نمونه قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخته «در حال احداث»

قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخته «در حال احداث»

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «فروشنده» نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده۱-موضوع قرارداد

تمامي ششدانگ يك دستگاه آپارتمان احداثي در پلاك ………. واقع در خيابان …………. كه واقع در اشكوب دوم بر جنوب شرقي ساختمان مي باشد و مساحت بناي مفيد آن بطور تقريبي ……………… متر مربع است و در حال حاضر سفت كاري آن اتمام يافته و به رويت خريدار رسيده است و حدود مشخصات آن به نحوي كه رافع هر نوع شبهه و ظن است براي طرفين معين و روشن مي باشد. مساله تقريب مساحت و كيفيت تكميل و مصالحي كه بايد مصرف شود به شرح آتي روشن شده است.

ماده۲- مبلغ قرارداد(ثمن معامله)

ثمن معامله بابت هر متر مربع مفيد بنا پس از تكميل به شرح و با مشخصاتي كه ذيلا خواهد آمد ……………… ريال معادل ……………… تومان مي باشد كه پس از تعيين مساحت دقيق، مبلغ كل ثمن تعيين خواهد شد. مبلغ ……………… ريال نقدا بابت ثمن معامله علي الحساب ضمن تنظيم اين سند به فروشنده پرداخت و بين طرفين مقرر شد مابقي كه با تعيين مساحت دقيق بناي مفيد بر مبناي صورت مجلس تفكيكي مشخص خواهد شد در تاريخ ……………… در صورت كامل بودن ساختمان به فروشنده پرداخت شود.

ماده۳- شروط و توضيحات و تعهدات طرفين

۱-۳- مصالحي كه در تكميل بنا به كار گرفته خواهد شد بشرح آتي است.

۱-۱-۳- كف سالن ها سنگ يا پاركت مرغوب از نوع ………………

۲-۱-۳- كف اطاقهاي خوب موكت دولتي.

۳-۱-۳- اسكلت كابينت هاي آشپزخانه، فلزي و درهاي آنها چوبي.

۴-۱-۳- سرويسها نوع آرميتاژ ايراني.

۵-۱-۳- كليد و پريز ايراني مرغوب از نوع ………………

۶-۱-۳- شيرآلات و رادياتورهاي شوفاژ، ايراني.

۷-۱-۳- كانال كشي كولرها با ايزولاسيون متعارف

۸-۱-۳- روكار آجري و پله ها سنگي

۹-۱-۳- درها و پنجره ها چوبي

۱۰-۱-۳- قرنيز دور اطاقها در اطاق خوابها و در سالن سنگ

۱۱-۱-۳- سويسها كاشي كاري تا سقف(با وان در يكي از دو سرويس)

۱۲-۱-۳- سيم كشي با لوله هاي ………………

۱۳-۱-۳- پوشش سقف با ………………

۱۴-۱-۳- كف پاركينگ و انباري ………………

تبصره- فروشنده مكلف است مشخصات فوق را به عنوان حداقل رعايت كند.

ضمنا در هيچ موردي كيفيت و كميت مصالح به كار رفته در آپارتمان موضوع معامله نبايد پست تر يا كمتر از مصالحي باشد كه در ساير آپارتمانهاي ساختمان به كار مي رود.

۲-۳- آپارتمان مورد معامله داراي يكباب انباري واقع در ……………… به مساحت ……. متر و يكباب پاركينگ واقع در ……………… به مساحت …………. و يك دستگاه شومينه منصوب در سالن است كه قيمت آنها ضمن محاسبه قيمت متر مربع مفيد آپارتمان محاسبه شده و خريدار بابت آن نبايد جداگانه وجهي بپردازد. همچنين خريدار بقدرالسهم در كليه مشاعات ساختمان طبق قانون مالكيت آپارتمانها سهيم مي باشد.

۳-۳- فروشنده متعهد است آپارتمان مورد معامله را حداكثر تا تاريخ ……………… با توجه به ضوابط مندرج در شق۱-۳ تكميل كرده و به خريدار تسليم نمايند.

تبصره- منظور از تكميل آنست كه آپارتمان مورد معامله از نظر ظاهري و از لحاظ تجهيزات و لوله كشي و سيم كشي، آب و برق و وسايل گرمايش و سرمايش و نقاشي و نظافت نهايي كاملا قابل استفاده بوده و قسمتهاي مشاعي نيز در شرايطي باشد كه عرفا استفاده از آپارتمان عملي باشد. تعريف تكميل، انباري و پاركينگ را هم شامل مي شود.

۴-۳- در صورتيكه آپارتمان در موعد مقرر تكميل نشده باشد خريدار مي تواند به حساب فروشنده و  راسا اقدام به تكميل نمايد و هزينه هاي انجام شده را از اموال فروشنده تامين نمايد. در اينحالت خريدار مكلف به تهيه ملزومات و تجهيزات به نرخ دولتي نمي باشد و چنانچه براي تكميل بنا بيش از متري ……………… ريال هزينه شود، فروشنده مكلف به تاديه خواهند بود.

۵-۳- اسقاط كافه خيارات منجمله غبن فاحش و افحش از طرفين به عمل آمد و مورد معامله پس از اجراي صيغه شرعي بيع در مقابل قبض قسمتي از ثمن و با تعيين اجل معين براي تاديه مابقي آن بشرح شق۴-۳ به قبض و تصرف خريدار داده شد. سپس خريدار مورد معامله را در وضع موجود جهت تكميل-امانتا- به قبض و تصرف فروشنده داد.

۶-۳- فروشنده مكلف است براي آپارتمان موصوف برق مستقل، آب لوله كشي، انشعاب گاز(در صورتيكه تا موقع تنظيم سند رسمي به منطقه گاز داده شود)، تاسيسات كامل شوفاژ(ديگ و مشعل و موتورخانه و غيره) تهيه نمايند و هزينه جميع اين موارد در قيمت محاسبه شده است.

۷-۳- طرفين مكلفند در ساعت ……………… صبح روز ……………… جهت ثبت رسمي اين سند در دفترخانه شماره ……………… تهران واقع در ……………… حاضر شوند.

۸-۳- فروشنده مكلف است تا تاريخ فوق مقدمات لازم براي ثبت اين معامله را اعم از تفكيك آپارتمان و تهيه مفاصا حسابهاي مختلف و تهيه پاسخ استعلامات گوناگون فراهم نمايند. در صورت استنكاف فروشندگان خريدار مي تواند در اين مورد نيز طبق شق۴-۳ عمل نمايد.

تبصره- چنانچه ساختمان خلاف داشته و تهيه مقدمات منوط به تعيين تكليف و پرداخت جريمه مربوطه باشد، خريدار در اين مورد نيز طبق شق۴-۳ مي تواند عمل كند.

۹-۳- خريدار مكلف است در موقع حضور در محضر تتمه ثمن را بر مبناي مساحت مندرج در صورت مجلس تفكيكي و به ماخذ متري ……………… ريال نقدا پرداخت كند.

۱۰-۳- در صورتيكه در تاريخ ……………… آپارتمان مورد معامله با توجه به شق۳-۳ كامل و آماده تحويل نباشد فروشنده مكلف است بابت هر روز تاخير در تحويل مبلغ  ……………… ريال به خريدار بپردازد. پرداخت اين مبلغ رافع مسئوليت ايشان در تكميل بنا و مسقط حق خريدار به شرح شق۴-۳ و تبصره شق۹-۳ نخواهد بود.

۱۱-۳- در موقع تنظيم سند رسمي پرداخت كليه مالياتها و عوارض و هزينه هاي مختلف بر عهده فروشنده است و خريدار فقط نصف خرج محضر را پرداخت خواهد كرد. در سند رسمي قيمت منطقه اي درج مي شود.

۱۲-۳- در صورتيكه آپارتمان در موعد مقرر كامل و آماده تحويل باشد لكن مقدمات تنظيم سند رسمي فراهم نشده باشد، آپارتمان به تصرف خريدار داده مي شود و خريدار مبلغ ……………… ريال ديگر به فروشنده خواهد پرداخت. در اين حالت طرفين تاريخ مشخص ديگري را براي حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي و تسويه حساب نسبت به تتمه تعيين خواهند كرد.

ماده۴- تاریخ قرارداد

اين قرارداد در تاريخ ……………… در ……………… نسخه هر نسخه شامل …… صفحه و با اعتبار واحد بين طرفين امضا و مبادله شد.

ماده۵- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده۶-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده۷-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده۸-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده۹-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده۱۰-حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده۱۱-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

امضای طرف اول(فروشنده)                                                امضای طرف دوم(خریدار)

…………………………..                                            …………………………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نمونه قرارداد بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه

( قرارداد بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه)

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «فروشنده» نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده ۱-موضوع قرارداد

تمامت شش دانگ يك باب ساختمان مشتمل بر يك باب خانه مسكوني و يك باب مغازه احداثی در شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت ……………… متر مربع داراي پلاك فرعي از ……………… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ……………… فرعي از اصلي مرقوم واقعي در اراضي ……………… بخش ……………… ثبتي …… محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه…………… جلد ………….. به شماره چاپي ………………… صادره بنام بايع با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه كل و اعيان بدون استثنا و به انضمام كليه حقوق ناشي از برق شماره پرونده  ……………… و آب شماره اشتراك ……………… و گاز شهري شماره شناسايي ……………… منصوبه هاي در آن اعم از حق الاشتراكها و ودايع احتمالي مربوطه و به انضمام كليه حقوق فروشنده ناشي از سرقفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت در محل تجاري و كسبي مزبور بدون استثناء.

ماده ۲- مبلغ قرارداد

مبلغ ……………… ريال رايج كه تماما و نقدا تسليم فروشنده گرديده باقرار.

ماده ۳- شرایط قرارداد

۱-كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيفه مبايعه قطعيه جاري شده.

۲- خريدار با رويت مبيع، وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، قبول معامله نمود.

۳- منافع مورد معامله قبلا به كسي واگذار نشده و با قرار مورد معامله تماما در تصرف فروشنده مي باشد كه ضمن العقد لازم حاضر، فروشنده متعهد و ملتزم گرديده مورد معامله را تماما و سالما در تاريخ ………………  تخليه نموده در همان تاريخ تحويل خريدار نمايد و نيز براي هر روز عدم تخليه و تحويل از تاريخ مزبور متعهد و ملتزم به پرداخت مبلغ ……………… ريال روزانه به عنوان خسارت تاخير در تخليه و تحويل و به عنوان وجه التزام به خريدار مي باشد و خريدار حق دارد از تاريخ سررسيد مزبور لغايت مدت ده روز براي تخليه و تحويل و وجه التزام مذكور عليه فروشنده در دادگاه صالحه اقدام نمايد همچنين فروشنده متعهد به تاديه و تسويه حساب بدهي هاي آب و برق و گاز مزبور تا روز تخليه و تحويل مي باشد در غير اينصورت خريدار مي تواند آنرا تاديه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروش وصول كند.

ماده ۴- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۵- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۶- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۷- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۸- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۹- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۰- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

محل امضاي طرف اول قرارداد(فروشنده)                         محل امضاي طرف دوم قرارداد(خريدار)

…………………………………….                               ………………………………………

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

ا

نمونه قرارداد بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني

(قرارداد بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني)

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس « فروشنده » نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس « خریدار »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده۱- موضوع قرارداد

تمامت مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ يكباب خانه پلاك ….واقع در …… بخش …. ثبتي……محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ……………… مورخ  ……………… صفحه ……………… جلد ……………… فاقد شماره چاپي صادره بنام فروشنده با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه و اعيان بدون استثنا و به انضمام قدرالحصه از برق به شماره شناسايي ……………… و منصوبه هاي در آن و با قيد اينكه آقاي……………… فرزند آقاي………………صادره ……………… متولد ……………… ساكن: ……………… نيز به عنوان مالك سه دانگ مشاع ديگر و به عنوان شفيع با التفات به سند مالكيت شماره  ……………… مورخ ……………… صفحه ……………… جلد ……………… فاقد شماره چاپي با امضاي اين سند حق شفعه خود را در انجام اين معامله اسقاط و از آن صرفنظر نمود.

ماده۲- مبلغ قرارداد

مبلغ ……………… ريال رايج كه تماما و نقدا به فروشنده تاديه و تسليم شده است.

ماده۳- شروط قرارداد

كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديد.

منافع مورد معامله قبلا به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع، وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، مشاعي بودن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.

ماده۴- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۵-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۶- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۷-فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۸- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۹- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۰- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

محل امضاي طرف اول قرارداد(فروشنده)                         محل امضاي طرف دوم قرارداد(خريدار)

…………………………………….                               ………………………………………

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري

قرارداد بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس « فروشنده » نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

که ازین پس « خریدار »نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند.

ماده ۱- موضوع قرارداد

فروش تمامت شش دانگ يكدستگاه اتومبيل سواري از نوع ……………. مدل ……………. داراي شاسي شماره ……………….. و موتور شماره ……………….. و به شماره شهرباني ……………….. با تمامي متعلقات و منضمات منصوبه و غير منصوبه در آن بدون استثنا، ابتياعي فروشنده بموجب سند قطعي شماره ……………….. مورخ ……………….. دفترخانه شماره ……………….. تهران كه داراي دفترچه مالكيت شماره ……………….. صادره از اداره راهنمايي و رانندگي شهرستان ……………….. مي باشد.

ماده ۲- مبلغ قرارداد

مبلغ …………………… ريال مي باشد كه تماما و نقدا تسليم فروشنده گرديده با قراره كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديده و خريدار با رويت مورد معامله و وقوف كامل از مشخصات و احراز كميت و كيفيت آن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.

تذكاريه:

۱- ماليات نقل و انتقال به موجب قبض شماره ……………….. به بانك ملي شعبه ……………….. تاديه شده و گواهي عدم تخلف به شماره ……………….. رويت گرديده و مفاصاي عوارض شهرداري به موجب فيش شماره ……………….. ملاحظه و كليه اوراق و مدارك تحويل خريدار شده است.

۲- فروشنده ضمن العقد خارج لازم متعهد به جبران غرامات وارده بر خريدار علاوه بر رد ثمن معامله در صورت كشف فساد در مورد معامله از تاريخ زير بمدت ۱۰ سال شمسي گرديد.

ماده۳- تاريخ انجام قرارداد

این قرارداد در تاریخ ……………منعقد گردید.

ماده ۴- يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده ۵- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۶- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده ۷- فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

ماده ۸- تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده ۹- حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده ۱۰- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای ….. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين ميرسد.

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     ……………….

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی بطور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سوالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید

نمونه قرارداد بيع شرط

نمونه قرارداد بيع شرط

ماده ۱- طرفين معامله :

قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتا/ وکالتا/ فضولتا/ نیابتا/ ولایتا/ قیمومتا فی ما‌بین؛

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس  ………………………………………… و

“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ……………………………………………

به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می­گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می­باشند.

ماده ۲- مورد معامله و مشخصات آن (مبيع) :

عبارت است از فروش شرطي تمامي……………….دانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين به مساحت ……………. مترمربع و بناي احداثي در آن به شماره پلاك ثبتي……………………فرعي از……………….. اصلي به مساحت اعياني ……………. مترمربع و مساحت عرصه ……………..مترمربع واقع در اراضي ………………..بخش ……………..به نشاني محل وقوع ملك به اقرار فروشنده……………………………………………………به شماره ثبت ……………دفتر……………صفحه ………………….. به شماره سند مالكيت……………………………… ، طبق سند قطعي غير منقول به شماره ……….. مورخه…………….. دفترخانه اسناد رسمي شماره ………………و با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثنا عرصتا و اعيانا به ‌انضمام قدرالحصه از برق به شماره پرونده…………………… ، آب به شماره اشتراك……………………….، گاز شهري به شماره شناسايي …………………و يك خط تلفن داير به شماره ………………………. داراي پايان كار شهرداري به شماره………………….مورخ ………………………. كه فروشنده به رؤيت خريدار رسانيده است به‌طوريكه رافع هرگونه شبهه و ظن بوده و مورد قبول و تائيد خريدار مي‏باشد.

ماده ۳ – ثمن مورد معامله :

۱-۳- به ازاء هر مترمربع مبلغ ………………………….ريال (…………………………………ريال) و به‌مبلغ كل ………………………… ريال (…………… ريال) وجه رايج تعيين شد كه تماما و نقدا و في المجلس تسليم فروشنده گرديده باقرار.

۲-۳- فروشنده و خريدار شرط نمودند در صورتيكه فروشنده در مدت …………………….روز، تمام يا مثل ثمن به مبلغ كل ………………………… ريال (…………… ريال) را به مشتري رد كند، خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع خواهد داشت.

۳-۳- مدت قرارداد بيع شرطي،……………………… روز به عبارت ……………ماه از تاريخ امضاي اين مبايعه نامه و ده روز از انقضاي مدت ظرف خيار تعيين گرديد.

۴-۳- فروشنده تعهد نمود كه كليه مطالبات خريدار را، حداكثر تا انقضاي مبايعه نامه، به خريدار پرداخت و مطالبات موضوع خيار شرط را، تسويه نمايد. كه در اين صورت خريدار پذيرفت در صورت ايفاي خيار شرط، فروشنده حق و اختيار خواهد داشت، از طريق صدور اجرائيه و يا از هر طريق ديگر نسبت به انتقال مالكيت تام ملك به خود يا ثالث اقدام نمايد.

ماده ۴- شروط و تعهدات متعاملين:

۱-۴- فروشنده اقرار و اعلام نمود كه مورد معامله از هر حيث در مالكيت وي بوده و هيچ گونه اسناد و معامله معارضي نسبت به ملك مورد معامله به هر شكل و نحوه اعم از رسمي و غير رسمي وجود نداشته و ندارد و ممنوع‌المعامله نبوده و مورد معامله به هيچ‌وجه عيناً يا منفعتاً در وثيقه يا رهن اشخاص حقيقي و حقوقي نمي باشد و تحت هيچ شرايطي متعلق حق غير نيست.

۲-۴- فروشنده بايستي در زمان محضر سند را به نام خريدار يا اشخاصي كه قبلاً توسط خريدار به فروشنده اعلام گرديده‌است، انتقال دهد.

۳-۴- به منظور انجام معامله رسمي بر مبناي اين توافقات طرفين متعهدند كه در ساعت . . . . . صبح روز . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . در دفترخانه اسناد رسمي شماره ——- واقع در ————————– حاضر شده و كليه تشريفات قانوني و تنظيم سند رسمي نقل و انتقال مورد معامله به نام خريدار اقدام نمايند.

۵-۴- هزينه‌هاي محضر اعم از هزينه حق‌الثبت و حق‌التحرير، بر مبناي قيمت منطقه‌بندي به‌عهده طرفين و بالمناصفه است و در صورتيكه خريدار بخواهد از وام يا رهن يا شرط استفاده نمايد مخارج آن به‌عهده خريدار مي‌باشد.

۶-۴- پرداخت كليه ديون قبلي مورد معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين ماليات و عوارض تا پايان روز معامله به عهده فروشنده مي‌باشد.

۷-۴- فروشنده موظف است، كليه مفاصا حساب‌هاي لازم براي انجام معامله و نيز موافقت سازمان‌ها و ادارات مربـوطه را برمبناي استعلامات رسمي قبل از تاريخ انجام معامله به منظور تنظيم سند به دفترخانه مورد توافق ارائه دهد. در غير اينصورت فروشنده مستنكف به حساب آمده و مشمول بند ۱۲-۴ اين مبايعه‏نامه مي‏گردد.

۸-۴- فروشنده متعهد گرديد كه همزمان با امضاء‌ اين مبايعه‌نامه مورد معامله را به تصرف خريدار درآورد.

۹-۴- طرفين با علم و آگاهي كامل از كم و كيف مورد معامله و اوضاع و احوال زمان و مكان و نيز برابري ارزش مبيع با ثمن مبادرت به امضاي اين مبايعه‌نامه نموده و كليه خيارات به استثناء خيار تخلف شرط را از خود ساقط نمودند. صيغه بيع شرعي بين متعاملين جاري و ايجاب و قبول با لفظ فروختم از جانب فروشنده و خريدم از جانب خريدار صورت گرفت و فروشنده با علم به اينكه اين معامله قطعي و غيرقابل فسخ از طرف ايشان مي‌باشد اقدام به دريافت بيعانه و تحويل مبيع نمود.

۱۰-۴- چنانچه در اظهارات و تعهدات هر يك از طرفين خلاف و فسادي كشف شود، خود او از نظر قانوني مسئول و جوابگو بوده و بايستي از عهده كليه خسارات ناشيه به طرف مقابل برآيد.

۱۱-۴- چنانچه به هر دليل و علتي (غير از موارد فورس ماژور) خريدار از ايفاء تمام يا بخشي از تعهدات قراردادي خودداري و يا از حضور در دفترخانه امتناع نمايد، بايستي به ازاء هر روز تأخير مبلغ ده‌ميليون ريال (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال) بابت خسارت عدم ايفاء تعهد به فروشنده پرداخت نمايد.

۱۲-۴- چنانچه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و يا به هر دليلي (به استثناء موارد فورس ماژور) از انجام معامله استنكاف ورزد خريدار مي‌تواند با مراجعه به محاكم قضائي اجبار و التزام وي را به تنظيم سند انتقال بخواهد و براي هر روز تأخير مبلغ ده ميليون ريال (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال) از مانده ثمن معامله كسر نمايد.

۱۳-۴- ملاك عدم حضور هر يك از طرفين معامله در دفترخانه فوق‌الذكر اخذ گواهي عدم حضور طرف ديگر از دفترخانه تعيين شده مي‌باشد.

۱۴-۴- اين قرارداد نسبت به قائم مقام شرعي و قانوني طرفين نيز نافذ و لازم الاجر است.

۱۵-۴-فروشنده اقرار دارد كه ممنوع المعامله نيست و ملك مورد معامله مشمول مصادره و يا سرپرستي يا توقيف نمي باشد و در رهن اشخاص حقيقي و يا حقوقي و وثيقه براي شخص ثالث نمي باشد و منافع مورد معامله قبلا به كسي واگذار نگرديده و براساس سند مالكيت شماره …عرصتا و اعيانا متعلق به فروشنده است و فروشنده مالكيت تام و مطلق بر عين و منافع مبيع دارد و در طرح تعريض يا ساير طرحها قرار ندارد و فروشنده متعهد گرديد شخصا موانع احتمالي را رفع نمايد و وجوه لازمه را از هر بابت كه باشد بپردازد و خريدار در اين موارد تعهدي ندارد و ضمنا رفع هرگونه ايراد و اشكال قانوني به عهده فروشنده است.

۱۶-۴-در صورتي كه فروشنده در حين مدت يا بعد از ايفاي خيار شرط، تمامت ثمن معامله را به صندوق ثبت سپرده باشد حق دارد با ارائه قبض سپرده مربوطه راسا نسبت به فسخ و الغاي اين معامله اقدام نمايد.

۱۷-۴-مادامي كه اين معامله فسخ به خيار شرط يا ملغي نشده، خريدار حق هيچگونه معامله يا منتج به نقل و انتقال ولو به صور، صلح حقوق و وكالت و اجاره و غيره نسبت به مورد معامله ندارد.

۱۸-۴-فروشنده حق دارد از تاريخ انقضاي مدت خيار و ايفاي آن، نسبت به انتقال مالكيت تام وفق ماده ۳۴ قانون ثبت و ساير مقررات جاريه اجرائيه صادر كند.

۱۹-۴-چنانچه بنا به هر عللي سند بيع شرطي مقدم مزبور منتهي به صدور اجرائيه گردد، دين موضوع اين سند نيز در اين صورت تبديل به دين حال گرديده و خريدار اين سند حق صدور اجرائيه براي وصول ثمن اين معامله را با ارائه گواهي صدور اجرائيه سند بيع شرطي مقدم دارد.

۲۰-۴- بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۰ مورخ ۱۴/۱/۵۸ ثبت كل به خريدار تذكر داده شده و مع الوصف خريدار مسئول شناسائي فروشنده گرديد.

ماده ۵-شرط حق فسخ بيع

۱-۵- اين مبايعه نامه مشروط به رعايت و انجام شروط زير تا انقضاي مدت ايفاي تعهدات طرفين، قابليت واگذاري به فروشنده يا ثالث را دارد.

۲-۵- فروشنده و خريدار توافق نمودند مبني بر اينكه فروشنده اختيار دارد با ارائه يك ابلاغ…. روزه از تاريخ انقضاي خيار شرط و ايفاي آن، مبايعه نامه را فسخ نمايد.

۳-۵- در صورتي كه خريدار در ظرف مدت…. ماه نسبت به انجام تعهدات مالي خود به شرح مندرج در اين تبصره عمل ننمايد، اين مبايعه نامه كان لم يكن تلقي شده و فروشنده حق دارد مبيع مورد نظر را بدون انجام هيچگونه تشريفاتي به خود يا ثالث واگذار نمايد و خريدار فقط حق خواهد داشت مبالغ پرداختي خود را بدون هيچگونه وجه اضافي، پس از …. ماه (از تاريخ ابلاغ كتبي)، طي يك فقره چك بانكي به شماره…………………………..صادره از بانك……………………..به ميزان ………………………. دريافت نمايد.

۴-۵- در هنگام عقد مبايعه نامه، فروشنده طي وكالت نامه رسمي براي پيگيري امور مرتبط با انتقال اسناد مالكيت و انجام امور اداري و اجريا امور مرتبط با موضوع قرارداد، به خريدار اختيار تام و كامل ميدهد كه چنانچه خريدار هريك از تعهدات خود را انجام ندهد، خريدار حق دارد مبيع موصوف را به خود يا ثالث انتقال رسمي دهد.

۵-۵- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه گواهي عدم پرداخت صادره توسط بانك، به منزله انصراف خريدار از ملك ابتياعي خواهد گرديد و در اين صورت تنها ديون پرداخت شده توسط خريدار تا تاريخ انصراف پس از كسر هزينه نقل و انتقال، …………….ماه به خريدار مسترد خواهد گرديد.

ماده ۶- حل اختلاف :

در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داور –موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان– قابل حل است و رأی داور قطعی و لازم الاجراست.

تبصره: در هر مورد لازم است تا داور با امضای خود، نسبت به قبول داوری اعلام آمادگی نماید. در صورت عدم قبولی داور، حل اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین خواهد بود.

ماده ۷- اقامتگاه طرفين :

اقامتگاه طرفين همان است كه در مقدمه مبايعه‌نامه ذكر شده است و در صورت تغيير نشاني مراتب بايد كتباً به طرف مقابل اعلام شود، در غير اينصورت ارسال هرگونه نامه، اخطاريه و اظهارنامه به نشاني ياد شده ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

ماده ۸- نسخ مبايعه‌نامه :

اين مبايعه نامه در ۸ ماده و دو نسخه متحدالمتن و الاعتبار تهيه و تنظيم و در تاريخ . . . . . . . . . توسط طرفين امضاء و مبادله گرديد. طرفين در كمال صحت عقل و اراده كامل و اطلاع از مفاد و مندرجات اين مبايعه نامه و به استناد ماده ۳۳۸،۲۱۹،۱۹۱،۱۹۰،۱۰ و ۳۳۹ قانون مدني مبادرت به انجام معامله نمودند و اين مبايعه نامه در بردارنده بيع قطعي پس از انقضاي مدت شرط و شرعي و تعهد متبايعين به انجام تشريفات شكلي و قانوني شرط بيع واقع شده مي باشد. و غير از موارد پيش بيني شده به هيچ وجه حق فسخ يا عدول از تعهدات خود را ندارند و تمام ادعاهاي فعلي و بعدي راجع به قيمت و كميت از طرفين سلب و ساقط گرديد و اسقاط كافه خيارات من جمله خيار غبن فاحش كان اوافحش و لو به اعلي درجه از طرفين سلب و ساقط گرديد.

محل امضا و اثر انگشت فروشنده:

محل امضا و اثر انگشت خريدار :


تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق جهت آشنایی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و متن حقوقی باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.