استفاده از توسعه فرایند ایجاد شده یا اخذ شده توسط واگذارنده , شامل موارد توسعه ثبت شده به عنوان اختراع را که  می تواند منجر به بهبودی قابل ملاحظه , براساس معیارهای درج شده در شرایط خصوصی , در زمینه های ظرفیت , ضریب اطمینان و بازدهی واحد صنعتی , و همچنین کیفیت محصولات شود , به گیرنده واگذار نماید .

۶-۱-۱- واگذارنده , به صورت کتبی یا از طریق وسایل مناسب دیگر مانند جلسات تبادل اطلاعات فنی , گیرنده را از وجود هرگونه بهبود در فرایند , که توسط واگذارنده ایجاد یا اخذ شده و در واحدهای صنعتی متعلق به وی به کار گرفته شده , یا در واحدهای صنعتی سایر گیرندگان مورد استفاده واقع گردیده , و گیرندگان یاد شده در قراردادهای خرید خود با واگذارنده , وی را به صراحت از افشای آن بهبودها منع نکرده باشند , مطلع خواهد ساخت .

ماده ۷) تأمین مدارک فنی و خدمات مربوط به آن

۷-۱- مدارک فنی که باید توسط واگذارنده در اختیار گیرنده قرار داده شود , در شرایط خصوصی یا در پیوست ها آمده است .

۷-۱-۱- واگذارنده , تمام اطلاعاتی را که برای انجام مهندسی تفصیلی واحد صنعتی توسط گیرنده یا پیمانکاران وی ضرورت دارد , با رعایت مفاد پیوست های ۸ و ۹ در خصوص جدول زمانی , محل تحویل و شمار نسخه ها , در اختیار گیرنده قرار خواهد داد . در صورتی که مدارک مزبور ناقص بوده و یا از دقت لازم برخوردار نباشد , زمانی تحویل داده محسوب می شود که تکمیل شده و اصلاحات لازم در آن انجام شده باشد . تکمیل و اصلاح مدارک فنی , باید در اسرع وقت توسط واگذارنده انجام شود . هرگاه گیرنده یا پیمانکاران وی خواستار توضیحاتی در مورد مدارک فنی شوند , واگذارنده باید بدون تأخیر غیرموجه , توضیحات درخواست شده را ارائه نماید .

۷-۱-۲- واگذارنده , باید در فرصت هایی که دو طرف تعیین خواهند کرد , امکان دیدار کارکنان گیرنده و پیمانکاران وی را از آن دسته واحدهایی صنعتی متعلق به واگذارنده یا دیگر گیرندگان که فرایند را مورد استفاده قرار می دهند , فراهم سازد . طی این گونه دیدارها , واگذارنده باید در صورت درخواست گیرنده , اطلاعات فنی مربوط به واحدهای صنعتی در حال بهره برداری را که طبق مشخصات فنی بسته طراحی مهندسی فرایند باشند , در اختیار گیرنده قرار دهد . مدت , موضوع و شمار نفرات و دیدارهای یاد شده در شرایط خصوصی آمده است . واگذارنده , همچنین دیدارهایی از واحدهای صنعتی مشابه را برای کارکنان گیرنده ترتیب خواهد داد که موضوع آن دیدارها , در انطباق یا ماده ۶ شرایط عمومی , مشاهده بهبودهای ایجاد شده باشد .

۷-۱-۳- واگذارنده , سایر اطلاعات مربوط به فرایند و دانش فنی را که منطقاً برای کنترل مهندسی فرایند , انجام مهندسی تفصیلی , نصب , راه اندازی و بهره برداری اقتصادی از واحد صنعتی توسط گیرنده و پیمانکاران وی ضرورت دارد , در اختیار خواهد گذارد .

۷-۱-۴- واگذارنده , اسامی سازندگان , تولید کنندگان و فروشندگان و منابع تهیه تجهیزات , نرم افزارها و مواد مصرفی و لوازم آزمایشگاهی مهمی را که جزئی از فرایند به شمار می روند , براساس فهرست تجهیزات درج شده در پیوست ۱۰ , در اختیار گیرنده خواهد گذارد .

۷-۱-۵- فهرست اجزای عمده خدمات مهندسی که ممکن است بر آزمایش های تضمین واحد صنعتی مؤثر باشد , در پیوست ۸ آمده است . این فهرست , از جمله در بر گیرنده تمام اجزای مهندسی تفصیلی است که واگذارنده به خواست خود یا به خواست گیرنده , بازبینی کرده و تأیید آنها را برعهده گرفته است . کنترل مطابقت طراحی مهندسی تفصیلی یا بسته طراحی مهندسی فرایند و تأیید آن , در تمام مواردی که براساس پیوست ۸ چنین تأییدی لازم است , برعهده واگذارنده است .

۷-۱-۶- در صورتی که برای راه اندازی واحد صنعتی و انجام آزمایش های تضمین , و نیز بهره برداری از واحد صنعتی , استفاده از مواد مصرفی خاص از جمله کاتالیست ها , مواد شیمیایی , و غیره , ضرورت داشته باشد , واگذارنده فهرست تأمین کنندگان مواد مصرفی لازم را در اختیار گیرنده خواهد گذارد .

۷-۱-۷- به منظور راهبری و آموزش عملیات راه اندازی و آزمایش های تضمین , واگذارنده کارکنان خود را که دارای مهارت ها و تجربه های درج شده در پیوست ۱۱ هستند , در اختیار خواهد گذارد .

ماده ۸) انجام خدمات اضافی

هرگاه گیرنده درخواست کند , واگذارنده ظرف مدت زمان مورد توافق و در ازای دریافت حق الزحمه اضافی , خدمات درج شده در شرایط خصوصی را که ممکن است برای اعمال تغییرات در تکنولوژی فرایند و بهره برداری از واحد صنعتی یا بازاریابی محصول لازم باشد , برای گیرنده انجام خواهد داد .

ماده ۹) تضمین های عملکردی فرایند

۹-۱- واگذارنده , تضمین می کند که واحد صنعتی در آزمایش تضمین که برطبق بند ۹-۱-۲ صورت می گیرد , به عملکردهای زیر دست یابد :

الف) تولید روزانه محصول طبق مشخصات تعیین شده در پیوست ۶ و به مقادیر تعیین شده در شرایط خصوصی .

ب) مصرف مواد اولیه ومحصولات تأسیسات جانبی ,به مقادیرتعیین شده در پیوست شماره ۱۳ .

ج) انطباق مشخصات ضایعات و مواد دفع شده از واحد صنعتی , با آنچه در پیوست ۱۳ آمده است .

د) تطبیق نتایج ایمنی و زیست محیطی و کیفی , با معیارهایی که گیرنده در پیوست ۱۷ مشخص کرده است و براساس بالا رفتن استانداردها باید از آن تبعیت نماید .

۹-۱-۱- تضمین های موضوع بند ۹-۱ , مشروط به تحقق موارد زیر است :

الف) طراحی و ساخت واحد صنعتی در مطابقت با بسته طراحی مهندسی فرایند , دانش فنی , مدارک فنی و تغییرات احتمالی آنها که مورد تأیید واگذارنده قرار گرفته است , انجام شود .

ب) گیرنده , در تأمین مواد خام و محصولات تأسیسات جانبی که شرح آنها در پیوست ۱۳ آمده , قصور نکرده و از مواد شیمیایی توصیه شده توسط واگذارنده استفاده کند.

ج) واحد صنعتی در انطباق با پیوست ۱۴ , آماده برای آغاز به کار بوده و فاقد عیوب مکانیکی باشد .

د) آزمایش براساس دستورالعمل های واگذارنده انجام شود .

۹-۱-۲- نخستین آزمایش تضمین , ظرف مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی انجام خواهد شد . مدت انجام نخستین آزمایش تضمین و نتایجی که باید نشان داده شود نیز , در شرایط خصوصی آمده است .

۹-۱-۳- گیرنده , باید بی درنگ پس از انجام آزمایش ها , گزارش آزمایش تضمین را براساس اندازه گیری های انجام شده در طول آزمایش ها تهیه کند . گزارش یاد شده , باید به امضای نمایندگان مجاز واگذارنده که در ساختگاه مقیم هستند , برسد در صورتی که عملکرد واحد صنعتی در انطباق با ماده ۹-۱ رضایت بخش باشد , گیرنده ظرف چهارده (۱۴) روز از تاریخ تکمیل گزارش آزمایش تضمین , گواهی تحویل را صادر خواهد کرد .

۹-۱-۴- درصورتی که واحد صنعتی به عملکردهای درج شده دربند ۹-۱ دست نیابد , واگذارنده , گیرنده و پیمانکاران وی , برای تعیین دلایل آن تشکیل جلسه خواهند داد . واگذارنده , ظرف مهلتی که در شرایط خصوصی تعیین شده است , پس از جلسه پیش گفته باید درباره این که آیا برای دستیابی به تضمین های عملکردی , به تغییر دستورالعمل های بهره برداری , تغییر و تعویض تجهیزات , یا نصب تجهیزات و تأسیسات اضافی نیاز است یا خیر , اظهارنظر کند .

۹-۱-۵- اگر عدم دستیابی واحد صنعتی به تضمین های عملکردی , به سبب عیوب فرایند و یا بسته طراحی مهندسی فرایند باشد , واگذارنده باید آن چه را که براساس قضاوت حرفه ای خود برای رفع عیب یا اعمال تغییرات به منظور دستیابی به تضمین های عملکردی لازم می داند , به اطلاع گیرنده برساند . واگذارنده و گیرنده , در مورد برنامه زمانی رفع عیب و اعمال تغییرات , توافق خواهند کرد . تمام هزینه های مربوط به طراحی , خرید , تحویل و نصب تجهیزات ضروری برای اعمال تغییرات و رفع عیب , برعهده واگذارنده است .

۹-۱-۶- در صورتی که عدم دستیابی به تضمین های عملکردی , ناشی از تقصیر گیرنده یا پیمانکاران وی باشد , گیرنده باید از طریق پیمانکاران خود , نسبت به اعمال تغییرات و اصلاعاتی که براساس قضاوت حرفه ای وی ضرورت داشته و مورد تأیید واگذارنده نیز هست , اقدام کند . هزینه های مربوط به طراحی , خرید , تحویل و نصب تجهیزات ضروری برای اعمال تغییرات و رفع عیب به منظور دستیابی به تضمین های عملکردی , موضوع بند ۹-۱ , برعهده گیرنده خواهد بود .

۹-۱-۷- در صورتی که دو طرف قرارداد نتوانند بر سر تعیین مقصر به توافق برسند , واگذارنده در مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی , توصیه های خود را در زمینه تغییرات لازم در دستورالعمل های بهره برداری , به اطلاع گیرنده رسانیده یا نقشه ها و اطلاعات لازم را در اختیار گیرنده می گذارد . در صورت لزوم , انجام تغییرات در تجهیزات یا تعویض آنها را به منظور دستیابی به تضمین های عملکردی در بند ۹-۱ , به گیرنده پیشنهاد می نماید . گیرنده , تغییرات مورد بحث را براساس برنامه زمانی مورد توافق یا واگذارنده , انجام می دهد . اگر دو طرف قرارداد نتوانند در مورد تعیین طرفی که باید هزینه تغییرات را پرداخت کند به توافق برسند , اختلاف بر طبق رویه پیش بینی شده در ماده ۳۶ , فیصله خواهد یافت .

۹-۱-۸- واگذارنده یا گیرنده , برحسب مورد باید سوابق مربوط به هزینه های اعمال تغییرات موضوع بندهای پیش گفته را نگهداری کرده و در صورت درخواست طرف مقابل , نسخه هایی از مدارک مربوط را به وی تسلیم کند .

۹-۱-۹- در صورتی که عدم دستیابی به تضمین های عملکردی , به واسطه دلایل منتسب به واگذارنده باشد , گیرنده ملزم به پرداخت وجهی به واگذارنده بابت تمدید زمان خدمت کارکنان واگذارنده فراتر از تاریخ نخستین آزمایش تضمین ناموفق , نخواهد بود .

۹-۱-۱۰- پس از انجام اصلاحات و تغییرات موضوع بندهای ۹-۱-۵ تا ۹-۱-۷ , در صورت نیاز , گواهی تکمیل مکانیکی جدیدی توسط دو طرف تهیه شده و در هر حال , دومین آزمایش تضمین انجام خواهد شد .

۹-۱-۱۱- در صورتی که به دلایل منتسب به واگذارنده , دومین آزمایش تضمین نیز نتواند دستیابی به تضمین های عملکرد را نشان دهد , واگذارنده می تواند با پرداخت جرایم موضوع بند ۱۰-۱ و در انطباق با بند ۱۰-۱-۲ , از تعهدهای مربوط , آزاد شود .

۹-۱-۱۲- در صورتی که تولید محصول طی آخرین آزمایش تضمین , کمتر از میزان تضمین شده باشد , یا مشخصات آن مطابق با مشخصات درج شده در پیوست ۶ نباشد , یا مصرف مواد اولیه بیش از مقادیر و درصدهای تعیین شده در پیوست ۱۳ باشد , و واگذارنده نتواند یا نخواهد ظرف مدت پنجاه و شش (۵۶) روز از تاریخ آخرین آزمایش تضمین , اصلاحات و تغییرات ضروری را برای دستیابی به تضمین های عملکرد پیشنهاد کند , گیرنده می تواند از توصیه ها و دانش فنی اشخاص ثالث استفاده کرده و تغییرات و اصلاحات لازم را اعمال نماید . در این صورت , شخص یا اشخاص ثالث مورد بحث , باید با امضای موافقت نامه با گیرنده , به عدم افشای اطلاعات محرمانه موضوع بند ۱۷-۱ شرایط عمومی , متعهد شوند . واگذارنده ملزم به پرداخت کامل هزینه های مربوط به دانش فنی , نقشه ها , و تعویض و تغییر تجهیزات خواهد بود .

۹-۱-۱۳- در صورتی که به دلایل غیر منتسب به واگذارنده , نخستین آزمایش تضمین در مهلت تعیین شده در بند ۹-۱-۲ انجام نشود , واگذارنده , با رعایت مفاد بند ۹-۱-۱۵ , از تعهدهای خود در مورد تضمین های عملکردی , آزاد می شود .

۹-۱-۱۴- در صورتی که گیرنده تغییرات و اصلاحات موضوع بند ۹-۱-۶- را در مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی انجام ندهد , واگذارنده از تعهدهای خود در مورد تضمین های عملکردی , آزاد می شود .

۹-۱-۱۵- در صورتی که به دلایل غیرمنتسب به گیرنده , نخستین آزمایش تضمین در مهلت تعیین شده در بند ۹-۱-۲ انجام نشود , واگذارنده باید در زمان مناسب و مورد توافق دو طرف , گیرنده را در راه اندازی واحد صنعتی یاری دهد . در صورتی که یاری مورد بحث موجب افزایش هزینه های واگذارنده شود , حق الزحمه اضافی برای جبران هزینه های اضافی , توسط گیرنده به واگذارنده پرداخت خواهد شد .

ماده ۱۰) جریمه ها

۱۰-۱- اگر واگذارنده در تحویل بسته طراحی مهندسی فرایند نسبت به برنامه زمانی درج شده در پیوست ۹ تأخیر کند , باید مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی را به عنوان جریمه , به گیرنده بپردازد . علاوه بر آن , اگر در آخرین آزمایش تضمین , واحد صنعتی نتواند به تضمین های عملکردی درج شده در بند ۹-۱ دست یابد , واگذارنده با رعایت بند ۹-۱-۱۱ , باید مبالغ تعیین شده در شرایط خصوصی را به عنوان جریمه , به گیرنده بپردازد .

۱۰-۱-۱- گیرنده می تواند مبالغ جریمه ها را از بدهی های خود به واگذارنده , کسر کند .

۱۰-۱-۲- پرداخت جریمه , واگذارنده را تنها از تعهدهایی آزاد می سازد که پرداخت جریمه برای عدم ایفای آنها , انجام گرفته است .

ماده ۱۱) افزایش ظرفیت واحد صنعتی

۱۱-۱-۱- در هر زمان در مدت این قرارداد , در صورتی که گیرنده قصد افزایش ظرفیت واحد صنعتی یا احداث واحدهای صنعتی دیگر را با استفاده از فرایند و بخش مهمی از دانش فنی  داشته باشد , باید برای ظرفیت های اضافه بر ظرفیت اسمی درج شده در بند ۳-۲ , براساس نرخ ها و شرایط تعیین شده در شرایط خصوصی , با واگذارنده توافق کند .

۱۱-۱-۱- واگذارنده به محض توافق در مورد مبالغ اضافی و نحوه دریافت آن , موضوع بند ۱۱-۱- , برای هر مورد افزایش ظرفیت , همان حقوقی را که در ماده ۱ موافقت نامه قرارداد واگذار کرده است , به گیرنده واگذار خواهد نمود .

ماده ۱۲) آموزش کارکنان گیرنده

۱۲-۱- واگذارنده , متعهد است کارکنان گیرنده را در محل واحدهای صنعتی که از فرایند استفاده می کنند , آموزش دهد . آموزش در مورد بهره برداری واحد صنعتی , نگهداری و  تعمیرات , کنترل کیفیت و سایر مواد لازم خواهد بود . برنامه آموزشی , باید کامل دربرگیرنده تکنولوژی فرایند بهره برداری , نگهداری و کنترل واحد صنعتی باشد . آن دسته از کارکنان گیرنده که برای آموزش به واگذارنده معرفی می شوند , باید دارای تحصیلات و تجربه های درج شده در پیوست ۱۲ باشند .

۱۲-۱-۱- کارکنانی که توسط گیرنده برای آموزش تعیین می شوند , باید امکان یابند تا با مواردی مانند فرایند , تدابیر ایمنی , بهره برداری , کنترل کیفیت محصول , رویه های آزمایشگاهی , و نگهداری واحد صنعتی , آشنا شده و در موارد یاد شده مطالعه کنند . کارکنان گیرنده , مجاز خواهند بود درباره موارد یاد شده , با کارکنان واحدهای صنعتی گفتگو نمایند . کارکنان گیرنده مجاز به یادداشت برداری و تهیه نقشه های دستی از واحدهای صنعتی هستند .

۱۲-۱-۲- طول دوره های آموزشی و شمار آنها , در پیوست ۱۲ آمده است . هزینه های سفر و اقامت کارکنان گیرنده که به منظور آموزش اعزام می شوند , برعهده گیرنده است .

۱۲-۱-۳- آموزش , به زبان تعیین شده در شرایط خصوصی , ارائه خواهد شد . واگذارنده , در هر حال ملزم به ارائه داده ها و جزوه های آموزشی , به زبان انگلیسی نیز خواهد بود .

۱۲-۱-۴- کارکنان تعیین شده برای آموزش , در دوران حضور خود در واحدهای صنعتی واگذارنده , باید مقررات جاری در آن اماکن را رعایت کنند , اما به عنوان کارکنان واگذارنده , تلقی نخواهند شد .

۱۲-۱-۵- در صورتی که واگذارنده هریک از کارکنان گیرنده را که برای آموزش اعزام شده اند , سهل انگار , فاقد صلاحیت , یا دارای رفتار نامطلوب تشخیص دهد  , حق دارد خواستار تعویض وی شود . تمام هزینه هایی که گیرنده در رابطه با بازگرداندن فرد مورد نظر و تعیین جانشین برای وی محتمل می شود , به عهده گیرنده خواهد بود.

ماده ۱۳) حد مسئولیت مالی واگذارنده

حداکثر مسئولیت مالی واگذارنده در برابر گیرنده , معادل مبلغ درج شده در ماده ۵ موافقت نامه است .

تعهدها و مسئولیت های گیرنده

ماده ۱۴) تهیه داده های طراحی پایه برای واحد صنعتی

۱۴-۱- مسئولیت دقت و صحت داده های طراحی پایه برای واحد صنعتی , با گیرنده است . داده های یاد شده , در انطباق با پیوست ۸ , در نخستین جلسه طراحی پایه , به واگذارنده تسلیم خواهد شد .

۱۴-۱-۱- نخستین جلسه طراحی پایه , ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ تنفیذ قرارداد , یا براساس مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی , برگزار خواهد شد .

ماده ۱۵) بهبود در فرایند

۱۵-۱- گیرنده متعهد می شود که هرگونه بهبود در فرایند را که در مدت قرارداد توسط گیرنده ایجاد یا اخذ شود , و او مجاز به انتقال آن باشد , به شرح زیر در دسترس واگذارنده قرار دهد . گیرنده , به ویژه تعهد می کند که :

الف) هرگونه پیشرفت و بهبود در تکنیک های بهره برداری , تدابیر پیشگیرانه در زمینه نگهداری و ایمنی , و نیز توسعه فرایند را که مشمول بند « ب » نبوده و قابل به کارگیری در واحد صنعتی باشد , به رایگان در دسترس واگذارنده قرار دهد .

ب) در ازای بهای معقول و تحت شرایط مورد توافق دو طرف , حق استفاده از توسعه فرایند ایجاد شده را توسط گیرنده , شامل موارد توسعه ثبت شده به عنوان اختراع , که می تواند منجر به بهبود قابل ملاحظه ای , براساس معیارهای تعیین شده در شرایط خصوصی , در زمینه های ظرفیت , ضریب اطمینان و بازدهی واحد صنعتی , و همچنین کیفیت محصولات شود , به واگذارنده واگذار نماید .

۱۵-۱-۱- گیرنده , به صورت کتبی یا از طریق وسایل مناسب دیگر , مانند جلسات تبادل اطلاعات فنی , واگذارنده را از وجود هرگونه بهبود ایجاد شده و مورد استفاده در واحد صنعتی , مطلع خواهد ساخت .

ماده ۱۶) انتخاب پیمانکار

۱۶-۱- گیرنده نظر مشورتی واگذارنده را برای انتخاب پیمانکاران یا پیمانکارانی که مهندسی تفصیلی و ساخت واحد صنعتی را انجام خواهند داد , جویا خواهد شد .

۱۶-۱-۱- پیمانکار یا پیمانکاران موضوع بند ۱۶-۱ , ملزم به امضای موافقت نامه با گیرنده , در مورد عدم افشای اطلاعات محرمانه موضوع بند ۱۷-۱ , خواهند بود .

ماده ۱۷) عدم افشای محرمانه

۱۷-۱- دو طرف اطلاعات فنی , دانش فنی , اسناد و مدارک , داده ها و نقشه هایی را که از یکدیگر دریافت می کنند , به عنوان اطلاعات محرمانه تلقی کرده و به استثنای مواردی که قانوناً ملزم به افشاء باشند , نزد اشخاص ثالث افشاء نخواهند کرد . تعهد گیرنده و واگذارنده به محرمانه نگهداشتن اطلاعات پیش گفته , تا مدت معین شده در شرایط خصوصی , دوام خواهد داشت .

۱۷-۱-۱- کارکنان دو طرف و همچنین کارکنان پیمانکاران گیرنده و پیمانکاران فرعی نیز , متعهد به رعایت الزام های مربوط به عدم افشای اطلاعات محرمانه خواهند شد .

۱۷-۱-۲- در موارد زیر , اطلاعات محرمانه موضوع بند ۱۷-۱ , محرمانه تلقی نخواهد شد :

الف) اگر به طریقی به حوزه عمومی وارد شده باشد .

ب) در صورتی که به هنگام امضای قرارداد , دراختیار طرف دیگر قرار داشته باشد .

ج) اگر مستقلاً توسط شخص ثالث , در اختیار گیرنده قرار گرفته باشد .

۱۷-۱-۳- گیرنده مجاز است اطلاعات محرمانه موضوع بند ۱۷-۱ را , در صورتی که برای برگزاری مناقصه یا خرید تجهیزات و یا بیمه تجهیزات و موارد مشابه ضرورت داشته باشد , بدون تأیید واگذارنده , در اختیار پیمانکاران , تأمین کنندگان و سازندگان تجهیزات , بیمه گران و مانند آنها , قرار دهد . گیرنده در هر مورد , موافقت نامه عدم افشای اطلاعات محرمانه را , با دریافت کنندگان آن امضا خواهد کرد .

۱۷-۱-۴- گیرنده مجاز است , در هر مورد که افشای اطلاعات محرمانه نزد مقام ها و نهادهای دولتی برای اخذ مجوزهای مورد نیاز یا انجام سایر اموری که برای احداث واحد صنعتی ضرورت دارد لازم باشد , اطلاعات محرمانه را نزد مقام ها و نهادهای یاد شده , افشا کند .

۱۷-۱-۵- گیرنده مجاز است با اخذ تأیید قبلی واگذارنده , قسمت هایی از اطلاعات محرمانه را , در اختیار مؤسسات علمی و تحقیقاتی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد . واگذارنده نباید بدون دلایل موجه , از تأیید مراتب پیش گفته خودداری کند .

ماده ۱۸) محدودیت حق استفاده و فروش محصول

گیرنده مجاز به استفاده از محصولات واحد صنعتی و فروش آنها , در تمام کشورهای جهان است . با وجود این , در مدت قرارداد , گیرنده نباید در کشورهایی که در شرایط خصوصی تعیین شده اند , از محصول استفاده کرده یا آن را بفروشد .

هماهنگی در کار

ماده ۱۹)آماده سازی

واگذارنده در دوره آماده سازی بسته طراحی مهندسی فرایند , گیرنده و پیمانکار(ان) وی را برای انتقال تکنولوژی ,یاری خواهد نمود. واگذارنده همچنین , گیرنده و پیمانکار(ان) وی را در زمینه انجام مهندسی تفصیلی , راه اندازی , و آغاز به کار واحد صنعتی , یاری خواهد کرد . جزئیات اقدام هایی که واگذارنده , گیرنده و پیمانکار(ان) مربوط , باید برای هماهنگی در کار انجام دهند , در پیوست ۸ آمده است .

ماده ۲۰) طراحی فرایند

با تکمیل هر بخش از بسته طراحی مهندسی فرایند , واگذارنده از نمایندگان گیرنده , در انطباق با پیوست ۸ و ۹ , دعوت خواهد کرد تا در جلسات مربوط به طراحی فرایند , حضور یابند .

ماده ۲۱) مهندسی تفصیلی

۲۱-۱- گیرنده در قراردادهای خود با پیمانکار(ان) , موضوع هماهنگی با واگذارنده را در امر انجام مهندسی تفصیلی , درج خواهد کرد .

۲۱-۱-۱- گیرنده و پیمانکار(ان) وی , مهندسی تفصیلی واحد صنعتی را در انطباق کامل با بسته طراحی مهندسی فرایند انجام خواهند داد . شرح وظایف واگذارنده در ارتباط با مهندسی تفصیلی , در پیوست ۸ آمده است .

ماده ۲۲) تأمین تجهیزات

واگذارنده , گیرنده را در تهیه اقلام مهم تجهیزات که فهرست آنها در پیوست ۱۰ آمده است , یاری خواهد داد . واگذارنده , در صورت لزوم در آزمایش ها و سایر اقدام هایی که در ارتباط با تحویل تجهیزات صورت خواهد گرفت , شرکت خواهد کرد . شرح وظایف واگذارنده در ارتباط با تأمین تجهیزات , در پیوست ۱۰ آمده است .

ماده ۲۳) ساخت واحد صنعتی

واگذارنده , گیرنده را در امر نصب واحد صنعتی یاری خواهد کرد . در این رابطه , واگذارنده به ویژه متعهد می شود که به هنگام تکمیل مکانیکی واحد صنعتی , بازرسی لازم را انجام داده و در صورت برخورد با عیوبی که ممکن است مانع از بهره برداری مؤثر و برخورداری از ایمنی واحد صنعتی شود یا در دستیابی به تضمین های عملکردی دشواری ایجاد کند , موارد به گیرنده گزارش نماید . هرگاه در طی دوران نصب , گیرنده خواستار اظهارنظر واگذارنده در مورد مسایل مربوط به نصب شود , واگذارنده مکلف به اظهارنظر است . شرح وظایف واگذارنده در ارتباط با ساخت و نصب واحد صنعتی , در پیوست ۸ آمده است .

ماده ۲۴)آغاز به کار واحد صنعتی

واگذارنده از طریق اعزام کارکنان واجد شرایط خود در امر راه اندازی , آغاز به کار و آزمایش های تضمین واحد صنعتی , در هماهنگی با گیرنده و پیمانکار(ان) وی شرکت خواهد داشت . جزئیات تعهدهای واگذارنده در این رابطه , در پیوست ۸ آمده است .

دعاوی ناشی از نقض حق اختراع

ماده ۲۵) نقض حق اختراع

۲۵-۱- واگذارنده , گیرنده را در مقابل هرگونه اقامه دعوی یا اقدام های قضایی توسط اشخاص ثالث , در ارتباط با نقض حق اختراع مربوط به فرایند یا تجهیزات معین شده توسط واگذارنده , به واسطه به کارگیری فرایند و دانش فنی در واحد صنعتی , یا فروش محصول توسط گیرنده , یا استفاده از محصول در کشورهایی که براساس این قرارداد , گیرنده مجاز به فروش و استفاده از محصول در آنهاست , مصون و بری الذمه خواهد داشت .

۲۵-۱-۱- واگذارنده , گیرنده را در مقابل هرگونه اقامه دعوی یا اقدام های قضایی توسط اشخاص ثالث , در ارتباط با نقض حق اختراع در مورد اقلام , تجهیزات , یا دستگاه هایی که توسط واگذارنده طراحی شده و برای به کارگیری فرایند ضرورت داشته باشند , مصون و بری الذمه خواهد داشت .

۲۵-۱-۲- در صورتی که گیرنده به حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبالغی به عنوان حق امتیاز , حق لیسانس , خسارت یا جریمه شود , و محکومیت گیرنده به واسطه نقض حقوق شخص ثالث در نتیجه به کارگیری فرایند یا دانش فنی توسط گیرنده در انطباق با قرارداد باشد , واگذارنده ملزم به پرداخت تمام مبالغ یاد شده , به گیرنده خواهد بود .

مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

ماده ۲۶) مبلغ قرارداد

۲۶-۱- مبلغ قرارداد , مبلغی است که در ماده ۳ موافقت نامه درج شده است و شامل مبالغ قابل پرداخت برای خدمات اضافی موضوع مواد ۸ و ۱۱ شرایط عمومی نمی شود . مبلغ قرارداد , شامل بهای خدمات و اقلامی است که تفکیک و شرایط پرداخت آن , در پیوست های ۱ و ۲ آمده است .

۲۶-۱-۱- در صورتی که گیرنده در پرداخت مبلغ قرارداد به واگذارنده تأخیر نماید و این تأخیر با توجه به مفاد قرارداد غیرموجه باشد , ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه , براساس شرایط و نرخ های درج شده در شرایط خصوصی خواهد بود .

ماده ۲۷) نحوه پرداخت

۲۷-۱- بخش ریالی مبلغ قرارداد , مستقیماً در وجه واگذارنده پرداخت می شود .

۲۷-۲- بخش ارزی مبلغ قرارداد , از طریق یک فقره اعتبار اسنادی به شکل کاربرگ درج شده در پیوست ۱۶ , که توسط یک بانک ایرانی معتبر و به درخواست گیرنده گشایش شده و به وسیله بانک خارجی مورد قبول واگذارنده و بانک گشایش کننده اعتبار , ابلاغ خواهد شد , پرداخت خواهد گردید .

۲۷-۲-۱- هزینه های بانکی مربوط به پرداخت مبلغ قرارداد و گشایش اعتبار در ایران , به عهده گیرنده است و توسط وی پرداخت خواهد شد . هزینه های بانکی در خارج از ایران , به عهده واگذارنده است و توسط وی پرداخت خواهد شد .

تنفیذ و فسخ قرارداد

ماده ۲۸) تاریخ تنفیذ

۲۸-۱- تاریخ تنفیذ قرارداد , تاریخی است که تمام شرط های درج شده در شرایط خصوصی , مانند صدور مجوزهای دولتی ضروری , تحقق یافته باشد .

۲۸-۱-۱- تنفیذ قرارداد , توسط دو طرف صورت مجلس می شود .

ماده ۲۹) حقوق گیرنده پس از انقضای قرارداد

حقوقی که براساس ماده ۱ موافقت نامه قرارداد به گیرنده واگذار شده , پس از انقضای مدت قرارداد , کماکان دوام خواهد داشت . همچنین , گیرنده حق دارد پس از انقضای مدت قرارداد , بدون پرداخت وجهی به واگذارنده , نسبت به افزایش ظرفیت واحد صنعتی یا احداث واحدهای صنعتی دیگر موضوع بند ۱۱-۱ , اقدام نماید .

ماده ۳۰ ) تعهدهای دو طرف , پس از انقضای قرارداد

به استثنای تعهدهای موضوع بند ۱۷-۱ و با رعایت بندهای ۱۷-۱-۱ تا ۱۷-۱-۵ , دو طرف پس از انقضای مدت قرارداد , هیچ تعهدی در مقابل یکدیگر نخواهند داشت .

ماده ۳۱) فسخ قرارداد

۳۱-۱- در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده در شرایط خصوصی , قرارداد نافذ نشود و دو طرف در مورد تمدید مهلت یاد شده توافق نکنند , قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و دو طرف در مقابل یکدیگر , تعهدی نخواهند داشت .

۳۱-۲- اگر هر یک از دو طرف قرارداد , در انجام تعهدهای خود قصور کند , طرف دیگر می تواند با اخطار یک (۱) ماهه , طرف مقصر را از قصد خود مبنی بر فسخ قرارداد آگاه ساخته و در صورت عدم انجام تعهد توسط طرف مقصر , در مدت یاد شده , به فسخ قرارداد اقدام نماید .

۳۱-۲-۱- در صورتی که گیرنده مبالغی را به واگذارنده پرداخت کرده باشد , فسخ قرارداد توسط هر یک از دو طرف , به حقوق گیرنده درج شده در ماده ۱ موافقت نامه قرارداد , به تناسب مبلغ پرداخت شده , خللی وارد نمی آورد .

۳۱-۲-۲- انحلال یا صدور حکم ورشکستگی هریک از دو طرف , برای طرف دیگر حق فسخ بدون رعایت مدت تعیین شده در بند ۳۱-۲ , را ایجاد می کند .

۳۱-۳- در صورت فسخ قرارداد به دلیل قصور واگذارنده در انجام تعهدات , ضمانت نامه انجام تعهدات , یاد شده در بند ۳۲-۲- , به نفع گیرنده ضبط خواهد شد .

ضمانت نامه های بانکی , بیمه ها , مالیات و عوارض

 ماده ۳۲) ضمانت نامه های بانکی

۳۲-۱- در صورتی که در شرایط خصوصی پرداخت پیش پرداخت تعهد شده باشد , واگذارنده باید برای دریافت پیش پرداخت , یک فقره ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت به مبلغ مساوی با آن به گیرنده تسلیم کند .

۳۲-۲- پس از امضای قرارداد , به منظور تضمین انجام تعهدات واگذارنده ,درج شده در قرارداد ضمانت نامه بانکی به مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی , که در هر حال نباید کمتر از ده درصد مبلغ قرارداد باشد , تهیه و تسلیم گیرنده می کند . این ضمانت نامه باید تا زمان پیش بینی شده در شرایط خصوصی معتبر باشد . آزاد کردن ضمانت نامه انجام تعهدات طبق روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی است .

۳۲-۳- ضمانت نامه های بانکی , باید توسط بانک های مورد قبول گیرنده صادر شده و به شکل درج شده در پیوست ۱۵ باشند .

۳۲-۴- تمام هزینه های بانکی مربوط به صدور , حفظ و تمدید ضمانت نامه بانکی , بر عهده واگذارنده است .

ماده ۳۳) بیمه

۳۳-۱- هریک از دو طرف , مکلف به اخذ پوشش بیمه ای برای اموال و کارکنان خود است . پوشش بیمه ای یاد شده , به ویژه باید پوشش دهنده دعاوی کارکنان طرف مربوط , در زمینه آسیب بدنی و فوت ناشی از اجرای این قرارداد باشد . واگذارنده و گیرنده , همچنین مسئول اخذ و حفظ پوشش های بیمه ای درج شده در شرایط خصوصی هستند .

۳۳-۱-۱- واگذارنده مکلف است در هر زمان که گیرنده درخواست کند , مدارک حاکی از اعتبار بیمه نامه هایی را که اخذ آنها برعهده وی است , به گیرنده ارائه نماید .

ماده ۳۴)مالیات و عوارض

۳۴-۱- مسئولیت پرداخت مالیات ها و عوارض دولتی در جمهوری اسلامی ایران , به ترتیبی است که در شرایط خصوصی معین شده است .

۳۴-۱-۱- مبلغ قرارداد و مبالغی که واگذارنده برای خدمات اضافی موضوع مواد ۸ و ۱۱ دریافت خواهد کرد , شامل تمام حقوق امتیاز و اختراع , مالیات ها , عوارض و هزینه هایی است که واگذارنده در ارتباط با واگذاری حقوق به گیرنده یا انجام خدمات , یا تهیه مواد و تجهیزات , و خرید خدمات در اجرای وظایف خود در چارچوب این قرارداد پرداخت می نماید , به جز آنچه که در پیمان , به صراحت به عهده گیرنده گذاشته شده است .

حوادث قهری , حل اختلاف , قانون و زبان حاکم

ماده ۳۵) حوادث قهری

۳۵-۱- حوادث قهری , به معنی بروز هرگونه شرایط خارج از اختیار گیرنده یا واگذارنده , به رغم پیش بینی تمهیدهای لازم و معقول توسط طرف , مربوط است , که ادامه کار را غیرممکن سازد . حوادث قهری , بدون محدودیت , شامل موارد زیر است :

الف) جنگ , اعم از اعلام شده یا نشده , یا اشغال به وسیله بیگانگان .

ب) شورش , انقلاب , یا کودتای نظامی , یا جنگ داخلی .

ج) تشعشعات هسته ای , یا نشت سایر مواد رادیواکتیو و سمی .

د) اعتصاب های عمومی کارگری , به استثنای مواردی که تنها محدود به کارکنان واگذارنده باشند .

هـ) شیوع بیماری های واگیردار .

و) زلزله , سیل و طغیان های غیرعادی ( با توجه به آمارهای موجود و به رغم پیش بینی تمهیدهای لازم , به تناسب اطلاعات موجود ) , آتش سوزی های دامنه دار و غیرقابل کنترل .

۳۵-۱-۱- طرفی که حوادث قهری موجب ناتوانی وی در انجام تعهدهایش شده است , باید ظرف ده (۱۰) روز از تاریخ وقوع حادثه , طرف دیگر را از وقوع آن و دلایلی که موجب ناتوانی وی از انجام تعهدها می شود , مطلع سازد و در این صورت , از تاریخ ارسال اطلاعیه تا زمانی که تأخیر در انجام تعهدها با توجه به وقوع حادثه قابل قبول است , از انجام تعهدهای مربوط یا انجام دقیق آنها , معاف خواهد بود .

۳۵-۱-۲- به طرفی که بنا به بند ۳۵-۱-۱ , از انجام تعهدهای خود معاف می شود , بابت عدم انجام تعهدهای مربوط , خسارتی پرداخت نخواهد کرد .

۳۵-۱-۳- در صورتی که وقوع حوادث قهری مانع از انجام تعهدهای موضوع قرارداد برای مدتی بیش از شش (۶) ماه مداوم شود , دو طرف نباید نسبت به اصلاح قسمت هایی از قرارداد که وقوع حادثه قهری و موانع پیش آمده بر اجرای آنها اثر گذاشته است , اقدام کنند .

۳۵-۱-۴- اگر گیرنده و واگذارنده نتوانند ظرف بیست و هشت (۲۸) روز پس از انقضای مدت درج شده در بند ۳۵-۱-۳ , برسر اصلاح قرارداد توافق کنند , اختلاف , طبق رویه پیش بینی شده در ماده ۳۶ شرایط عمومی , حل خواهد شد .

ماده ۳۶) حل اختلاف

۳۶-۱- هرگاه بین دو طرف اختلافی در ارتباط با قرارداد یا نقض , فسخ و اعتبار آن بروز کند , دو طرف طی بیست و هشت (۲۸) روز از تاریخ دریافت اطلاعیه از طرف مقابل حاکی از وجود اختلاف , مساعی خود را در حل اختلاف از طریق مذاکره , به کار خواهند گرفت . اگر پس از انقضای مدت یاد شده , دو طرف هنوز موفق به حل اختلاف فیمابین نشده باشند , در یک مهلت اضافی بیست و یک (۲۱) روزه , اقدام به تعیین کارشناس واحدی خواهند نمود .

۳۶-۱-۱- کارشناس یاد شده در بند ۳۶-۱ , نظر خود را درباره موضوع مورد اختلاف , ظرف هشتاد و چهار(۸۴) روز از تاریخ انتخاب خود توسط دو طرف , اعلام خواهد کرد . هزینه کارشناس , به طور مساوی میان دو طرف تقسیم خواهد شد .

۳۶-۱-۲- در صورتی که دو طرف در مهلت بیست و یک (۲۱) روزه مقرر در بند ۳۶-۱ , نتواند بر سر انتخاب کارشناس به توافق برسند , با کارشناس تعیین شده نتواند ظرف هشتاد و چهار(۸۴) روز از تاریخ انتخاب خود , راجع به موضوع مورد اختلاف اعلام نظر نماید , یا نظر کارشناس ظرف چهارده (۱۴) روز از تاریخ اعلام نظر توسط دو طرف پذیرفته نشود , هریک از آنها می تواند به دادگاه های صالح جمهوری اسلامی ایران , مراجعه نماید . رأی صادره برای دو طرف , لازم الاتباع خواهد بود .

ماده ۳۷) قانون حاکم

قانون حاکم بر قرارداد , قوانین جمهوری اسلامی ایران است .

ماده ۳۸)زبان حاکم

۳۸-۱- زبان حاکم در بخش های مختلف اسناد و مدارک قرارداد , زبان یا زبان هایی است که اسناد و مدارک پیش گفته به آن زبان تهیه شده و به امضاء رسیده اند .

۳۸-۱-۱- در مواردی که متون قراردادی به زبان فارسی و زبان دیگری تهیه شده است , متن فارسی ملاک تفسیر است .

۳۸-۱-۲- زبان های مورد استفاده در مکاتبه ها بین گیرنده و واگذارنده , و در دستورالعمل ها و اطلاعات تهیه شده توسط واگذارنده , در شرایط خصوصی معین گشته است .

ماده ۳۹) استانداردها و کدها

نگارش استانداردها و کدهایی که در طراحی واحد صنعتی و تهیه مشخصات فنی به کار می روند , شامل استانداردها و کدهای تعیین در پیوست ۸ , باید آخرین تجدیدنظر آنها در زمان عقد قرارداد باشد , مگر آن که به نحو دیگری در قرارداد تصریح شده باشد .

ماده ۴۰) واگذاری

۴۰-۱- هیچ یک از دو طرف , نمی تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهدهای درج شده خود را در این قرارداد , بدون اجازه کتبی طرف مقابل , به شخص ثالث واگذار نماید , مگر در مواردی که به موجب قانون , گیرنده ملزم به چنین واگذاری شده باشد .

۴۰-۲- گیرنده می تواند حقوق و تعهدهای این پیمان را به مؤسسات و شرکت های تابعه خود که اسامی آنها در شرایط خصوصی درج شده است , واگذار کند .

ماده ۴۱)دسترسی به بهترین شرایط

در صورتی که واگذارنده در هرزمان در مدت قرارداد , هرگونه حقوق و لیسانس را برای استفاده از فرایند , با شرایط بهتری از آنچه در این پیمان آمده است , به شخص ثالث عرضه کند , گیرنده از زمان عرضه شرایط بهتر یاد شده , به طور خود به خود از آن شرایط برخوردار خواهد شد .

ماده ۴۲) کمک واگذارنده , برای دریافت رویداد و مجوزهای لازم

گیرنده , برای اخذ مجوزهای ضروری و روادید برای کارکنان خارجی واگذارنده که در ایران برای ارائه خدمات یاد شده در این قرارداد , به کار مشغول می شوند , به واگذارنده یاری خواهد داد . هزینه های مربوط , برعهده واگذارنده است .

۴۲-۱- واگذارنده , سابقه و تجربه های کارکنان خود را که برای انجام وظایف , درج شده در مواد بالا درنظر گرفته است , به گیرنده اطلاع خواهد داد انتصاب هیچ یک از کارکنان یاد شده برای انجام وظایف مورد نظر , بدون تأیید گیرنده انجام نخواهد شد . گیرنده تنها در صورتی از تأیید انتصاب کارکنان واگذارنده خودداری خواهد کرد که دلیل موجهی برای عدم تأمین وجود داشته باشد .

۴۲-۱-۱- کارکنان واگذارنده , در دوران حضور خود در ایران , تابع قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی ایران و اماکن متعلق به گیرنده هستند .

۴۲-۱-۲- در صورتی که گیرنده هریک از کارکنان واگذارنده را سهل انگار , فاقد صلاحیت یا دارای رفتار نامطلوب تشخیص دهد , حق دارد خواستار تعویض وی و بازگرداندن فرد مورد نظر شود . واگذارنده , باید در اسرع وقت , و حداکثر ظرف بیست و هشت (۲۸) روز پس از دریافت اعلام گیرنده مبنی بر لزوم تعویض , اقدام به تعیین جانشین و اعزام وی کند و تمام هزینه هایی که واگذارنده در رابطه با تدابیر بالا متحمل می شود , به عهده واگذارنده خواهد بود .

۴۲-۱-۳- تعهد واگذارنده به داشتن کارکنان در ایران برای ایفای تعهدهای موضوع این قرارداد , به میزان نفر / روز درج شده در شرایط خصوصی , محدود می شود .

ماده ۴۳) اولویت اسناد

در صورت مشاهده تناقض و اختلاف بین اسناد و مدارک قرارداد , موافقت نامه و شرایط عمومی نسبت به سایر اسناد و مدارک , اولویت خواهند داشت .

ماده ۴۴) منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

واگذارنده , اعلام می کند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب بیست و دوم دی ماه ۱۳۳۷ نیست و در صورت ابطال قرارداد , به واسطه عدم رعایت قانون پیش گفته توسط وی , تمام خسارت های وارده به گیرنده را پرداخت خواهد کرد .

ماده ۴۵) ابلاغیه ها

۴۵-۱- تمام ابلاغیه ها , اخطاریه ها , اطلاعیه ها و مجوزها , باید به صورت کتبی بوده و از طریق پست سفارشی ارسال شود یا به صورت دستی تحویل گردد . برای تسریع در کار , ارسال مکاتبه ها توسط فاکس یا پست الکترونیکی , می تواند انجام و تأییدیه مربوط , بی درنگ ارسال شود .

۴۵-۱-۱- در صورت تغییر نشانی پستی , شماره فاکس یا آدرس الکترونیکی هریک از دو طرف , مراتب باید حداقل چهارده (۱۴) روز قبل از تغییر , اطلاع داده شود . تا زمانی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است , مکاتبه ها به نشانی قبلی ارسال می شود و دریافت شده تلقی می گردد .

نماینده مجاز گیرنده                                                                                    نماینده مجاز واگذارنده

نام و نام خانوادگی                                                                                       نام و نام خانوادگی

امضا                                                                                                                امضا

                                  مهر

نمونه قرارداد پشتيباني نرم افزار جامع بيمارستان

قرارداد پشتيباني نرم افزار جامع بيمارستان

طرفين قرارداد:

نام سازمان کارفرما:                                                                         نام شرکت طرف قرارداد :

نام ونام خانوادگی نماينده شرکت :                                                     نام ونام خانوادگی نماينده شرکت :

نام ونام خانوادگی نماینده سازمان :                                                   سمت نماینده شرکت :

سمت نماینده :                                                                            شماره ثبت و تاریخ ثبت شرکت :

شماره تلفن :                                                                             شماره مجوز شورای انفورماتیک :

شماره تلفن :

شماره تلفکس :

 ماده ۱- موضوع قرارداد :

پشتيباني ، رفع خطاهاي احتمالي نرم افزار ، ايجاد تغييرات مورد نياز براي عملكرد درست و به روز رساني نرم افزار ثبت الكترونيكي پرونده بيمار محصول شركت.

الف- چارچوب خدمات پشتيباني :

خدمات پشتيباني به معني حفظ و نگهداري سيستمهاي نرم افزاري نصب شده است ، به گونه اي كه سيستم بر اساس آخرين دستورالعملهاي كشوري در زمينه تعرفه ها ، كارانه و صورتحساب بيمه ها بدون وقفه به عملكرد صحيح خود ادامه دهد.

ب- موارد پشتيباني :

* رفع اشكالات نرم افزاري :

 ۱ -خطاي برنامه نويسي مانند Run Time Error

 ۲ – محاسبه غلط اطلاعات در برنامه و گزارشات.

 ۳ -ذخيره سازي و بازيابي غلط اطلاعات در برنامه كه به خطاي كاربر در هنگام درج اطلاعات مربوط نباشد.

۴ -عدم امكان ارائه گزارش درست در چارچوب برنامه ها به سازمانهاي قانوني مانند سازمانهاي طرف قرارداد، بيمه تامين اجتماعي مطابق با قوانين اين سازمانها در زمان قراداد پشتيباني نرم افزار .

 ۵ -اشتباه در صورت حساب بيماران ، كاركرد پزشكان ، قبض صندوق درآمد واحدهاي مختلف بيمارستان كه بعلت خطاي كاربري و يا عدم درج كامل اطلاعات نباشد.

* پشتيباني سرورها :

۱- سيستم عامل سرورها و نرم افزارهاي جانبي.

۲- درصورت بروز اشكال مربوط به تنظيم سرورها به نحوي كه روند كار سيستم با اشكال مواجه شود، كارشناسان شركت با هماهنگي مسئول انفورماتيك كارفرما به بررسي اشكال پرداخته درصورتيكه اشكال مربوط به شبكه يا سخت افزار باشد مراتب به اطلاع نماينده انفورماتيكي بيمارستان خواهدرسيد. در غير اينصورت كارشناس شركت به محل اعزام مي گردد.

تبصره ۱ : در وهله اول بصورت راهنمايي تلفني و سپس بصورت ريموت و درصورت عدم رفع مشكل ، كارشناس از سوي شركت به محل اعزام مي گردد .

۳- پشتيباني از سرويس  REMOTE ACCESS

۴ – پشتيباني از سرويس اتوماتيك BACKUP بر روي سرور اصلي و RESTORE نمودن اطلاعات در صورت بروز خرابي در SQLSEVER بر اساس آخرين نسخه پشتيبان موجود، وظيفه كپي نسخه پشتيبان بر روي CD به عهده مسئول واحد انفورماتيك كارفرما ميباشد.

*به روز رساني نرم افزار نصب شده بر اساس تغييرات صورت گرفته و با هماهنگي كارفرما.

ج- اعمال تغييرات جديد موردنياز كارفرما :

بيمارستان تغييرات جديد كه در جهت ارتقاي عملكرد سيستم نرم افزاري بوده را بصورت مكتوب به شوراي فناوري اطلاعات دانشگاها ارسال نموده و پس از بررسي و تنظيم نهايي تغييرات موردنظر به شركت گزارش شده و شركت موظف است ظرف يك هفته برنامه اجرايي مربوطه را با هزينه هاي مربوطه به اين شورا اعلام نمايد. پس از آماده شدن تغييرات درخواستي و اجراي موفق در يكي از بيمارستانها در تمام بيمارستانهاي ديگر نيز اعمال شده و هزينه اي دريافت نخواهد شد. شركت موظف است تغييرات صورت پذيرفته بر اساس درخواست يكي از بيمارستانهاي طرف قرارداد را در تمام بيمارستانهاي تحت پوشش خود اعمال نمايد

د-ماده نحوه گزارش خطاهاي احتمالي :

بيمارستان موظف است خطاي پيش آمده را بصورت كامل و مكتوب به شركت ارسال نمايد و شركت موظف ميگردد بر اساس اولويت خطاي گزارش شده به شرح زير اقدام نمايد:

اولويت اول : خطاهايي كه كاركرد نرم افزار را دچار مشكل ساخته و زيانهاي مالي به بيمارستان وارد ميسازد. در كمتر از ۱۲ ساعت برطرف شود.

اولويت دوم : خطاهايي كه در تهيه گزارشات و صورتحسابها وجود دارد. حداكثر تا يك هفته.

اولويت سوم : درخواست تغييرات جديد در راستاي عملكرد مطلوب و ارتقاي نرم افزار و بر اساس زمانبندي توافق شده اقدام گردد.(در سيستم يا نقص فني برنامه)

تبصره ۱ – شركت موظف است بطور ۲۴ ساعته جوابگوي مواردي راكه به علت وجود Bug در سیستم یا نقض فنی برنامه بوده بطوریکه Supervisor قادر به رفع آنها نباشد، اقدام نمايد.

تبصره ۲ – شركت موظف است هر سه ماه بر اساس الگوي پيوست ، اقدامات انجام يافته در بيمارستان را به شوراي انفورماتيك دانشگاه گزارش نمايد.

ماده۲-مدت انجام قرارداد:

اين قرارداد از تاريخ  لغايت ………..  و بمدت يكسال قابل اجرا ميباشد.

ماده۳-مبلغ قرارداد :

مبلغ اين قرارداد ماهانه…….. ريال معادل ……….تومان است .

تبصره  : ۱ شركت موظف است ضمانت بانكي معتبر بر اساس قوانين جاري كشوري به بيمارستان ارائه نمايد و یا کارفرما ۱۰% مبلغ کل قرارداد سالیانه را به عنوان سپرده حسن انجام کار نگهداری و در پایان قرارداد پشتیبانی به مجری عودت نماید .

ماده۴-روش پرداخت قرارداد:

مبلغ قرارداد هر ماه با ارائه گزارش مستند توسط شركت مجری در زمينه عملكرد همان ماه که به تایید مسئول واحد انفورماتیک کارفرما رسیده باشد توسط كارفرما پرداخت خواهد شد.

ماده ۵-تعهدات كارفرما :

۱- كارفرما يك نفررا بعنوان نماينده تام الاختيار خود جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم كتباً به شركت طرف قرارداد معرفي نمايد.

۲-كارفرما موظف است هزينه هاي انجام خدمات را طبق قرارداد راس موعد از محل اعتبارات تخصيص يافته پرداخت نمايد .

۳-كارفرما متعهد مي شود اطلاعات لازم را جهت انجام خدمات در اختيار شركت طرف قرارداد قرار دهد.

۴-كارفرما مكلف است ضمانت حسن انجام كار و اجراي كليه تكاليف قانوني و هر نوع پاسخگوئي به مراجع ذيربط را از شركت طرف قرارداد اخذ نمايد .

ماده۶-تعهدات شركت طرف قرارداد :

۱- شركت طرف قرارداد يك نفر را بعنوان نماينده تام الاختيار خود جهت پاسخگوئي وايجاد هماهنگي لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد كتباٌ به كارفرما معرفي نمايد.

۲-شركت طرف قرارداد متعهد ميگردد نيروي انساني واجد شرايط ، امكانات و تجهيزات را به ميزان كافي جهت انجام خدمات موضوع قرارداد به كار گيرد .

۳-شركت طرف قرارداد متعهد ميگرددكه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي باشد.

۴-شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزاً( اعم از حقيقي يا حقوقي ) ندارد .

۵- هر گونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت ۵روز كتباً به كارفرما اعلام گردد.

۶- در صورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان بعهده شركت طرف قرارداد ميباشد .

۷- شركت متعهد ميگردد آموزشهاي تخصصي و حرفه اي لازم را به كاركنان خود (جهت واگذاري كار) بدهد .

۸- ضمانت حسن انجام رفتار و اخلاق كاركنان و كيفيت انجام كار آنان به عهده شركت است و شركت در مقابل دستگاه پاسخگوست .

۹-شركت طرف قرارداد موظف به رعايت نظام هاي جاري دستگاه حفظ اسرار و نكات ايمني مي باشد .

۱۰-هر گونه تصمیم گیری اساسی در تغییر وضعیت شرکت (مانند تصمیم بر تغییر نوع سرویس ارائه شده توسط شركت مجري) می بایست حداقل شش ماه قبل از انجام تغییر به اطلاع کارفرما رسیده باشد .

ماده۷-نظارت :

۱-مديريت آمار و اطلاع رساني دانشگاه به عنوان نماينده شوراي فناوري اطلاعات به عنوان ناظر براي حسن اجراي اين قرارداد انتخاب ميشود.

 ۲- اين قرارداد با مجوز شوراي فناوري اطلاعات معتبر خواهد بود.

۳- در صورت بروز اختلاف بين دو طرف ، موضوع در كميته اي با حضور نمايندگان كارفرما ،طرف قرارداد و شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه ، بررسي و تصميم متناسب اتخاذ ميگردد و تصميمات كميته لازم الاجرا است.

۴- ناظر با روش شفاف و مستند و توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظر سنجي و بررسيهاي موردي نظارت خود را اعمال خواهد نمود .

ماده۸-روش اصلاح قرارداد :

۱- كارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلان به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا ۲۵ درصد و با اخذ مجوز از شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه كاهش و يا افزايش دهد .

۲-كارفرما مي تواند در صورت ضرورت در حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قرارداد ضميمه نمايد و كليه پيوستهاي قرارداد با امضاي طرفين معتبر خواهد بود

ماده۹-شرايط عمومي قرارداد:

 ۱- كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمبنه قانون كار ، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط دربرابر وزارت كار وامور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد.

۲-كارفرما حق هر گونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير نحوه مديريت و … از خود سلب مي نمايد .

 ۳-درصورتيكه براساس مستندات عيني بسته به اهمیت نوع تعهد که به تایید واحد انفورماتیک کارفرما رسیده باشد مشخص شود که شرکت طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصورداشته :

الف-در مرحله اول اخطار کتبی از سوی کارفرما به مجری ارسال می گردد در صورت عدم پاسخگویی مجری ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از ارسال اخطار به مجری به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

ب- در مرحله دوم ۲۵ در صد از رقم مورد تعهد كارفرما بعنوان جريمه كسر مي شود.

ج- درمرحله سوم ۵۰ در صد مبلغ از رقم مورد تعهد كارفرما بعنوان جريمه كسر مي شود.

 چ- در مرحله چهارم معادل ۵۰ ذزصذ مقدار ضمانتنامه بانكي از طرف شركت جريمه پرداخت خواهد شد.

ح- در صورت ايراد خسارت و عدم اجراي تعهدات از سوي شرکت طرف قرارداد کارفرما مي تواند به ميزان درصدي از مبلغ قرارداد ازمحل طلب ها ، ضمانت نامه ها و سپرده هاي شركت اخذخسارت نمايد ومسئوليت هرگونه حوادث ناشي از کار بعهده پيمانكار( مجري )ميباشد .

ماده۱۰-شرايط اختصاصي قرارداد:

در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد كه شركت ،كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز مي زند بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه  پس از تایید مراجع ذیصلاح نسبت به فسخ قرارداد و اخذخسارت (طبق مقررات مربوط) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هيچگونه اعتراضي را ندارد .

ماده۱۱-يكپارچگي قرارداد:

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده۱۲-تفکیک پذیری:

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۳-تغییر و اصلاح:

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۱۴-فورس ماژور:

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۱۵-تغيير نشاني طرفين قرارداد:

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۱۶-حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۷-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ:

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

مهر وامضاء كارفرما :                                             مهر و امضاء شركت طرف قرارداد

…………………                                                              ………………………..

نماينده شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه                  تاييديه دفتر امور حقوقي دانشگاه

…………………………                                                   ………………………..

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.