اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد پژوهشی, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد پژوهشی

نمونه قرارداد طرح های پژوهشی

 نمونه قرارداد طرح های پژوهشی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………………. که ازین پس «پژوهشگر»نامیده خواهد شد، و ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………………. که ازین پس «معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند. ماده ۱- موضوع قرارداد اجرای طرح پژوهشی تحت عنوان:                                                                                                                                                 مطابق پیش طرح پیوست (phoposal)  که توسط مجریان  قسمتهای مختلف آن تکمیل گردیده و… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, ترخیص کالا, تنظیم قرارداد, قرارداد, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد ترخیص کالا

نمونه قرارداد ترخیص کالا

 نمونه قرارداد ترخیص کالا طرفین قرارداد: این قرارداد در تاریخ ……… فیمابین شرکت(نام شرکت و نوع آن) ثبت شده به شماره……… در دفتر ثبت شرکتها در تهران به شناسه ملی ……… و به نشانی …….. و کد پستی ……… که از این پس صاحب کالا نامیده خواهد شد، از یک طرف و شرکت(نام شرکت و نوع آن) ثبت شده به شماره ……… در دفتر ثبت شرکتها در تهران به شناسه ملی…….. و به نشانی…………. و کد پستی ……  دارای مجوز ترخیص کالا(پروانه حق العمل کاری) از گمرک ج.ا.ایران به شماره ……….. که از این پس ترخیص کار نامیده خواهد شد… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد بهره برداری, قرارداد خدمات, قرارداد نگهداری, قرارداد پیمانکاری, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد خدمات, نمونه قرارداد راه اندازی, نمونه قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد نگهداري – راهبری – سرويس و تعمير بالابر يا آسانسور

قرارداد نگهداري – راهبري – سرويس و تعمير بالابر يا آسانسور طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………………. که ازین پس «كارفرما»نامیده خواهد شد، و ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………………. که ازین پس «پيمانكار»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند. ماده ۱- موضوع قرارداد و محل اجراي كار:  موضوع پيمان عبارتست از: نگهداري – راهبري – سرويس و تعمير : ………………….. ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, اسناد حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد بهره برداری, قرارداد ساخت, قرارداد پیمانکاری, قراردادهای حقوقی

شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب ( PC )

شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب  ( PC ) تعریف ها و تفسیرها ماده ۱٫ تعریف ها کلمات یا عبارت های زیر , در هرجای این شرایط عمومی یا سایر اسناد پیمان , دارای معانی تشریح شده در زیراند . این معانی , برحسب مورد می توانند به مفهوم مفرد و یا جمع , به کار روند : ۱-۱- « پیمان » , شامل موافقت نامه بین کارفرما و پیمانکار , برای اجرای موضوع پیمان و مشتمل بر « اسناد پیمان » به شرح ماده ۲ موافقت نامه است . ۱-۲- « موافقت نامه… ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, تنظیم قرارداد, قرارداد, قرارداد فروش, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد فروش

نمونه قرارداد فروش ۵۰۰ عدد کیسه فیلتر

قرارداد فروش ۵۰۰ عدد کیسه فیلتر طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………………. که ازین پس «خریدار»نامیده خواهد شد، و ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………………. که ازین پس «فروشنده»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند. ماده ۱) موضوع قرارداد عبارت است از فروش ۵۰۰ عدد کیسه فیلتری به شرح و مشخصات زیر : ۱-۱- نوع جنس پلی استر NEEDLEFEL NON WOVEN… ادامه مطلب… »

1 2 3 89